4 As 171/2014 - 26

Zastoupení ve správním řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
x xx xxxxxxxx x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xoku 2004) předložená v prosté kopii, pokud správní orgán nemá na základě konkrétních okolností případu pochybnosti, zda plná moc byla účastníkem řízexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českýxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxx14
- 45,
se
zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 17. 7. 2013, č. j. Spr. př. D 1908/13 Lo (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Uvedeným rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xměnách některých zákonů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), a přestupku podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx x 00:50 hod., v Českých Budějovicích, jako řidič motorového vozidla tovární značky BMW, registrační značky X, po jízdě po ulicích Riegrova, Nádražní, Rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxl a po výzvě policisty se odmítl podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem, ačkoliv takové zjištění nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xřestupky byla žalobci uložena sankce spočívající v pokutě ve výši 25.000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok, a zároveň byla žalobci uložexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v níž především namítal, že žalovaný doručoval do datové schránky společnosti ALL EXPERTS s.r.o., která nebyla zmocněncem žalobce, jelikož nikdy nedxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxránky společnosti ALL EXPERTS s.r.o. osobou, která již nebyla oprávněna za společnost jednat, a přístupové údaje do datové schránky společnosti jí měxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejdříve dnem, kdy nahlédl další zmocněnec žalobce K. S. do spisu a o zásilce se dozvěděl, zásilka tedy byla doručena až po uplynutí prekluzivní lhůty, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbce, jímž mělo dojít ke spáchání přestupku, žalovaný vedl zmatečné řízení a jeho rozhodnutí nemá oporu v dokazování, je nepřezkoumatelné pro nezákonnxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xokazování a hodnocení provedených důkazů, vytýkal, že prvostupňový správní orgán neprovedl žalobcem navržený vyšetřovací pokus, aniž by se s návrhex xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxož mu bylo odepřeno právo účastnit se výslechu svědka, čímž došlo k porušení kontradiktornosti řízení. Proto je důkaz svědeckou výpovědí nepřípustnýx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xhledání videozáznamu zákonem přepokládaným způsobem. Podle žalobce nebyla respektována ani zásada ústnosti a bezprostřednosti řízení o přestupcíxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxoval žalobce napadené rozhodnutí včetně rozhodnutí prvostupňového správního orgánu zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení.
Krajský soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu při rozhodování o odvolání, jehož doplnění nebylo podáno žalobcem, nýbrž společností ALL EXPERTS s.r.o. Ta však podle krajského soudu nepředložila xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti. Plná moc nebyla ani konvertována podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatizované konverzi dokumentů, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa k zastupování žalobce řádně zmocněna, došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem a napadené rozhodnutí proto bylo třeba xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxčování žalovaným došlo k uplynutí zákonné prekluzivní lhůty dle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, a přestupek proto již není možné opěxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), tedy vytýká nezákonnost napadeného rozsudku spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxi udělené žalobcem společnosti ALL EXPERTS s.r.o. (dále také „zástupce“ nebo „zmocněnec“). Nesouhlasí se závěrem krajského soudu, že žalobce měl být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx nepředložil, mělo být se žalobcem jednáno bez ohledu na zmocněnou osobu. K tomu stěžovatel poukazuje na § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xýkající se doložení kopie plné moci považoval za ryze účelové, ve snaze prodlužovat správní řízení, čemuž svědčí i opakované změny v zastoupení žalobcx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního soudu ze dne 3. 7. 2014, č. j. 9 As 162/2014 - 31, který se zabýval shodnou problematikou týkající se kopie plné moci. Z uvedených důvodů navrhujx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xe závěry krajského soudu obsaženými v napadeném rozsudku. Podle žalobce plná moc znějící na právnickou osobu ALL EXPERTS s.r.o. je absolutně neplatnáx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxntů, což se nestalo. Zdůrazňuje také, že plná moc nebyla akceptována údajným zmocněncem, neboť byla podána z datové schránky společnosti ALL EXPERTS sxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xostupu Ministerstva vnitra nebyly, zrušeny. Touto osobou byl J. P., který byl v době činění příslušných úkonů z funkce statutárního orgánu společnostx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx 9 As 162/2014 - 31. Nakonec také doplňuje, že sporná plná moc byla udělena pouze k aktivnímu právnímu jednání, nikoliv k jednání pasivnímu, tedy přijímáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx 3, věta před středníkem s. ř. s.) a důvody (§ 109 odst. 4 věta před středníkem s. ř. s.), které stěžovatel uplatnil v kasační stížnosti. Posuzoval také, zxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2, věty první s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zda je nutné, aby plná moc byla správnímu orgánu předložena v originálu či ověřené kopii, nebo postačí plná moc v kopii prosté.
Správní řád ve svém § 33 oxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xdělena ústně do protokolu. Správní řád však na žádném místě nestanoví povinnost, aby písemná plná moc byla správnímu orgánu předložena v originálu, nexx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx plné moci) je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) především o rozsahu zmocnění a osobě, která byla zmocněna a dokládáx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxena smlouva (ať již ústní či písemná). Ta má soukromoprávní povahu, typicky se jedná o smlouvu příkazní.
Obsahem průkazu plné moci musí být konkrétní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxy plná moc obsahovala datum, není-li její časové omezení vyjádřeno ve vlastním textu, aby bylo zřejmé, od kterého konkrétního okamžiku je zmocněnec opxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx IČ 25817032, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Americká 362/11, obsahuje. Výslovně je v ní uvedeno, že se jmenovaná společnost zmocňuje
„k jednání v plnéx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx
x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinky (srovnej zejména § 34 správního řádu).
Ostatně žalobce nenamítá, že by listinu obsahující zmocnění společnosti ALL EXPERTS s.r.o. k zastupxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxu, kdy jej činil, tj. ke dni 9. 8. 2013), nýbrž zdůrazňuje, že správnímu orgánu nebyla předložena plná moc v originálu, nýbrž pouze v kopii, a proto ke zmocxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxjuje s plnou mocí v originálu či ověřené kopii.
Tento závěr je významný i z hlediska posouzení dalšího argumentu žalobce, kterým se krajský soud v napaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrizované konverzi dokumentů. Nejvyšší správní soud zastává názor, že v nyní posuzované věci pro účinné zastoupení účastníka správního řízení zmocněxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx postavena i nekonvertovaná písemnost doručená prostřednictvím datové schránky zmocněné osoby.
Pokud tedy zmocněnec disponoval plnou mocí udělexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxné moci byla předložena správnímu orgánu ve správním řízení, k němuž xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx že tato plná moc byla jako příloha datové zprávy adresované správnímu orgánu prvního stupně připojena. Správní orgány obou stupňů tedy správně od okamxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx datové schránky dodána) doručovaly písemnosti ve správním řízení souladu s § 34 odst. 1 a 2 správního řádu pouze tomuto zmocněnci.
Nejvyšší správnx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxtupování, v tomtéž článku žaloby v odst. 3 však naopak tvrdí, že smlouva o zastoupení byla koncipována tak, že nabývá platnosti a účinnosti dnem doručenx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxlová ve snaze vyhnout se negativní následkům prvostupňového rozhodnutí.
Pokud žalobce předal společnosti ALL EXPERTS s.r.o. listinu, mající nálexxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxěncem předložena jako doklad o jeho zmocnění k úkonům v ní uvedeným (tedy
„k jednání v plném rozsahu a po celou dobu ve věci následující:
Sp. zn.: D 1908/1x xxx
xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxajským soudem), aniž to však v plné moci výslovně uvedl. Proto žalobce, chtěl-li se vyhnout případným negativním následkům z tvrzeného „podmíněného“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxípadě nemohl mít pochybnosti o tom, kdo a v jakém rozsahu a také od kdy je jménem žalobce oprávněn ve správním řízení jednat.
Ke shora uvedenému lze poukxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
jestli písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci (do protokolu) mají potřebné
náležitosti, je třeba vzít především v úvahux xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt z obsahu plné moci,
popřípadě z okolností, za kterých byla písemná plná moc soudu doručena nebo za kterých bylo učiněno ústní
prohlášení, nemají příxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxu“ přijímání doručovaných písemností, Nejvyšší správní soud považuje takový výklad za nepřípustně zužující. Je třeba vyjít z obecného významu pojmu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x navíc příjímání doručovaných písemností je také jednáním aktivním, neboť vyžaduje, aby adresát písemnost převzal, tedy aktivně konal. I tuto argumexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxocnění za nejasnou (takový názor však Nejvyšší správní soud nesdílí), pak ve smyslu § 34 odst. 3 správního řádu
v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti (§ 34 odst. 2 správního řádu).
Za nedůvodnou považuje Nejvyšší správní soud i námitku žalobce, že plná moc, jelikož byla předložena v kopii prosxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxrovnej § 37 odst. 1, část věty před středníkem, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinného do 31. 12. 2013, tedy i v době, kdy byla plná moc zástupci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxo úkonu beze všech pochyb plná moc udělená žalobcem splňuje a ani zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s abxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxný.
Lze tedy uzavřít, že absence originálu plné moci ve správním řízení není vadou řízení, pro kterou by bylo neúčinné nejen právní jednání učiněné v řxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx potřebné náležitosti, tedy zejména obsahuje srozumitelně a určitě vymezený rozsah zmocnění, a uvedení konkrétní osoby zmocněnce, podpis zmocnitelx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx na místě, aby správní orgán vyzval tohoto účastníka k doložení jejího originálu. Z uvedeného vyplývá, že společnost ALL EXPERTS s.r.o. byla v projednáxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx tedy pochybil, když považoval zastoupení žalobce společností ALL EXPERTS s.r.o. na základě plné moci doložené v kopii za nedostatečné, a proto doručoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xtěžovatele vyzvat žalobce k předložení originálu plné moci nebo její ověřené kopie, jak dovodil krajský soud. Jakkoliv jsou tedy obecně vzato správné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxch úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jsou použitelné právě na případy, kdy je třeba předložit správnímu orgánu (či jakékoliv třetí osobě) přxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx účinků zastoupení byla dostatečná listina (plná moc) v kopii prosté.
Krajský soud shledal vadu správního řízení již v tom, že ve správním řízení bylx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxledků odeslání plné moci k zastupování žalobce společností ALL EXPERTS s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxž byla odvolána z funkce jednatele) a dále ani neposuzoval věcné námitky žalobce týkající se vlastního průběhu správního řízení před správním orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxak závěry krajského soudu k otázce formy, náležitostí a posouzení účinků plné moci udělené zmocněnci ve správním řízení ukázaly být nesprávnými, je třxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxůraznit, že popsaná procesní strategie, kterou zvolil žalobce v řízení před správními orgány a poté v žalobě v nyní posuzované věci, je zdejšímu soudu zxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxnismus, kdy je účastník správního řízení zastoupen na základě plné moci předložené v kopii a udělené třetí osobě (zpravidla zmocněnci R. K.), který požxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo doručuje na adresu trvalého pobytu tohoto zmocněnce, kde je písemnost doručena fikcí s následným vhozením do domovní schránky a posléze (s odstupem dxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kopie, a v žalobě, kterou následně žalobce podává, je zpochybňována jak správnost doručování zmocněnci, tak i samotné zmocnění zástupce ve správním řxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxyšlenou procesní taktiku, která má za cíl protahovat správní řízení a dosáhnout
prekluze
odpovědnosti za přestupek.
Nejvyšší správní soud tedy ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení, v němž je krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. sxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 17. října 2014
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty