4 As 13/2013 - 26

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxtavení vyvlastňovacího řízení podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, může bxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xupní smlouvy a její vklad do katastru nemovitostí se může realizovat až dodatečně po zastavení vyvlastňovacího řízení.
II. Pokud osoba, o které bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí vydanému v tomto správním řízení, které je jako nepřípustné zamítnuto dle § 92 odst. 1 citovaného zákona, správní soud v řízení o žalobě proti rozhodxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Okresní správa sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxem Zborovská 81/11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2012, č. j. 9 Ca 320/2009 - 54, takxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxční stížnosti
[1] Usnesením ze dne 28. 5. 2007, č. j. 5391/2006/Ku/Z353/11/Vy, Městský úřad Černošice zastavil vyvlastňovací řízení týkající se pozxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxle a JUDr. F. B. a V. B. jako vyvlastňovaných. V odůvodnění usnesení bylo uvedeno, že mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovanými došlo k dohodě o převodu vlasxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
[2] Proti tomuto usnesení podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dnx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxaný uvedl, že usnesením ze dne 12. 3. 2007, č. j. MEUC-008500/2007, rozhodl Městský úřad Černošice podle § 28 odst. 1 správního řádu, že žalobkyně není úxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxSK. Z tohoto důvodu nelze považovat žalobkyni za účastníka řízení, a jí podané odvolání proti usnesení o zastavení vyvlastňovacího řízení je nepřípusxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že věc nepatří do pravomoci soudů rozhodujících v občanském soudním řízení, a zároveň poučil žalobkyni, že může do jednoho měsíce podat žalobu proti nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x záhlaví uvedeným rozsudkem žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Městský soud uvedl, že pokud správní orgxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstnění, jednalo se ve skutečnosti o rozhodnutí podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, proti němuž není přípustné odvolání (sxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx odvolat. Žalovaný proto správně rozhodl o zamítnutí odvolání žalobkyně pro nepřípustnost, opomenul však nepřípustnost podepřít i tímto relevantníx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxl z předchozího rozhodnutí o tom, že žalobkyně není účastníkem vyvlastňovacího řízení. Toto rozhodnutí bylo pro správní orgány podle § 73 odst. 2 spráxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxuhlas žalobkyně i pokud by byla považována za účastníka řízení. Usnesením o zastavení vyvlastňovacího řízení nemohla být tedy žalobkyně nijak zkrácexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxstřednictvím příslušných procesních prostředků v občanském soudním řízení.
[5] Proti rozsudku městského soudu podala žalobkyně (dále též stěžovaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxona, když správnímu orgánu nebyla dohoda o převodu pozemků potřebných pro realizaci účelu vyvlastnění předložena. Dále pak stěžovatelka odkázala na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstí došlo až dne 22. 2. 2010 a vyvlastňovací řízení bylo zastaveno až dne 26. 2. 2010.
[6] Žalovaná se ke kasační stížnosti vyjádřila přípisem ze dne 8. 3. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxh pozemků a souhlasili se zastavením řízení. Za těchto okolností nebyl Městský úřad Černošice jako vyvlastňovací úřad oprávněn v řízení pokračovat.
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxána osobou oprávněnou (ustanovení § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.), opírá se o důvody uvedené v ustanovení § 103 s. ř. s., byla xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxlatnil v kasační stížnosti a jejím doplnění. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
[9] Kasxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení) bylo vydáno v rámci vyvlastňovacího řízení, přičemž žaloby týkající se rozhodnutí správních orgánů ve věci vyvlastnění mají být projednávánx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xprávních soudů. Jedná se totiž o procesní rozhodnutí, nikoli o rozhodnutí
meritorní
, kterým by správní orgán rozhodl věcně o sporu nebo o jiné právní věxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxané některým z účastníků následně rozhodoval soud v řízení podle části páté o. s. ř. (srov. např. usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxka uplatnila důvod dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy namítala nesprávné posouzení právní otázky městským soudem. Konkrétně měl městský soud pochxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xroti němuž není přípustné odvolání.
[12] Nejvyšší správní soud nejprve uvádí, že napadený rozsudek městského soudu uvádí dva důvody, proč je závěr žaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxním důvodem je vyloučení odvolání u rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona o vyvlastnění, druhým důvodem pak txx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze první důvod, o nějž městský soud opřel svůj závěr o nedůvodnosti žaloby, a nijak nezpochybnila druhý důvod, pak by kasační stížnost nemohla být úsxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxelkou.
[13] Nejvyšší správní soud však nemůže dát stěžovatelce zapravdu ani v jí uváděné kasační námitce. Jakkoli nemůže Nejvyšší správní soud v tomtx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxporné, že ke smluvnímu převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům nezbytného k realizaci účelu vyvlastnění v daném případě došlo a že vlastníkex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxuhlasili se zastavením vyvlastňovacího řízení, jak se stalo v předmětné věci, pak vyvlastňovacímu úřadu nezbývá než řízení zastavit. Právě tato skutxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tj. vložení do katastru nemovitostí a úhrada kupní ceny, případně jiného protiplnění, může pak proběhnout dodatečně poté, co již bylo vyvlastňovací řxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxolání, případně zda opravný prostředek proti takovému rozhodnutí vyloučí (srov. např. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/09 ze dne 29. 9. 2010, bod 55: „Prxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxzbylo mu než konstatovat, že právo na odvolání proti rozhodnutí v tomto řízení tak explicitně v ústavním pořádku garantováno není“). Možnost vyloučenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x 23 odst. 3 zákona o vyvlastnění odvolání proti rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení z důvodu dohody dle 23 odst. 2 písm. b) téhož zákona vyloučxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xe stěžovatelka v kasační stížnosti nijak nenapadla druhý (a pro zákonnost napadeného rozhodnutí postačující) důvod nepřípustnosti stěžovatelkou pxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxstníkem předmětného vyvlastňovacího řízení. Toto rozhodnutí o tom, že určitá osoba není účastníkem správního řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xx07, č. j. 3 As 74/2006-61). Pokud tedy osoba, o které bylo pravomocně rozhodnuto, že není účastníkem správního řízení, podá odvolání proti dalšímu rozhxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxdnutí o zamítnutí odvolání vyjde z pravomocného rozhodnutí o účastenství ve smyslu § 75 odst. 2 na konci s. ř. s. I v tomto směru tedy městský soud posoudix xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k předmětným nemovitostem, nevyžadoval by se k uzavření dohody o převodu předmětných pozemků na vyvlastnitele její souhlas a takové zástavní právo by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyvlastňované nemovitosti totiž zanikají pouze rozhodnutím o vyvlastnění [§ 6 písm. a) zákona o vyvlastnění], které ovšem v dané věci nebylo vydáno. Nxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx x xxxxodnutí o nákladech řízení
[17] Vzhledem k tomu, že námitka uplatněná stěžovatelkou byla shledána nedůvodnou, Nejvyšší správní soud konstatuje, že i xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdné náklady nevznikly, stěžovatelka pak úspěch ve věci neměla. Proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení:
Proti tomuto rxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx