10 As 266/2014 - 32

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb., doručování, plná moc

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
Judikatura (12)
xx xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnou moc pouze zmocnitelem; zákon nijak nevylučuje možnost, aby byla plná moc předložena zmocněncem.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx: P. N., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Městský úřad Sokolov, se sídlem Rokycanova 19xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, čj. 30 A 75/2014-30,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Mgr. Jaroslava Topola, advokáta.
Odůvodnění:
I. Dosavadní průběh ve věci
[1] Příkazem Městského úřadu Sokolov ze dne 8. 1. 2014, čj. PO/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jehož se měl dopustit porušením povinnosti stanovené v § 9 odstx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxinně vybaveno. Žalobci byla uložena pokuta 1500 Kč. Proti příkazu byl podán odpor, doručený společností FLEET Control, s. r. o., jež byla v odporu uvedexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), výzvu k odstranění nedostatku podání; výzvu doručil společnosti FLEET Conxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxtský úřad Sokolov k podanému odporu nepřihlížel z důvodu neodstranění vad podání ve lhůtě stanovené ve výzvě a vyznačil právní moc příkazu dnem 29. 1. 20xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xpočívající v nevydání rozhodnutí v jeho přestupkové věci, v níž tvrdil, že v důsledku jeho zástupcem podaného odporu došlo ke zrušení příkazu. Krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nečinnosti Městského úřadu Sokolov spočívající v nerozhodnutí ve věci jeho přestupku ve lhůtě stanovené v § 71 správního řádu. Krajský soud v Plzni (dxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xokračovat v řízení a vydat rozhodnutí do 60 dnů od právní moci rozsudku. Krajský soud konstatoval, že odpor nebyl podán ve formě dle § 37 odst. 4 správníhx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxkazu); nebylo možno (ani) vydávat výzvu dle § 37 odst. 3 správního řádu. Pokud však byla výzva vydána, jednalo se o výzvu neurčitou a nesrozumitelnou, jxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu na odporu, zatímco krajský úřad ji následně interpretoval jako výzvu k prokázání zastoupení, což dle krajského soudu nutně vyvolalo v žalobci legitixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xéto specifické situaci nelze vykládat v neprospěch žalobce zaslání originálu plné moci až jeden den po konci lhůty výzvou stanovené, neboť výzva nebylx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatku průkazu zastoupení). Výrokem II. citovaného rozsudku krajský soud uložil Městskému úřadu Sokolov nahradit žalobci náklady řízení ve výši 10 228 xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) kasační stížnost z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).
[4] Namítl nesplnění zákonxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxě) podat žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu o nevyhovění žádosti žalobce o uplatnění opatření proti nečinnosti. Žaloba nebyla navíc podána ve lhxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xle zákona již běžet neměla).
[5] Stěžovatel zpochybnil závěr krajského soudu o nesprávném postupu spočívajícím ve vydání výzvy. Uvedl, že odpor byl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xísemné a podepsané, jež nemuselo být následně potvrzováno ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu, a po uplynutí lhůty pěti dnů od podání odporu nemohla býx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), a na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2012, čj. 8 As 89/2011-31. Závěr krajského soudu by dxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxstatkem formy trpěla předložená plná moc a nikoliv podání (odpor) samo. Dle stěžovatele je plná moc projevem vůle žalobce jako zmocnitele (a nikoliv zmxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nikoliv prostřednictvím datové schránky (samotného) žalobce; dle stěžovatele nebyla dodržena písemná forma plné moci dle § 33 odst. 1 správního řádxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xprávního řádu zmocněnce k doložení řádné plné moci. Pokud nebylo ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno (tj. plná moc byla zaslána opožděně), stěžovatel v sxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 344/2004).
[7] Stěžovatel nesouhlasil také s nákladovým výrokem II. napadeného rozsudku. Uvedl, že není subjxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxel nedisponuje žádným majetkem, ze kterého by náklady řízení mohl hradit; nemůže být nositelem vlastnického práva.
