6 As 133/2013 - 83

Řízení podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxxx x xx
x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí podmínky. V tomto řízení je správní orgán oprávněn udělit pouze souhlas s převodem podílu ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání. Ke zmxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xoud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Český xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxo rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, zastoupená JUDr. Zdeňkem Hromádkou, advokátem, se sídlem Rašínova 522, Zlín, za úxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xídlem Botičská 1936/4, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2013, č. j. 5 A 64/2013 – 60,
takxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx
xxxxx xa náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Rozsudkem Městského soudu ze dne 31. 7. 2013, č. j. 5 A 64/2013 – 60, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xímž byl v řízení podle ust. § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysílání“), udělen osobě zúčastněné na říxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxON na společnost Lagardere Active ČR, a. s.). Městský soud v rozsudku uvedl, že se nejprve zabýval otázkou, zda byl stěžovatel k podání žaloby aktivně lexxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxovatel účastníkem řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ovšem nelze xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xávěru, že stěžovatel nesplňoval podmínky pro to, aby mohl být účastníkem správního řízení. Mezi stěžovatelem a společností BBC Radiocom (Praha), s. rx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. Takové společenství nevzniká automaticky v důsledku soukromoprávní smlouvy, z níž smluvním xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxněné věci, nebo veřejnoprávní smlouvu, jde-li o řízení ve věci sporu z této veřejnoprávní smlouvy. Vztah vzniklý ze smlouvy o spolupráci uzavřené dne 8x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxzi spoluvlastníky. V řízení ve věci souhlasu s převodem podílu nejde o řešení žádného sporu ze smlouvy o spolupráci. Městský soud dále uvedl, že stěžovaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že nový společník provozovatele (společnost Lagardere Active ČR, a. s.) má zásadní vliv na úkony jím vlastněné společnosti BBC Radiocom, ale změna spxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxi rozhlasového vysílání apod. Pokud by provozovatel chtěl vysílat jiný obsah než doposud, nemůže to udělat bez změny licenčních podmínek v řízení podlx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 2012, tedy několik měsíců předtím, než požádala Radu o předchozí souhlas se změnou v osobě jediného společníka. Z toho je patrné, že projevila zájem o ukxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdu stěžovatel neměl být účastníkem správního řízení, jelikož se nemohlo přímo dotknout jeho práv. Proto ani nebyl aktivně legitimován k podání žalobyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx x. Protože tento nedostatek legitimace nebyl seznatelný z návrhu, nebyla žaloba odmítnuta, ale zamítnuta jako nedůvodná. Dále městský soud uvedl, že jx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxkona o vysílání není Rada povinna postupovat podle odst. 1 a 3 citovaného ustanovení. Ze systematiky ust. § 21 zákona o vysílání je zřejmé, že je oddělexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxalita informací podle § 55 a § 56, je podmínkou jedinou, jinak by užité slovo „pouze“ nemělo smysl. Městský soud závěrem vyjádřil souhlas se stěžovatelexx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xčelový výklad ust. § 21 zákona o vysílání.
Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxost spatřuje v nesprávném posouzení otázky jeho účastenství v řízení městským soudem. Podle stěžovatele městský soud pochybil, dospěl-li k závěru, žx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xe dne 5. 2. 2013. Stěžovatel měl být považován za účastníka řízení i ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. Městský soud měl při posuzování otxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxhlasu se změnou licenčních podmínek ze dne 6. 9. 1996, kde je zakotvena programová spolupráce se stěžovatelem, která je navíc rozvedena ve smlouvě o spoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xadiocom. Zájem nového vlastníka Lagardere Active, ČR a. s. na ukončení spolupráce se stěžovatelem dokládá i skutečnost, že nereagoval na opakované výxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx že Rada zatím nevydala rozhodnutí ve věci udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxukázal na nálezy Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 189/02, a ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 189/02. Stěžovatel v kasační stížnosti dále městxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání, nýbrž i ve smyslu ust. § 21 odst. 1 a 3 citovaného zákona. Ust. § 21 odst. 3 zákona o vysílání je obecným ustanovením, podxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxnky pro získání licence tak, aby nejen při udělování licence, ale i následně po celou dobu její platnosti bylo možné sledovat, jak držitel licence plní sxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 6 As 17/2008 – 140 a na nález Ústavního soudu dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. Stěžovateli je navíc z pxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxu k ust. § 103 odst. 1 písm. b)
s. ř. s. pak stěžovatel namítal, že Rada nedostatečně zjistila skutkový stav věci a její závěry jsou v rozporu se správními sxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xicence, která byla udělena BBC Radiocom vyplývá, že její provozovatel je povinen zajistit obsah a strukturu programu v souladu s produkčními zásadami xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxdržování charty BBC a Producers‘ Guidelines, jak to stanoví licenční podmínky, a s tím spojené vysoké míry objektivity, nezávislosti a profesionalitx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxmínkách provozovatele BBC Radiocom, zůstane zachován po celou dobu platnosti licence nebo bude přeměněn na komerční vysílání, jaké skupina Lagarderx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxského soudu a vrácení věci k dalšímu řízení.
Rada ve vyjádření ke kasační stížnosti vyslovila souhlas se závěry městského soudu. Ve vztahu k námitkám xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ust. § 27 odst. 2 správního řádu. Postupovala tak z opatrnosti ve snaze vyhnout se riziku zkrácení stěžovatelových práv. Změna v osobě společníka provxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxlas s převodem podílu ve společnosti žadatele, nikoliv změna licenčních podmínek, ohledně níž v současné době probíhá jiné řízení, jehož je stěžovatex xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xadatele. Odkaz stěžovatele na rozhodnutí Rady ze dne 17. 7. 2012 není
relevantní
, neboť jde o věc s odlišným skutkovým základem. V této věci byla posuzovxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného Rada navrhla zamítnutí kasační stížnosti.
Stěžovatel podal k vyjádření Rady repliku, ve které opakovaně vyslovil nesouhlas s jejími závxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řadě změn, což připustila i Rada v odůvodnění napadeného rozhodnutí.
K tomuto však městský soud nepřihlédl. Osoba zúčastněná na řízení po realizovanx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxovatele v důsledku porušování licenčních podmínek. Podle stěžovatele nelze k aplikaci jednotlivých odstavců § 21 zákona o vysílání přistupovat oddxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré jsou uvedeny v žádosti o licenci, jejíž náležitosti jsou upraveny v ust. § 14 zákona o vysílání. Údaje o společnících provozovatele a o výši jejich vklxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xpolečníka, musí postupovat podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání. Pokud by byl správný názor Rady, nemohla by se ani uplatnit 60 denní lhůta pro jejx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxsílání.
Na repliku stěžovatele zareagovala Rada vyjádřením, ve kterém uvedla, že provozovatel vysílání je povinen plnit platné licenční podmínky xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xízení podle ust. § 21 odst. 3 zákona o vysílání, které je v současnosti vedeno. Poukázala i na to, že pokud dojde k programovým změnám ve vysílání, je možno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxt. 6 zákona o vysílání Rada požadovaný souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací ve smyslu ust. § 55 a 56 zákona o vysíláxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxovat zákony, licenční podmínky, jakož i smluvní závazky. Podle názoru osoby zúčastěné na řízení měl stěžovatel zájem na získání vysílacích kmitočtů Bxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a nabídla mu k odkupu svůj podíl ve společnosti BBC Radiocom. Tuto nabídku stěžovatel nepřijal, nicméně doufal, že ji nepřijme ani nikdo jiný a že dojde k xxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Na vyjádření osoby zúčastněné na řízení reagoval stěžovatel podáním, ve kterém vyslovil nesouhlas s vyslovenými názory. Podle jeho názoru důsledkem xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že pluralita informací podle ust. § 55 a § 56 zákona o vysílání je jediným důvodem, pro který může Rada odepřít udělení požadovaného souhlasu. Jak již xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuhlas i se závěry osoby zúčastěné na řízení ve vztahu k jeho údajnému zájmu o podíl v BBC Radiocom. Tyto domněnky jsou zkreslující, nezakládají se na pravxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal vady uvedené v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřexxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx měla být městským soudem nesprávně posouzena, je otázka účastenství stěžovatele ve správním řízení.
Podle ust. § 27 odst. x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.
V citovaném ust. § 27 správního řádu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxt. 2) a třetí skupinu účastníci řízení podle zvláštních předpisů. Stěžovatel v kasační stížnosti předně dovozuje, že měl být považován za účastníka říxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxném případě byla BBC Radiocom a nikoliv stěžovatel, a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností se žadatelem musí vztahovax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Jednak musí být dotčenou osobou, tedy osobou, jíž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (§ 2 odst. 3 správního řádu) a jednak musí býx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx spoluvlastníků stavebního pozemku v podílovém spoluvlastnictví podá žádost o zahájení správního řízení týkající se této věci, jsou účastníky tohotx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdy, kdy dochází k velice těsnému propojení práv a povinností subjektů podobně jako je tomu v případě spoluvlastníků věci, např. v případě vztahů mezi účxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo správního soudu mezi žadatelem (BBC Radiocom) a stěžovatelem společenství ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu neexistovalo. Jak spráxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa a povinnosti. Vztah vzniklý např. ze smlouvy o spolupráci, která založila relativní práva mezi BBC Radiocom a stěžovatelem, proto nelze přirovnávat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx propojení práv a povinností všech spoluvlastníků. Názor zastávaný stěžovatelem by
ad xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, s čímž nelze souhlasit. Ani z žádných dalších aktů či skutečností zmiňovaných stěžovatelxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xtotožňuje se závěrem městského soudu, že stěžovatel nemohl být účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Podle ust. § 27 odstx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx ustanovení tedy vyplývá, že se musí jednat o osoby, které mohou být rozhodnutím ve svých právech nebo povinnostech dotčeny přímo. Nestačí tedy dotčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxl BBC Radiocom udělen souhlas s převodem podílu, se přímo nedotklo práv ani povinností stěžovatele. V daném případě bylo rozhodováno o udělení souhlasx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxcenční podmínky). Přímé dotčení stěžovatele proto nelze dovozovat ani na základě stěžovatelem uváděných listin (např. licence, licenčních podmínexx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxení podle § 21 odst. 6 zákona o vysílání. Podrobněji k řízením podle § 21 zákona o vysílání viz dále.
S ohledem na výše uvedené nemohl Nejvyšší správní sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxp. od toho se odvíjejí otázky aktivní legitimace v řízení o žalobě. Pokud není nedostatek legitimace seznatelný ze samotné žaloby, soud žalobu neodmítxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxyne, že odmítnutí návrhu proto, že byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], lze vyhradit pouze případům nedostatku prxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tak není, což bylo splněno i v daném případě, mohl soud postupovat výše popsaným způsobem.
Stěžovatel v další stížní námitce vytýkal městskému soudu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x zákona o vysílání posuzovat i podle odst. 3, resp. odst. 1 citovaného ustanovení.
Jak vyplývá ze správního spisu, BBC Radiocom doručila dne 17. 12. 2xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxatel rozhlasového vysílání, společnost BBC Radiocom (Praha),
se sídlem Praha I, Dlouhá 705/16, PSČ 11000, IČ: 256 16803, C 55138 vedená x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxílání o předchozí souhlas s převodem celého (100%) obchodního podílu
z dosavadního jediného společníka ve společnosti provozovatele, společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxska na nového společníka, a to na společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem
Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, IČ: 610 58 297, B 3912 vedená u Měsxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x zákona o vysílání udělen souhlas s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele na společnost Lagardere Active ČR, a. s. Projev vůle žadaxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinna zahájit řízení a rozhodnout (kladně nebo záporně) o udělení souhlasu (§ 9 a § 44 odst. 1 správního řádu a § 21 odst. 6 zákona o vysílání). Rada nexxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. V takovém řízení je totiž rozhodující vůle žadatele, nikoliv správního orgánu. Žadatel je oprávněn se svou žádostí disponovat, může zúžit její předmxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x, 3 zákona o vysílání v případě žádosti podle ust. § 21 odst. 6 citovaného zákona lze dospět za použití výkladových metod (jazykové, systematické atp.)x
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstí uvedených v žádosti o licenci:
a) označení názvu programu, b) změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písmx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xe Rada povinna rozhodnout o změně skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je poxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxrušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží.
Podle ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické osoxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxdy výslovně neuvádí, že by mělo být v případě udělování souhlasu s převodem podílu (§ 21 odst. 6 zákona o vysílání) postupováno způsobem uvedeným v ust. § xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxty informací ve smyslu ust. § 55 a 56 citovaného zákona. Ostatně i z hlediska systematiky citovaného ustanovení je třeba uvést, že v ust. § 21 odst. 1 a 3 záxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválených změnách, jakož i změnu podmínek licence v případě, kdy je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, anebo z členxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxeváděním podílu ve společnosti provozovatele. V dalších odstavcích (odst. 8, 9 a 10) je pak upraven proces přeměny provozovatele vysílání formou fúze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xiného provozovatele. Zákonodárce tedy nejprve v ust. § 21 odst. 1 a 3 zákona o vysílání upravil pravidla pro změnu licence a teprve v dalších odstavcícx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dospět ani za použití jiných výkladových metod (např. metody teleologické). Účelem řízení podle ust. § 21 odst. 3 zákona o vysílání není udělení souhlxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnci (např. označení názvu programu, rozsah vysílání, licenční podmínky, výše základního kapitálu, způsob rozdělení hlasovacích práv, vklad jednotxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Řízení o udělení souhlasu s převodem podílu podle ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání přitom nesměřuje ke změně skutečností uvedených v žádosti o licencxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxní o udělení souhlasu s převodem podílu ukládá zákon o vysílání Radě posuzovat pouze omezení plurality informací (§ 55 a násl. zákona o vysílání), tedy xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky jejím vysíláním. Účelem ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání je tedy zabránit dominanci jednoho (jedné skupiny) provozovatelů rozhlasového vysílxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna kapitálově silná osoba, v důsledku čehož by následně mohlo dojít k omezení plurality informací. Právě z tohoto důvodu zákonodárce uložil správnxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx. § 21 odst. 6 zákona o vysílání, jakož i odst. 1 písm. e) citovaného ustanovení se částečně překrývají. Pouze z toho však nelze dovozovat nutnost aplikovxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxvatel poukazoval na nedostatky v ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání (např. absence lhůty pro rozhodování správního orgánu ve věci udělení souhlasu,
fixxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxkladních práv a svobod, který opravňuje orgány státu k výkonu státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonem. Pokud by tedy Rada jako orgán stxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dostala by se do rozporu s výše uvedeným imperativem, neboť by překročila zákonné zmocnění.
Stejně tak je nepřiléhavý poukaz stěžovatele na judikatxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ani jeden z těchto pramenů neřeší identickou situaci, jaká byla v dané věci. Nejvyšší správní soud se v obecné rovině ztotožňuje se stěžovatelem, že jazxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, ale v dané věci nedospěl k závěru o nemožnosti postupovat podle ust. § 21 odst. 1 a 3 zákona o vysílání pouze na základě jazykového výkladu. Z výše uvedexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o spolupráci atp. To pro dané řízení nemělo žádnou relevanci. Stěžovatelův odkaz na nálezy Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 189/0xx x xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxatel na řízení vedené Radou ve věci sp. zn. 2012/456/CUN/BBC, je třeba uvést, že takovou námitku mohl stěžovatel uplatnit již v řízení před městským souxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx (srv. § xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxele může dojít ke změně licence, resp. licenčních podmínek. K ochraně těchto institutů však neslouží řízení podle ust. § 21 odst. 6 zákona o vysílání, alx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx V tomto řízení je správní orgán oprávněn udělit pouze souhlas s převodem podílu ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání. Ke změně licencex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxovatele poukazující na nesprávnou interpretaci ust. § 21 zákona o vysílání městským soudem.
Ve vztahu ke stížnímu důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxtýkanou vadu měl městský soud napadené správní rozhodnutí zrušit. Tyto nedostatky spatřuje především v tom, že nebyl zohledněn proces předcházející xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxímu orgánu neukládá, aby se zabýval procesem předcházejícím udělení licence, jakož ani dalšími stěžovatelem uváděnými skutečnostmi (např. otázkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxání programu specifikovaného v licenčních podmínkách ap.). V daném řízení měla tedy Rada zkoumat pouze otázku omezení plurality informací (§ 55 a § 56 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xijak nezpochybňoval.
Z výše uvedených důvodů není kasační stížnost důvodná, a proto ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 110 odst. 1 poslední věta sx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opírá o ust. § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxávo na náhradu nákladů řízení. Rada je orgánem veřejné správy, přičemž zastupování před správními soudy představuje součást povinností plynoucích z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoto Nejvyšší správní soud nepovažuje za náklady účelně vynaložené. Pro podporu těchto závěrů odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. xxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xá osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které ji vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou ji soud uložil a z důvodů hodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti, kterou by ji soud uložil, přičemž nebyly shledány ani žádné důvody hodné zvláštního zřetele.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR