4 As 51/2014 - 51

Nástupce advokáta vyškrtnutého ze seznamu advokátů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
x xx xxxxxxx x xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení) je povinností správního orgánu zjistit dotazem u České advokátní komory, který advokát byl určen jeho nástupcem rozhodnutím podle § 27 odst. 4 záxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu není sděleno, že se účastník s advokátem dohodli jinak.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složexxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkátem, se sídlem Lešetín IV/708, Zlín, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, v řízení o kasační stížnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxlovaný
je povinen
zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 4.114 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx/2012, sp. zn. KUSP-67749/2012/DOP/Ti, zamítl jako opožděné odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž (dále jen „správní orgán prxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Žalobce se tohotx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx BMW X5, r. z. X a při řízení vozidla nebyl připoután bezpečnostním pásem, čímž porušil § 6 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu. Správní orgán prvnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „přestupkový zákona“), jako sankci pokutu ve výši 2.000 Kč a zavázal žalobce k náhradě nákladů řízení ve vxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xohoto rozhodnutí svému zástupci JUDr. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxý jako opožděné. V odůvodnění žalovaný uvedl, že podle § 33b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plná moc JUDr. Pavlx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 8. 2012. Zatímco informace o úmrtí JUDr. Pavla Olmelky byla veřejně dostupná, rozhodnutí České advokátní komory (dále jen „Komora“) ze dne 10. 5. 2012x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn „zákon o advokacii“), nebylo nikde zveřejněno a tuto informaci se správní orgán prvního stupně dozvěděl až dne 10. 10. 2012. Žalovaný dospěl k závěru, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxém textu poučení. Žalobce se proto nedůvodně spoléhal na to, že správní orgán prvního stupně doručí své rozhodnutí JUDr. Jiřímu Horákovi, přestože o jexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxi. Žalovaný dále nezjistil žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly zahájení přezkumného řízení.
[2] Žalobce v žalobě podané dne 4. 2. 2013 u Krajskxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxa zástupce, měl postupovat v souladu se zákonem a doručit svoje rozhodnutí pouze zástupci; správní orgán prvního stupně oproti tomu chybně doručoval žxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx začal počítat odvolací lhůtu od doručení rozhodnutí žalobci. Správní orgán prvního stupně měl v případě přesvědčení, že nedošlo k zániku plné moci zásxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxn prvního stupně stanovit v souladu s § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu opatrovníka. Pokud by naopak zjistil smrt zástupce, měl respektovat ochranu úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxx jednat a doručit mu rozhodnutí. Z obou variant vyplývala pro správní orgán zákonná povinnost aktivity k ustanovení opatrovníka, nebo ke zjištění exisxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí potřebného stavu a doručí rozhodnutí jeho zástupci, a to zejména za okolností, kdy mezi úmrtím a dobou vydání rozhodnutí uběhla dlouhá doba. Právní náxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxšeno ukončení zastoupení. Žalobce dále poukazoval na to, že žalovaný nekorektně spekuloval o
„procesním taktizování“
žalobce ve vztahu k zániku odpoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřezkoumal věcně odvoláním napadené rozhodnutí, když nesprávně posoudil včasnost podaného odvolání. Žalobce proto navrhl krajskému soudu, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxud v Brně rozsudkem ze dne 31. 1. 2014, čj. 22 A 9/2013-28, rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2012, čj. KUZL-67749/2012, sp. zn. KUSP-67749/2012/DOP/Txx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xýši 15.342 Kč. Krajský soud vycházel ze skutečnosti, že zástupci JUDr. Pavlu Omelkovi udělil žalobce dne 2. 4. 2012 plnou moc k zastupování pro celé řízexxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx. 5. 2012, č. j. 02-4035/12, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 zákona o advokacii. Krajský soud by považoval za spravedlivé, aby byl žalobce upozorněn na txxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvního stupně pak při neúspěšném doručování svého rozhodnutí zemřelému zástupci JUDr. Pavlu Omelkovi neučinil žádné další šetření a doručil rozhodnuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxDr. Pavla Omelky a nevyvodily z tohoto stavu právní důsledky. Správní orgán prvního stupně a posléze žalovaný se proto měli obrátit s dotazem na Komoru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxřít se žalobcem dohodu podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona o advokacii. Pokud by správní orgán prvního stupně postupoval v souladu se zákonem, včasně bx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpně zůstal ale v tomto směru nečinný a tato situace nemůže být přičítána k tíži žalobci nebo nově určenému právnímu zástupci. Napadené rozhodnutí proto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xěci samé, a proto krajský soud podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxel“) brojí proti nadepsanému rozsudku kasační stížností podanou u zdejšího dne 11. 3. 2014, protože nesouhlasí se závěrem, že by bylo povinností správxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech, kdy soudy nezjišťují, zda byl advokátovi vyškrtnutému z Komory ustanoven nástupce. O tak závažných skutečnostech musejí informovat soud stranx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvrdili, že by o sobě nevěděli. Pokud nebyli Komoře ke dni 10. 5. 2012 známi žádní klienti JUDr. Pavla Omelky, neznamená to, že tito klienti nebyli známi noxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxtel dovozuje, že žalobce věděl o smrti JUDr. Pavla Omelky, a přesto správní orgán prvního stupně neinformoval. Žalobce nebyl v postavení obviněného poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud pominul argument stěžovatele, že rozhodnutí o ustanovení nástupce podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona o advokacii musí být doručeno nejprve každx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až v okamžiku, kdy mu je doručeno. Není proto namístě vytýkat správnímu orgánu prvního stupně nečinnost v situaci, kdy evidentně o sobě navzájem vědělix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxbce požadoval náhradu nákladů řízení v částce 7.719 Kč, zatímco krajský soud přiznal náhradu ve výši 15.432 Kč. Stěžovatel z výše uvedených důvodu navrxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xalobce ve vyjádření ze dne 2. 6. 2014 ke kasační stížnosti uvedl, že určující je skutečnost, že správní orgán prvního stupně měl znát (§ 2 odst. 1 správníxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnaží přenášet odpovědnost za vlastní pochybení na žalobce, což není přípustné. Žalobce pak dále uvádí, že přiznání náhrady nákladů řízení je zákonnou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxlobci přiznal náhradu nákladů řízení.
II.
Posouzení kasační stížnosti
[6] Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), a stěžovatele zastupuje zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xdst. 3 a 4 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil v kasační stížnosti a jejím doplnění. Neshledal přitom vady podle ustanovení § 10x xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xísm. d) s. ř. s.
[8] Ze správních spisů zjistil zdejší následující podstatné skutečnosti:
[9] Plnou mocí ze dne 2. 4. 2012 zmocnil žalobce advokáta xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxory ze dne 10. 5. 2012, č. j. 02-4035/12, byl určen JUDr. Jiří Horák nástupcem JUDr. Pavla Omelky, který zemřel dne 9. 5. 2012. V rozhodnutí bylo uvedeno, žx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
[11] Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 31. 7. 2012, č. j. MeUKM/075898/2012/14, bylo zasláno žalobci. V rozdělovníku rozhodnutí bylx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xozhodnutí byla vyznačena ke dni 29. 8. 2012. Rozhodnutí zaslal správní orgán prvního stupně rovněž dne 1. 8. 2012 zástupci JUDr. Pavlu Omelkovi, úložní xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 20. 8. 2012 se správnímu orgánu prvního stupně vrátila dne 21. 8. 2012 s tím, že adresát zemřel.
[12] Přípisem ze dne 10. 10. 2012, doručeným dne 11. 1xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxtí ze dne 31. 7. 2012, č. j. MeUKM/075898/2012/14. Příloha přípisu obsahovala rozhodnutí předsedy Komory ze dne 10. 5. 2012, č. j. 02-4035/12. Vyžádané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx podal žalobce prostřednictvím svého zástupce JUDr. Jiřího Horáka odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 31. 7. 2012, č. j. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxt. 1 písm. d) s. ř. s.] rozsudku krajského soudu. Touto námitkou se zdejší soud zabýval nejprve. Jestliže je napadené rozhodnutí přezkoumatelné, přicxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx x. j. 3 As 6/2004 - 105, č. 617/2005 Sb. NSS, tento a všechny další citované rozsudky zdejšího soudu jsou dostupné na www.nssoud.cz). Zhodnocením napadenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxkový postup a výsledek rozhodnutí je dostatečně odůvodněn. Stěžovatel naproti tomu neuvádí v kasační stížnosti konkrétní důvody, pro které shledává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxzenou nezákonností [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] napadeného rozsudku. Stěžovatel předně brojí proti názoru krajského soudu, že je povinností správxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxka.
[17] Základní úvaha pro nyní posuzovaný případ spočívá ve vyjasnění povinností správního orgánu za situace, kdy je vyškrtnut zemřelý advokát ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxvokacii (dále též „rozhodnutí o nástupnictví“). Samotný správní řád obsahuje poměrně strohou právní úpravu zastoupení, která takový případ neupravxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxi „[p]
okud byl advokát, který vykonával advokacii
samostatně, vyškrtnut ze seznamu advokátů, určí Komora jiného advokáta jeho nástupcem, popřípadx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je to vzhledem k okolnostem případu
třeba, může Komora určit nástupcem vyškrtnutého advokáta i více advokátů. Ustanovení odstavců 2 a 3,
upravující xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxokátů a jeho nástupcem obdobně“.
[19] Podle § 27 odst. 2 zákona o advokacii „[n]
edohodne-li se zástupce advokáta, určený Komorou
podle odstavce 1 vxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přecházejí na zástupce ve vztahu ke klientovi práva
a povinnosti zastupovaného advokáta, vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb, včexxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxatí i v případě, kdy byl vztah mezi klientem a advokátem založen určením podle
§ 18 odst. 2 nebo ustanovením podle zvláštních právních předpisů. Komora xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxty druhé obdobně“
(zvýraznil zdejší soud)
.
Ustanovení § 27 odst. 3 zákona o advokacii naopak negativně vymezuje práva a povinnosti, které součástí přexxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu advokátů aktivně dotazují České advokátní komory. V případě smrti advokáta je proto kladen zvýšený důraz na posouzení účinnosti doručení písemnostxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k jejímu převzetí (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2009, č. j. 9 As 59/2009 - 89). Písemnosti zaslané zemřelým advokátům nejsou řádně dxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx x. 2 Afs 79/2013 - 19). A pokud nově určený nástupce nevyrozumí soud, že se s klientem dohodl jinak, přechází na něj práva a povinnosti původního zástupce txxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx uvedeno, správní řád obsahuje poměrně strohou právní úpravu, která neřeší výslovně zánik zastoupení. Nejvyšší správní soud tuto skutečnost reflektxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxogicky podle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je txxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxka řízení zjistit dotazem na Komoru, kdo byl určen nástupcem zemřelého advokáta. Naproti tomu stěžovatel ničím nepodložil svoje povšechné tvrzení, žx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xasační námitku, že správní orgány nemají povinnost vyvíjet aktivitu ke zjištění zemřelého advokáta, za důvodnou.
[22] Stěžovatel dále napadá skutxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxe se zdejší soud se stěžovatelem ztotožňuje. Ze správního spisu, respektive ani ze spisu krajského soudu, totiž nelze učinit skutkový závěr o otázkáchx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx5/12, jakou aktivitu vyvíjel JUDr. Jiří Horák ke kontaktování žalobce po svém určení za nástupce JUDr. Pavla Omelky a proč bylo citované rozhodnutí o náxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tvrzení žalobce, které převzal krajský soud, v tomto ohledu nelze ani vyvrátit, ani potvrdit. Avšak zodpovězení těchto otázek nemá vliv na právní posoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxk bylo výše uvedeno, a přesto tak neučinil. V posuzovaném případě je nepřípadné proto i posouzení otázky účinků rozhodnutí Komory ze dne 10. 5. 2012, č. jx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud se v tomto rozhodnutí uvádí, že „
rozhodnutí je vykonatelné dnem doručení
“, je tím bezpochyby míněno doručení jeho adresátovi, tj. JUDr. Horákovi.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy v případech, kdy advokátovi brání jakákoliv
překážka ve výkonu advokacie nebo byl advokát vyškrtnut ze seznamu advokátů nebo zemřel. Nutnost této
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxdech, kdy advokát nemůže vykonávat právní služby, nevznikla na jejich
právech újma”
(Svejkovský, J., Vychopeň, M., Krym, L., Pejchal, A. a kol.
Zákon x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxora nebude mít v momentě vydání rozhodnutí o nástupnictví přehled o všech dotčených klientech zemřelého advokáta. Nově určenému nástupci pak sice příxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xástupce klienty svého zemřelého kolegy nadále zastupuje. Přes veškerou snahu ovšem mohou vyvstat obtíže způsobené například množstvím a složitostí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxty a sdělit nástupnictví ve všech relevantních řízeních spočívala bez součinnosti orgánů veřejné moci vedoucích řízení výhradně na určeném nástupcix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxě práv a oprávněných zájmů účastníků řízení proto x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxovení § 27 odst. 4 zákona o advokacii. Ve správním řízení není takový dotaz pro správní orgány nadměrnou zátěží, která by znemožňovala důsledné hájení xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxst. 2 věta první správního řádu) a uplatněním obecné zásady, která vyžaduje, aby správní orgán účastníkům umožnil uplatňovat jejich práva (§ 4 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx žalobce požadoval. Ani tuto námitku neshledal zdejší soud důvodnou. Právo na náhradu nákladů řízení vzniká úspěšné straně přímo ze zákona (§ 60 odst. 1 xx xx xxxx x xxx
x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxhal“
(Potěšil, L., Šimíček, V. a kol.
Soudní řád správní.
Komentář.
Praha: Leges, 2014. s. 524.). Krajský soud proto postupoval správně, pokud náklaxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx6 Sb., advokátní tarif], navzdory tomu, že zástupce žalobce při vyčíslení nákladů nesprávně použil úkonovou sazbu dle § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxe (§ 60 odst. 7 s. ř. s.), by nebyl soud povinen náhradu nákladů přiznat.
III.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[25] Nejvyšší správní soud na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxodná a jako takovou ji zdejší soud zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).
[26] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odstx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xalobci naopak vzniklo právo na náhradu nákladů řízení složených z mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3.100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxje se odměna a náhrada hotových výdajů podle § 57 odst. 2 s. ř. s. o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty (21%, tj. celkem 714 Kč). Celkem má tedy žalobce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 8. srpna 2014
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty