5 Ads 151/2014 - 19

Důchodové pojištění - ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxo s již zletilým účastníkem, zatížil své řízení jinou vadou řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) sx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: K. Š., zastoupená JUDr. Jarmilou Bajerovou, advokátkou se sídlem Matiční 730/3, 7xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxti rozhodnutí žalované ze dne 19. 12. 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti a) žalobkyně a o kasační stížnosti b) Mgr. R. Š., zastoupené JUDr. Jarmilox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx 2/2013 – 17,
takto:
I.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2014, č. j. 43 Ad 2/2013 – 17,
se
zrušuje
a věc
se vrací
krajskému soudu k dxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx
xx xxxxxxx
xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxkladů řízení.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 19. 12. 2012, č. j. X, žalovaná zamítla námitky žalobkyně [dále jen „stěžovatelka a)“] a potvrdila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek § 52 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“).
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xamítl. Krajský soud v rozsudku uvedl, že otec stěžovatelky a) k datu jeho prohlášení za mrtvého, tj. ke dni 1. 6. 2006, nesplnil podmínku potřebné doby poxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 zákona o důchodovém pojištění. Krajský soud nepřisvědčil požadavku stěžovatelky a), aby v daném případě bylo aplikováno zákonem č. 306/2008 Sb. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xané věci použita, chybí příslušná přechodná ustanovení. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nemůže být tento nedostatek zhojen v následném období, a to ani novou právní úpravou. Ze stejných důvodů sx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxovém pojištění.
Kasační stížností opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. napadly rozsudek krajského soudu stěžovatelka a) a jejx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxy brojí proti závěru krajského soudu, že při svém rozhodování vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu x xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx podle zákona o důchodovém pojištění ve znění ke dni prohlášení otce stěžovatelky a) za nezvěstného, tj. ke dni 1. 6. 2006. Stěžovatelky si jsou vědomy toxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xo účinnosti uvedených zákonů, tento nárok již měla. Proto je právní názor krajského soudu nezákonný. Stěžovatelky v kasační stížnosti též uvedly, že sxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxjádření ke kasační stížnosti sdělila, že se ztotožňuje s rozsudkem krajského soudu.
Nejvyšší správní soud před samotným posouzením kasační stížnoxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], přičemž k této vadě byl povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).
Krajský soxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxého pojištění se postupuje v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s výjimkamix xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, konkrétně jeho ustanovení § 81 až § 90 upravující řízení ve věcech důchodového pojištění.
Sirotčí důchod je nárokem nezaopatřeného díxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního řízení ve věci svého sirotčího důchodu, avšak v souladu s § 31 správního řádu jej ve správním řízení zastupuje jeho zákonný zástupce. V tomto ohledx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx byl sirotčí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí nesprávně označena stěžovatelka b)]. Pokud v takové věci byla podána žaloba, bylo zapotřebí, aby si krajský soud v prvé řadě ujasnil, kdo je žalobkyníx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxcesní postup ve věci, tj. buď žalobu odmítl jako podanou osobou zjevně neoprávněnou [stěžovatelkou b)] nebo se stěžovatelkou a) do její zletilosti jedxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxil. Krajský soud totiž po celé řízení jednal se stěžovatelkou b), které doručoval veškeré písemnosti [a to i po datu 7. 11. 2013, kdy stěžovatelka a) dosáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxobkyni v kasační stížností napadeném rozsudku a jen jí též rozsudek doručil, což bylo nepochybně důvodem podání kasační stížnosti i stěžovatelkou b).
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxtupem uvedeným v tomto ustanovení. Dospěl však k závěru, že s ohledem na obdobné pochybení v případě výzvy podle § 51 odst. 1 s. ř. s. tomu tak není a že naopxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxající v tom, že krajský soud nejednal s účastníkem řízení, který v průběhu řízení nabyl zletilosti, a ve věci rozhodl bez jednání, aniž by se k takovému poxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xznačena stěžovatelka b), s ohledem na její obsah posoudit jako žalobu stěžovatelky a) zastoupené zákonnou zástupkyní. V důsledku tohoto posouzení měx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xodle § 51 odst. 1 s. ř. s., aby se mohla vyjádřit k záměru soudu rozhodnout věc bez jednání.
Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud rozsudkem (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxudu k dalšímu řízení. V dalším řízení je krajský soud právním názorem vysloveným v tomto zrušovacím rozsudku vázán (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). O náhradě nákxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xodává, že jelikož stěžovatelka a) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost, má za to, že v úplnosti seznala jeho obsah a tento rozsudek lzx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. jako podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou. V řízení o této kasační stížnosti pak Nejvyšší správní soud rozhoxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 13. března 2015
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu