4 As 52/2014 - 31

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (4)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Mgr. L. N., zast. Mgr. Márií Staňkovou (dříve Čuhelovou), advokátkoux xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx82/57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2014, č. j. 51 A 26/2013 – 18,
txxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupkyně, Mgr. Márii Staňkové (dříve Čuhelové), advokátce, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1.
Odůvoxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxhodnutí“) žalovaný zamítl jako nepřípustné odvolání pana J. J., bytem A. 25, A.
a. d.
R., N., proti rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod ze dne 21. xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxvozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Vytýkaného přestupxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x0 km/h, mu byla naměřena silničním laserovým rychloměrem jako řidiči osobního vozidla zn. BMW 330 rychlost 111 km/h; při zvážení maximální možné odchyxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců s účinností ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V odůvodnění napadeného rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxu orgánu prvního stupně doručeno odvolání proti tomuto rozhodnutí podané J. J.. Následně pan J. v dalším podání uvedl, že správní orgány nesprávně doruxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrým odvolává plnou moc udělenou J. J.. Ze správního spisu žalovaný zjistil, že žalobce správnímu orgánu zaslal podání nazvané „Věc: Volba zmocněnce“ uxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xodání pod jménem a příjmením L. N.. Z tohoto označení žalovaný dovodil, že je učiněno touto společností, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxačena jeho fyzická osoba jménem, příjmením, datem narození a místem trvalého pobytu; tyto náležitosti podání neobsahuje a je nutné je přičítat společxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxobce ke zneužití práva na zastoupení, a proto jej vyzval k doplnění podání o jméno zmocněnce a doložení plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocněnce na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxbcem v pozici jednatele společnosti NETIUM s. r. o. Žalovaný na základě posouzení obsahu a formy těchto podání dospěl k závěru, že neprokazují zastoupexx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxce jednatelem. Tato právnická osoba není účastníkem předmětného řízení, a proto není oprávněna činit jakékoli právní úkony, které by směřovaly k zastxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxého bezvýznamné, zda žalobce zneužil práva na zastoupení, když J. J. nikdy nebyl zástupcem žalobce ve smyslu § 33 správního řádu. Podání jím učiněné prxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx svého velkého pracovního vytížení si zvolil zástupce, o čemž správní orgán řádně informoval. Správním orgánem byl následně vyzván, aby doložil plnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtečném účelu zastoupení; v opačném případě budou písemnosti zasílány přímo jemu. S tímto požadavkem na doložení plné moci žalobce důrazně nesouhlasixx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsvědčení, že při volbě svého zástupce postupoval v souladu se zákonem, neboť v dopise ze dne 15. 5. 2013 osobu zmocněnce jednoznačně identifikoval. Přexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxuze faktem, že si zvolil zmocněnce ze vzdálené země, jsou nepodložené a nedostatečné, a navíc jsou v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxty vždy představuje zneužití práva na zastoupení. K věci samé uvedl, že správní orgán prvního stupně opomenul zjistit všechny skutečnosti svědčící ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxlních důvodů nesprávně zamítnuto. Adresa (firmy) v záhlaví dopisu, ve kterém oznamoval volbu zmocněnce, byla doručovací adresou; nadto nikde nebyla xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxánu ze dne 12. 5. 2013 na upřesnění jména zmocněnce obratem vyhověl; z této výzvy navíc žalobci vyplývá, že správní orgán neměl pochyb o tom, že podání bylx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxnačil okolnost, že by plnou moc opomněl připojit. V každém případě je z odvolání zřetelné, že je podáno jménem žalobce. Měl-li přesto žalovaný pochybnoxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxzí zmocnění učinila společnost NETIUM s. r. o. Žalobce se v neposlední řadě pozastavoval nad tím, že ačkoli žalovaný odvolání zamítl jen z procesního důxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xozhodnutí zrušil a aby do doby svého rozhodnutí vydal předběžné opatření, kterým by odložil výkon peněžitého trestu a výkon zákazu činnosti.
[3] Žalxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx žalobce z května 2013 neprokazují jeho zastoupení v daném řízení, protože byla učiněna jménem společnosti NETIUM s. r. o. Přílohou podaného odvolání pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxvaného úmyslné ve smyslu záměrného protahování řízení, jak chybně dovozuje žalobce. Důvodem tohoto stavu byla výlučně nepříznivá situace žalovanéhx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxálové rozsudkem ze dne 30. 1. 2014, č. j. 51 A 26/2013 – 18, napadené rozhodnutí a jemu předcházející rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušil a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxce, a následnou výzvu správního orgánu reagující na tato podání. Dospěl přitom k závěru, že žalobce zmocnil ke svému zastupování pana J. J. (viz jeho posxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx 3 správního řádu a vyzvat žalobce k odstranění této vady. Takto však nepostupoval a rozhodnutí o přestupku zaslal přímo žalobci proti jeho vůli. Ve vztxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxal, takže výzva takový požadavek obsahující je nesprávná. Prvoinstanční orgán si proto dle závěru soudu neujasnil (zákonným způsobem) osobu, které mxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm orgánem prvního stupně podal žalobce v zastoupení obecným zmocněncem J. J. odvolání, které však bylo pro soud z nepochopitelných důvodů vyhodnoceno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxný obšírně popisoval, že společnost NETIUM s. r. o., jejíž adresa byla uvedena na žádostech žalobce, zmocnila v předmětné věci pana J.. Úvahy žalovanéhx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxTIUM s. r. o., na rozdíl od žalobce, neměla právní zájem na předmětném řízení. Z formy a obsahu všech dopisů plyne, že se jedná o podání samotného žalobce, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxlobce k odstranění zjištěných vad. Žalovaný tedy zatížil řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně skončeno a že trestnost daného přestupku s ohledem na datum jeho spáchání a nemožnost jeho projednání pro uplynutí lhůty jednoho roku od jehx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxi Králové ze dne 30. 1. 2014, č. j. 51 A 26/2013 – 18, podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 12. 3. 2014. V doplnění kasační stížnosxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel vyslovil přesvědčení, že soud nesprávně posoudil otázku zastoupení žalobce v předmětném správním řízení. Sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x. a nikoliv jménem žalobce. Ani použitím „selského rozumu“, jíž argumentuje krajský soud, nelze dospět k závěru, že zmocnění bylo uděleno žalobcem jakx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Stěžovateli proto nevyvstaly jakékoli pochybnosti o tom, kdo podání učinil a nebyl proto důvod postupovat dle § 37 odst. 3 správního řádu. Žalobou napxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
[6] Žalobce se ke kasační stížnosti vyjádřil podáním ze dne 7. 5. 2014, v níž setrval na svém stanoviskux xx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xčastníkem řízení; její adresa byla uvedena pouze jako adresa pro doručování. Zdůraznil, že žádné podání neobsahovalo označení jeho pozice v dané právxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrvního stupně nadto nepochyboval, že toto podání učinil žalobce, když jej vyzval k doplnění některých detailů a následně se zvoleným zmocněncem i komuxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxá proto žádné pochyby o tom, kdo je učinil. I kdyby správní orgán měl nějaké pochyby, měl žalobce vyzvat k odstranění vad podání, což ale neučinil. V neposxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxpily k výkonu prvostupňového rozhodnutí (odebrání řidičského průkazu), což mělo zásadní dopad na výkon povolání žalobce.
II.
Posouzení kasačnx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v Hradci Králové vzešel (ustanovení § 102 s. ř. s.), kasační stížnost je včasná (ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s.) a přípustná, neboť nejsou naplněny dxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxdní povinnosti.
[9] Z obsahu kasační stížnosti vyplývá, že ji stěžovatel podal z důvodu uvedeném v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Podle ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxem v předcházejícím řízení.“
Nesprávné posouzení právní otázky v předcházejícím řízení spočívá v tom, že na správně zjištěný skutkový stav byl krajsxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvodná.
[11] Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že k zahájení přestupkového řízení s žalobcem došlo přípisem Městského úřadu Havlíxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxce. Z účasti na tomto jednání omluvil žalobce elektronickou cestou pan J. J. ze své emailové schránky. Městský úřad Havlíčkův Brod proto nařídil další jxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxobcem, v níž bylo v hlavičce za jménem žalobce uvedeno
„NETIUM s.r.o., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové“
s tím, že z důvodu své pracovní zaneprázdněnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xx
xx xx
xxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpolečnost NETIUM s. r. o. Prvoinstanční správní orgán vyhodnotil toto podání podle protokolu ze dne 6. 5. 2013 jako nedostatečnou omluvu z nařízeného jxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xxxučení doplnil celé jméno zmocněnce a současně doložil plnou moc udělenou zmocněnci s jeho úředně ověřeným podpisem na plné moci. Tuto výzvu odůvodnil txxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxdě nedoplnění bude i nadále správní orgán zasílat písemnosti Vám jako obviněnému z přestupku.“ Žalobce převzal tuto zásilku doručovanou prostřednicxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrgán je obdržel dne 16. 5. 2013). Uvedl v něm celé jméno J. J. s tím, že ten se plnou mocí prokáže při prvním jednání nebo podání. Poznamenal dále, že jde o tohx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xNETIUM s.r.o., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové“
; jako odesílatel je na obálce opět uvedena společnost NETIUM s. r. o.
[12] Správní orgán prvního stxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxhoto rozhodnutí mj. uvedl, že následná volba zmocněnce ze vzdálené země vyvolává ve správním orgánu pochybnosti o skutečném účelu zastoupení. Rozhodxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxí již výše zmíněného J. J., datované dnem 16. 6. 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x013, zn. DOP/4113/2012-12, obdržel dne 3. června 2013. V záhlaví tohoto podání je uveden pouze žalobce bez jakéhokoli dalšího dodatku nebo odkazu na spxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxo součástí je i plná moc zástupce žalobce, která však podle obsahu spisu nebyla ve skutečnosti přiložena. Podáním ze dne 7. 7. 2013 žalobce odvolal plnou xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxce nepředložil plnou moc udělenou J. J. a že tudíž tuto osobu proto nepovažoval za jeho zástupce.
[13] Podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu
„účxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxt účastník současně pouze jednoho zmocněnce.“
Podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu
„z podání
musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a cx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 3. V podání
souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující
osobu podnikatele xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby,
která je činí.“
Podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu
„xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxnění
a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.“
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu
„odvolání musí
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí,
že se domáhá zrušení celého rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.“
[14] K otázce náležitostí odvolání se Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx x 37 správního řádu, a s ohledem na § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxřít, že nemá-li
odvolání některou z náležitostí vyplývajících z § 37 odst. 2 a z § 82 odst. 2 správního řádu, je správní orgán
povinen postupovat podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxhodně též rozsudek Krajského soudu
v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 14. 2. 2008, č. j. 54 Ca 1/2008 - 30, publikovaný
pod č. 1578/2008 Sb. Nxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xvedení rozsahu, v němž je napadá,
k chybějícím odvolacím důvodům však žalobce pouze uvedl, že odůvodnění odvolání předloží do čtrnácti dnů.
To však nx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx najevo, že odvolání hodlá doplnit právě ještě o odvolací
důvody. V takovém případě měl správní orgán učinit opatření k odstranění nedostatků odvolánx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx x. 2009, č. j. 1 As 43/2009-52, uvedl, že
„ve správním řízení
se nicméně účastník může dát zastoupit na základě písemné plné moci tzv. obecným zmocněncem xxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat. Plná moc přitom
podle § 33 odst. 1 správního řádu nevyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxu osobu pouze k přebírání písemností doručovaných do vlastních rukou (a k ničemu jinému). V tomto
případě tzv. zmocněnce pro doručování (a jenom v něm) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxud vyjádřil v rozsudku ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 27/2011 – 81, podle něhož
„správní orgány
tedy zásadně musí respektovat právo účastníka řízení na zastxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxoupení přiznány účinky. Nutno zdůraznit, že takový postup je ryze výjimečný (
ultima ratio
); musí
mu předcházet aktivita správního orgánu směřující xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxním svého zástupce
sleduje jiné cíle (oddálit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení ze zahraničí, úvaha v naznačeném smyslu musí
být
imanentní
součástí posouzení specifických okolností udělené plné moci a vztahu účastníka a xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, v pomoci účastníkovi řízení a k hájení jeho práv. Je pravdou, že volba zástupce
ze vzdálené země, pokud působí, nebo bude působit komunikační problémx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxa. Nejvyšší správní soud však zdůrazňuje, že nelze bez dalšího tvrdit, že zvolení zástupce ze zahraničí vždy
představuje zneužití práva na zastoupenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxupkové řízení. Žalovaný
měl dát přinejmenším stěžovateli možnost, aby sám vysvětlil důvody právního zastoupení osobou pobývající
v Kuvajtu. Jakkxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní nebyl zájem stěžovatele o ochranu svých subjektivních práv
v průběhu správního řízení, ale toliko snaha zpomalit správní řízení. Dříve než správnx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxi.“
[15] Pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti považuje Nejvyšší správní soud (i s ohledem na výše citovanou zákonnou úpravu a k věci se vztahuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod ze dne 21. 5. 2013, č. j. DOP/4113/2012-12, a jestli tedy stěžovatel postupoval správně, pokud toto podání zamítl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že samotné podání ze dne 16. 6. 2013 označené jako odvolání, bez ohledu na předcházející žalobcova podání, je možnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxje jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu žalobce. Samotné podání přitom neobsahuje žádný údaj o tom, že by mělo souviset s podnikatelxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod ze dne 21. 5. 2013 ve věci DOP/4113/2012-12, a co podatel navrhuje, když požadoval zrušení tohxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxno, neboť obsahuje bližší argumentaci, proč žalobce považuje rozhodnutí orgánu prvního stupně za nesprávné, resp. nezákonné. Podání obsahuje též blxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto podání je skutečnost, že v jeho příloze nebyla takto avizovaná plná moc ve prospěch J. J. obsažena, ačkoli podle textu podání jeho součástí být měxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu - odstranit a vyzvat žalobce k doložení předmětné plné moci podle § 37 odst. 3 správního řádu. Postup stěžovatele, který si sám bez jakékoli soxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxolba zmocněnce„ a doručené správnímu orgánu prvního stupně nepokládal stěžovatel za prokazující zastoupení žalobce J. J., neboť podle něho nebyla učxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx již v průběhu řízení před orgánem prvního stupně a když podáním ze dne 15. 5. 2013 žalobce sdělil, že zmocněnec se plnou mocí prokáže při prvním jednání nexx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxx je žalobce řádně zastoupen, řešily postupem dle § 37 odst. 3 správního řádu.
[18] Je nutno potvrdit, že pokud se v průběhu předmětného správního řízexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do protokolu v souladu s § 33 odst. 1 správního řádu. Za plnou moc udělenou žalobcem lze přitom považovat již jeho podání ze dne 3. 5. 2013, které označil jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xmocněnce a v jeho obsahu uvedl, že pověřuje svým zastupováním J. J.. Z žádného právního předpisu totiž nevyplývá, že by plná moc musela obsahovat výslovxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxlení plné moci žalobcem ve prospěch pana J. Formální označení podání není určující, podstatný je totiž obsah podání. Skutečnost, že žalobce tímto způsxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx Toto odvolání plné moci přitom žalobce učinil před vydáním napadeného rozhodnutí, Nejvyššímu správnímu soudu tudíž není zřejmé, proč stěžovatel nepxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxhu řízení zastoupen – srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2011, č. j. 5 As 62/2010 - 126.
[19] Nejvyšší správní soud nepřxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xx xbálkách používaných žalobcem je rovněž uvedena tato společnost. Toto označení mohlo být vnímáno jako zavádějící, zvláště když žalobce v této společnxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xokládal za podání učiněná žalobcem jako fyzickou osobou a nevyhodnotil je tudíž tak, že by byla podána společností NETIUM s. r. o. prostřednictvím jejíxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxípadě nemohl žalobce bez jakéhokoli předchozího upozornění a výzvy vědět, že jeho podání jsou v tomto ohledu nejednoznačná. Správní orgán prvního stuxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxto odkazuje pro stručnost na odůvodnění napadeného rozsudku.
[20] I kdyby Nejvyšší správní soud odhlédl od výše uvedeného, je nutné zdůraznit, že stxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjící se jím spáchaného přestupku coby fyzické osoby a uvedl nadto příslušnou spisovou značku, kterou mohl znát jen on jako obviněný pachatel přestupku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xudíž účastníkem řízení, ale právnickou osobou, které byl žalobce jednatelem. Z obsahu správního spisu totiž bez jakýchkoli pochyb vyplývá, že žalobcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx osobu a nikoli v pozici jednatele právnické osoby. Pokud by správní orgán přesto dospěl k závěru, že těmito skutečnostmi nebyly jeho pochybnosti rozptxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[21] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud po přezkoumání napadeného rozsudku Krxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxení § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. Kasační stížnost proto není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 poslední věty s. ř. s. zamítl.
[22] O náklxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxocesně úspěšný, proto nárok na náhradu nákladů řízení nemá. Náklady žalobce spočívají v odměně jeho zástupkyně Mgr. Márie Staňkové (dříve Čuhelové), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xřevzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, písemné podání nebo návrh ve věci samé. Tato odměna je podxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxyšší správní soud přiznal na náhradě hotových výdajů podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu 600 Kč paušální náhrady hotových výdajů (jeden úkxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxto částky pak Nejvyšší správní soud stanovil přiměřenou lhůtu.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 24x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx