1 As 106/2013 - 44

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxsu trvalého pobytu adresáta, kterým je adresa ohlašovny [§ 2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech]. Doručení fikcí všxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxgán ustanoví adresátovi opatrovníka dle § 32 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soux
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xeníkovou, advokátkou se sídlem Legionářská 3, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. KÚOK/92889/2012/ODSH-SD/7471, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2013, čj. 41 A 58/2012 - 32,
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxí:
I.
Vymezení věci
[1] Klíčovou otázkou této věci je doručování písemností v přestupkovém řízení účastníkovi, který má evidován trvalý pobyx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxežitostí, přestupkové oddělení (dále jen „správní orgán I. stupně“) obdržel dne 28. 11. 2011 oznámení Policie ČR o přestupku žalobce proti bezpečnostx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxobce dopustit tím, že dne 10. 11. 2011 v 19:19h jel na komunikaci Kostelecká ve městě Prostějov ve směru jízdy do centra osobním motorovým vozidlem VW Pasxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx x porušil § 18 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
[3] Správní orgán I. stupně proto vydal dne 21. 12. 2011 oznámení o zahájení správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xprávnímu orgánu I. stupně jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxbylo možné zanechat výzvu k vyzvednutí zásilky. Vzhledem k této skutečnosti ustanovil správní orgán I. stupně usnesením ze dne 24. 1. 2012 žalobci opatxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení správního řízení a předvolání k ústnímu jednání ze dne 27. 1. 2012. Rozhodnutím ze dne 20. 2. 2012 shledal žalobce vinným z předmětného přestupxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xč. Proti usnesení o ustanovení opatrovníka i proti rozhodnutí o přestupku podal žalobce 18. 10. 2012 odvolání. O odvolání rozhodl žalovaný dvěma samosxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x1. 2012 a odvolání proti rozhodnutí o přestupku zamítl pro opožděnost rozhodnutím označeným v záhlaví ze dne 5. 11. 2012.
[4] Proti těmto rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x21/2008 – 45 a čj. 7 As 130/2012 – 29) konstatoval, že žalobce nelze považovat za osobu neznámého pobytu a žalovaný měl před přistoupením k ustanovení opxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xprávního řádu, nezanechal-li na adrese trvalého pobytu žalobce, byť se jedná o adresu magistrátu města, oznámení o neúspěšném doručení písemnosti s pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxovní schránku neměl, uzavřel však, že na adrese ohlašovny se jistě nachází jiné vhodné místo, kde mohl provozovatel poštovní služby oznámení a poučení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx v jeho provozovně. Tak se však v dané věci nestalo. Je přitom na správním orgánu, aby byly písemnosti doručovány řádně, a této odpovědnosti se nemůže zprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxných rozhodnutí správního orgánu I. stupně, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
II.
Stručné shrnutí argumentů obsažených v kasační xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., kterou doplnil dne 18. 11. 2013. V doplnění kasační stížnosti namítl, že předmětem řízení byla dle jeho názoru otázxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxbce takovou osobou je, protože místo trvalého pobytu má nahlášené v sídle ohlašovny (magistrátu). Z povahy věci se na tomto místě fakticky nezdržuje anx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx místo, kde se osoba fakticky zdržuje, ztrácel by institut „osoba neznámého pobytu“ smysl. Stěžovatel spatřuje ve skutečnosti, že žalobce neuvedl jinxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxku, příp. ji mohl nahlásit do evidence obyvatel. V neposlední řadě měl také možnost zřídit si datovou schránku, která není závislá na místě trvalého pobxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvatel zastává dále názor, že v daném případě byla splněna i další alternativní podmínka, tj. že se žalobci prokazatelně nedařilo doručovat, resp. nebyxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci
fikce
doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu, nikoliv postup provozovatele poštovní služby, který písemnost doručoval. Proto se závěrem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxje tuto otázku s otázkou odpovědnosti za řádné doručení písemnosti. K tomu stěžovatel odkázal na § 33 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxení opatrovníka.
[8] Z výše uvedených důvodů stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xůvodně uplatněné námitky nesprávného posouzení právní otázky [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Kasační stížnost považuje za zcela nedůvodnou. Tvrdí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xři doručování postupoval v souladu s § 20, 23 a 24 správního řádu, k rozhodnutí o ustanovení opatrovníka by vůbec nedošlo. S postupem krajského soudu i x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxých dosavadních tvrzeních a odkázal na žalobu a svá vyjádření v řízení před krajským soudem.
[10] S ohledem na tyto skutečnosti žalobce navrhuje, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxosti, a to v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.); neshledal přitom vady, kterými byl povinen se zabývat i bez návrhu.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xalobci opatrovníka pro doručování podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu. Žalobce tvrdí, že zákonné podmínky pro tento postup splněny nebyly a spráxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnné. Stěžovatel naopak tvrdí, že pokud měl žalobce adresu místa trvalého pobytu nahlášenou na příslušné ohlašovně (magistrát města O.) a zásilka se vrxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxjšího soudu v předmětné věci je přezkoumat, zda správní orgán I. stupně při doručování skutečně pochybil tak, jak uzavřel krajský soud v napadeném rozsxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xstanovení opatrovníka, nelze tuto jiným způsobem posoudit, než zkoumáním naplnění podmínek v § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu týkajících se doručxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxobci ve správním řízení ustanoven v souladu se zákonem. Předmětná námitka nemá význam jen pro věcné posouzení nastolené právní otázky, ale promítá se i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx podstatné skutečnosti. Hlídka dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově zastavila a kontrolovala dne 10. 11. 2011 v 19:19 hod motorové vozidlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxí tolerance ± 3 km/h), kterou naměřila zařízením R7-CCD-U. Přestupek nebylo možno projednat v blokovém řízení. Se žalobcem proto policejní hlídka sepxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxu se nevyjádřil. Oznámení o přestupku vlastnoručně podepsal. Na místě pořídila hlídka fotodokumentaci vozidla a dokladů řidiče.
[16] Dne 21. 12. 20xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoručoval správní orgán dne 23. 1. 2011 na adresu zjištěnou Policií ČR při sepisování oznámení o přestupku z osobního dokladu žalobce (občanský průkaz)x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt, že adresát je na uvedené adrese neznámý s poznámkou, že na této adrese nemá ani domovní schránku a nebylo možno zanechat výzvu k vyzvednutí zásilky. Píxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxgánu I. stupně ze dne 6. 1. 2012 o poskytnutí údajů z informačního systému o evidenci obyvatel k osobě žalobce. Téhož dne bylo odborem občanských záležitxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtil, že adresa uvedená žalobcem je sídlem magistrátu města O. (ohlašovna). Z tohoto důvodu dne 24. 1. 2012 vydal usnesení, jímž ustanovil stěžovateli oxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa obě písemnosti dne 31. 1. 2012. Ústní jednání nařídil správní orgán I. stupně na den 20. 2. 2012 a v tento den přestupek za účasti opatrovnice projednal txxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xéž vyplývá, že dne 3. 10. 2012 se žalobce dostavil k správnímu orgánu I. stupně za účelem podání návrhu na upuštění od zbytku sankce zákazu činnosti, kdy sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správního spisu. Dne 18. 10. 2012 podal proti oběma usnesením vydaným ve správním řízení odvolání zastoupen advokátkou, Mgr. Beníkovou.
[18] Dále zx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení pokutou celkem desetkrát, z toho pětkrát za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci), v roce 2004 mu byl v trestním řízení před soudem pravxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxím řízení kromě peněžitého trestu uložen zákaz řízení motorových vozidel na dva měsíce za překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec.
[19] V dxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxázce doručování zákon o přestupcích pouze stanoví, že rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou. V souladu s § 51 zákona o přestupcích sx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí písemností ve správním řízení upravuje správní řád v hlavě II, dílu 4, § 19 až 25.
Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odstx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx]
, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou
adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena
(§ xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxrá má být dle zákona doručována do vlastních rukou, či nikoliv (viz § 19 odst. 4 správního řádu). Mezi písemnosti doručované do vlastních rukou zákon výxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxti zmocnil písemnou xxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
[21] Z dosud citovaných ustanovení vyplývá, že pokud jde o
adresáta
písemnosti, správní orgán byl povinen předmětnou písemnost doručovat do vlasxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx odst. 1 a § 19 správního řádu. Z pořadí možností pro doručování zde uvedených jsou zřejmé preference zákonodárce, který na první místo staví občanem zxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxižena. V řízení nebylo zjištěno a žalobce to ani nikdy nenamítl, že pro tyto účely udělil plnou moc jiné osobě, anebo že by měl datovou schránku, elektronxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx I. stupně doručovat pouze na místo (adresu) trvalého pobytu.
[22] Místem trvalého pobytu se dle § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxy (kódu adresního místa) na referenční
údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla
x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisu označen číslem popisným nebo evidenčním,
popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xdrese prvně zmíněné. Pokud jde o doručování, správní řád nestanoví žádnou výjimku pro adresu ohlašovny. I na adresu ohlašovny lze proto platně doručit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx adrese ohlašovny je zcela výjimečné zastižení adresáta na příslušné adrese, neboť občané hlášení v sídlech obecních úřadů se obvykle v těchto místech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí písemnosti.
Nebyl-li v případě
doručování podle § 20 adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným
podle § 20, píxxxxxxx xx xxxxxx
x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxručuje jejich prostřednictvím. Současně musí být adresát vyzván vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Zároveň s oznámením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxemnost v této lhůtě nevyzvedl, nastává tzv. náhradní doručení (
fikce
), tj. písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 sxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxupně na adresu trvalého pobytu žalobce, kterou měl uvedenou v občanském průkazu (viz s. 7 spisu správního orgánu I. stupně). Jelikož se jednalo o sídlo mxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxlo možno zanechat výzvu podle § 23 odst. 4 správního řádu. V případě absence domovní schránky nebo jiného vhodného místa však nelze naplnit podmínky ulxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxtanovil opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu. Krajský soud tento postup vyhodnotil jako nesprávný, uvedl, že na adrese ohlašovny se „
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxt…
“ a z tohoto důvodu napadená rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně zrušil.
[25] S tímto závěrem krajského soudu se však zdejší soud nezxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xoručování (zde adresa trvalého pobytu žalobce); 2) občan má na této adrese domovní schránku nebo je zde jiné obdobné vhodné místo; 3) v této schránce nebx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nevyzvednutí; 4) písemnost je uložena u doručujícího orgánu a připravena k vyzvednutí. Takto nastavený institut však nelze automaticky vždy aplikovxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xrvalého pobytu zde plní pouze evidenční charakter. Ze zákona nevyplývá povinnost ohlašoven [tj. obecních úřadů – viz § 2 písm. d) zákona o evidenci obyvxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxný (např. na magistrátu města Brna se počet nahlášených osob pohyboval na sklonku roku 2010 v počtu téměř 30 tisíc; k tomu srov. např. závěry ze zasedání Pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxx x xx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx).
[26] Řádné uložení písemnosti je jednou z nevyhnutelných podmínek pro založení
fikce
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xjevně v rozporu s realitou a která dovoluje, aby z ní byly
vyvozeny odlišné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxvní jistoty jako jednoho z hlavních ústavních
postulátů v podmínkách právního státu. Aby přitom mohla splnit svůj takto vymezený účel, musí respektoxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx x0. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01 (N 115/28 SbNU 9)]. Byť by doručovatel nebo správní orgán v dané věci u sebe i písemnost uložil, adresát by se o této skutečnosxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi nepokusil a pouze by jí hned po vyhotovení ve svých prostorách uložil na příslušném místě a nedůvodně spoléhal na to, že si jí její adresát ve lhůtě vyzvexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxitutu je naopak vyvažovat na jedné straně možnost adresátů úředních písemností se s jejich obsahem ve stanovené lhůtě seznámit v případě, že nebyli zasxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxání součinnosti adresátů při doručování.
[27] Správní orgán je proto povinen postupovat jiným zákonem stanoveným způsobem. Pro tyto účely zná spráxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxje osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy a v dalších případech, které sxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, v opačném případě doručuje správní orgán dle § 25 odst. 1 již zmíněnou veřejnou vyhláškou. V pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx] Opatrovnictví osoby neznámého pobytu, které aplikoval správní orgán I. stupně, je institucí
sui generis
, obsahově značně odlišnou od ostatních příxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo a než se ten dozví o vedeném řízení. Odpadne-li podmínka neznámého pobytu účastníka, funkce opatrovníka zaniká a soud nadále jedná s účastníkem řízenxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x33), ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 204/2000 (N 157/24 SbNU 157), a ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 322/2000 (N 150/24 SbNU 105], přičemž pravidelně zdxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxořena proto, aby byly důsledně hájeny zájmy účastníka, který se nemůže účastnit řízení, a vykonávat tak svá práva a povinnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxdpoklady pro postup v řízení, či zda není možno použít jiné opatření. V nálezu ÚS ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 572/05 (N 76/41 SbNU 3), pak byla vyzdviženx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu rozhodnutím soudu, lze je přiměřeně vztáhnout i na řízení před správním orgánem.
[29] Správní orgán I. stupně adresu pobytu žalobce ověřoval dotazxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxéna z poznatku, že adresa trvalého pobytu je sídlem ohlašovny, která neumožňuje zanechání zásilky pro adresáty hlášené tam k pobytu, bylo zřejmé, že prx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxá ohlašovna odmítla přebrat zásilku pro žalobce, resp. výzvu o jejím uložení, nemohl doručovatel postupovat jinak, než písemnost určenou do vlastnícx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxném vhodném místě v sídle ohlašovny, neboť podmínky pro uložení písemnosti či následné možnosti doručovat náhradním způsobem v tomto případě dány nebxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xrajský soud, v němž zdejší soud konstatoval, že „[t]
eprve jestliže nelze provést ani náhradní doručení písemnosti, pak lze přistoupit
k ustanovení oxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní nebylo možné provést. Jestliže správní orgán žalobci ustanovil opatrovníka poté, co se mu doručovaná písemnost vrátila jako nedoručená a z evidencx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručoval na stejnou adresu ohlašovny opakovaně s vědomím, že žalobce se ve skutečnosti na této adrese nezdržuje a že ohlašovna zásilky pro hlášené občxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxle konstatoval, že „[s]
právní orgán musí především respektovat čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod,
podle něhož státní moc lze uplatňovat xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu řízení ustanoví
opatrovníka (tj. jsou-li splněny zákonné podmínky,
ustanovit ho musí
);
[…]
Postup správního orgánu,
který by v jednotlivých příxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x trvalým pobytem na ohlašovně na daném místě fakticky nebydlí. Je proto jen jejich zájmem, aby správnímu orgánu sdělily jinou adresu, na kterou jim lze pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxdnímu, se vyjádřil také Ústavní soud: „
Zákonodárce při stanovení této
právní xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxespoň na jednom místě, které si buď samy určí, nebo které lze dovodit z jejich
evidovaného místa trvalého nebo jiného pobytu. Je tak na odpovědnosti kažxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxt. Jinak by se totiž vystavila riziku, že se její nečinnost negativním způsobem promítne
do výsledku případného soudního řízení
“ (nález ze dne 11. 6. 2xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
xxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xterou by mu bylo možné doručovat písemnosti, ač musel předpokládat, že se proti němu povede správní řízení ve věci přestupku, lze tuto skutečnost přičíxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxovou schránku. Další možností bylo, aby žalobce využil § 10b zákona o evidenci obyvatel a požádal, aby do evidence obyvatel byl zaznamenán údaj o adresxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx x xxdikatuře Nejvyššího správního soudu, blog http://prestupky.blogspot.cz/, 5. 10. 2011, navštíveno 6. 2. 2014).
[33] Žalobce dále sice v řízení tvrxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xx xákladě výzev zanechaných na ohlašovně. V daném případě žalobce tedy postup správního orgánu I. stupně nijak relevantně nezpochybnil; nesnažil se proxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě pošty a v místě ohlašovny jsou mu běžně zanechávány výzvy k jejich vyzvednutí. Ze zjištěného skutkového stavu lze usuzovat na přesný opak. Přestože prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxný za její řádné doručení. Za řádné doručení jistě v tomto ohledu nelze považovat uložení písemnosti bez zanechání výzvy a spoléhání se správního orgánx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxm k četným záznamům žalobce ve výpisu dopravních přestupků, považuje zdejší soud námitku nevhodného či nezákonného doručování za ryze účelovou se snaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxm, které jsou s tím spojeny. Nelze totiž přehlédnout, že žalobce není v přestupkovém řízení žádným nováčkem (viz bod [18] shora) a lze tedy předpokládatx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxěno účastnit se jednání, „
a to dokonce poté,
co byl zastoupen zmocněncem
“, zdejší soud považuje i tuto námitku za zcela účelovou. Ze správního spisu jaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.
[35] Kasační námitka nesprávného posouzení právní otázky podle § 103 odst. 1 písm. xx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxná, a proto zrušil rozsudek krajského soudu (§ 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s.). Krajský soud v dalším řízení znovu posoudí všechny žalobxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbci; přitom je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku. V novém rozhodnutí rozhodne též o náhradě nákladů řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxx xxxx
Zdeněk Kühn
předseda senátu