6 As 68/2012 - 36

Postoupení věci rozšířenému senátu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxla a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: M. B., zastoupené JUDr. Milanem Trlicou, advokátem, se sídlem Horní náměstí 3, Vsetín, proti žalovaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx- 21596/2012-23, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, č. j. 10 A 129/2012 - 33, takto:
Věc sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxxx-21596/2012-23, vyrozumění podle § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxá a že výsledek didaktického testu se nemění. V odůvodnění vyrozumění žalovaný uvedl, že předmětem přezkoumání výsledků hodnocení zkoušky podle citoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxznamového archu žáka do vygenerování výsledku didaktického testu pro daného žáka. Žalovaný na základě podkladů připravených Centrem pro zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe v návaznosti na vyhodnocení testů proběhla validace všech zadání a klíčů správných řešení vycházející z podrobné položkové analýzy a komisionálníhx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxahu aktu, kterým se žalobkyni přiznávají konkrétní práva nebo ukládají povinnosti.
[2] Proti tomuto vyrozumění brojila žalobkyně žalobou ze dne 23. xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxemž jí chyběl jediný bod k úspěšnému vykonání této zkoušky. Po konzultaci se svou lektorkou žalobkyně trvala na tom, že její odpověď na otázku č. 14 byla sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkyně dovozovala, že v poslechové části didaktického testu nelze předpokládat správnost jediné odpovědi. Žalobkyně se dovolávala § 82 odst. 3 školskéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvného řešení. Žalobkyně poukazovala na judikaturu Nejvyššího správního soudu ohledně zkoušení na vysokých školách a dovozovala, že tím spíše má právx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxmění žalovaného pro nepřezkoumatelnost zrušil. V odůvodnění uvedl, že školský zákon s uskutečněním zkoušky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxšce včetně jejího hodnocení porušeny právní předpisy, případně aby se nevyskytly závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxna. Žalovaný proto přezkoumává řádný průběh zkoušky včetně jejího hodnocení. Podala-li žalobkyně žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, mxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxany poskytované správními soudy nemůže být přezkum vědomostí, znalostí a schopností studenta při vykonávání maturitní zkoušky ani přímý přezkum hodxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxům.
[4] K charakteru vyrozumění městský soud uvedl, že se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) městský soud uvedl, že s ohledem na § 177 správního řádu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů (tj. platných a účinných k 1. 1. 2006, což je i případ školského zákona) rozhoduje ve správním řízení bez dostatečné procesní úpravy, použije se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxní správního řízení s náležitým (tj. přezkoumatelným) odůvodněním reagujícím na námitky účastníka, což se v daném případě nestalo, přičemž městský sxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpovědí nadto městský soud považoval za
relevantní
, neboť v jiných otázkách na základě následné kontroly bylo vyhodnocení maturit přepracováno. K námxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že žalovaný neměl v době svého rozhodování podklady, na které odkazoval v odůvodnění vyrozumění, a že nemohl fakticky výsledek a hodnocení didaktickxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 5. 11. 2012, kterou odůvodnil tak, že městský soud špatně uchopil přezkum podle § 82 odsxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxenerování výsledku didaktického testu. Žalobkyně se podle stěžovatele nesprávně domáhala posouzení zadání jednotlivých testových úloh, neboť to jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx stěžovatele jedná čistě o pedagogickou otázku pokračování 6 As 68/2012 - 37
nepodléhající přezkumu správními orgány. Stěžovatel se proto mohl zaměřxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxumění o výsledku přezkoumání, z čehož dovozoval, že tento akt nemůže mít povahu rozhodnutí o subjektivních právech a povinnostech žadatele podle spráxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxní je blízký úkonům dle části čtvrté správního řádu. Městský soud se dle stěžovatele nejednoznačně vypořádal s procesním režimem přezkumu podle § 82 odxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxi ostatní části školského zákona a samotný správní řád. Stěžovatel uzavřel, že žalobkyně neutrpěla újmy na svých veřejných právech; přezkum části maxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvého a rovného přístupu ke všem maturantům; nadto byl dle stěžovatele efektivnější než ochrana poskytovaná toliko k individuálnímu opravnému prostřxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x8. 11. 2012, č. j. 6 As 68/2012 - 19, nepřiznal.
II. Prejudikatura Nejvyššího správního soudu
[7] Při předběžném posouzení věci rozhodující 6. senát Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xprávního soudu. Jako stěžejní otázku shledává předkládající 6. senát Nejvyššího správního soudu posouzení toho, jaký je charakter procesu přezkoumxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxo výše nastíněným otázkám se vyjádřil 7. senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 17. 1. 2013, č. j. 7 As 165/2012 - 22, ve kterém dospěl k následuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah i hodnocení maturitní zkoušky jsou upraveny závazně státem stanovenými a příslušnými orgány veřejné správy prováděnými pravidly vztahujícímx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na jednotném a v určité míře standardizovaném hodnocení žáků po absolvování určité etapy vzdělávacího procesu. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxz něhož, až na výjimky, nemůže studovat na vysoké škole (…). S konáním maturitní zkoušky je tak spojeno subjektivní veřejné právo žáka na to, aby tato zkoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
Z důvodové zprávy ke školskému zákonu nevyplývá, že úmyslem zákonodárce bylo zavést ryze formální kontrolu výsledků maturitní zkoušky. Právě naopxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxivně odlišovat od přezkumu [průběhu a výsledku písemné práce či ústní zkoušky společné části] prováděného krajským úřadem, ale z toho důvodu, že část mxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxě technického rázu.
Správnost výsledku didaktického testu se odvíjí nejen od správnosti technických postupů při zpracování odpovědí, tedy správné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxmítat skutečnosti, které mohly negativně ovlivnit řádný průběh ústní zkoušky z českého jazyka, a z toho důvodu se domáhat i změny výsledku této části maxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxele, že jeho povinností v přezkumném řízení je pouze kontrola zpracování dat Centrem, znamenalo by to upření práva účastnice řízení na řádný opravný prxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxí maturitní zkoušky je právě činnost Centra spočívající zejména v přípravě testu a zabezpečení, že test bude skutečně schopen věrohodně ověřit znalosxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy mající přímý dopad na rozhodnutí o veřejných subjektivních právech jednotlivce je v daném případě navíc ústavně nepřípustné. Studium na záklaxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxry případného přezkumu hodnocení, jsou věcí čistě pedagogickou a nejedná se o zásah veřejné správy do právní sféry žáka (…). Skutečnost, že určitá otázxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxratila smysl, neboť rozhodování veřejné správy se velmi často týká otázek specializovaných, vysoce odborných, a tedy vymykajících se znalostem soudxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxádření nebo znalecký posudek (§ 127 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.).
(…) Součástí přezkumného řízení musí být v případech, kdy je to namítáno nebo kdy pxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxázky či úlohy byly podle současného stavu vědeckého poznání formulovány správně a zda byly logicky a jazykově formulovány dostatečně jednoznačně (…)x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xusí se příslušný orgán touto otázkou zabývat a přezkoumatelně ji vypořádat. Přitom není závěry, ke kterým dospělo Centrum, vázán. Závěry hromadné valxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxímu režimu v daném případě pak 7. senát uvedl, že je zde aplikovatelný správní řád ve smyslu ustanovení § 180 správního řádu; naopak „[ú]vaha stěžovatexxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti správního řádu, a tedy i ust. § 180, není správná. Za postup ve správním řízení podle dosavadních předpisů je totiž třeba považovat postup v přxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxěžovatelem. Tím, že byl přezkum dílčí části maturity svěřen stěžovateli, nedošlo k vytvoření nového postupu ve smyslu ust. § 180 odst. 1 správního řádxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahujxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx základním zásadám činnosti správních orgánů. (…) Z tohoto pohledu je rozhodnutí stěžovatele nepřezkoumatelné, neboť bez dalšího pouze přebírá hodnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
[9] S výše uvedeným názorem 7. senátu se předkládající senát nemůže ztotožnit, neboť jej považuje za chybný a rozporný s předcházejícími rozhodnutímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x 180 správního řádu. Postup přezkoumávající didaktickou část maturitní zkoušky mohl stěžovatel totiž provádět v souladu s § 192 školského zákona tepxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xouvislosti s tím, že původně v tomto školním roce mělo dojít k ukončení středoškolského vzdělání tzv. „jednotnou státní maturitou“. Tomu odpovídá i dixxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xe postupuje podle předchozích právních předpisů. Ztotožnění postupu stěžovatele podle § 82 odst. 3 školského zákona s postupem krajského úřadu podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxat didaktickou část maturitní zkoušky až nabytím účinnosti zmíněného ustanovení dne 1. 9. 2009, resp. v důsledku posunutí zahájení „jednotných státnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona (tj. od 1. 1. 2005) vylučuje použití správního řádu na postupy podle § 82 školského zákona, je irelevantní, neboť stěžovatel získal pravomoc pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxt nadto shledává odůvodnění výše citovaného rozsudku 7. senátu vnitřně rozporným, neboť na jednu stranu 7. senát dovodil použití správního řádu na záxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi správních orgánů podle § 177 správního řádu. Z dané části odůvodnění naopak 6. senátu vyplývá, že správní řád nelze v celé jeho šíři na předmětnou situxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdnictvím aplikace těchto zásad k závěrům, jako by byl správní řád aplikovatelný v celé své šíři, zejm. co se náležitostí rozhodnutí orgánu veřejné mocx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, neboť její zodpovězení má vliv na posouzení míry hmotně-právních a procesně-právních práv a povinností žadatele o přezkum výsledku didaktického texxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xsprávnímu rozhodnutí“ stěžovatele o přezkoumání výsledku didaktického testu nelze podat řádný opravný prostředek v podobě rozkladu.
[13] V neposlxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 - 98, rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (při zkoumání právní povahy neprovedení záznamu do katastru nemovitostíx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxvedením či neprovedením záznamu cestou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, neboť zde není formální akt naplňující znaky rozhodnutí ve smyslu § xx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxriálním smyslu, neboť to by bylo možné jen tehdy, šlo-li by o akt, který by po obsahové stránce měl povahu,rozhodnutí’ ve smyslu definice obsažené v § 65 oxxxx x xx xx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydán. V projednávaném případě však zákon, ač výsledek postupu podle § 7 a 8 zákona o zápisech nepochybně zasahuje do subjektivního veřejného práva jedxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxn zasáhnout do sféry práv a povinností jednotlivce jiným způsobem.“ K totožným závěrům dospěl rozšířený senát v usnesení ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxý a kdy bylo dovozeno, že napadený akt byl z formálního hlediska úkon dle části čtvrté správního řádu, jsou podle předkládajícího senátu v citovaných roxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxné i na situace, kdy veřejné správa z důvodu zákonné dikce vydává individuální správní akt mimo správní řízení.
[14] Jelikož předkládající senát dospxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxže být správní rozhodnutí podle § 9 a 67 správního řádu, ale pouze individuální správní akt, bylo by namístě i v takovém případě ve smyslu výše citované jxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx ř. s., a nikoli žalobu proti správnímu rozhodnutí.
[15] Předkládající senát se dále zásadně nemůže ztotožnit s argumentací 7. senátu ohledně rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žák spojeno subjektivní veřejné právo na to, aby zkouška proběhla za podmínek stanovených školským zákonem, a že v kontrole těchto podmínek spatřuje vxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxí správní orgány, resp. správní soudy zaměřit (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2009, č. j. 9 As 1/2009 - 141); v závěru naopak 7. sxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxůsobu formulace otázek maturitní zkoušky, jejího hodnocení a závěrů případného přezkumu tohoto hodnocení. Uvedený názor 7. senátu je však v přímém roxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle kterého klasifikace státní zkoušky je výsledkem hodnocení vědomostí studenta, které náleží pouze zkušební komisi a nepodléhá soudnímu přezkumxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxmostí uplatněných studentem při samotném výkonu zkoušky a tomu odpovídajícího ohodnocení ze strany zkoušejících.
[16] Předkládající senát se plně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na to, aby žák uspěl u xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxbovaly nemalé obtíže týkající se přezkumu vhodnosti, správnosti a korektnosti formulace jednotlivých otázek zkoušejících, odpovědí zkoušených a axxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné aspekty. V případě znalců, na něž se rozsudek 7. senátu odvolává, podle názoru předkládajícího senátu v současné době neexistuje příslušná specialxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxně nutnosti zkoumat „správnost otázek, odpovědí a hodnocení“ by podle předkládajícího senátu vedlo k situaci, kdy by řízení vedená správními soudy v txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx posoudit a své závěry řádně správnímu soudu předestřít. V případě některých sporů by se řízení mohlo proměnit ve střet různých teoretických směrů a příxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx byl s to se k dané otázce vyjádřit, nebyl schopen vyřešit. Ostatně v řadě otázek týkajících se obsahu tzv. státních maturit nejde o spor o to, která odpověx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy a jejího provedení.
[17] Aplikace výše uvedeného názoru 7. senátu by byla problematická i v nyní posuzované věci, neboť žalobkyně namítá, že její odpxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x den zkoušky. Předkládajícímu senátu není naprosto zjevné, jakým způsobem a na základě čeho by městský soud o takto specifikované skutkové otázce mohl xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxu předkládajícího senátu tak specifickou činností, že ji to pravděpodobně vylučuje ze soudního přezkumu. K totožnému závěru dospěla ostatně i
judikaxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x685/79; rozsudek ze dne 28. 2. 2002, San Juan proti Francii, stížnost č. 43956/98; rozsudek ze dne 11. 1. 2007, Herbst proti Německu, stížnost č. 20027/0xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx splněním těchto povinností měly značné problémy, způsobené mimo jiné nedostatečným rozsahem právní úpravy a organizačního zajištění přezkumu matuxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx se všemi studenty ve stejné situaci. Předestřený názor 7. senátu na soudní přezkum tzv. státních maturit však poskytuje ochranu jen jednomu konkrétníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxnocení či zařazení otázky ve vztahu k ostatním studentům.
[19] Závěrem tedy 6. senát resumuje otázky, které předkládá rozšířenému senátu a které je třxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí tzv. jednotných státních
maturit použít, tedy zda má dojít k použití správního xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe k závěru, že je na místě úplné použití správního řádu:
zda v posuzovaném řízení lze či nelze podat řádný opravný prostředek v podobě
rozkladu? 3. Zda jx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
donucením správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s.? 4. Jaký má být rozsah soudního přezkumu tzv. jednotných státních maturit? Pokud
pak rozšířený sexxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxadá do rozsahu povinného penza znalostí pro maturitní zkoušku, zda byla zvolena správná didaktická zkoušková metoda a zda bylo správné její provedeníx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k závěru, že má být soudní přezkum zaměřen i na „správnost otázek, odpovědí a hodnocení“, jak vybízí 7. senát: zda tímto řešením nebude zasaženo do práva xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxícího senátu je věc podle § 17
odst. 1 s. ř. s. předkládána rozšířenému senátu coby jedinému orgánu, kterému přísluší
předestřené otázky vyřešit.
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxub Camrda, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Jiří Palla, JUDr. Barbara Pořízková, JUDr. Kateřina Šimáčková a JUDr. Jaroslav Vlašín. Účastníci mohou namítnout xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxce předkládané rozšířenému senátu.
V Brně dne 29. května 2013
JUDr. Kateřina Šimáčková
předsedkyně senátu