4 Ads 94/2013 - 93

Účastníci řízení o správním deliktu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (3)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstníka řízení o správním deliktu, kterého se dopustil provozovatel potravinářského podniku (prodejce) tím, že danou potravinu uváděl na trh, a to ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xožadavku, že do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek).
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM RExxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxa v právní věci žalobkyně: JSG med a. s., se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň, zast. Mgr. Davidem Padyšákem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 854/14 (dříve Nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí inspektorát, za účasti osoby zúčastněné na řízení: H R U Š K A , spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava, zast. Mgr. Janem Kubicou, advokátem, se sxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Osoba zúčastněná na řízxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxnutím žalované ze dne 6. 6. 2012, č. j. BG908-5/3/9/2012-SŘ, bylo odvolání žalobkyně proti rozhodnutí žalované, inspektorát v Brně (dále jen „správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxdání rozhodnutí (dále jen „správní řád“), zamítnuto jako nepřípustné z důvodu, že bylo podáno neoprávněnou osobou.
[2] Rozhodnutím správního orgáxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí (dále jen „zákon o potravinách“), ve výši 150.000 Kč za prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxže č. L14.10.13, datum minimální trvanlivosti 14. 10. 2013, jehož výrobcem byla žalobkyně a který nevyhověl požadavku § 10 odst. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxe něhož
„do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu
medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek.“
Osoba zúčastněná na řízení tím porušila čxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení č. 178/2002“), a naplnila tak skutkovou podstatu správníxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxť bylo podáno osobou, která nemá postavení účastníka správního řízení podle § 27 správního řádu. Vyšla ze znění odst. 2 tohoto ustanovení a konstatovalxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxstředně. Vzhledem k tomu, že v daném případě byla pokuta uložena (výhradně) osobě zúčastněné na řízení, nejsou rozhodnutím správního orgánu prvního sxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyla pokuta uložena); k účasti na řízení nepostačuje právní zájem na jeho výsledku, jakož ani nepřímý či jinak zprostředkovaný vliv na práva či povinnosxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxlo by vhodnější, pokud by správní orgán prvního stupně po zahájení správního řízení žalobkyni vyrozuměl, že za účastníka řízení ji považovat nelze; anx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxhu do práv žalobkyně, přičemž vzhledem k jednoznačnému znění zákona nebyla na místě ani aplikace § 28 odst. 1 správního řádu.
[4] Proti rozhodnutí žalxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx žalované uložil povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Namítala, že jí mělo být přiznáno postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správníhx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxe požadavky kladené na výrobky tohoto druhu příslušnými právními předpisy na úseku potravinového práva (v daném případě květový med, který podle závěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxobě přímé důsledky, spočívající v zásahu do její dobré pověsti a v omezení odbytu; tyto faktory u ní mohou vést ke značné majetkové újmě. Právě v rámci sprxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxesvědčena, že vzhledem k pochybnostem měla být ve smyslu § 28 odst. 1 správního řádu považována za účastníka řízení, a to zvláště za situace, kdy správnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xe dne 3. 10. 2013, č. j. 62 A 70/2012 – 65, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žalobce ani osoba zúčastněná na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení a žaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxávního řádu. Konstatoval, že za situace, kdy bylo správními orgány vedeno řízení o správním deliktu osoby zúčastněné na řízení, přičemž řízení vyústixx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zasáhnout výhradně do práv pachatele správního deliktu, tedy osoby zúčastněné na řízení. Vyložil, že předmětem správního řízení bylo výhradně posouxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení tedy byla jediným možným účastníkem řízení, jehož práva nebo povinnosti mohly být řízením, resp. v něm vydaným rozhodnutím bezprostředně dotčxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx 248/2007 – 27. Připustil, že žalobkyně se mohla rozhodnutím, jehož předmětem byla pokuta uložená za uvádění na trh výrobků, které dodala, cítit určitýx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí o vině, tím méně o trestu (sankci) se práv žalobkyně žádným způsobem nedotkl, a to ani pokud se snad následně vůči žalobkyni projevil v rovině soukromopxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx Následně krajský soud obrátil svoji pozornost k otázce, zda ve správním řízení mělo být vůbec rozhodováno o tom, zda žalobkyně je či není účastníkem sprxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nicméně následně – po zahájení správního řízení – o jejím podání, jímž se domáhala účasti na řízení, žádným způsobem nerozhodl a řízení vedl pouze s osobxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx a dospěl k závěru, že v daném případě nebyly dány pochybnosti, že žalobkyně účastníkem řízení není a být nemůže, a nebylo tak třeba o této otázce rozhodovxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxmž však toto pochybení nemohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí; otázka účasti žalobkyně na řízení navíc byla v rámci správního řízení výslxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxi posouzení správním soudem v projednávané věci.
[7] Proti rozsudku Krajského soudu v Brně se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) bránila kasační sxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů (dále jen „s. ř. s.“), ve které navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek, jakož i napadené rozhodnutí žalované a věc vrátil žalovanx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xčastenství stěžovatelky ve správním xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení. Stěžovatelka vnímá jako přímé dotčení svých práv, pokud správní orgány přistoupily k uložení pokuty za správní delikt osobě zúčastněné na řízexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xe sama stěžovatelka se při výrobě potraviny dopustila porušení zákonných povinností. Postupem správních orgánů může být dotčena rovněž dobrá pověst xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxinností od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „nový občanský zákoník“), resp. § 135 odst. 2 nového občanského zákoníxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x8] Stěžovatelka dále namítala, že krajský soud i žalovaná porušily zákon, pokud dospěly k závěru, že nejsou dány pochybnosti o účastenství stěžovatelxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x As 8/2008 – 39, a vyslovila přesvědčení, že za situace, kdy správnímu orgánu oznámila záměr řízení se účastnit, byl správní orgán – pokud zamýšlel jí posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech usnesením pravidelně rozhodují, čímž samy dávají najevo, že ohledně tohoto aspektu jsou dány
relevantní
pochybnosti. V této souvislosti stěžoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxázel, řeší skutkově i právně odlišnou situaci; tento rozsudek mimoto není veřejně dostupný a nebyl ani jinak publikován; stěžovatelka se s ním seznámixx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí žalované, konkrétně namítala, že krajský soud se nevypořádal s tvrzeními odůvodňujícími účastenství stěžovatelky v řízení a provedl rovněž nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xejich prokazatelné faktické dotčení), jakož ani žalobní tvrzení, že správní orgány o účastenství v řízeních tohoto druhu pravidelně rozhodují usnesxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx souvislosti stěžovatelka vyložila, že v jiné fázi výrobního a distribučního řetězce (při výrobě samotné) a jiným orgánem (Státní veterinární správoxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxného původu (u potravin rostlinného původu provádí kontrolu ve všech fázích výrobního a distribučního řetězce výhradně žalovaná) by jí mělo být účastxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xávěry správních orgánů o spáchání správního deliktu.
[10] xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxzhodnutí, týkajícího se spáchání správního deliktu osobou zúčastněnou na řízení, se žádným způsobem nedotýká práv stěžovatelky jako výrobce předměxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xřiznání účastenství v řízení není dostatečné dotčení práv prostřednictvím jiné osoby. V daném případě nevznikly
relevantní
pochybnosti o účastensxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtou správního rozhodnutí nebyla deklarace vlastností daného výrobku, nýbrž vyslovení, že osoba zúčastněná na řízení spáchala správní delikt tím, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa řízení) a správního deliktu, který pachatel spáchal. Ze správního řízení stěžovatelce přímo neplynou žádná práva ani povinnosti, přičemž z její strxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxluvního vztahu mezi osobou zúčastněnou na řízení jako prodejcem a stěžovatelkou jako výrobcem vyplývají nějaká plnění či
kompenzace
, navazující na uxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přixxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x), b) a d) s. ř. s. Podle písm. a) tohoto ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené
„nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xkutkový stav je aplikován nesprávný právní názor. Podle písm. b) téhož ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené
„vady řízení spočívajícx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým
způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxjící v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů
rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonnx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xtěžejní námitkou stěžovatelka brojí proti závěru krajského soudu i žalované, že nebyla v intencích § 27 odst. 2 správního řádu účastníkem předmětnéhx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xotčené osoby, pokud mohou
být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.“
[17] Předmětem přezkumu v nyní projednávané věci je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě zúčastněné na řízení jako provozovateli potravinářského podniku (prodejci) uložena pokuta podle § 17 odst. 3 písm. b) zákona o potravinách ve vxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xo oběhu med květový, velikost balení 500 g, šarže č. L14.10.13, datum minimální trvanlivosti 14. 10. 2013, jehož výrobcem byla stěžovatelka a který nevxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxatných látek.“
Osoba zúčastněná na řízení tím podle správního orgánu prvního stupně porušila čl. 16 nařízení č. 178/2002, a naplnila tak skutkovou poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxchna zde uváděná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dostupná z: <www.nssoud.cz>, v právně i skutkově obdobné věci, v níž se jednalo o postih xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxspěl k závěru, že vydáním rozhodnutí o správním deliktu a uložení pokuty jiné osobě (v daném případě společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.) než vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxnnostech ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Své závěry zdejší soud potvrdil rovněž v rozsudku ze dne 27. 11. 2013, č. j. 4 Ads 96/2013 – 109. Závěry obou rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která byla v obou řízeních zastoupena týmž advokátem, který zastupuje stěžovatelku v nyní projednávané věci. Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxraviny (v daném případě květového medu) nesvědčí ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu postavení účastníka řízení o správním deliktu, kterého se dopusxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxvní delikt bylo zjištění, že daný výrobek nevyhověl požadavkům právních předpisů (v daném případě požadavku, že do medu nesmí být přidány, s výjimkou jxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávního orgánu, jímž byla jiné osobě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uložena pokuta za správní delikt spočívající v tom, že uváděla na trh vxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xelze se ztotožnit s úvahami stěžovatelky, že správní rozhodnutí fakticky směřuje k závěru, že ona sama se při výrobě předmětné potraviny (květového mexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxzení v daném případě fakticky uložena pokuta za to, že uváděla do oběhu potravinu, která byla vyrobena stěžovatelkou a která neodpovídala zákonným požxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxerý byl v intencích příslušných ustanovení zákona o potravinách a navazujících předpisů spáchán osobou zúčastněnou na řízení, a (pouze) této byla za txxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxského podniku, v daném případě prodejcem potraviny, přičemž výhradně pachateli správního deliktu – osobě zúčastněné na řízení jako prodejci potravixx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxávního řádu identifikováno ve výroku žalobou napadeného rozhodnutí, resp. jemu předcházejícího rozhodnutí správního orgánu prvního stupně; tímtx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xo medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek. Skutečnost, že v rámci identifikace vadného výrobku bxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxradně správní delikt spáchaný osobou zúčastněnou na řízení, a dotčení práv stěžovatelky v rámci řízení tak může být pouze nepřímé (zprostředkované).
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxu jako pachatelem může být vedeno řízení o správním deliktu, byť podle stávající koncepce zákona o potravinách je takové řízení prováděno jiným orgánex xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kterým byla v daném případě osoba zúčastněná na řízení). Nejvyššímu správnímu soudu nezbývá než konstatovat, že vymezení (rozdělení) pravomocí sprxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxledně své vhodnosti, mj. co do aspektu, že ve fázi distribuce nese odpovědnost za soulad potraviny s požadavky zákona zpravidla jiný subjekt xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xtributů řízení o správním deliktu.
[23] Tento závěr odpovídá rovněž konstantní judikatuře Nejvyššího správního soudu, který v rozsudku rozšířenéxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeliktu podle
§ 15 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 17. 11. 2009, není přímo dotčena
na svých veřejných subjektivních právecx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxmínku pro uznání za osobu
zúčastněnou na řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí.“
V odůvodnění se rozšířený senát přiklonil k doktrinální koncepcix xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdná veřejná subjektivní práva jiných osob přitom
nemohou být dotčena.“
Právním základem dané věci sice nebylo posouzení účastenství ve správním říxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx účely posouzení nyní projednávané věci lze nicméně odkázat na úvahy rozšířeného senátu, který vyšel z obdobného postavení osob zúčastněných na řízenx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxci), přičemž podle rozšířeného senátu je ohledně obou kategorií třeba vycházet z požadavku přímého dotčení na veřejných subjektivních právech. Atrixxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxení práv stěžovatelky v nyní projednávané věci je řádově méně významné, neboť osoba stěžovatelky bylo toliko identifikována ve výroku správního rozhxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxd č. 2276/2011 Sb. NSS, v němž se zdejší soud zabýval postavením poškozeného v rámci soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku, přičemž judikoval, že
„žxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx k tomu zjevně neoprávněnou, v té části,
v níž žalobce napadá výrok správního rozhodnutí týkající se viny obviněného z přestupku či sankce
(přičemž výxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxku o náhradě škody podle § 70 odst. 2 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je přípustná; k projednání žaloby jsou příslušné soudy rozhodující ve správxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxeného na přestupkovém xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxkém se projednává jeho nárok, lze i na tomto rozhodnutí demonstrovat povahu dotčení práv stěžovatelky, vyplývající z výroku rozhodnutí správního orgxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxestupku a které zákon přesto nepřiznává plné účastenství v řízení, o jaké usiluje stěžovatelka v projednávané věci.
[25] V rozsudku ze dne 28. 4. 2004x xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxměr k věci, přičemž judikoval, že
„k tomu, aby měl určitý subjekt postavení účastníka řízení, postačí
pouhý hmotněprávní předpoklad existence jeho pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xdo je účastníkem
řízení vymezuje sice správní řád, ale odpověď na to, koho svou definicí správní řád za účastníka řízení povolává,
dávají předpisy hxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xsobou zúčastněnou na řízení, přičemž výhradně této osobě byla (a mohla být) v intencích zákona o potravinách a navazujících předpisů hmotného práva za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xprostředkovaného, např. prostřednictvím jiné osoby, v daném případě prostřednictvím osoby zúčastněné na řízení jako pachatele správního deliktu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxního rozhodnutí v právní sféře stěžovatelky způsobených tím, že byla ve výroku rozhodnutí identifikována jako výrobce medu, který nedostál požadavkxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx správního řízení, jak je vymezen v zákoně o potravinách a navazujících právních předpisech, nemohou nic změnit případné navazující (nepřímé) důsledxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxnského zákoníku, a to ani za situace, kdy procesní ochrana stěžovatelky před civilními soudy může být za určitých okolností limitována ustanovením § 1xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxm příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný
podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí občanského soudního řádu míří primárně na osobu zúčastněnou na řízení, která je pachatelem daného správního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo byla toliko označena ve výroku správního rozhodnutí jako výrobce květového medu, který svým složením nedostál požadavkům zákona.
[28] Pro posouzxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxo jehož uvádění na trh byla osoba zúčastněná na řízení pokutována, se stává fakticky neprodejnou a musí být stažena z trhu. Stejně je třeba hodnotit i příxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxomoprávní důsledky, na které poukazuje žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti a které mohou spočívat v tom, že mezi osobou zúčastněnou na řízení, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxvat
kompenzace
či jiná plnění v návaznosti na uložení pokuty osobě zúčastněné na řízení. Jak Nejvyšší správní soud podotkl již ve výše uvedeném rozsudxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xroti případnému dotčení na právech, rezultujícímu z identifikace stěžovatelky v tiskových zprávách žalované, popř. z jiné formy předání údajů o spráxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxsou dány pochybnosti o účastenství stěžovatelky na předmětném správním řízení ve smyslu § 28 odst. 1 téhož zákona.
[30] Nejvyšší správní soud neshlexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxkud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení,
jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxí soudu ze dne 19. 5. 2008, č. j. 2 As 8/2008 – 39, publikován pod č. 1657/2008 Sb. NSS, vyslovil, že
„usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství účastxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xplikace normy; o takový případ se jedná v situaci, kdy je toto účastenství
expressis verbis
řešeno přímo v zákoně. Stejně může postupovat i v případě, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxa první
správního řádu z roku 2004) a musí být o tvrzeném účastenství vydáno usnesení. Postup, kdy o tvrzeném
účastenství nebude vydáno usnesení (a vxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí ve smyslu § 28 odst. 1 věty druhé
správního xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi, že zákon o potravinách neobsahuje zvláštní (výslovné) vymezení účastníků řízení, a je tak třeba aplikovat obecnou úpravu účastenství podle správnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxdění skutkových šetření o této otázce výslovně rozhodnout usnesením, jak ostatně jednotlivé inspektoráty žalované pravidelně činí, na což upozorňuxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxtě před jeho zahájením, následně – po zahájení správního řízení – žádným způsobem nereagoval, však samo o sobě nemůže způsobovat nezákonnost napadenéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtem přezkumu, a to jak před ústředním inspektorátem žalované jako správním orgánem druhého stupně, tak i před správními soudy včetně soudu kasačního. x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxí ne zcela úplné, nemůže se nicméně jednat o vadu řízení, která by měla vliv na zákonnost napadeného rozsudku.
[34] V této souvislosti lze dodat, že pokxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx 248/2007 – 27, podle něhož
„účastníkem řízení o správním deliktu právnické osoby ve smyslu
§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 je toliko osoxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxch Nejvyššího správního soudu, neboť se jedná o starší judikaturu krajských soudů, která zde (dosud) nebyla v plném rozsahu publikována. Předmětem přxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxejudikatury krajských soudů nejsou pro Nejvyšší správní soud závazné, přičemž sama stěžovatelka navíc uvedla, že rozsudek č. j. 30 Ca 248/2007 – 27, má x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkrétně co do tvrzení stěžovatelky odůvodňujícího její účastenství ve správním řízení. Krajský soud věnoval této otázce značnou pozornost – fakticky xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xa prejudikaturu správních soudů. Krajský soud výstižně a srozumitelně odůvodnil i svůj závěr, že rozhodnutí žalované není nezákonné pro porušení § 28 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxonnost žalobou napadeného správního rozhodnutí pak nemůže mít vliv skutečnost, že žalovaná dostatečně nezdůraznila, že k účasti na řízení postačí i jxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtelky, přičemž však ani tuto neshledala.
III.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[36] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší sprxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxsm. a), b) a d) s. ř. s., za použití ustanovení § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. Kasační stížnost proto není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 poxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xe smyslu § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. tak, že vzhledem k tomu, že stěžovatelka neměla ve věci úspěch a žalované žádné důvodně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx O nákladech řízení o kasační stížnosti vzniklých osobě zúčastněné na řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v intencích § 60 odst. 5 s. ř. s., podle něhož
„xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xvláštního zřetele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení.“
Vzhledem k tomu, že osobě zúčastněné na řízení soud nxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxkladech řízení vzniklých osobě zúčastněné na řízení výrokem III. tak, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xenátu