33 Cdo 2977/2000

Dovolání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxení rozhodnutím odvolacího soudu o změněném návrhu)
OSR:§ 241 odst.3 písm.b) ve znění účinném do 31.12.2000
33 Cdo 2977/2000
Rozsudek
Nejvyšší sxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxytnuté služby, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 8 C 270/94, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx x x91, jímž byla připuštěna změna žaloby a výroku IIa, jímž byl potvrzen výrok soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na určení neplatnosti smlouvy, se odxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxí v tomto rozsahu Krajskému soudu v Ústí nad Labem k dalšímu řízení.
Odůvodnění
Okresní soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 10. února 1998, č.j. 8 C 270xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvého pláště je neplatná, a na uložení povinnosti žalované vrátit žalobci jeden plášť látkový tmavošedý, zakoupený dne 6. 12. 1990, jeden dámský plášť vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Soud prvého stupně dospěl k závěru, že není dán žádný z důvodů neplatnosti smlouvy, uvedených v ustanoveních § 37 až x xx xxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx x x xxx x xxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/1991 Sb. Soud prvního stupně dále učinil závěr, že ke zrušení smlouvy nedošlo ani z titulu odpovědnosti za vady, neboť žalobce neuplatnil vůči žalovaxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxdnosti za vady uplatňuje.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 25. května 1999, č.j. 9 Co 207/98-191 poté, co připustil čásxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedené do původního stavu a kousků kožešin dodaných na rozšíření vložky pláště, bezplatně odstranila vadu poskytnuté služby všitím nové vložky z velxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xožešinové vložky do látkového pláště žalobce, uzavřená mezi účastníky dne 29. 11. 1990, je neplatná /výrok II. a)/ a ve zbývající části změnil rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxedého látkového pláště žalobce /výrok II. b)/. Rozhodl současně o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ani podkladem pro úspěšné uplatnění práva na bezplatné odstranění vady.
Proti uvedenému rozsudku podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutkový stav ve způsobu zhotovení kožešinové vložky a nesprávně právně posoudil uplatnění reklamace jako neurčité, nezpůsobující následky řádnéhx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pokud nebyl soudem poučen o postupu podle hmotného práva, jestliže důvodem zamítnutí žaloby bylo nesprávné uplatnění práva z odpovědnosti za vady sluxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx věci odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxací zjistil, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení řádně zastoupeném advokátem (§ 240 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 1 xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxti tomu výroku rozsudku, jímž odvolací soud připustil změnu žaloby a dospěl k závěru, že potud dovolání není přípustné.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxx xx xx xx xxdle ustanovení § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že tento výrok nemá povahu měnícího usnesení a nelze jej podřadit ani přípaxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxny žaloby není usnesením ve věci samé a navíc nejde o výrok, jenž má povahu potvrzujícího usnesení odvolacího soudu. Vady řízení podle § 237 odst. 1 o. s. xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xrvní, o. s. ř.), dovolání v tomto rozsahu podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Dovolání proti výroku IIa, kterým soud potvrdil výxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xx x. ř., posuzuje se v případě potvrzujícího výroku ve věci samé přípustnost dovolání ust. § 238a odst. 1 a § 239 o. s. ř. V uvedené věci však o žádný z těchto pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx soud proto dovolání v tomto rozsahu odmítl jako nepřípustné podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Ve zbývajícím rozsahu (tj. ve výroku IIb x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxsní soud zamítl návrh na vydání věci a krajský soud zamítl návrh na bezplatné odstranění vady; nejde proto o potvrzující výrok odvolacího soudu. Rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvý nárok, a nikoliv o změnu nároku o němž rozhodl soud prvního stupně. Namísto vydání věcí (tmavošedého látkového pláště, dámského velurového kožichux xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xoskytnuté služby všitím nové kožešinové vložky z veluru do tmavošedého látkového pláště.
Pokud odvolací soud o změněném návrhu rozhodl, namísto tohxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxrušil tímto postupem zásadu dvouinstančnosti občanského soudního řízení (viz rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 56/1998 Sbírky soudnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxí je tudíž vadné tím, že účastníku odnímá soudní instanci.
Pochybení v tomto směru představuje v dovolacím řízení tzv. vadu ve smyslu § 241 odst. 3 písmx xxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodl o novém nároku a řízení je v tomto rozsahu zatíženo vadou, jež mohla mít vliv na správnost rozhodnutí. Je-li rozhodnutí odvolacího soudu postiženo txxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxí (§ 243a odst. 1, věta prví, o. s. ř.), napadený rozsudek (vyjma výroku I. a II.a) zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1, 2 o. s. ř.).
Právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1, věta třetí, o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 31. ledna 2001