6 As 186/2014 - 29

Doručování rozhodnutí správního orgánu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na elektronickou adresu, kterou účastník řízení správnímu orgánu sdělil. Naopak § 69 odst. 3 správního řádu je speciálním ustanovením pro elektronixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xenátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. K., zastoupeného JUDr. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdářství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, č. j. 4995/DS/20xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x x0,
takto:
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 7. 2014, č. j. 75 A 1/2014 - 20,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízenxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé schránky Krajského soudu Ústí nad Labem dne 4. 2. 2014, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví, jímž žalovaný zamítl jeho odvoláxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xízení ve výši 1.000,- Kč.
[2] Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) usnesením ze dne 2. 7. 2014, č. j. 75 A 1/2014 - 20, s odkazem na ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxčeno až 4. 1. 2014, nepřisvědčil, neboť zjistil, že žalobce byl ve správním řízení na základě plné moci ze dne 5. 6. 2013 zastoupen zmocněncem, panem R. K.x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxgán I. stupně následně však zmocněnci na jeho elektronickou adresu sdělením ze dne 3. 7. 2013 s poukazem na správní řád oznámil, že písemnosti, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xlastních rukou účastníka řízení, popř. jeho zástupce, proto mu bude veškeré písemnosti zasílat na adresu jeho trvalého pobytu. Doručení sdělení nebyxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí orgány, aby mu na místo jeho adresy trvalého pobytu zasílali písemnosti na jinou jím určenou adresu a jelikož takto nepožádal správní orgány o zasílánx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xrvalého pobytu. S odvoláním na § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) soud dovodil, že oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxečnost, a zmocněnci jsou písemnosti s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 správního řádu doručovány na adresu evidovanou v informačním systému evidencx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxresu, a aproboval postup žalovaného, který doručoval zmocněnci žalobou napadené rozhodnutí poštou na adresu jeho trvalého pobytu.
Protože dle doruxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnou písemnost u držitele poštovní licence ve lhůtě 10 dnů, tj., do 29. 10. 2013 (úterý) nevyzvedl, byla písemnost vrácena zpět odesílateli, a dle § 24 odsxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx s ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. tak dle výše uvedeného uplynula v pondělí dne 30. 12. 2013. Žaloba doručená až dne 4. 2. 2014, tj. více než jeden měsíc po uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsti namítl, že pro posouzení otázky, zda byla žaloba podána včasně, bylo stěžejní posouzení data doručení rozhodnutí žalovaného zmocněnci žalobce.
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, protože tento opakovaně požádal o doručování na elektronickou adresu (naposled i vůči žalovanému), jak namítl v žalobě. Na takovou adresu správní orxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxové doručení vylučuje. Doručení i u písemností určených do vlastních rukou § 19 odst. 8 správního řádu přepokládá, v takovém případě místo doručenky jx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx disponoval. Krajský soud proto nesprávně posoudil právní otázku, zda rozhodnutí je povahou písemností, kterou není možné elektronicky doručovat, rxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxodnutí vydaném v jiné věci.
III.
Posouzení kasační stížnosti
[4] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx ř. s. přípustná. Poté Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího roxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxížnosti se podává, že ji stěžovatel podal z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy
„nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zasxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx řadí, je v této souvislosti vhodné poukázat na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 – 98, publikován pod č. 62xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy, přicházejí pro stěžovatele
v úvahu z povahy věci pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající v tvrzené nezákonnosti
rozhodxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí návrhu, a dále vada řízení spočívající
v tvrzené zmatečnosti řízení před soudem.“
[6] Po přezkoumání kasační stížnosti dospěl Nejvyššx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx s. pro opožděnost. Dle § 72 s. ř. s.
lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci
oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jinxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxní řád“)
nevylučuje-li
to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo
elektronickou axxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxhož správního orgánu zahájena v budoucnu.
Dle § 19 odst. 8 správního řádu
písemnosti, které se doručují do vlastních rukou adresáta, se na požádání adxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxnost je doručena
v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho uznávaným
elektronickým podpisem. Nepotxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xoručí správní orgán písemnost, jako by adresát
o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
[9] V řízení je tedy nutné zkoumat okamžik doručení rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x013 uplynutím 10denní lhůty k vyzvednutí zásilky uložené u provozovatele poštovních služeb. Žalovaný zaslal rozhodnutí prostřednictvím provozovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpak tvrdí, že povaha věci umožňuje doručovat rozhodnutí na žádost účastníka řízení na jeho elektronickou adresu a že správní orgán pochybil, když nedoxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxstních slov prokazatelně seznámil právní zástupce stěžovatele.
[10] Rozhodující otázkou pro posouzení okamžiku doručení, je tedy to, zda správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxpce).
[11] Nejvyšší správní soud po posouzení věci dospěl k závěru, že krajský soud se v rozhodnutí nedostatečně vypořádal s tím, zda správní rozhodnxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou, když se vůbec nezabýval důvody, pro které žalovaný takto doručovat odmítl. Žalovaný ve správním řízení alespoň uvedl, že s ohledem na náležixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxněné úřední osoby) není vhodné doručování těchto písemností na elektronickou adresu. To lze považovat za náznak argumentace, avšak skutečnost, že něxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxěli znění § 69 odst. 3 správního řádu, podle kterého
pokud se na žádost účastníka má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která
za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxedního razítka" a dokument podepíše svým uznávaným elektronickým
podpisem.
Správní řád tudíž obsahuje speciální ustanovení pro elektronické dorxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí umožňuje doručovat jej elektronicky, tím spíše elektronické doručení umožňuje povaha věci v případě ostatních písemností správního orgánu, které xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxu. Neobstojí ani zjištění krajského soudu, že
„V průběhu následně
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxu zasílali písemnosti na jinou jím určenou adresu a jelikož takto
nepožádal správní orgány o zasílání písemností na jinou adresu, než je adresa jeho trxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxního stupně doručeno blanketní odvolání zmocněnce žalobce, ve kterém zmocněnec opětovně žádá, a to i pro řízení před žalovaným, o zasílání veškerých pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxmi námitkami stěžovatele nevypořádal a založil tak nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby dle § 103 odst. 1 písm. e) spočívající v nepřezkoumatelnxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x
xpomene-li krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu
ze žalobních námitek
“ (viz rozsudek Nejvyššího správníxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní
argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka povaxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxt, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá
“ jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 6xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního soudu (např. rozhodnutí ze dne 16. 12. 2010, č. j. 1 As 90/2010 - 95, obdobně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2005, č. j. 2 Axx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezávislé soudy, musí při své činnosti postupovat tak,
aby interpretační a aplikační právní problémy řešily s co možná největší mírou racionality. Pxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, a proto také při myšlenkových postupech v oblasti práva nelze
abstrahovat
od obecně platných
pravidel a představ. Jakkoliv je institut doručování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxhlížet fakt, že svojí
podstatou se jedná o komunikační prostředek, kdy doručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s
určitými úkony, pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxpadě účastníci řízení mohou být výrazně dotčení na svých
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx úvah vyplývá závěr soudu, že nedostatky v doručování ne vždy zakládají nezákonnost rozhodnutí správního orgánu. Tak tomu bude zejména v případě, že suxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxdíž nebyla dotčena. Ani těmito okolnostmi se však krajský soud nezabýval.
IV.
Závěr a náklady řízení
[17] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který byl vysloven v odůvodnění tohoto rozsudku.
[18] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxe 26. listopadu 2014
Mgr. Jana Brothánková
předsedkyně senátu