8 As 53/2013 - 37

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxa a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: D. B., zastoupeného Mgr. Janem Cimbůrkem, advokátem se sídlem Bořetín 73, Kaxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxI 4153/2013, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2013, čj. 10 A 24/2013 – 25,
takto:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxnění:
I.
1. Městský úřad Pelhřimov rozhodnutím ze dne 16. 10. 2012, čj. OVV/1360/2012 D-240/12, uznal žalobce vinným ze spáchání přestupků podle § xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím provozu), ve znění pozdějších předpisů. Žalobce se dopustil přestupků tím, že dne 11. 9. 2011 v době od 2:15 do 2:20 hod. v obci Kamenice nad Lipou řídil xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxažné zařízení na služebním vozidle Policie ČR doplněné nápisem „
STOP
“, na výjezdu z obce v místech, kde železniční trať křižuje silnici II. třídy č. 409x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x
xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxičním přejezdem, aniž by dal znamení o změně směru jízdy. Zároveň žalobce ohrozil řidiče vozidla, které přijíždělo k železničnímu přejezdu od obce Včexxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxhu silnice. Za uvedené přestupky městský úřad uložil žalobci pokutu ve výši 10 000 Kč a zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 8 měsíců. 2. Žalovanx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu v Českých Budějovicích, který rozsudkem ze dne 25. 6. 2013, čj. 10 A 24/2013 – 25, zrušil rozhodnutí žalovaného a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Rozsudex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xro stručnost zcela odkazuje.
III.
4. Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 píxxx xx xx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxatel připomněl, že žalobce byl předvolán k ústnímu jednání poprvé na den 19. 9. 2012. Městský úřad obdržel v den plánovaného jednání plnou moc udělenou žxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxé pracovní neschopnosti ze dne 10. 9. 2012. Zástupce se z jednání rovněž omluvil s tím, že žalobce trvá na své přítomnosti u jednání a bez jeho účasti nemá jxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx12 v 9:00 hod. a zaslal předvolání přímo zástupci, protože v posuzované věci nebylo nutné, aby žalobce na jednání něco osobně vykonal. Předvolání bylo dxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti doložené rozhodnutím ze dne 5. 10. 2012. Zástupce se omluvil ze stejného důvodu jako v předcházející omluvě. V tomto druhém případě městský úřad jix xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků v nepřítomnosti obviněného byly splněny. Předvolání bylo řádné, obsahovalo veškeré náležitosti a bylo doručeno s dostatečným časovým přexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnosti bylo vystaveno již dne 5. 10. 2012. Nadto zástupce žalobce vůbec neomluvil svou neúčast. Pracovní neschopnost mohla být důvodem neúčastx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxupovat v plném rozsahu. Žalobce neměl při ústním jednání vykonat nic, v čem by jeho osobní účast byla nezastupitelná. Městský úřad proto správně komunixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxý úřad měl zástupce vyrozumět o tom, že omluvu nepřijal, stěžovatel podotkl, že městský úřad obdržel omluvu v pátek dne 12. 10. 2012, tedy poslední pracoxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxupce vyrozuměl. Pokud zástupce neodeslal omluvu včas, bylo výhradně v jeho zájmu, aby vyvinul vyšší míru součinnosti a aby si u městského úřadu ověřil, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch právech. Městský úřad mu nebránil v uplatnění práva na obhajobu prostřednictvím zvoleného zástupce. Důsledky procesní aktivity či pasivity zástuxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
14. V omluvě z jednání žalobce uvedl, že trvá na své osobní účasti a že chce navrhnout další důkazy o své nevině. Tyto důkazy již byly částečně navrženy v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx V takovém úkonu ho zástupce nemohl zastoupit. Žalobce souhlasil s tím, že nebyl povinen při jednání nic osobně vykonat, zdůraznil však, že se jednalo o jxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxuze ze skutečnosti, že se omluvil podruhé. Žalobce sice předložil doklad o pracovní neschopnosti bez konkrétní diagnózy, ale s kontaktem na lékaře, u nxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxupci trvalo ještě den a půl, než omluvu odeslal, ale žalobce byl přesvědčen, že omluva splňovala podmínku bezodkladnosti.
16. Zástupce žalobce svou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xěl městský úřad dostatek času sdělit zástupci, že omluvě nevyhověl. Domníval se, že telefonicky nebo emailem by to pravděpodobně bylo možné.
17. Podxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxanovení městský úřad svůj postup opřel.
V.
18. Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkouxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx důvodná.
20. Nejvyšší správní soud přisvědčil stěžovateli, že krajský soud nesprávně posoudil podmínky pro konání ústního jednání bez přítomnostx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za rozhodné, zda byla náležitá omluva žalobce, nikoliv omluva jeho zástupce. Soud vyšel z nesprávného předpokladu, že zastoupení účastníka řízení nexx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxí správní soud již ve své předchozí judikatuře zdůraznil, že je třeba rozlišit mezi výslechem obviněného a účastí obviněného při ústním jednání před spxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá jeho osobní účast. Povaha těchto práv nevyžaduje osobní úkon účastníka, ale účastník může tato práva uplatnit prostřednictvím svého zástupce, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti přímo zastoupenému (§ 34 odst. 1 správního řádu). Podmínka osobní účasti obviněného při jednání nevyplývá ani z čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx tedy obviněný zastoupen, zpravidla postačí, pokud se ústního jednání zúčastní pouze jeho zástupce.
24. Osobní účast obviněného, který je zastoupexx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd připomíná, že správní orgán může požadovat osobní konání zastoupeného v řízení jen tehdy, je-li k tomu oprávněn na základě zákona. Správní orgán tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx008 – 61).
25. Z protokolu o ústním jednání ze dne 15. 10. 2012 vyplývá, že městský úřad nepovažoval za nezbytné provést výslech žalobce. Shromážděné dxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xrovedl výslech svědků (zasahujících policistů npr. M. H. a nstržm. T. B.) a ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí.
26. Žalobce uvedl v omluvx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy mohl žalobce uplatnit při jednání prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil generální plnou moc. V omluvě žalobce nenaznačil, že by zamýšlenýx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxost se s tímto návrhem vypořádat.
27. Za této situace městský úřad nepochybil, pokud žalobce nepředvolal za účelem výslechu, ale předvolal k ústnímu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Městský úřad měl ve správním spisu k dispozici řadu důkazů, které spáchání přestupků žalobcem dostatečně prokazovaly – např. výpovědi policistů, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxzbor krve provedený v 5:05 hod. metodou plynové chromatografie, který prokázal 0,90 g/kg alkoholu v krvi žalobce, ohledání a fotodokumentaci vozidla xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxozovny Bowling v Kamenici nad Lipou, který potvrdil, že žalobci prodal předchozí večer alkoholické nápoje) a A. L. (majitele nemovitosti, u které žaloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxpce. Nejvyšší správní soud přisvědčil stěžovateli, že omluva zástupce nebyla náležitá. Nemožnost účasti žalobce nebyla způsobilá omluvit nepřítomxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxtupci znemožňoval účast na ústním jednání, zástupce neuvedl.
29. Dále krajský soud nedůvodně vytkl městskému úřadu, že nevyrozuměl zástupce o neuzxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxlobních námitek. Žalobce totiž nenamítl, že by nevyrozuměním o nepřijetí omluvy městský úřad zasáhl do jeho práv. K případným procesním pochybením ve xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, čj. 2 As 34/2006 – 73, č. 1546/2008 Sb. NSS, nebo rozsudek ze dne 26. 5.2011, čj. 2 As 36/2010 – 58). Překročení rozsahu žalobních bodů krajským soudem je nxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxk ze dne 14. 2. 2008, čj. 7 xxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxz dalšího nezákonnost postupu podle § 74 odst. 1 věty druhé zákona o přestupcích. Vždy je třeba přihlédnout ke konkrétním skutkovým okolnostem a časovéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxuvu z jednání v krátkém časovém odstupu před jednáním, je možné po něm požadovat, aby se sám a zavčas přesvědčil o osudu své žádosti o přeložení ústního jexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxní stížnost důvodnou, proto rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1. s. ř. s.). V něm krajský soud rozhodne vázán prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xákladech řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně 23. pxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR