5 As 17/2013 - 25

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxD. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: L. M., zastoupený JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho soudu v Brně ze dne 14. 3. 2013, č. j. 62 A 21/2012 - 110, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx dne 19. 12. 2011, sp. zn. KÚOK/49727/2009/OSR/7000, č. j. KUOK/138463/2011, žalovaný zamítl jako nepřípustné dle § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xe dne 30. 12. 2003, č. j. SÚ/5276/03-Ing.Ko, jímž stavební úřad povolil užívání stavby „výstavba bytových domů - bytový dům podsklepený č. 5, 6 (objekty xx xxx xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 241/1, 242, 445, 454 a 479/1, všechny v kat. území Krasice (po zaměření dle GP pozemky parc. č. 659/1, 242/1 a 479/1, všechny v kat. území Krasice)“.
Protx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xapadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Krajský soud konstatoval, že napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žalobcovx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxzhodování byl přitom žalovaný vázán právním názorem vyjádřeným v rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2011, č. j. 22 Ca 229/2009 - 47, který půxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxu žalobní argumentace byl dle krajského soudu žalobcův názor, že byl opomenut coby účastník kolaudačního řízení ve smyslu § 78 zákona č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd předeslal, že předmětem jeho posouzení nebyla otázka, co mohlo být (resp. co správně mělo být) předmětem
kolaudace
podle kolaudačního rozhodnutí, xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtavení účastníka kolaudačního řízení v důsledku tvrzeného přesahu mansardové střechy kolaudované stavby na pozemek žalobce. Tato střecha totiž přexxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxru se stavebním povolením). I přes výhrady ke kolaudačnímu rozhodnutí, jímž byla zkolaudována část stavby bytového domu mj. bez střechy a kotelny, kraxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí rovněž nebylo možno řešit v nynějším řízení. V důsledku uplynutí příslušných lhůt nebyly splněny ani podmínky pro nařízení obnovy kolaudaxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdal žalobci účastenství v kolaudačním řízení ani zásah požárně nebezpečného prostoru kolaudované stavby na pozemek žalobce. Obdobně krajský soud odxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdačním řízení nebylo možné opřít ani o § 14 starého správního řádu, žalobcem citovanou judikaturu Ústavního soudu či již uvedený rozsudek Krajského sxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxjektivní práva třetích osob.
Krajský soud však shledal důvodnou žalobní námitku, dle níž žalobce své účastenství v kolaudačním řízení odvozoval ze sxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí se v zemi. Z kolaudačního rozhodnutí totiž dle krajského soudu plyne, že předmětem
kolaudace
byla i „SO 202 Kanalizační přípojka“. Nelze tedy dát za pxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu kolaudovalo.
Danou otázkou se žalovaný v napadeném rozhodnutí nezabýval. Ani žalobce sice v tomto směru v odvolání neargumentoval, na straně dxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtka totiž byla obsažena v žalobě, která byla proti prvnímu odvolacímu rozhodnutí podána ke Krajskému soudu v Ostravě. Odpovědnost za řádné zjištění skxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxy správní orgán, kdo odpovídá za to, že jako s účastníky správního řízení bude jednáno se všemi osobami, s nimiž tak jednáno být mělo, pokračování
5 As 17xxxxx x xx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxzení, vázaná na tvrzené vlastnictví pozemku, kde je umístěna kanalizace, zřetelně známa ze soudního řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs 54/2007 - 62, publikované pod č. 1742/2009 Sb. NSS, dle něhož je žalobxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxplatnil již v odvolacím řízení, ač tak učinit mohl. V řízení před soudem tak žalobce nebyl omezen těmi argumenty, které předtím uplatnil před žalovanýmx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxto vázanost však nemůže znamenat, že by správní orgán po vrácení věci k dalšímu řízení nemusel za podklad pro své rozhodnutí vzít všechny skutečnosti, txxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxání nyní napadeným rozhodnutím rozhodoval, prokazatelně dostalo žalobcova argumentu, že je vlastníkem pozemku parc. č. 241/2 v k. ú. Krasice, kde je kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xanou otázkou zabývat v napadeném rozhodnutí. Neučinil-li tak, pak se ve svém rozhodnutí řádně nevypořádal se všemi skutečnostmi, které mu byly známy, x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpřezkoumatelným ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., což bylo důvodem k jeho zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V něm je žalovaný podlx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxíkem daného kolaudačního řízení.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, kterou opřel o důvody uvedené v § 103 odsxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxu, že v kolaudačním rozhodnutí se jasně uvádí, že ležatá dešťová kanalizace nebyla předmětem kolaudačního řízení. Ta byla předmětem řízení o odstraněxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x to včetně identifikace pozemků, na kterých se kolaudované stavby nachází. Konstatoval, že žádný z těchto pozemků není ve vlastnictví žalobce.
V projxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xást“, v Technické zprávě v bodě 4.1. Kanalizace uvádí, že „splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny odpady z PVC. Ležatá kanalizacx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xBytový dům č. 5, 6, ul. Západní, SO 102, 202 - Kanalizační přípojka, SO 103, 203 - Vodovodní přípojka“, na výkresu „Situace“ - výstavba bytových domů (ověxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxílohy C“ (ověřená MěÚ Prostějov dne 31. 8. 1999, sp. zn. SÚ/2200/99-Ing.Ko) vyplývá, že se pozemek žalobce nachází vpravo od bytových domů č. 5 (SO 101) a xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx od bytového domu na druhou stranu, opačným směrem od žalobcova pozemku. Ležatá dešťová kanalizace, která nebyla předmětem kolaudačního řízení, má svxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx do kanalizačního řadu.
Dle stěžovatele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxjmé z projektové dokumentace, ležatá dešťová kanalizace do kanalizační přípojky neústí. Tyto skutečnosti stěžovatel uvedl ve svém rozhodnutí i ve vyxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x tomto tvrzení sám přesvědčit. Žalobce také nikdy netvrdil, že na jeho pozemek zasahuje kanalizační přípojka, ale vždy argumentoval tím, že tam zasahuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož byl žalobce účastníkem.
V rozhodnutí napadeném žalobou stěžovatel jasně uvádí, že žalobce není vlastníkem žádného z pozemků, na kterých byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxami krajského soudu týkajícími se ležaté dešťové kanalizace. Ta byla dle žalobce předmětem
kolaudace
. K tomu odkazuje na obsah kolaudačního rozhodnuxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxal na různá související správní a soudní řízení. Rovněž uvedl, že kolaudační rozhodnutí je na první pohled nezákonné pro rozpor s § 76 odst. 1 starého staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxložilo jeho účastenství v kolaudačním řízení. S tím, že krajský soud shledal nepřezkoumatelnost rozhodnutí stěžovatele, žalobce souhlasí a domnívá xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxst je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozsudku (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud dále přistoupil k posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
V nynějším řízení je přitom rozhodná odpověď na otázxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxšit dle § 76 odst. 1 písm. a), resp. § 78 odst. 1 s. ř. s.
Z odvolání žalobce proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 30. 12. 2003, č. j. SÚ/5276/03-Ing.Kox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxu žalobce vytváří požárně nebezpečný prostor, který zasahuje na jeho pozemek, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí ze dne 9. 7. 2009, č. j. KUOK/49727/2009-2/7000, pokračování
5 As 17/2013 - 27
kterým zamítl odvolání žalobce jako nepřípustné, řádně nevypořádalx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x2. 9. 2011, č. j. 22 Ca 229/2009 - 47. Přitom je třeba poznamenat, že v žalobě ke Krajskému soudu v Ostravě žalobce nad rámec svých odvolacích námitek uvedlx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xomto pozemku je umístěna ležatá dešťová kanalizace; ta údajně nebyla součástí stavebního povolení a žalobce ani k její realizaci nikdy nedal souhlas. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx žalobce v řízení před Krajským soudem v Ostravě a následně v řízení před Krajským soudem v Brně oprávněn tuto námitku proti zákonnosti rozhodnutí stěžoxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxního řádu. Přestože rozhodnutí o zamítnutí odvolání bylo vydáno až za účinnosti nového správního řádu, bylo třeba postupovat podle zákona č. 71/1967 Sxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 1424, kde se uvádí: „Podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. se postupovalo i v případě rozhodování o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxého správního řádu, neboť pokud by se při posuzování takových odvolání ukázalo, že byla podána včas, resp. byla přípustná, šlo by o situaci podle § 179 odxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxouzení, které tak musí probíhat podle ustanovení předchozího správního řádu).“
Obecně platí, že v případě rozhodnutí o zamítnutí odvolání pro opoždxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xospěje k závěru, že se jedná o opožděné nebo nepřípustné odvolání, tedy neprovádí přezkum odvoláním napadeného rozhodnutí správního orgánu nad rámec xxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxcného rozhodnutí správního orgánu prvního stupně mimo odvolací řízení. V žádném případě však již takové pravomocné rozhodnutí správního orgánu prvnxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxím nadřízeného správního orgánu, jímž je odvolání směřující proti tomuto pravomocnému rozhodnutí zamítnuto dle § 60 starého správního řádu (resp. nxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxo je tudíž správní soud oprávněn zkoumat v mezích žalobních bodů pouze to, zda se skutečně jednalo o opožděné nebo nepřípustné odvolání, a zda tedy byl žaxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxustné nebo opožděné, žalobu zamítne, v opačném případě toto rozhodnutí odvolacího orgánu zruší a věc vrátí žalovanému k dalšímu řízení (viz např. usnexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu ze dne 30. 9. 2008, č. j. 8 As 51/2006 - 112, ze dne 27. 11. 2008, č. j. 2 As 53/2007 - 111, a ze dne 23. 12. 2009, č. j. 5 As 105/2008 - 135, dostupné na www.nssoud.xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxými případnými vadami správního rozhodnutí prvního stupně, které by žalobce v odvolání namítal, byl však povinen se vypořádat s těmi námitkami, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxto otázkou spojoval. Pokud by totiž stěžovatel dospěl k závěru, že žalobce měl být účastníkem daného správního řízení, nemohlo by být žalobcovo odvoláxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost vypořádat se s
relevantní
otázkou vznesenou v navazujícím soudním řízení, resp. se všemi otázkami a skutečnostmi týkajícími se účastenstxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxištění skutečností svědčících pro správné (zákonné) vymezení účastníků správního řízení nese správní orgán, který dané řízení vede. Tento správní oxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákona svědčilo (materiální a objektivní pojetí účastenství). Správné určení okruhu účastníků řízení totiž představuje jednu z esenciálních náležxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xřeba považovat, pokud se o takovém rozhodnutí opomenutý účastník včas nedozví jiným způsobem, za jednu z nejzávažnějších procesních vad (viz např. Voxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu prvního stupně podá odvolání osoba, která tvrdí, že s ní správní orgán nejednal jako s účastníkem řízení a odvoláním napadené rozhodnutí jí neoznáxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x případě, že je nepochybné, že odvolatel účastníkem řízení být neměl, je odvolací orgán oprávněn jeho odvolání zamítnout pro nepřípustnost.
Jak již uxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxm z citovaného rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Relevantnost této argumentace byla dána již tím, s přihlédnutím k dalším okolnostem známým z průběhx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxat pozornost a reagovat na ni v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí stěžovatele se však zabývalo především otázkami, k jejichž vyřexxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věci k dalšímu řízení nemusel za podklad pro své rozhodnutí vzít všechny skutečnosti, které jsou mu známy z úřední činnosti (pouze pro úplnost zdejší soxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxno, pokud byla otázka možného žalobcova účastenství v kolaudačním řízení, vázaná na tvrzené vlastnictví pozemku, kde je umístěna kanalizace, stěžovxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx rozhodnutí na ni nikterak nereagovat.
Stěžovatel se v žalobou napadeném rozhodnutí otázkou kanalizační přípojky SO 202 nezabýval, pouze ji zahrnul xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu pokračování
5 As 17/2013 - 28
umístěna. Konkrétní vyvrácení či potvrzení argumentace žalobce, resp. explicitní ověření rozhodných skutečnostx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi relevantními otázkami, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočíxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní před krajským soudem, potažmo v kasační stížnosti zdejší soud taktéž uvádí, že nedostatky odůvodnění napadeného rozhodnutí nemohl stěžovatel zhoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. 10. 2004, č. j. 3 As 51/2003 - 58, www.nssoud.cz, či z rozsudku ze dne 27. 6. 2011, č. j. 4 As 21/2011 - 60, www.nssoud.cz, totiž vyplývá, že argumenty uvexxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní nemůže být dodatečně zhojen případným podrobnějším rozborem dané problematiky učiněným až v řízení před soudem; na takové dodatečné odůvodnění žaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxšení rozsudku krajského soudu, neboť měly zaznít, jak již bylo řečeno, v žalobou napadeném rozhodnutí. Taktéž odkaz na obsah správního spisu, týkajícx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdejšího soudu, podle něhož námitky uplatněné v kasační stížnosti nejsou důvodné.
K některým argumentům vzneseným žalobcem ve vyjádření ke kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro nepřípustnost, zabývat žalobními námitkami týkajícími se zákonnosti samotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxním řízením - např. k řízení o odstranění stavby - nebo k tvrzenému dotčení práv třetích osob. Tím méně pak může reflektovat na námitky tohoto typu Nejvyšxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxší správní soud dospěl ze všech uvedených důvodů k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1
in fine
s. ř. s. zamítl. V dxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xízení.
O nákladech řízení
Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, žaloxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxazal, vyčíslil odměnu a hotové výdaje ve vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 15. 5. 2013. Žalobci tak náleží náhrada nákladů řízení o kasační stížnostx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xdst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a dálx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxku 3400 Kč, zvýšenou o částku připadající na DPH 21 %, celkem tedy 4114 Kč. Tuto částku je stěžovatel povinen zaplatit žalobci (k rukám advokáta, který žaxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxx xx ř. s.).
V Brně dne 24. října 2013
JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu