1 As 9/2015 - 27

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb., zastupování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (2)
x xx xxxxxx x xx
xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeného v celém řízení. Tato norma se aplikuje tam, kde je zřejmé, že se zastoupení na dané řízení vztahuje, jsou však pochybnosti o tom, v jakém rozsahu.
Čxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: P. V., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici č. 301/2, Praha 4, prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx14, sp. zn. ODSH 291/2014 Pe, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2015, č. j. 31 A 48/2014 - 21.
takto:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx:
I. Vymezení věci
[1] Osobní automobil, jehož provozovatelem je žalobce, byl zaparkován tam, kde být neměl. Stál totiž zčásti na chodníku a zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxené částky dle § 126h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). V poučení této výzvy uvedl, že v přxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx magistrátu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. Žalobce na tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxo parkování naplňujícího znaky přestupku. Na toto předvolání reagoval pan Jiří Kocourek, jednatel společnosti FLEET Control, s. r. o. (dále též spolexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx 2013, kterou žalobce zmocňuje společnost FLEET „
k zastupování ve správním řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku vedeném pod spisovou
značkxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, doručování písemností, a to pro celé řízení ve všech stupních
tohoto řízení, tj. včetně řízení u odvolacího orgánu a všech stupňů správního soudu.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxlničním provozu. Tím žalobci uložil pokutu za to, že jako provozovatel motorového vozidla nezajistil, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxlobce odpor a proti následnému rozhodnutí i odvolání. Žalovaný toto odvolání v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl. Toto rozhodnutí bylo společnostx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xásledně žalobce napadl dne 31. 7. 2014 žalobou. V žalobě, krom jiného, uvedl, že řízení před správními orgány bylo vedeno s neoprávněnou osobu, neboť přxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxmu řízení.
[8] Krajský soud žalobu v záhlaví uvedeným usnesením z důvodu její opožděnosti odmítl. Námitce vadného zastoupení soud nepřisvědčil, nexxx xxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxně vystupoval. Správní orgány tedy správně doručovaly jemu. Počátek běhu lhůty pro podání žaloby je proto nutné počítat od okamžiku doručení rozhodnuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xplynutí lhůty k podání žaloby.
II. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného
[9] Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl usnesení krajského soudx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xádu správního (dále též „s. ř. s.“).
[10] Stěžovatel ve své kasační stížnosti předestírá dva argumenty. Oba mají prokazovat závěr, že doručení spolexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxupen, a proto lhůtu pro podání žaloby není možné počítat od doručení rozhodnutí žalovaného údajnému zmocněnci společnosti FLEET, ale až od prokazatelxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xe plná moc byla udělena před zahájením řízení a nemohlo tak vzniknout zmocnění dle správního řádu. Dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, si může
úxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dne 16. 12. 2013. Plná moc tedy byla udělena před zahájením řízení, tj. v okamžiku kdy stěžovatel nebyl zatím ještě účastníkem řízení. Jedinou plnou mocx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxu funkci a musí mít úředně ověřený podpis. Na právě projednávanou věc je přiléhavé rozhodnutí, kde Nejvyšší správní soud dovodil, že na plnou moc udělenxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí přímo do jeho rukou.
[12] Druhým argumentem stěžovatel tvrdí, že udělil plnou moc pouze k zastupování
v řízení
o přestupku
, nikoliv však již k zastxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx ani nevěděl, že řízení o správním deliktu provozovatele vozidla bude zahájeno. Krajský soud tuto specifikaci plné moci toliko pro řízení pro podezřenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti FLEET nebylo právně účinné. Počátek lhůty pro podání žaloby tedy nastal až dnem 15. 7. 2014, kdy zástupce žalobce Ing. J. nahlédl do spisu. Jelxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.
[14] Na závěr své stížnosti ještě stěžovatel dodává, že považuje za nespravedlivé, aby byl on sám démonizováx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxto dovozuje. Za druhé, i kdyby tato společnost takovéto taktiky užívala, stěžovatelovi nemohou být přičítány, neboť tato společnost ho v řízení o spráxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé doručovaly písemnosti osobě, která k tomu nebyla zmocněna.
[15] Žalovaný se ve svém stručném vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil se závěry krxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxodnost Nejvyšší správní soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je pxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxstí je, zda krajský soud správně odmítl žalobu stěžovatele pro její opožděnost. Jelikož lhůta k podání žaloby počíná plynout okamžikem doručení rozhoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxlečnosti FLEET, neboť tato společnost stěžovatele ve správním řízení zastupovala. Oproti tomu stěžovatel má za to, že toto doručení účinné nebylo, nexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xa zodpovězení otázky, zda společnost FLEET byla stěžovatelovým zmocněncem v řízení o správním deliktu. Dle Nejvyššího správního soudu nebyla.
[20x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xdst. 2 tohoto ustanovení, zmocnění může být uděleno v různém rozsahu – k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení. Dále může být zmocněxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx byli zmocnitel a zmocněnec vedeni při sepisování plné moci (usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 18. 12. 2008, č. j. 8 Azs 16/2007 - 158). Na úmysl smluvxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxny osvědčující její uzavření.