III. Vyjádření žalobce
[8] Žxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xx xx
xxx xxxxxxx xxxádřil přesvědčení, že marně uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí stěžovatelem, neboť důsledkem podaného odporu bylo zrušení příkazu a mělo být ve lhůxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx byl učiněn v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu. Tím spíše však žalobci není zřejmé, proč stěžovatel považuje napadený rozsudek krajského soudu za nexxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxanami sporu), nýbrž to, zda stěžovatel učinil maximum pro to, aby pomohl odstranit nedostatek podání, resp. zda vyzval žalobce řádně v souladu s § 37 odsxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění vad plné moci, proto neměl důvod předpokládat vadnost plné moci předložené.
[12] Žalobce dále argumentoval dostatečností plné moci „
jaxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x1. 2014, čj. 7 As 135/2014-31, a ze dne 17. 10. 2014, čj. 4 As 171/2014-26. Uvedl dále, že stěžovatel nedal nijak najevo jakékoliv své pochybnosti o pravosxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý jediný mohl doplnit plnou moc o vlastnoruční podpis nebo podpis elektronický (poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2011, čjx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud nenalezl žádné formální vady či překážky pro projednání kasační stížnosti, a proto přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu – při současném xxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx x x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxná.
IV.1 Obsah správního spisu
[16] Nejvyšší správní soud ze správního spisu zjistil, že příkaz byl vydán dne 8. 1. 2014 a doručen žalobci dne 13. 1. 2xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxx xx xxto žalobce zastupuje) a (přílohou) elektronická kopie oskenované plné moci ze dne 6. 12. 2013, dle které zmocnil žalobce společnost FLEET Control, s. rx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho dokumentu – jednoho listu s dokumentem obsaženým v datové zprávě. Je zde dále uvedeno, že „
vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsxx
xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxývá „
k odstranění nedostatku podání,
spočívajícího v absenci ověřeného elektronického podpisu na Vámi podaném odporu proti příkazu,
jehož součásxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxl obdržel formou datové zprávy podání odporu, jehož součástí je plná moc k zastupování, přičemž „
uváděné podání nebylo podepsáno
ověřeným elektronixxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedené výše.“
V poučení výzvy je uvedeno:
„Nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn, nebude správní orgán k podání přihlížet, a vydaný příkaz nabudx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxené plné moci ze dne 6. 12. 2013, k poštovní přepravě podaný dne 5. 2. 2014. Ve spise je dále předávací protokol ze dne 16. 4. 2014 vyhotovený stěžovatelem zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xne).
[17] Ve spise se dále nachází dopis krajského úřadu ze dne 18. 6. 2014, kterým žalobci sděluje odložení jeho „podnětu“. Krajský úřad v dopise uvedxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxem vyzvána „
k nápravě stavu a předložení platné plné moci
“; platnou plnou moc podala xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxal naplnění podmínek dle § 83 odst. 2 nebo § 92 odst. 1 věta druhá a třetí správního řádu; dopis doručil žalobci dne 27. 6. 2014. Ve spise následuje usnesexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí ve stanovení lhůty k vydání rozhodnutí v přestupkové věci žalobce. V odůvodnění krajský úřad uvedl totéž, co v dopise, a současně konstatoval, že odpox xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žaloby
[18] Právní úprava institutu příkazního řízení je v § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákona o přestupcích“), jehož odst. x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty (§ 13 odst. 2).
Dle § 87 odst. 4 téhož zákona „[o]
bviněný z přestupku může proti příkazu pxxxx xx xx xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxní.“
Podle § 86 odst. 5 téhož zákona
[p]
říkaz, proti kterému nebyl včas podán
odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí.
[19] Příkazní řízení je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxné a samotné zrychlení a snížení nákladů řízení spočívá v tom, že další dokazování se zásadně neprovádí. Vzhledem k této skutečnosti poskytl zákonodárxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xx xxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx následek zrušení příkazu a pokračování v „běžném“ správním řízení. Správní orgán vydá (po takovém zrušení příkazu) prvostupňové rozhodnutí, které mx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x. ř. s. Naopak, není-li odpor podán včas, anebo vůbec, nabývá příkaz účinků pravomocného a vykonatelného rozhodnutí. (srov. např. rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozhodnutím zamítnout (§ 92 odst. 1 správního řádu), přičemž takové rozhodnutí lze poté napadnout žalobou dle § 65 a násl. s. ř. s., však v případě opoždxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxaný příkaz nabyl právní moci, avšak účastník je přesvědčen, že podaný odpor způsobil zrušení napadeného příkazu [může se jednat o spor o existenci odpoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu ve smyslu § 92 správního řádu. Není xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxným řádným opravným prostředkem proti příkazu je odpor podaný proti nepravomocnému příkazu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxostupňového správního orgánu, neboť v takové situaci je podstatou tvrzení účastníka, že jeho včasný odpor způsobil zrušení příkazu, avšak prvostupňxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu je pro účastníka institut žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 správního řádu. Vyčerpání tohoto účinného prostředxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x x x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx, čj. 7 Ans 1/2007-100).
[24] Nelze se ztotožnit s kasační námitkou, že žalobce nevyčerpal před podáním žaloby proti nečinnosti všechny opravné prosxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxesením krajského úřadu.
[25] Nelze přisvědčit ani námitce, dle níž měla být namísto žaloby proti nečinnosti podána žaloba proti rozhodnutí dle § 65 x xxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ačkoliv výstupem procesu ochrany před nečinností dle § 80 správního řádu je usnesení (§ 80 odst. 6 věta druhá správního řádu), navazujícím prostředkxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx ze dne 10. 2. 2010, čj. 2 Ans 5/2009-59, nebo ze dne 23. 3. 2009, čj. 2 Ans 1/2008-88).
[26] Nejvyšší správní soud se proto ztotožnil se závěrem krajského xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx s ohledem na výše uvedené nelze přisvědčit ani kasační námitce, dle které byla žaloba podána po lhůtě dle § 80 odst. 1 s. ř. s., neboť otázka, zda příkaz naxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x žalobě proti nečinnosti.
IV.3 K námitce o povinnosti zaslat výzvu dle § 37 odst. 3 správního řádu
[28] Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x x1 zákona o přestupcích na odpor vztahuje § 37 správního řádu o obecných požadavcích na podání.
[30] Podle § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí býx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxmi, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit
nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu
“. Správní řád v citovanxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxv. jiných vad podání (těmi jsou např. vnitřní rozpory podání, nebo neprokázání zastoupení v případě, kdy podání činí osoba označená v něm za zástupce účxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvaným elektronickým podpisem. 16) Za podmínky,
že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého podpisu
.“ Správní řád v citovaném ustanovení upravuje požadavky na formu podání tak, že podání je nutno učinit jednou ze tří forem taxativně vymezexxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, dále jen „zákon o elektronickém podpisu“). K podání jinou formou se nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xyjmenovaných řádných forem podání. Takové potvrzení (doplnění) má tedy význam pro zachování lhůty, neboť teprve pokud je podání tímto způsobem v zákoxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxedem na výše uvedené je tedy třeba rozlišovat mezi postupem dle § 37 odst. 3 správního řádu a postupem dle § 37 odst. 4 správního řádu. Zatímco v případě pxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí postup správního orgánu vyžadován není (nemělo by ani smyslu, aby správní orgán postupoval aktivně tam, kde fakticky k podání nedošlo, neboť nebyla nxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xontrol, s. r. o., jež byla v odporu uvedena jako zástupce žalobce. Mezi stranami nebylo sporu, že k podání došlo prostřednictvím datové schránky této spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonech.
[34] Dle § 18 odst. 1 zákona o elektronických úkonech „[f]
yzická osoba, podnikající fyzická osoba
a právnická osoba může provádět úkon vůčx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx x téhož ustanovení: „
Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena,
prostřednictvím datové schránky mx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
[35] Na odpor podaný prostřednictvím datové schránky společnosti FLEET Control, s. r. o., proto bylo třeba hledět jako na formálně bezvadný; ze zákxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdpisem ve smyslu zákona o elektronickém podpisu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2012, čj. 8 As 89/2011-31). Lze tedy přisxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x správního řádu tak, že by stěžovatel (pasivně) vyčkal 5 dnů a poté k podanému odporu nepřihlížel.
IV.4 Otázka určitosti a závaznosti výzvy stěžovxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxboť se jednoznačně týkala plné moci a nikoliv samotného odporu. Dle stěžovatele nebyla dodržena písemná forma plné moci dle § 33 odst. 1 správního řádux xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xyhověno výzvě ve lhůtě stanovené, následkem bylo nepřihlížení k odporu z důvodu podání osobou neoprávněnou.
[37] Nejvyšší správní soud se ztotožnix x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání - odporu, a sice napravení absence ověřeného elektronického podpisu. Stěžovatel touto výzvou zjevně nezpochybňoval nedostatky plné moci, jex xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxázání zastoupení ve smyslu § 33 odst. 1 správního řádu, je třeba označit výzvu stěžovatelem formulovanou za neurčitou a nesrozumitelnou; výzva nevyjxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxložení zastoupení) a nikoliv odpor samotný, je výzva v rozporu se zákonem, neboť výslovně vyžadovala odstranění vady formou „
ověřeného elektronickéxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xe „písemná“ forma nemusí být naplněna pouze způsobem ve výzvě formulovaným, tedy elektronickým podáním s ověřeným podpisem. Stěžovatel (by) formulaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, že výzva stěžovatelem doručená společnosti FLEET Control, s. r. o., byla neurčitá a nezákonná, proto nemohla žalobce ani společnost FLEET Control, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxjít k opožděnému odstranění nedostatků podání, resp. k opožděné nápravě nedostatku podmínky řízení spočívající v (řádném) neprokázání zastoupení.
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx vztahovala k samotnému odporu, zatímco krajský úřad v dopise ze dne 18. 6. 2014 a usnesení ze dne 18. 6. 2014 interpretoval obsah výzvy tak, že se jedná o výxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x citovaných dvou úkonech mohla vyvolat jakékoliv legitimní očekávání žalobce zpětně. Výzva byla doručena společnosti FLEET Control, s. r. o., dne 28. xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxto mylná úvaha krajského soud však nemá vliv na zákonnost a správnost napadeného rozsudku.
[41] Nelze souhlasit ani s tvrzením stěžovatele, že naplnxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxové schránky zmocněnce. Plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) především o rozsahu zmocnění a osobě, která bxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x tomto zastoupení uzavřena smlouva (ať již ústní či písemná). Ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu (ani jiné zákonné ustanovení) však nestanoví povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxc předložena zmocněncem (zde společností FLEET Control, s. r. o.), což se v praxi i často, ba povětšinou, děje, neboť plná moc bývá předkládána současně x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxel postupoval správně, pokud výzvu k odstranění vad doručoval zmocněnci a nikoliv zmocniteli, a to ať již by se jednalo o výtku vad samotného odporu nebo x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxze zástupci
“. I pokud by se jednalo o výzvu k odstranění nedostatku prokázání zastoupení (jak tvrdil stěžovatel), nejedná se o úkon, který by měl osobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxíve zmocněnec (advokát), avšak ten nereagoval. Nejvyšší správní soud poté dospěl v uvedené věci k závěru, že se s ohledem na okolnosti, dle kterých xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxastníka řízení (zmocnitele).
[43] Pokud žalobce ve svém vyjádření poukázal na dostatečnost „
prostého skenu plné moci
“, není třeba se k této otázce oxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxvním spise nachází i originál plné moci zaslaný poštou. K otázce „dostatečnosti“ kopie plné moci připojené jako příloha k datové zprávě Nejvyšší správxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxk současně poukazují na možné pochybnosti správních orgánů o dokládaném zastoupení, tedy nelze automaticky hovořit vždy o dostatečnosti „
prostého sxxxx
xxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxného rozsudku, kterým mu byla uložena povinnost nahradit žalobci náklady řízení. Nejvyšší správní soud však této kasační námitce nemůže přisvědčit.
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvaným) je ten, o němž to stanoví zákon.
“ Dle odst. 2 téhož ustanovení: „
Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost
mít práva a povinnoxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení
“.
[46] Podle § 60 odst. 1 s. ř. s. „[n]
estanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci
plný úspěchx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxdnávané věci žalovaným správním orgánem; v soudním řízení je mu zákonem přiznána subjektivita. Krajský soud vyhověl žalobě, tedy stěžovatel byl v řízxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xízení
[48] Pro výše uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost dle § 110 odst. 1, věty druhé, s. ř. s. zamítl.
[49] Žalobce, který měl ve věci plnx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxbce spočívají v odměně jej zastupujícího advokáta za úkon - sepis vyjádření ke kasační stížnosti ve výši mimosmluvní odměny 3100 Kč a náhradě hotových vxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxčanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 s. ř. s., je přiznaná náhrada nákladů řízení splatná k rukám zástupce žalobce – advokátxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx