6 As 81/2013 - 56

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (5)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxího řádu z roku 2004) prokázat, že spis již dále nebyl doplňován o další podklady, k nimž nebylo účastníku umožněno se vyjádřit, jde tato skutečnost k tížx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxádřit se k jeho podkladům, bylo porušeno.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedy Jxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxvice 37a, Břasy I, PSČ 338 24, zastoupené Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem, se sídlem Malická 11, Plzeň, PSČ 301 00, proti žalovanému: Ministerstvo zexxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx 2009, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2013, č. j. 5 Ca 129/2009 - 50,
takto:
I .
Rozsudxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xne 16. června 2009
se ruší
a věc
se vrací
žalovanému k dalšímu řízení.
III.
Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v celkoxx xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxudku.
Odůvodnění:
I.
Vymezení případu
[1] Za účelem zařazení do programu zalesňování navrhla žalobkyně v zalesňovacím projektu z června 2xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxy. Rozhodnutím Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) ze dne 1. června 2005 č. j. 12/2005/10020 byla žalobkyně zařazena do progrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 187, 188 a 189) a pro půdní blok č. 800-1050-5815 o výměře 0,2957 ha (jehož výměra odpovídala výměře pozemku p. č. 190).
[2] V oznámení o zalesnění zemědxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnatých dřevin činila 0,3916 ha a celková deklarovaná plocha jehličnatých dřevin činila 0,9141 ha, v součtu 1,3057 ha.
[3] Rozhodnutím SZIF ze dne 19. xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtnatými dřevinami a ve výši 67 643,40 Kč na založení lesního porostu jehličnatými dřevinami pro půdní blok č. 800-1050 5813 a půdní blok č. 800-1050 5815x
xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xro poskytnutí
dotace
a plochy, která byla dle kontrolního zjištění skutečně zalesněna. Proti protokolu o kontrole č. 275/200/07/2008 podala žalobkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxF/2008/0219760 sp. zn. 2008/Z1300/0000563 zahájeno řízení o vrácení části poskytnuté
dotace
a žalobkyně byla v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx/2008/0246500 ze dne 26. září 2008 uložil SZIF žalobkyni povinnost vrátit dotaci ve výši 13 838 Kč odpovídající rozdílu mezi celkovou výší poskytnuté
dxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstů. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání ze dne 15. října 2008.
[6] Rozhodnutím č. j. 40847/2008-14130 ze dne 29. ledna 2009 rozhodlo Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xozhodnutí. Dle odvolacího orgánu kontrola na místě řádně nezjistila stav věci a soulad se zalesňovacím projektem, neboť v kontrolním protokolu chybí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxboť výše vratky odpovídá pouze zjištěným nesrovnalostem ve výměře jehličnatých, a nikoliv též listnatých dřevin. Navíc požadovaná výše vratky není v xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxý administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci spolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxutím ze dne 23. března 2009 č. j. SZIF/2009/0119005 uložil SZIF žalobkyni povinnost vrátit dotaci v plné výši 103 670,60 Kč, neboť rozdíl mezi deklarovaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxené v kontrolním protokolu a v oznámení o zalesnění. Zjistil, že rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou u jehličnatých porostů činí 0,19 ha a u lisxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxa podle oznámení o zalesnění, nebylo tak nutné provést novou kontrolu na místě.
[8] Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání ze dne 6. dubna xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtí Ministerstva zemědělství (dále jen „napadené rozhodnutí“) napadla žalobkyně žalobou xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, že rozhodnutí o povinnosti vrátit předmětnou dotaci nemá oporu v zákoně. Uplatnila rovněž námitku, že jí v řízení před prvostupňovým správním orgánex xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xoud žalobu rozsudkem ze dne 22. března 2013 č. j. 5 Ca 129/2009-50 zamítl. V odůvodnění městský soud odkázal na příslušné články nařízení, na jejichž zákxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxst vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, městský soud uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že spisový materiál od okamžiku vydání výzvy žxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právech co do možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Městský soud dále nevyhověl návrhu provést důkaz účastnickou výpovědí starosty obce Němčoxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost, v níž navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu ze dne 22. xxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxrávní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s“.), a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.
[11] Stěžovatelka konkrétně namítala, že prxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxě nezjistil skutkový stav věci. Nesprávným měřením SZIF dospěl k rozdílům větším než 20 % mezi vykázanou a zjištěnou plochou předmětných půdních blokůx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xezabýval. Městský soud dle stěžovatelky uvádí, že v době podání žádosti již byly plochy předmětných půdních bloků zalesněny, zároveň však uvádí, že se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtelky na provedení výslechu starosty. Městský soud dále nesprávně posoudil námitku o porušení práva stěžovatelky vyjádřit se k podkladům rozhodnutí xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxle doplnil, že při poskytování dotací na zalesněnou půdu se vychází z evidence půdy dle uživatelských vztahů v podobě půdních bloků/dílů v evidenci půdx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxkladům rozhodnutí žalovaný uvedl, že spis nebyl po vydání kasačního rozhodnutí v odvolacím řízení dále doplňován. Z tohoto důvodu nebyla stěžovatelkx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx kasační stížnosti odkladný účinek.
III.
Posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxx xxxxx rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti. Námitku nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nesrozumitelnost či pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xákonnost napadeného rozsudku dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nejprve zabýval namítaným důvodem vad řízení před správními orgány dle § 103 odst. 1 písxx xx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxrávní řád, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně namítala, že jí správní orgán prvního stupně nedal možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, čímx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí shledal tuto kasační námitku důvodnou.
[16] Dle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává „
soulad napadeného
rozhodnuxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám
řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí předcházelo, z hlediska jeho souladu s právními předpisy přezkoumává správní orgán v odvolacím řízení v plném rozsahu s výjimkou nepodstaxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxmi činnosti správních orgánů podle § 2 až 8 správního řádu (srov. VEDRAL, Josef.
Správní řád: komentář
. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxt vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxury vztahující se k předchozí procesní úpravě správního řízení. Ústavní soud v nálezu ze dne 3. března 2005 sp. zn. II. ÚS 329/04 (N 39/36 SbNU 427) uvedl, xx x
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo z čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny, pokud správní orgán nedá účastníku řízení
xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutí k této okolnosti nepřihlédne.
“ Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 5 A 152/2002-41 ze dne 17. prosince 2003, konstatoval, že „
smyslem ustanovení
x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxu jeho zjištění, resp. aby mohl učinit procesní návrhy tak,
aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.“
[18] V rozsudku xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxzván k vyjádření. „
Není samo o sobě porušením § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud správní orgán
souběžně s oznámením o zahájení správního řízexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzhodnutí. Vždy je
třeba zkoumat, zda poté, kdy účastník v souladu s poučením postupoval, byl správní spis následně doplňován
či nikoli, a zda tak účastnxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxen žalovaným, je založen originál přípisu ze dne 21. srpna 2008 č. j. SZIF/2008/0219760, kterým byla stěžovatelka informována o zahájení řízení o vratxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxl i městský soud v napadeném rozsudku, od tohoto data již spis nebyl dále doplňován a nebylo důvodné (znovu) vyzývat stěžovatelku k vyjádření se k podklaxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxextu specifických okolností, jež řízení provázely, je lze označit za zavádějící.
[21] Po vydání prvostupňového rozhodnutí SZIF č. j. SZIF/2008/02xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxšil a věc vrátil k novému projednání mimo jiné z důvodu, že kontrola na místě řádně nezjistila skutkový stav věci s tím, že je třeba provést novou kontrolu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxvou kontrolu na místě neprovedl s odůvodněním, že z podkladů kontroly, zejména z fotodokumentace, vyplývá, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně. Axxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se stěžovatelka opět odvolala. Žalovaný odvolací orgán se tentokrát s prvostupňovým rozhodnutím ztotožnil, napadeným rozhodnutím ze dne 16. června xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxokolu
z kontroly. Byly doloženy fotografie zalesněných půdních bloků a výřez mapy LPIS… Na základě předložené
dokumentace, která nebyla odvolacímu oxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxci.
[22] Také ve svém vyjádření x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x výřez mapy LPIS.
... Na základě předložené dokumentace, která nebyla odvolacímu orgánu k dispozici v odvolacím řízení
proti původnímu rozhodnutí SZIxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvaný uvedl, že „
v dalším řízení
nebylo prováděno žádné další dokazování, spis nebyl doplňován, nebyla provedena nová kontrola, nebylo nutno
účastníkx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xákladě již existujících skutečností.“
Tvrzení o úplnosti správního spisu žalovaný zopakoval i ve vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 4. července 2xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxámení se s podklady rozhodnutí, tj. od počátku úplný, na straně druhé žalovaný současně připouští, že spis byl oproti prvnímu odvolacímu řízení doplněx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxožil žalovaný změnu svého právního názoru, o nějž opřel požadavek doplnění skutkového stavu věci, provedení nové kontroly na místě a doplnění podkladx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníkovi byla fakticky dána možnost se seznámit s úplným správním spisem a vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům rozhodnutí, stíhá správní orxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxán k vyjádření se k případným novým důkazům, jde tedy plně k tíži správního úřadu a nikoli k tíži adresáta správního rozhodnutí
.
[25] Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud podotýká, že dle § 17 správního řádu každý spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vložexxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxí-li zákon jinak. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxadu spisového pořádku, resp. zásadu řádného vedení spisu, jejíž význam byl znám již v dobách římského impéria v podobě zásady „
quod non
est in actis,
nox
xxx xx xxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxdobě čl. 24 Evropského kodexu řádné správní praxe Evropské unie schváleném Evropským parlamentem dne 6. září 2001.
[26] V nyní projednávané věci je pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xodobě fotodokumentace byla do spisu vložena dodatečně či ve spise byla přítomna již v době vydání výzvy ze dne 21. srpna 2008. Téměř veškeré dokumenty vzxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdeného případu, jsou v předloženém spise obsaženy v podobě černobílých fotokopií. Jednotlivé listy spisu nejsou nijak svázány, nebo alespoň konsekuxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxafií zobrazující zalesnění půdních bloků. Vzhledem k absenci jakéhokoli popisu jednotlivých listů nelze určit, zda fotokopie fotografií byly v době xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxla skutečně možnost se seznámit s uvedenými podklady. Uvedené rozpory nevyvrátil ani kusý soupis správního spisu, který obsahoval pouze údaj „
Výsledxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxx xx xx x xx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxí správní soud proto konstatuje, že v důsledku nedodržení zásady spisového pořádku a rovněž v důsledku přítomnosti rozporů v následných vyjádřeních žxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke všem podkladům, jež měl prvostupňový správní orgán k dispozici pro rozhodování.
[28] Nadto předložený správní spis obsahoval originál interníhx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxictvím byl v návaznosti na rozhodnutí odvolacího orgánu ředitel odboru systémové kontroly SZIF požádán o provedení nové kontroly na místě, která ověřx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xZIF odpověděl, že nová fyzická kontrola na místě provedena nebude, neboť kontrola posoudila projekt zalesnění v souladu se skutečností. Z podkladů koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxterní e-mailová komunikace ze dne 19. března 2009 adresovaná právníku SZIF, z níž plyne, že odbor „PP a environmentálních podpor“ SZIF provedl úpravu sxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
x xxxx xx xxxx xxxcet celkovou dotaci
“. Dále již ve spise následuje nové rozhodnutí prvostupňového orgánu ze dne 23. března 2009, jímž byla stěžovatelce uložena povinnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí odvolacího orgánu doplňován. Zmiňované přípisy jsou sice interní komunikací, pokud by však byla stěžovatelce poskytnuta možnost se s nimi v rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxího k vydání nového rozhodnutí, jímž bude stěžovatelce uložena povinnost 100% vratky
dotace
, tj. v ještě větším rozsahu než v rozhodnutí původním. V téxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není samoúčelná a má spojitost zejména s principem předvídatelnosti správního rozhodnutí pro účastníka řízení. S ohledem na specifické okolnosti toxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxávního řádu. Již z tohoto důvodu jí měla být podle § 36 odst. 3 správního řádu poskytnuta možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, včetně těch novýchx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovisku žalovaného jako odvolacího správního orgánu.
[30] Ze všech výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud dospěl ve smyslu § 103 odst. 1 píxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xadu měl napadené správní rozhodnutí zrušit již městský soud.
[31] Pravomoc Nejvyššího správního soudu k současnému zrušení rozhodnutí správního oxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xe nepřichází v úvahu jakékoliv doplnění řízení či vypořádání dalších žalobních námitek městským soudem. Městský soud by s odkazem na tento rozsudek poxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtí napadený rozsudek městského soudu. Věc mu však nevrátil k dalšímu řízení, neboť podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. současně zrušil žalobou napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx 5 téhož ustanovení vázán právním názorem v tomto rozsudku vysloveným. V novém řízení žalovaný uspořádá spisový materiál v souladu se zásadou spisovéhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti se již Nejvyšší správní soud dále nezabýval dalšími námitkami stěžovatelky.
IV.
Náklady řízení
[33] Nejvyšší správní soud je posledxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxě § 120 s. ř. s., má úspěšný stěžovatel právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatelce nálexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xodu 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků ve znění účinném do 31. 12. 2010, ve výši 2000 Kč. Za návrh na přiznání odkladného účinku stěžovatelka nic neplxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxx 19 sazebníku a za v pořadí druhý návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč dle položky 20 sazebníku v platném znění; náhradu zx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xepřiznal (§ 60 odst. 7 xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxe tvrzení a břemene důkazního zavinila sama. Celkem za soudní poplatky tedy stěžovatelce náleží 8 000 Kč.
[34] Stěžovatelka byla ve správním řízení a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx před městským soudem přísluší odměna za tři úkony právní služby: 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právnxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve znění do 31. prosince 2012; viz čl. II vyhlášky č. 486/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbo jinému orgánu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu, ve znění do 31. prosince 2012] a 3. účast na jednání soudu dne 22. březxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxdle § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu, ve znění od 1. ledna 2013]. Návrh na přiznání odkladného účinku byl učiněn spolu s žalobou, a proto ho Nejvyššx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxtoupení v řízení před Nejvyšším správním soudem přísluší odměna za jeden úkon právní služby, a to za sepsání kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) advoxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxtný úkon právní služby nepovažuje, neboť byl učiněn přímo s kasační stížností [§ 11 odst. 2 písm. a)
a
contrario
advokátního tarifu, ve znění od 1. ledna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xonci předchozího odstavce, odměnu nepřiznal.
[35] Celkem jde tedy o dva úkony právní služby dle advokátního tarifu ve znění do 31. prosince 2012 a dva xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxsm. f) advokátního tarifu, ve znění do 31. prosince 2012, 2 100 Kč, resp. podle § 7 bodu 5, aplikovaného na základě § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu, v xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxmkou úkonu spočívajícího v účasti na jednání soudu.
[36] Za úkon právní služby spočívající v účasti advokáta na jednání městského soudu dne 22. březnx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxu do místa jednání a zpět v rozsahu čtyř půlhodin, tedy dle § 14 odst. 3 advokátního tarifu 400 Kč. Dle § 13 odst. 1 ve spojení s § 13 odst. 4 advokátního tarxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů. Dle § 157 a § 158 zákoníku práce přísluší advokátu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Sazba zxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (dále jen „vyhláška“), činí u osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxazu je palivem advokátem použitého vozidla motorová nafta. Advokát v řízení neprokázal cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, proto je tato cena určena x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxila průměrná spotřeba automobilu 6,2 l na 100 km. Dle údajů ze serveru mapy.cz činila délka jednotlivé trasy ze sídla advokáta do sídla městského soudu 9x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu hmotu ve výši 425,44 Kč.
[37] Právnímu zástupci tedy náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 2 400 Kč za dva úkony právní služby dle advokátníhx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh výdajů ve výši 4 202,24 Kč za 1 úkon právní služby dle advokátního tarifu ve znění od 1. ledna 2013, tj. celkem 12 802,24 Kč.
[38] Protože zmocněný advokxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na celkovou částku 15 491 Kč.
[39] Celkovou náhradu nákladů řízení pro stěžovatelku tedy pxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxstředky přípustné.
V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Bohuslav Hnízdil
předseda senátu