17 A 29/2013 - 27

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (2)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004 a prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2 téhož zákona jsou dva samostatné právní instrumenty, byť zákonodárce stanovil pro jejich aplixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbsahující předvolání žalobce k ústnímu jednání podle § 24 odst. 2 správního řádu z roku 2004, avšak důvodnost žádosti musí posuzovat z pohledu podmínex xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Janou Daňkovou v právní věci žalobce P.K., proti žalovanému Krajskému úřadu Karlovarského kraje, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 88, v řízení o žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxdu v Plzni soudní poplatky ve
výši 4000 Kč za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu a za návrh na
přiznání odkladného účinku žaloby, které mu budou vxxxxxxxx xx xxxxx xx
xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxsnou žalobou napadl v záhlaví označené rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti usnesení Magistrátu města Karlovy Vary, odbxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxho řádu, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen
„správní řád“
) správní orgán I. stupně nevyhověl žalobcově „…
žádosti o
prominutí zmeškání úxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů…“.
Žalobox xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xmyslu § 73 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
s.ř.s.
“). K žalobě připojil mimo jiné napadené rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí Magistrátu města Karlovy Vary o přestupku ze dne 17.1.2013, č.j. 1215/OD-P/13 a žalobcovo podání ze dne 7.2.2013 označené jako „Žádost o prominutí zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, občanského soudního řádu, ve spojení s § 64 s.ř.s., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věcx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxhoto zákona nepřípustný.
Podle § 68 písm. e) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání pxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xovahy.
Problematikou rozhodnutí vydaného podle § 41 správního řádu o prominutí zmeškání úkonu se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxané dle § 41 správního řádu z roku 2004 je samostatně
vyloučeno ze soudního přezkumu a může být správním soudem přezkoumáno v rámci řízení o
žalobě proxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxedběžně
upravuje poměry svých adresátů ve smyslu shora uvedeného rozhodnutí ze dne 29.3.2006, č.j.
ve vztahu ke konečnému posouxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx časového, kdy rozhodnutí o odvolání správní orgán nevydá dříve, než je
v řízení postaveno najisto, zda bylo zmeškání úkonu prominuto či nikoliv; jednxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo rozhodnutí o podaném odvolání.
Z výše
uvedeného tak vyplývá, že byť rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu ve své podstatě
předurčuje výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xozhodnutí o
zmeškaném úkonu, zde o odvolání. Dříve není najisto postaveno, jaký vliv bude mít ono
podkladové a předběžné rozhodnutí na práva a povinnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okamžiku pro
přístup k soudu. Na soud se lze totiž v předmětné věci obrátit se správní žalobou vždy proti
případným důsledkům rozhodnutí o neprominutx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xinálního rozhodnutí o podaném odvolání a účastník řízení není zkrácen na
svém právu přístupu k soudu.“
Soud zastává názor, že i když na rozdíl od věcx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtornímu rozhodnutí správního orgánu I. stupně, lze filosofii právní úvahy předestřeného judikátu aplikovat i na danou věc.
Nutno především konstaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx řádu
požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula
překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rok
(odst. 2).
Správní orgán promine zmeškání úkonu,
prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění
(odst. 4x
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho zájmu, převýšila
újmu hrozící podateli
(odst. 5).
V textu podání uvedl, že z prvoinstančního rozhodnutí o přestupku plyne, že mu bylo dne 31.12.xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxvednout nejdříve dne 24.1.2013, to však již byla předmětná písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena zpět správnímu orgánu jako nevyzvednxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxedenému předvolání k ústnímu jednání správního orgánu ve
smyslu ust. § 24 odst. 2 vztažmo k ustanovení § 41 odst. 2 správního řádu. Současně s tímto
pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xákonem stanovené lhůtě.“
Z obsahu podání je tedy zřejmé, že důvodem, pro který žalobce podání činí, jsou tvrzené překážky, které na jeho straně nastxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx svém důsledku znemožnily jeho účast u ústního jednání o přestupku u správního orgánu.
Pravidla pro řešení překážek při doručování stanoví § xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxvinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může
za podmínek ustanovení § 41 požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy bxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx jak je označeno
. Při respektování předestřeného interpretačního pravidla nutno uzavřít, že se po obsahové stránce jednalo o žádost o určení neplatnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxona.
Neplatnost doručení písemnosti (resp. neplatnost okamžiku, kdy byla písemnost doručena) dle § 24 odst. 2 a prominutí zmeškání úkonu podle § 41 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xpravy druhého z nich. Podle názoru soudu tak bylo povinností správního orgánu rozhodovat podle § 24 odst. 2 správního řádu o (ne)určení neplatnosti doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xdst. 2, 4, 5 správního řádu pro prominutí zmeškání úkonu.
Správní orgány obou stupňů tak sice nepostupovaly, avšak pro posouzení splnění podmínek řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxý charakter jako usnesení opřené o ust. § 41 odst. 2 správního řádu, tj. charakter rozhodnutí předběžného ve smyslu výše uvedeného judikátu.
Podle nxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxčení) ve věci předvolání má charakter rozhodnutí předběžného.
Ve své podstatě sice předurčuje výsledek konečného rozhodnutí v otázce případných vxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdem
sine qua non
je vždy řádné předvolání), avšak nemá za následek bezprostřední zásah do právní sféry žalobce ve smyslu § 65 s.ř.s. Takový zásah je způxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxvat otázkou, zda byly splněny zákonné předpoklady pro konání přestupkového ústního jednání v nepřítomnosti obviněného či nikoliv, a to nejen k výslovxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy v plném rozsahu s výjimkou nepodstatných procesních vad; jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxlán, resp. mu nebylo předvolání řádně doručeno). Do doby, než je vydáno konečné rozhodnutí, není najisto postaveno, jaký vliv bude mít ono předběžné roxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxsledek ztrátu možnosti žalobce dovolat se ochrany u soudu. Přezkumu tohoto rozhodnutí lze docílit v rámci soudního přezkumu finálního rozhodnutí sprxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31.7.2008, č.j. 9 As 88/2007 – 49, “
Uvedený závěr přitom odpovídá jak zákonné konstrukci přezkumu ve správním
sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xypu rozhodnutí by ve svém důsledku
znamenalo roztříštěnost celého řízení a prodlužování jeho celkové délky (je neúčelné ze strany
soudu zkoumat samxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pakliže se žalobce v daném případě žalobou domáhal zrušení rozhodnutí správního orgánu, které je jako předběžné rozhodnutí samostatně vyloučeno xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxnesení).
Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě dle § 73 s.ř.s. sleduje osud věci hlavní, tj. žaloby.
Výrok II. usnesení vychází z procesního xxxxxxxx x x x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxzení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10a odst. 1 téhož zákona je- li soud povinen vrátit již zaplacený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxlněna podmínka řízení a soud nemůže rozhodnout ve věci samé, nevyzýval žalovaného k předložení správních spisů a vyjádření k žalobě (§ 74 odst. 1 věta dxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxím shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých dxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xeplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxdního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Plzni dne 19. června 2013
JUDr. Jaxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx