1 As 131/2014 - 45

Výzva k uhrazení určené částky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxe v případě naplnění podmínek specifikovaných v odstavci 1 tohoto ustanovení. Není-li některá z podmínek § 125h odst. 1 zákona o provozu na pozemních koxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uhrazení určené částky.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žixxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xlatnici 301/2, 147 00 Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, proti rozhodnutx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Pardubicích ze dne 3. 9. 2014, č. j. 52 A 15/2014 – 34,
takto:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 3. 9. 2014, č. xx xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx
xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxbice dne 10. 4. 2013 v 9:46 hodin při kontrole dodržování dopravního značení v ulici Smilova v Pardubicích zjistila, že vozidlo BMW, RZ X, stojí v zóně oznxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x x xx x xx x x xx xx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxty i bez zaplaceného poplatku za parkování. Řidič vozidla se na místě nenacházel, proto městská policie vypsala žádost pro nepřítomného řidiče. Dne 16x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xrojednání věci v přestupkovém řízení. Bylo s ním sepsáno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které dotyčný odmítl podepsat.
[2] Následně byxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím magistrátu ze dne 1. 10x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, pro předmětný skutek zastaveno, neboť spáchání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxničním provozu se žalobcem jako provozovatelem vozidla RZ X. Rozhodnutím ze dne 4. 12. 2013, č. j. OSA/P-3052/13-D/19, magistrát uzavřel, že se žalobcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxstil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xč. Odvolání žalobce žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 2. 2014, č. j. KrÚ 12021/2014/ODSH/8, zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdixx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx x 15/2014 – 34, rozhodnutí žalovaného i správního orgánu prvního stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Uvedl, že správní orgány v řízenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxolně zaplatit částku určenou obecním úřadem ve stejné výši jako pokuta za uvedený přestupek v blokovém řízení. Nebyla-li výzva podle § 125h odst. 1 zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
[5] Žalovaný (dále též „stěžovatel“) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností pro nesprávné posouzení právní otázky krajským soudem a z důxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“)].
[6] Podle stěžovatele v projednávané věci nebylo na místě vydání výzvy podle § 125h odst. 1 zákona o silničnxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxzidlo na místě ponechal on a žádal o projednání přestupku ve správním řízení. V daném případě tedy byla známa totožnost řidiče z oznámení přestupku (z poxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx splněna.
[7] V případě, že by se Nejvyšší správní soud se shora uvedenou argumentací stěžovatele neztotožnil, rozhodnutí krajského soudu dále spočxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx orgán vydat výzvu podle § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu. Z ustanovení § 125f odst. 4 zákona vyplývá, že správní orgán projedná správní delikt prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxona o přestupcích. Výraz „projedná“ přitom podle stěžovatele znamená vlastní zahájení řízení o správním deliktu.
[8] Vydání výzvy k zaplacení určixx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xozidla označit i pana V., vůči němuž již bylo přestupkové řízení pravomocně zastaveno. Z hlediska objektivní odpovědnosti by se tak provozovatel vozixxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxh důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích zrušil a věc mu vrátil k dalšímu xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxx xxxona o silničním provozu je nutné vnímat jako součást postupu při řešení správního deliktu provozovatele vozidla, konkrétně jako postup správního orgxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xákona. Současně je však provozovateli vozidla umožněno zaplatit poplatek ve výši blokové pokuty za to, že správní orgán řízení o správním deliktu nezaxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxzí.
[12] V projednávaném případě vydání výzvy dle § 125h odst. 1 zákona záviselo na úvaze strážníka městské policie, zda se mu podezření o spáchání přexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Podle žalobce je
absurdní
, aby posouzení, zda bude provozovatel vozidla platit pokutu za správní delikt a náklady správního řízení ve výši 2.500 Kč nexx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxavit s prohlášením, že vozidlo na předmětném místě zaparkoval, nicméně své prohlášení odmítl podepsat. Výklad stěžovatele vede podle žalobce k absurxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xepřítomného řidiče. Pokud by dané prohlášení nepodepsal, nehrozila by mu žádná sankce ani postih, ale provozovatel vozidla by byl zkrácen o možnost uhxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní o správním deliktu provozovatele vozidla. Navíc Magistrát města Pardubic v jiných právních věcech oznámení jména údajného řidiče strážníkem již nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelá ze spáchání daného přestupku, byla provozovateli vozidla zaslána výzva k úhradě určené částky.
[14] Žalobce se neztotožnil ani s interprxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxiktu provozovatele vozidla předcházel postup podle § 125h odst. 1 zákona, tj. vydání výzvy k úhradě určené částky. Pokud stěžovatel svoji argumentaci xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxzí provedení jiných úkonů.
[15] Nesprávná je podle žalobce rovněž argumentace o nežádoucích důsledcích
interpretace
krajského soudu. Pokud by prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxestupcích, nebyla by vyloučena odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt podle § 125f zákona o silničním provozu, jak mylně uvádí stěžovatxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xospěl k závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas, osobou oprávněnou a je přípustná. Důvodnost kasační stížnosti posouxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).
[18] Kasační stížnost je důvodná.
[19] Stěžejní otázkou posuzované kasační stížnosti je, zdx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xrčené částky podle § 125h odst. 1 zákona, resp. zda taková výzva musí předcházet každému zahájení řízení o správním deliktu provozovatele vozidla podlx x xxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití
vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxpovídá, pokud
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného
bez obsluhy při dohlexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky
přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxovozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání
přestupku, k uhrazení určené částky, pokud
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnoxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxzení
.
Druhý odstavec citovaného ustanovení pak uvádí, že
určená částka se stanoví ve stejné výši jako
pokuta v blokovém řízení. Při stanovení určené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x Pátý odstavec pak stanoví, že
pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou
působností věc odloží. V opačnxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1
.
[22] Nejvyšší správní soud považuje za vhodné úvodem poznamenat, že správní delikt provozovatele vozidla vxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxvědným provozovatele vozidla za to, že svěřil řízení vozidla jinému a nezajistil, aby byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemníxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxjedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a a) nezahájil řízení
o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxzáno
]. Primárně tedy za spáchaný delikt odpovídá řidič vozidla. Až tehdy, nelze-li skutečného řidiče na základě žádných důkazů či indicií zjistit a véxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxdvídaných liberačních důvodů. Podle § 125f odst. 5 zákona o silničním provozu
provozovatel
vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, žx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxa odcizena jeho
tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla
v registru silničních vozidelx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxně po zjištění přestupku osoba podezřelá z přestupku, je jí při splnění zákonných podmínek umožněno projednání věci v blokovém řízení. Pokud věc neskoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno [§ 125f odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu], je zahájeno řízení o spráxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xjištění přestupku známa [pro vydání výzvy nebyla splněna podmínka dle § 125h odst. 1 písm. b) zákona].
[24] Oproti tomu v případě, kdy bezodkladně po zxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx jsou naplněny], přistoupí správní orgán k vydání výzvy podle § 125h zákona o silničním provozu, v níž provozovatele vozidla vyzve k uhrazení určené čásxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze ztotožnit a ani
indicie
obsažené v podkladech pro zahájení přestupkového řízení nenasvědčují tomu, že by pachatelem přestupku mohla být určitx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvateli vozidla ještě před samotným zahájením řízení o správním deliktu podle § 125f zákona o silničním provozu. Výzva dle § 125h zákona o silničním provxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínek dle § 125h odst. 1 písm. a) a c) zákona] jen v případech, kdy bezprostředně po spáchání přestupku není ani z podkladů pro zahájení přestupkového říxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnku pro zahájení každého řízení o správním deliktu s provozovatelem vozidla podle § 125f zákona o silničním provozu. Výzva provozovateli vozidla k uhrxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xení, může být řízení o správním deliktu podle § 125f zákona s provozovatelem vozidla zahájeno, aniž by zahájení řízení předcházelo vydání výzvy k uhrazxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzení o správním deliktu provozovatele vozidla bez nutnosti vydání výzvy dle § 125h zákona. Ustanovení § 125f odst. 4 zákona se vztahuje k řízení o správnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xízení dle § 125f zákona, tedy k vydávání výzvy k úhradě určené částky. Tuto právní úpravu obsahuje § 125h odst. 1 zákona. Jak již bylo výše zmíněno, jsou-lx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxi je sporné, zda byla splněna podmínka pro vydání výzvy dle § 125h odst. 1 písm. b) zákona, tj. zda byla známa totožnost řidiče vozidla nebo byla zřejmá z poxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x uhrazení určené částky podle § 125h odst. 1 zákona, aniž by blíže hodnotil naplnění podmínek pro její vydání v řešeném případě. Lze se tak domnívat, že
imxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxochybňuje a dovozuje, že v projednávaném případě nebylo vydání výzvy k uhrazení určené částky na místě, jelikož totožnost řidiče byla zřejmá z podkladx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní, zda totožnost řidiče vozidla byla známa nebo byla zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku. Pouze v případě, že by totožnosti řidiče vozidlx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Citované ustanovení míří na dvě situace: první z nich vyjadřuje vysokou míru pravděpodobnosti (hraničící s jistotou) o tom, kdo byl řidičem vozidla (
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie zjištěn přímo ve vozidle a nepanují pochybnosti o tom, že vozidlo skutečně řídil. Druhou situaci představují případy, kdy sice neexistuje tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxcie
důvodně nasvědčující tomu, že vozidlo řídila určitá osoba (
totožnost řidiče vozidla je, resp. není zřejmá z podkladu pro zahájení
řízení o přestuxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxřenou na dodržování dopravního značení. V dané lokalitě se zakazuje stání bez platné parkovací karty nebo parkovacího poplatku v období od pondělí do pxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxě nenacházel, proto hlídka policie vypsala žádost pro nepřítomného řidiče (viz popis události zaznamenaný strážníkem Hostinským dne 16. 4. 2013, č. jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xa místě ponechal on. K věci se blíže nevyjádřil a žádal o projednání v přestupkovém řízení (srov. oznámení o podezření ze spáchání přestupku ze dne 16. 4. xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xznámení o podezření ze spáchání přestupku odmítl podepsat (záznam Městské policie Pardubice o podezření z přestupku ze dne 16. 4. 2013, č. j. 2013/0978xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx, že vůči němu zahajuje správní řízení ve věci deseti přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, mj. pro skutek, že obviněný z přesxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxvací karty viditelně umístěné ve vozidle. Současně obviněného předvolal k ústnímu jednání na 5. 8. 2013.
[31] Strážník F., která s panem V. sepsala poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx dne 16. 4. 2013 pan V. dostavil na služebnu policie a uvedl, že byl řidičem vozidla ve dvou případech, kdy byla na vozidle zanechána výzva pro nepřítomnéhx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx konstatovala:
„Dále uvádím, že
se osob, které se na základě výzvy
pro nepřítomné řidiče dostavují na služebnu, vždy ptám, jaký mají vztah k vozidlu, tedx xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xx xx xxxx prokázal občanským průkazem, číslo jsem opsala na oznámení. Podoba na OP
odpovídala“
(srov. výpověď svědkyně F. na ústním jednání dne 5. 8. 2013, sp. zxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtřednictvím emailu bez zaručeného elektronického podpisu Magistrát města Pardubic a poskytl k věci písemné vyjádření. Uvedl mimo jiné, že
„není
pravxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxnceláře (před kterou mělo k protiprávnímu jednání dojít)
autem, neboť vzdálenost je pouhé 3 minuty pěší chůzí. Tedy zpravidla následně obviněný užívá xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxý důkazní prostředek, který by jednoznačně vypovídal skutečnosti, že se přestupku
dopustil obviněný, navrhuji správnímu orgánu, aby řízení vedené pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovních služeb dne 14. 8. 2013.
[33] Následně Magistrát města Pardubic vydal dne 1. 10. 2013 pod č. j. OSA/P-318/13-D/135 rozhodnutí, jímž řízení vedexx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxdtím vydal výzvu k uhrazení určené částky podle § 125h zákona o silničním provozu.
[34] Z popsaného skutkového stavu je zřejmé, že v projednávaném příxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxně placeného parkování bez zaplaceného parkovacího poplatku, ovšem řidič se na místě nenacházel a nebylo jej možné ztotožnit ani na základě jiných důkxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxčující skutečnosti, že vozidlo řídil J. V. Pokud by takové
indicie
existovaly, byl Magistrát města Pardubic oprávněn zahájit přestupkové řízení vůčx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xá za to, že Magistrát města Pardubic měl bezodkladně po zjištění přestupku – tj. dne 16. 4. 2013 –
indicie
nasvědčující tomu, kdo byl řidičem předmětnéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxhlásil, že dne 10. 4. 2013 zaparkoval vozidlo RZ X na ulici Smilova v Pardubicích. Požádal o projednání věci v přestupkovém řízení. Ačkoliv pan V. prohláxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxké policie dostavil a uvedl svoji osobu jako řidiče předmětného vozidla (viz oznámení o podezření ze spáchání přestupku, záznam o podezření z přestupkxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xne 16. 4. 2013 na služebnu městské policie dostavil. Fakt, že odmítl podepsat své prohlášení o tom, že byl řidičem předmětného vozidla, neznamená, že by xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxutečně stalo.
[36] Magistrát města Pardubic tedy bezodkladně po zjištění přestupku měl
indicie
, které nasvědčovaly tomu, že vozidlo na předmětném xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xákona, neboť podmínka pro její vydání dle § 125h odst. 1 písm. b) zákona, že totožnost řidiče nebyla zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku, nexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xprávní orgán zahájit vůči této osobě přestupkové řízení, jedině že by přistoupily jiné vážné okolnosti, které by tvrzení této osoby vylučovaly či zpocxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm deliktu se žalobcem nepředcházel postup podle § 125h zákona.
[37] Nejvyšší správní soud nepřehlédl nestandardní postup a účelové procesní taktikx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxrkovacích“ přestupků, jichž se měl obviněný dopustit v rozmezí února až dubna 2013. U všech vymezených skutků byl postup obdobný: policie po zjištění nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xízení. Na jednání nařízené správním orgánem se obviněný z přestupku nedostavil a podal písemné vyjádření, v němž popřel, že by se vytýkaných skutků dopxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xízení. V případě 9 skutků nebylo jejich spáchání obviněnému prokázáno, v 1 z případů byla za skutek uložena bloková pokuta jiné osobě.
[38] Pokud by uvxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v přestupkovém řízení popírá, bylo opakované, měl by z něj správní orgán vyvodit určité procesní důsledky. Pro další případy v budoucnu by zmíněné oznáxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xbsažené v podkladech pro zahájení řízení o přestupku, z nichž by byla zřejmá totožnost řidiče vozidla ve smyslu § 125h odst. 1 písm. b) zákona o silničním xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx přestupkové řízení, jež nemůže skončit jinak než zastavením (především z důvodů, že skutek nelze obviněnému pro nedostatek důkazů prokázat), nemohl xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxání pana V. usuzovat, však je neostrá. Posouzení věci bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu.
[39] V posuzovaném případě Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxupkové řízení skončí. Bezprostředně po oznámení o spáchání předmětného skutku, k němuž došlo 10. 4. 2013, nebylo možné procesní taktiky pana V. a jejicx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xidičem vozidla, a zahájil s ním přestupkové řízení. Vydání výzvy provozovateli vozidla podle § 125h zákona o silničním provozu tak nebylo na místě. Pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu zřejmě neobstál. Ostatně i z vyjádření žalobce ke kasační stížnosti vyplývá, že Magistrát města Pardubic svůj procesní postup následně změnilx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx aby se jakákoliv osoba svévolně nahlásila jako řidič s cílem znemožnit provozovateli vozidla možnost uhrazení určené částky podle § 125h zákona před zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu včetně nákladů tohoto správního řízení. Uvedené argumentaci předpokládající automaticky zlomyslné jednání osob v nepřátelském vztahu k prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxi vozidla uzří za stěračem vozidla výzvu pro nepřítomného řidiče, tuto výzvu si ponechá, dostaví se na policii, kde učiní prohlášení o tom, že vozidlo říxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxdat, že by někdo dobrovolně sám sebe nepravdivě označoval jako přestupce s rizikem případného postihu v přestupkovém řízení s cílem zbavit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxkona. Jakkoli nelze takové jednání vyloučit, nebude se jednat o „standardní“ úvahy a postupy většiny osob. Na
absurdní
případy zlovolného jednání pax xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxila nebo řídit nemohla, nebude prostor pro závěr, že totožnost řidiče je zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku. Podmínky pro vydání výzvy poxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že krajský soud chybně posoudil otázku aplikace § 125h zákona o silničním provozu. Neobstojí paušální argumentace, že vydání výzvy k úhradě určené čáxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxzva k uhrazení určené částky předchází zahájení řízení podle § 125f zákona jen tehdy, jsou-li naplněny podmínky dle § 125h odst. 1 zákona. V projednávanxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxtupku. Námitka nesprávného posouzení této otázky krajským soudem je proto důvodná.
V. Závěr a náklady řízení
[42] S ohledem na výše uvedené Nejvyššx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxové – pobočky v Pardubicích a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude krajský soud vázán právním názorem vysloveným v rozsudku zdejšího soudu. V novém řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky přípustné.
V Brně dne 26. listopadu 2014
JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty