3 As 85/2015 - 8

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
x xx xxxxxxx x x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobců: a) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx b) M. Š., zastoupený Mgr. Martinem Švehlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlex xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, IV) SEA SIDE, SE, se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, V) FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s., se sídlem Praha 1, Václavské nxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxnec, K Lochkovu 6, zastoupená Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, VII) Městská část Praha 5, se sídlem Praha 5x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxobců proti usnesení Městského soudu v Praze, vyhlášenému při ústním jednání konaném dne 17. 2. 2015,
takto:
I.
Kasační stížnost
se odmítá.
II.
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxnutí žalovaného Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 27. 1. 2014, č. j. MHMP 111576/2014, sp. zn. S-MHMP 1332078/2013/SUP/Fr, konaném dne 17. 2. 2015x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxsloveno, že Městská část Praha – Slivenec, Městská část Praha 5 a společnost FINEP BARRANDOV ZÁPAD k. s., nejsou osobami zúčastněnými na řízení (dále téx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxly poučeny o tom, že proti vyhlášenému usnesení není opravný prostředek přípustný; v této úvaze vycházel městský soud z toho, že se jedná o usnesení, ktexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xovažují za přípustnou. Za tohoto stavu byla věc postoupena zdejšímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabývax xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxtnost kasační stížnosti.
Podle ustanovení § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby,
které byly
přímo dotčeny ve svých právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výslovně, že budou v řízení práva osob zúčastněných
na řízení uplatňovat
.
Podle § 34 odst. 4 s. ř. s.
soud usnesením vysloví, že ten, kdo se domáhá postxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxní je tedy konstruována tak, že ten, kdo tvrdí, že byl přímo dotčen na svých právech a povinnostech vydáním napadeného správního rozhodnutí a ve lhůtě stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxastněnou na řízení stává a náleží mu zejména práva uvedená v § 34 odst. 3 s. ř. s. (tj. právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozumxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhto osob předvídá pouze jediný typ rozhodnutí, které je soud oprávněn (povinen) vydat, a to rozhodnutí, jímž se vysloví, že ten, kdo se postavení osoby zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx některý z účastníků nebo některá z osob zúčastněných na řízení mohli podat (v procesním slova smyslu) návrh, jímž by se domáhali vydání rozhodnutí, ktexxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxodit, že neexistuje povinnost soudu o takovém „návrhu“ rozhodovat. Účastníkovi či zúčastněné osobě samozřejmě nelze bránit, aby takový návrh přednexxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxobě postavení osoby zúčastněné na řízení nesvědčí. V tomto usnesení dozajista může vzít v úvahu argumenty v podnětu uvedené, avšak nemění to nic na faktxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xysloveno, že touto osobou není, se žádné formální rozhodnutí nevydává. Pokud takové usnesení přesto bylo vydáno, jako tomu bylo v projednávané věci, jx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx usnesení o tom, že určitá osoba není osobou zúčastněnou na řízení, není rozhodnutím, které upravuje pouze vedení řízení, neboť jeho právní účinky mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxíklad rozsudek ze dne 31. 8. 2005, č. j. 7 As 43/2005 - 53, publikovaný pod č. 710/2005 Sb. NSS; všechny rozsudky zdejšího soudu jsou dostupné z http://wwwxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxdl, že osoby zúčastněné na řízení I. až III. zúčastněnými osobami nejsou. I k povaze tohoto typu rozhodnutí se Nejvyšší správní soud již v minulosti vyslxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxx xde jen o rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.], a proto proti němu není kasační stížnost přípustná.
Pouze prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxí osobou zúčastněnou na řízení, směřoval od jiné osoby zúčastněné na řízení, nikoli od účastníků řízení (žalobců), jako tomu bylo ve věci nyní souzené. xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xd koho návrh směřuje, ničeho na podstatě věci nemění. Jinými slovy, i v případě, zpochybňuje-li postavení osoby zúčastněné na řízení některý z účastníxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxpově o rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení a které nemá negativní dopad do právního postavení osoby zúčastněné na řízení.
Nejvyšší spráxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., neboť návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.
Výrok o náhradě nákladů řízení mezi účastníky se opírá o ustaxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtížnost odmítnuta. Pokud jde o náklady řízení osob zúčastněných na řízení, těm mohou být přiznány pouze ve výjimečných případech, předvídaných v ustaxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxozhodoval.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 14. května 2015
Mgr. Radovan Havelec
předseda sxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty