11 Tz 106/2001

Stížnost pro porušení zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xodanou ministrem spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného D. B., proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrušuje, neboť soud má zato, že ustanovení § 272 tr. ř. je v rozporu s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., a věc se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x. j. 2 Zt 897/2000-5, bylo podle § 171 odst. 1 tr. ř., za použití § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř. postoupena trestní věc obviněného D. B., k projednání na Městskx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutku, posuzovaného ve sdělení obvinění jako trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., se měl obviněný dopustit tímx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xozkroku v úmyslu zabránit dokončení jeho služebního úkonu.
Státní zástupce své usnesení odůvodnil tak, že policisté v rozhodném okamžiku nevykonávxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které by bylo možno označit za výkon pravomoci veřejného činitele. Poukázal přitom zejména na příslušná ustanovení zák. č. 283/1991 Sb., o Policii Čexxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxho. V této stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanxxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxr spravedlnosti navrhuje, aby Nejvyšší soud podle 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. Ve stížnosxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx
x xxxxxdnění tohoto mimořádného opravného prostředku se poukazuje na to, že se státní zástupce ve svém usnesení nevypořádal xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxit jako policejní orgán do vlastních rukou zásilku okresního soudu. Pokud příslušník policie koná procesní výkon v souladu s ustanovením 62 odst. 2 tr. xx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu na plnění úkolu společnosti a státu a používal při tom svěřené pravomoci. Pokud tedy obviněný na něj fyzicky zaútočil, dopustil se trestného činu útokx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo a dospěl k závěru, že zákon byl porušen ve prospěch obviněného mimo jiné i z důvodů uvedených ve stížnosti pro poxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxušení vadného rozhodnutí opravňuje ustanovení § 272 tr. ř. a splnění podmínek tohoto ustanovení.
Ze žádosti o vyjádření zaslané podle § 49 odst. 1 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxěno, že III. senát Ústavního soudu přerušil řízení o ústavní stížnosti v jedné trestní věci a věc předložil k rozhodnutí plénu Ústavního soudu s návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx senátů Ústavního soudu k otázce ústavnosti citovaného ustanovení trestního řádu, jehož aplikace v projednávané věci připadá v úvahu, zvážil senát Nexxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xorušení zákona v rozporu s koncepcí demokratického právního státu, protože právo použít tohoto mimořádného opravného prostředku je svěřeno pouze do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ani v případech flagrantního závažného porušení zákona a je odkázán na rozhodnutí ministra spravedlnosti. Ten, až na ojedinělé výjimky plynoucí z rehxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxx xxxxžné porušení, že vyžaduje zásah do principu stability soudního rozhodnutí.
Lze tedy konstatovat, že se jedná o institut, který by neměl mít místo v modxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to zejména v případech, když jsou tímto mimořádným opravným prostředkem napadána
meritorní
rozhodnutí orgánů přípravného řízení. Senát Nejvyššxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch práv a svobod a nerespektuje právo na spravedlivý proces garantované čl. 6 Úmluvy o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxem spravedlnosti v neprospěch obviněného pravomocné rozhodnutí vyšetřovatele nebo státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo postoupenx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxžalovací, jež je vůdčí zásadou trestního řízení v právním státě. Z uvedených důvodů není možno podle názoru senátu Nejvyššího soudu tolerovat institux xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx2 tr. ř., které dává Nejvyššímu soudu ve věci, ve které nebyl zákon porušen v neprospěch obviněného, vedle oprávnění přijmout tzv. akademický výrok o poxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx trestní věci připadá v úvahu, přerušil Nejvyšší soud podle § 224 tr. ř.
per analogiam
řízení o stížnosti pro porušení zákona a předložil věc Ústavnímu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xne 26. června 2001
Zpět na text

Související dokumenty