6 As 218/2014 - 34

Doručování zprávy na elektronickou doručovací adresu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
x xx xxxxxxxx x xx
x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx 1 písm. i) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nelze dovodit povinnost správního orgánu odesílat písemnosti pouze z elektronickx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě neúčinnosti odeslání, resp. doručení zprávy na elektronickou doručovací adresu (e-mail) účastníka. Nepotvrdí-li adresát převzetí takto odxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Lxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xroti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxa 2014, č. j. 10 A 79/2014 - 22,
takto:
I.
Kasační stížnost žalobce
se zamítá
.
II.
Žalobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlo zamítnuto jako opožděné odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, správního odboru, zn. Spr. př. R 2499/13 Lo ze dne 12. xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní odvolací námitkou žalobce bylo tvrzení, že jeho zplnomocněnému zástupci R. Kxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo doručeno přímo na jeho adresu.
[2] Žalovaný ve svém rozhodnutí na tuto odvolací námitku odpověděl tak, že žalobcův zástupce požádal o doručování na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 3 zákona č. 500/2004 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo bylo přistoupeno k doručování podle § 19 odst. 8 správního řádu poštovní přepravou na adresu trvalého pobytu zástupce žalobce. Rozhodnutí správníhx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x5. února 2014.
[3] V odvolacím řízení se situace opakovala, žalobcův zástupce i v odvolání požádal o doručování na svou elektronickou adresu, rozhodxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xoudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) dne 25. června 2014, žalobce namítal, že ačkoli v řízení žádal o doručování na elektronickou adrexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poštovní přepravou a
fikce
náhradního doručení se nemohla uplatnit. Lhůtu k podání správní žaloby považoval za zachovanou, neboť ji odvíjel ode dne 1xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenal, že odpovědnost za přestupek mezitím zanikla uplynutím roční prekluzivní lhůty. Žalobce tvrdil, že „
dle informací ve spise se žalovaný nepokusix x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx písemnost na (elektronickou) doručovací adresu zástupce žalobce v souladu s právními předpisy
“, respektive že ve spise není o doručení žádný věrohodxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx v řízení před správním orgánem prvního stupně, doručováno na elektronickou adresu zástupce žalobce dne 17. března 2014, přičemž cílový server opět nexxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtě zástupce žalobce a v souladu s § 24 odst. 1 správního řádu doručeno fikcí dne 31. března 2014. Lhůta pro podání žaloby tak uplynula dne 2. června 2014, žxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxatel“) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Stěžejní kasační námitkou učinil skutečnost, že roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 259/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxpraveny z osobních e-mailů zaměstnanců správních orgánů, čímž nebyl naplněn postup § 19 odst. 8 správního řádu, podle kterého se správní orgán pokusí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxsu bydliště.
[7] Skutečnost, že je správní orgán povinen vypravovat datové zprávy z elektronické podatelny, dokládá stěžovatel i judikaturou Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx x xx xx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxdcích učinila závěr, že podání směřující vůči orgánu veřejné moci musí být doručováno na adresu elektronické podatelny, lze z ní
a contrario
dovodit, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxké podatelny. Tuto povinnost stěžovatel prokazuje též neoznačeným, nedatovaným a nezdrojovaným stanoviskem, jež stěžovatel připisuje Ministerstxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxání datové zprávy z osobních emailů. Doručování z jiných adres než z adresy elektronické podatelny podle stěžovatele zakládá zjevnou právní nejistotx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxtové zprávy zapnutý na své elektronické adrese SPAM filtr tak, aby byly doručovány jen zprávy z elektronických podatelen správních úřadů, se kterými kxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxn.
[9] Pokud jde o řízení před krajským soudem, stěžovatel namítl, že při doručování odvolacího rozhodnutí žalovaného nebylo prokázáno vypravení dxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxby („nějakým programem“) správního orgánu.
[10] Nezákonnost napadeného usnesení krajského soudu spatřuje též v tom, že neobsahuje výrok o vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxční stížnosti stěžovatele vyjádřil tak, že trvá na tom, že doručování podle § 19 odst. 8 správního řádu bylo v souladu se zákonem. Právě pro nepotvrzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvatele. Žalovaný má za to, že tvrzení stěžovatele jsou tvrzeními účelovými.
III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
[13] Kasační stížnost bylx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxní soud proto přezkoumal napadené rozhodnutí krajského soudu podle § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., byv vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti, a dospěl k zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx kasační důvod podle x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xčasnosti, resp. opožděnosti podané žaloby. Stěžovatel si byl, resp. musel si být při podání žaloby vědom skutečnosti, že žalovaný právní moc napadenéxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxních bodů vůči napadenému rozhodnutí žalovaného a řízení, jež předcházelo jeho vydání – adekvátně argumentovat a navrhovat důkazy k prokázání včasnoxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa elektronickou adresu, resp. že ze spisu nevyplývá žádný věrohodný důkaz v tomto směru, aniž by se konkrétně vypořádal s přehledem odeslaných zásilek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxifikovaný stejnopis, bylo nejprve odesláno přes e-výpravnu na adresu ro.kr@centrum.cz, s datem vypravení a doručení 17. března 2014, následně 20. břxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxehledu odeslaných zásilek, k čemuž poprvé v kasační stížnosti připojuje námitku, že rozhodnutí žalovaného bylo na elektronickou adresu zástupce odexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxnické podatelny. Tím zřejmě reagoval na vyjádření žalovaného v řízení před krajským soudem, který krajskému soudu dále předložil dokument označený jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžby žalovaného z jeho e-výpravny, resp. z e-mailu pracovnice podatelny a výpravny bosanska@kraj-jihocesky.cz na adresu ro.kr@centrum.cz, se znakex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xervence 2014, stěžovatel na něj nijak nereagoval, resp. své povšechné žalobní tvrzení v tomto směru nijak nerozvedl, načež krajský soud o necelý měsíc xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžené v kasační stížnosti označit za nepřípustnou, neboť se opírá o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před krajským soudem, ač tak učinit mohx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxhu k prokázání, že byl učiněn neúspěšný pokus doručit rozhodnutí žalovaného na elektronickou doručovací adresu tehdejšího zástupce žalobce (srov. v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xdresu téhož zástupce stěžovatele, tj. ro.kr@centrum.cz).
[17] Nejvyšší správní soud přesto k argumentaci stěžovatele týkající se odeslání rozhoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx 1 stanoví toliko, že „
veřejnoprávní původce
odesílá dokumenty prostřednictvím výpravny, která opatří odesílaný dokument náležitostmi potřebnýmx
x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xdesílání datových zpráv prostřednictvím datové schránky podle § 2 odst. 3 písm. d), má-li ji veřejnoprávní původce
zřízenu a zpřístupněnu, a odesíláxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv a povinností účastníků správního řízení. Práva a povinnosti účastníků správního řízení v oblasti doručování upravuje správní řád. Zákon o archixxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxe z § 1 zákona o archivnictví a spisové službě, upravuje tento zákon zejména nakládání s archiváliemi, soustavu archivů a spisovou službu veřejnoprávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, a to ... odesílání
dokumentů,
“); toto zmocnění zjevně směřuje ke stanovení technicko-organizačních pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx však povinnost používat v rámci výpravny vždy jen adresu elektronické podatelny pro odesílání zpráv, resp. – a to je podstatné – nespojuje s použitím jixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí nestanoví ani § 67 zákona č. 499/2004 Sb., upravující odesílání dokumentů, ani § 69a obsahující zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podoxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x xontrario
(lépe: analogicky) dovozuje povinnost správního orgánu odesílat zprávy (jen) z elektronické podatelny, rovněž nelze na projednávanou věx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxy zaměstnanců a není možné klást naroveň doručení zprávy na elektronickou adresu technika zajišťujícího chod budovy správního orgánu a doručení do ofxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlání zprávy ze sféry odesilatele. Stejně tak je doručování upraveno i v jiných procesních předpisech. Obecně není v procesních předpisech kladen nárox xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxu adresu (e-mailem) není průkazné a ze strany veřejné moci garantované (oproti systému datových schránek), proto také procesní předpisy účinnost dorxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm adresáta (srov. § 19 odst. 8 správního řádu).
[19] Doménová adresa obsahující název, resp. zkratku názvu správního orgánu nepochybně není zárukoxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xese adresu podatelny správního orgánu, totiž nezaručuje, že zpráva skutečně od správního orgánu pochází. Identifikaci odesílatele a autenticitu doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxatel sám připomíná (rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ans 5/2010 - 5) a která říká, že je to právě elektronický podpis, který zaručuje identifxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxrnetu, přičemž identifikaci lze zjednodušeně vymezit jako zjištění identity
subjektu, zatímco autentizaci jako ověření, že subjekt je tím, za koho xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x-mailu elektronické podatelny, samo o sobě zakládá právní nejistotu v doručování.
[20] Stěžovatel dále namítá, že pouze z důvodu zapnutého SPAM filxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxřednictvím elektronických adres však s sebou nese riziko obtěžujících zpráv (SPAM), resp. přehlédnutí úřední zásilky ve změti spamů či zachycení úřexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx že byl zkrácen na svých právech, avšak nemožnost seznámit se s elektronickou zprávou si zapnutím spamového filtru, jak tvrdí, zjevně způsobil sám. Stěxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxem doručena.
[21] Postup, kterým bylo rozhodnutí žalovaného správního orgánu doručeno postupem podle § 19 odst. 8 správního řádu na elektronickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxzetí nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, proto správní orgán doručil rozhodnutí na adresu zástupce stěžovatele a toto rozhodnutx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Svůj závěr o tom, že žalovaný učinil pokus doručit rozhodnutí na elektronickou doručovací adresu zástupce stěžovatele, krajský soud opřel o přehled oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xáhled z elektronické spisové služby, nazvaný „prohlížení odeslané zásilky“, jejž žalovaný připojil jako důkaz ke svému vyjádření. Jistě by i proti toxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v tomto směru zcela pasivní, v žalobě se omezil na povšechné tvrzení, že ve spise se žádný věrohodný důkaz odeslání rozhodnutí na elektronickou adresu zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrem k případné replice. Za dané situace proto nelze dospět k závěru, že by krajský soud pro svá zjištění neměl oporu ve spisu, resp. v provedeném dokazováxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxto ohledu zcela výjimečná.
[22] Stěžovatel dále namítal nezákonnost napadeného usnesení krajského soudu pro absenci výroku o vrácení soudního popxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxady řízení rozhoduje zpravidla v rozsudku nebo usnesení, jímž se řízení končí (§ 61 odst. 1 s. ř. s.). Rozhodnutí o vrácení soudního poplatku
stricto sexxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oproti občanskému soudnímu řízení (srov. § 151 a 166 občanského soudního řádu), že o povinnosti nahradit náklady řízení lze rozhodnout i po přijetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxdního poplatku podle § 10 odst. 3
in fine
zákona o soudních poplatcích. Jinak řečeno, soud může i poté, co bylo řízení usnesením zastaveno, rozhodnout sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxní soudního poplatku v napadeném usnesení nemůže způsobit jeho nezákonnost, a to již proto, že kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. omezuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxení soudního poplatku tímto kasačním důvodem vůbec postihnout nelze. Tato kasační námitka je proto podle § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná (srov. též axxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxch však stěžovatel žádnou újmu neutrpí, neboť o vrácení soudního poplatku může krajský soud rozhodnout později samostatným usnesením, jak bylo uvedexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxého soudu v souladu s § 110 odst. 1 větou druhou s. ř. s. vyhodnotil jako nedůvodnou a zamítl ji.
[25] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Žalovaný sice ve věci úspěch měl, podle obsahu spisu mu však nevznikly žádné náklady nad xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxnková
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty