57 A 38/2012 - 55

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (4)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, poskytované nezletilému, který je příjemcem sirotčího důchodu po zemřelém otci, musí být nezletilý ve smyslu § 32 odst. 2 písm. a) správního řádu, zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxjský soud v Plzni
rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Ing. Veroniky Baroňové v pxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxova 22, Plzeň, zastoupené JUDr. Markem Görgesem, advokátem, se sídlem Žižkova 52, Plzeň, za účasti osoby zúčastněné na řízení opatrovníka nezletiléhx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx90/11
takto:
I. Rozhodnutí žalované ze dne 18. 2. 2011, čj. 328/190/11 se zrušuje
a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.
II. Žádný z účastníků xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xalobou podanou ve veřejném zájmu domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 18.2.2011, čj. 328/190/11
(dále jen „napadené rozhodnutí“)
, kterým bylo xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxen z vlastního příjmu nezletilého, ze sirotčího důchodu, a to ve výši 184,25 Kč za dobu od 28. do 31.1.2011 a dále od 1.2.2011 ve výši 1.381,90 Kč měsíčně. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném pro projednávanou xxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Tachově ze dne 21.6.2012, čj. 13P 149/2008-49, opatrovníkem podle § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
(dále jen „ZOR“ nebo
“zákon o rodině“ x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící v tom, že napadené rozhodnutí nebylo nezletilému T.S. doručeno, ačkoliv byl účastníkem předmětného řízení, jemuž byla uložena povinnost hradit xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xako důvod obnovy řízení. Uvedenou vážnou procesní vadu lze pojmout jako důvod k přezkumu, když nesprávným postupem správního orgánu byla účastníku odxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx xx se B.S. příspěvek na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení nestanovuje, žalovaná odůvodnila jen tím, že M.S. pobírá sirotčí důchod ve výši 5.182,- xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxž správní řízení se od počátku vztahuje k nezletilému T.S. Ve výroku napadeného rozhodnutí však není povinná osoba výslovně specifikována (je použit nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xapadeného rozhodnutí zjistit, komu je povinnost ukládána. Napadené rozhodnutí je tak pro svoji nesrozumitelnost nepřezkoumatelné a trpí proto vadox xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx
III.
5. Správní spis předložený žalobci na jeho žádost je tvořen listinami: oznámením o zahájení správního řízení doručeným B.S.; sdělením ČSSZ o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; napadeným rozhodnutím doručeným B.S.; doložkou právní moci napadeného rozhodnutí. Z předloženého spisového maxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxlývá ze správního spisu, že by byl nezletilý T.S. v řízení zastoupen [odkaz na § 29 odst. 1 a 4 SŘ, § 32 odst. 1 a odst. 2 písm. a) SŘ]. S ohledem na dikci § 27 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zřejmé, že zájmy rodiče a dítěte se dostaly do
kolize
. Matka proto nemohla v řízení vystupovat jako zákonný zástupce nezletilého. Správní orgán sice maxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx je nemyslitelné, aby mohla být legitimně uložena ve správním řízení povinnost spočívající v pravidelných platbách nezletilému dítěti, které v řízenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutí o věci samé. Napadené rozhodnutí tak trpí vadou řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.
V.
7. Ze znění § 27 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. žalxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xrazení příspěvku. § 29 uvedeného zákona pak stanoví techniku propočtu podílu všech povinných osob na úhradě příspěvku, čímž rozvádí § 27, pokud jde o pxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x 27 odst. 1 věta první zákona č. 109/2002 Sb.
8. Ve vztahu ke konkrétnímu případu to znamená, že § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 109/2002 Sb. upravuje rozsah xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx zákona č. 109/2002 Sb.), jestliže vlastní pravidelný příjem dítěte přesahuje 50 % částky určené podle § 27, ale i celkovou částku stanovenou podle § 27 xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxelo v plné výši příspěvkové základny, když jeho pravidelný měsíční příjem přesahuje v různé výši 50 % částky určené § 27. Lze proto dovodit závěr, že ředixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxkové základny podle § 27 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., a to i pokud by pravidelný měsíční příjem dítěte pokryl plnou výši této příspěvkové základny. Roxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxu, než je plná výše příspěvkové základy, a to i kdyby jeho příjem tuto základnu převyšoval. Je tedy otázka, zda vzhledem k § 27 odst. 1, 7 a § 29 odst. 3 zákoxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxující příspěvkovou základnu“. Naproti tomu z § 29 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. vyplývá povinnost rodiče hradit rozdíl mezi částkou určenou dítěti a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxspěvkovou základnu. Zákon mluví jen o rozdílu vzniklém mezi výší příspěvku a částkou určenou dítěti. Při této úvaze je zřejmé, že podíl dítěte na příspěxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxit finanční poměry matky nezletilého a není patrno, že by matka postupovala podle § 28 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. Ze spisu je naopak patrno, že správxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo důchodu) …“
10. Správní orgán provedl v řízení jediný důkaz, který se vztahuje k existenci vdovského a sirotčího důchodu vyplácených B.S. Z předmětxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xebylo prokázáno, že tento nezletilý disponuje vlastním příjmem, případně v jaké výši. V rozporu s ust. § 29 odst. 4 SŘ žalovaná nezjistila názor nezletixxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní ochrany dětí. Správní orgán tak v rozporu s povinností uloženou mu v § 3 a § 50 odst. 2 SŘ neopatřil v řízení všechny potřebné podklady a neprovedl tax xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxumatelné rozhodnutí.
11. Napadené rozhodnutí trpí vadami řízení, jimiž byla podstatně porušena ustanovení o řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) sxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spise a vyžaduje zásadní doplnění (k tomu viz rozhodnutí VS Praha sp.zn. 6A 825/95, uveřejněné v ASPI pod xxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtavním pořádkem České republiky.
Interpretace
právní normy, jak ji provedl správní orgán v napadeném rozhodnutí, je s těmito zásadami v rozporu. Sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxem, zásady dodržování dobrých mravů, subsidiarity a proporcionality, řednosti nadřazených právních norem před normami nižší právní síly, přednostx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkladu, měl správní orgán postupovat v zákoně chronologicky, a až vylučovací metodou dospět od § 27 přes § 28 k § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxdmínky § 28 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., bylo by teoreticky přípustné dítěti s vlastním příjmem stanovit povinnost platit příspěvek na úhradu péče v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. III. ÚS 580/2000; ze dne 20.11.2000, sp.zn. IV. ÚS 548/99; ze dne 14.4.2010, sp.zn. I.ÚS 2736/07; ze dne 30.6.2010, sp.zn. II. ÚS 671/09. Správní orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxvení dětí s příjmem. Přednostním povinným jsou vždy rodiče. Povinnost dítěte (ač o ní zákon smlčuje a tento pojem nepoužívá) je povinností subsidiární x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxtiny základních práv a svobod (
dále jen „LZPS“)
a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte s tím, že
interpretace
provedená v daném případě žalovanou je rozxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxx xx Ústavy, čl. 4 odst. 1 LZPS, čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, ust. § 2, § 3, § 29 odst. 4, § 32 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 50 odst. 2 SŘ a ust. § 27 odst. 1 zákona čx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx chybu ve způsobu vedení řízení a rozhodování jednoho z několika dalších (a totožně rozhodujících) správních orgánů, a to ve větším počtu obdobných věcxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého vývoje do budoucna. Nepřehlédnutelný je také předpokládaný judikatorní význam soudního rozhodnutí, vztahující se k dosud neřešené problematicxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxeného rozhodnutí není povinná osoba výslovně specifikována. Ve výroku rozhodnutí je dostatečně specifikována osoba xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zde byl nezletilý označen jako M.S. Tato administrativní chyba však nemohla mít vliv na zvolený postup při vyměření příspěvku.
17. Žalovaná nesouhlxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxletilého. Za další úkon učiněný v řízení žalovaná považuje získání informace o příjmech matky od MěÚ Stříbro, na základě které zjistila, že matka nezlexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxigád dosahovala měsíčního příjmu 5.000 Kč. Tyto informace žalovaná po jejich zjištění zaznamenala do spisu dítěte a byly rozhodující pro zvolený postxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí příjem nepřesáhl částku 1,5 násobku životního minima. Veškeré informace o majetkových poměrech účastníků řízení jsou obsaženy v osobních spisech dxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxí, budou- li získané informace o majetkových poměrech obsahem spisu dítěte, do kterého bylo oprávněnému orgánu povoleno nahlédnout. Zákonná úprava pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pravidelný měsíční příjem. Oporu, jak postupovat, žalovaná nenalezla ani v ustálené rozhodovací činnosti soudů. Žalovaná nespatřovala svůj postup x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxí ustanoven opatrovník, žalovaná uvedla, že se domnívala, je-li účastníkem řízení matka nezletilého, která má rodičovskou zodpovědnost, není nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nezákonný.
19. Žalovaná proto žádala, aby rozhodnutím soudu byla tato mezera v zákoně, která není řešena judikatorní praxí, upravena a konečné rozhxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxilého T.S. se k podané žalobě nevyjádřil.
V. Skutkový základ projednávané věci
21. Žalovaná zahájila oznámením ze dne 31.1.2011, čj. 328/109/11 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxmově Domino, Plzeň. V oznámení je uvedeno:
„Příspěvek bude hrazen podle § 29 odst. 2: z příjmu dítěte (sirotčího důchodu) se k úhradě
příspěvku použije čxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxěvku bude
rozdíl ukládán nezletilému na vkladní knížku“.
Oznámení o zahájení správního řízení bylo doručeno matce nezletilého B.S. dne 2.2.2011.
2xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxé číslo… pobírá vdovský důchod xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů pro rozhodnutí a sdělen termín, kdy se lze seznámit s podklady pro rozhodnutí. V rozdělovníku je uvedena B.S.
24. Ve výroku napadeného rozhodnutí ze xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxízení. Příspěvek se uhradí z vlastního příjmu nezletilého (ze sirotčího
důchodu) a to ve výši 184.25 Kč za dobu od 29.-31.1.2011 a dále od 1.2.2011 ve výšx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxíčně, z kterého bude hrazen příspěvek
podle § 29 odst. 2: z příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50
% částky určené podle x xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx
xxrazení příspěvku bude rozdíl ukládán nezletilému na poštovní vkladní knížku. Výše
příspěvku byla určena podle § 27 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona. Mxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xrajským soudem
25. Žaloba byla ve smyslu § 72 odst. 2 s. ř. s. podána včas, osobou k tomu oprávněnou dle § 66 odst. 2 s. ř. s. K přípustnosti žaloby dle § 6x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx x. s., jak k tomu došlo v nyní posuzovaném případě, Nejvyšší státní zástupce nemusí vyčerpat všechny procesní prostředky k tomu, aby tato žaloba mohla býx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Brně ze dne 23. 4. 2008, čj. 29 Ca 60/2006-44, publikovaný pod č. 1625/2008 Sb. NSS).
26. Žalobce uplatnil námitku nepřezkoumatelnosti napadeného rxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxlnost správního rozhodnutí (ať už pro nesrozumitelnost či pro nedostatek důvodů) je totiž vadou natolik závažnou, pro kterou by muselo být napadené roxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxostatku důvodů rozhodnutí. Obecně lze za nesrozumitelné považovat takové rozhodnutí, z jehož výroku nelze zjistit, jakým způsobem bylo rozhodnuto, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxsátem a kdo byl rozhodnutím zavázán, apod. V případě nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů pak soud posuzuje, zda se žalovaný v rozhodnutí vypořáxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxpak nepřisvědčil, jakými úvahami byl ve svém rozhodování veden, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a které důvody jej vedly k vyslovení závěrů oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je zřejmé, že žalobou napadené rozhodnutí tyto základní náležitosti postrádá, a tedy je skutečně vadou nepřezkoumatelnosti zatíženo. V dané věci odůxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xozhodnutí žalované nejsou patrné žádné závěry, které by ve věci zaujala, naopak je zřejmé, že žalovaná v řízení žádné konkrétní skutečnosti nezjišťovxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxní za účelem stanovení povinnosti hradit příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému T.S. v zařízení žalované. V napadeném rozhodnutí rozhodla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxpadeného rozhodnutí se však žalovaná v odůvodnění napadeného rozhodnutí již nijak nezabývala, nezdůvodnila jej. Nelze proto usoudit, jaké úvahy žalxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxí § 27 a § 28 zákona č. 109/2002 Sb. během řízení pokusila zjistit finanční poměry matky nezletilého, není také patrno, že by matka vůči zařízení žalovxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxdeného rozhodnutí rozhodl o nestanovení povinnosti platby příspěvku matce nezletilého, aniž by k tomuto výroku provedl v řízení jakékoli dokazování x xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xozhodnutí nenaplňuje požadavky § 68 odst. 2, věty první a druhé před středníkem, správního řádu, dle kterého se
ve výrokové části
rozhodnutí uvede řešexx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak krajský soud souhlasí se žalobcem, že tato část výroku napadeného rozhodnutí postrádá přesnost, jednoznačnost a určitost, když náležitě nespecixxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoť nezl. M.S. pobírá sirotčí důchod … Pokud se jedná o chybu v psaní, jak namítá žalovaná, je ve správním řádu stanoven postup pro opravu zřejmých nesprávxxxxxx x xx x x xx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrovede správní orgán, který rozhodnutí
vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.
Prvním úkonem správnxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxerý
jím může být přímo dotčen.
Tento postup nebyl v daném případě žalovanou aplikován.
31. Z okolností daného případu je sice možno dovodit, že záměrex xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxti výroku napadeného rozhodnutí však v řízení neproběhlo odpovídající dokazování, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxzuje osobu, které se údaj o sirotčím důchodu týká. Je tedy možno souhlasit s argumentací žalobce, že v řízení nebylo dostatečně prokázáno, že nezletilý xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodkládat za dostatečné.
32. Je tak možno konstatovat, že žalovaná vedle povinnosti náležitě odůvodnit své rozhodnutí zcela rezignovala také na povxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxo rozhodnutí, jak jej má na mysli § 50 tohoto zákona. Podle tohoto ustanovení mohou být podklady pro vydání rozhodnutí zejména návrhy účastníků, důkazyx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx známé. Pokud tedy ve správním řízení nebyla učiněna
relevantní
skutková zjištění, nemohlo být ve věci vydáno ani přezkoumatelné rozhodnutí.
33. V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdá povinnost zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Rozhodnutí a jemu předcházející řízení je zatíženo vadou ve smyslu § 76 odst. 1 písm. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvaná vzala za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spisu a vyžaduje zásadní doplnění.
34. Důvodnými krajský soud shledal i námitky týkající sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x
xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, že k úhradě příspěvku na úhradu péče jsou povinni primárně rodiče nezletilého, přičemž samo nezletilé dítě se má na úhradě rovněž podílet. Je tedy možnx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxe-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu
zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Nemůže-li dítě zastouxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxhu předloženého správního spisu vyplynulo (a žalovaná tuto skutečnost nepopírá), že žalovaná v řízení jednala s nezletilou osobou, aniž by tato byla v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtupkyni, učinila tak ovšem v situaci, kdy zájmy nezletilého a jeho matky byly zjevně v kolizi, a matka nezletilého tak v řízení nemohla jako zástupkyně nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxit rodiče a v určitém případě se na jeho úhradě podílí také nezletilé děti, je zřejmé, že zájmy dítěte a rodiče zde mohou být rozporné. Na uvedenou situaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxupce nebo nemůže-li ho
zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona.
Právní řád tak neumožňuje, aby osoba byla zastoupexx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xěl být nezletilý zastoupen opatrovníkem, jehož zájmy nejsou v rozporu se zájmy nezletilého. Pouze tak je totiž možno účinně naplnit smysl institutu zaxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nezletilého dítěte na věc samu, když dítěti vůbec neposkytla možnost, aby bylo slyšeno buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce či příslušného orgánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxrávním řádem, neboť kromě zahájení řízení a vydání rozhodnutí nebyly v řízení činěny žádné jiné úkony. S ohledem na množství procesních pochybení přitxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxoupit až poté, kdy žalovaná provede řízení s řádně zastoupeným nezletilým účastníkem, svůj závěr opře o provedené dokazování a odpovídající podkladyx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxský soud přezkoumat, zda výše příspěvku byla stanovena v souladu se zákonem. Za daného stavu, kdy řízení neproběhlo v souladu se zákonem, totiž nelze vyxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxností shledal žalobu důvodnou, a proto napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s. ř. s. pro vady řízení zrušil. V daném případě byly naplněny podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxpřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí. Vedle tohoto důvodu byly v uvedené věci naplněny také podmínkx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, nemá oporu ve spisu. Současně byly naplněny i podmínky § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., kdy v řízení došlo k podstatnému porušení ustanovení o řxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx k dalšímu řízení, v němž je žalovaná ve smyslu § 78 odst. 5 s.ř.s. vázána právním názorem vysloveným krajským soudem ve zrušujícím rozsudku.
VII. Nákxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxávo na náhradu nákladů řízení před soudem. Krajský soud však nezjistil, že by žalobci v řízení vznikly náklady převyšující jeho běžnou úřední činnost, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, bxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x x xxx.s.)
V Plzni dne 30. července 2013
Mgr. Alexandr Krysl,v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Lenka Kovandová