[22] V projednávaném případě stěžovatel dne 25. 9. 2013 vystavil plnou moc společnosti FLEET. V této plné moci uvedl, žx x
xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtupku vedeném
pod spisovou značkou MMJ/OD/15238/2013-3.
Dále text stanovil, že „
plná moc je udělena pro veškeré
úkony, žádosti, návrhy, podání, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxní u odvolacího orgánu a všech stupňů správního
soudu.
[23] Význam textu plné moci není úplně zřejmý a je tedy nutné jej interpretovat. Zkraje je nutxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxně hovoří o
správním řízení
a specifikují se v něm všechny úkony, které je možné v tomto řízení provádět. Škála těchto úkonů vypovídá o tom, že úmysl strax xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxípadném následném správním řízení, pokud by bylo zahájeno. Nutné je též odmítnout i argument stěžovatele spočívající v tom, že plnou moc nelze udělit pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci předmětného přestupku. Jak vyplývá z názvu tohoto řízení i ze systematiky zákona o silničním provozu, řízení o přestupku je rozdílným řízením od řxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xehdy, jestliže správní orgán nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu tak již není přestupek, ale objektivní odpovědnost za skutek, který pouze vykazuje znaky přestupku [srov. § 125f odst. 2) písm. b]. V řízení o spxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxít být z jakéhokoliv důvodu zastoupen společností FLEET pouze v řízení o přestupku. Při interpretaci plné moci zastávané krajským soudem však vyvstávx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxním deliktu? Vymezení slovy „
ve věci podezření ze spáchání přestupku
“ s následným uvedením konkrétní spisové značky se jeví pro tento účel jako vymezexx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxávní řízení o přestupku bude vedeno pod stejnou spisovou značkou jako přípravné úkony k tomuto řízení. Z uvedení konkrétní spisové značky v textu plné mxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xrgány následně vedly řízení o přestupku a řízení o správním deliktu pod stejnou spisovou značkou. Tento fakt nedělá z obou řízení jedno správní řízení. xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa zastoupeného stejným zmocněncem, který však byl zplnomocněn pouze k prvnímu ze správních řízení.
[28] Na první pohled by přicházela v úvahu alternxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxedmětném skutku – konkrétním nesprávném parkování. Touto interpretací by plná moc zahrnovala jak řízení o přestupku, tak řízení o jiném správním delixxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxci přestupku a o „
správním řízení
“ v jednotném čísle, tak i požadavkům zákona. Takovéto zmocnění by totiž bylo zmocnění pro neurčitý počet řízení (jakáxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxokazující takovéto zmocnění již musí být úředně ověřena [srov. § 33 odst. 2) písm. c správního řádu]. Tento požadavek v projednávaném případě naplněn nxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx ani
presumpce
ohledně rozsahu zastoupení dle § 34 odst. 3 správního řádu k opačnému závěru nevede. Tato norma stanoví, že v pochybnostech o rozsahu zaxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxtí totiž přichází v úvahu pouze v případech, kdy jsou pochybnosti o rozsahu zastoupení v rámci
jednoho
správního řízení
.
Aplikuje se tedy tam, kde je zřexxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxlé řízení). Spornou v nyní posuzovaném případě je však otázka, zda vůbec se zastoupení na řízení o deliktu provozovatele vozidla vztahuje. Na tuto otázxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xLEET vystupovat v řízení o správním deliktu jménem stěžovatele nelze usuzovat ani z toho, že jednatel této společnosti v řízení činil procesní úkony (pxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti v řízení o správním deliktu věděl. Stěžovatel prokazatelně věděl o podezření ze spáchání přestupku. Následně udělil pro případné budoucí řízení o txxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkuty stěžovatelovi, čímž zahájil řízení o správním deliktu provozovatel vozidla. Tento příkaz však doručil již pouze společnosti FLEET a ze správníhx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, že stěžovatel o řízení ve věci správního deliktu provozovatele vozidla vůbec nevěděl. Za takovéto situace, kdy není zřejmé, že stěžovatel o řízení o sxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxvodila, že i za situace formálních nejasností ohledně procesního zmocnění, se za určitých okolností není možné dovolávat neúčinnosti zastoupení ani xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxávního řízení jednoznačně projevoval vůli, kým chce být zastoupen a zároveň že sám žádný z úkonů zmocněnce nezpochybnil, ač tak učinit mohl. Jak výše uvxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxoupen, ani to, že by měl jakoukoli možnost nějaký úkon společnosti FLEET zpochybnit. Není totiž jasné, zda o řízení o správním deliktu vůbec věděl.
[3xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmo jemu. Doručil-li rozhodnutí společnosti FLEET, nebyl tento úkon účinný. Opačný závěr krajského soudu nemůže obstát. Krajský soud proto rozhodl v rxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xLEET a na základě tohoto závěru rozhodl o odmítnutí žaloby. Tím porušil stěžovatelovo právo na přístup k soudu ve smyslu § 36 odst. 2 Listiny základních pxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xozhodnutí krajského soudu o odmítnutí návrhu stěžovatelů Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že napadené rozhodnutí soudu dle § 110 odst. 1 s. ř. s. zruxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxamžikem začala lhůta k podání žaloby běžet.
[35] V tomto řízení je krajský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který byl vysloven x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 1. dubna 2015
JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu