6 Ads 17/2013 - 25

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
x xxx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakým právním názorem je správní orgán po zrušení jeho rozhodnutí vázán a jak má v dalším řízení postupovat, nebo pokud z něj nevyplývá, podle kterých usxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx jeho odůvodnění vystavěno na rozdílných a vnitřně rozporných právních hodnoceních téhož skutkového stavu či pokud jsou jeho výroky vnitřně rozporné xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtně, neboť zrušením rozhodnutí soudu pro nepřezkoumatelnost se oddaluje okamžik, kdy základ sporu bude správními soudy uchopen a s konečnou platnostx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxkladech, jež jsou se soudním přezkumem spojeny. Proto by ke kasaci rozhodnutí krajského soudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelzxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, k úkonům soudu a účastníků řízení.
II. Podle § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části správního rozhodnutí uvedou právní ustanovení, podle nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podrobnějšího členění (odstavce, písmena, body), nejde o tak závažný nedostatek náležitostí správního rozhodnutí, jenž by sám o sobě vedl k jeho nezáxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu žádat po posudkové komisi doplnění posudku, pokud posudková komise postavila své hodnocení na rozporných podkladech, aniž by rozpory saxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe, aniž by posudková komise sama provedla vlastní přešetření zdravotního stavu žadatele o příspěvek na péči.
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhoxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxávně zastoupený opatrovníkem J. P.(st.), proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, týxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2013, č. j. 17 A 103/2011 - 27, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. lxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxažlicích č. j. 13 Nc 774/2009 - 70 ze dne 1. prosince 2009 zbaven způsobilosti k právním úkonům; usnesením téhož soudu ze dne 25. ledna 2010 byl mu jako opatxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxa 2009 snížen z 9000 Kč měsíčně na 8000 Kč měsíčně [oznámení Městského úřadu v Domažlicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále též jen „městskx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xéči a jeho výše z důvodu skončení platnosti dosavadního zdravotního posudku, na jehož základě byl příspěvek na péči přiznán (oznámení městského úřadu x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxzeňského kraje (dále též jen „krajský úřad“) - ze dne 21. srpna 2009 č. j. SV/3451/09, byl žalobci příspěvek na péči odňat od kalendářního měsíce, ve kterxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxedán závislým na pomoci jiné osoby.
[2] Prostřednictvím svého opatrovníka podal žalobce 29. září 2009 u městského úřadu novou žádost o příspěvek na péxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx posudkové služby Okresní správy sociálního zabezpečení v Domažlicích svedl s pomocí tři úkony péče o vlastní osobu a šest úkonů soběstačnosti. Toto roxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále též „PK MPSV“) ze dne 25. března 2010 a 15. dubna 2010, podle nichž žalobce k datu vydání napadeného rozxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pomoci jiné fyzické osoby. Toto rozhodnutí však bylo v přezkumném řízení zrušeno rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. května 20xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xxxjským úřadem byl znovu vyžádán posudek PK MPSV; po kompletním přešetření zdravotního stavu žalobce na základě nových podkladů, zejména psychologickxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsudkovou komisí, vydala PK MPSV dne 15. září 2011 posudek č. j. 2011/827-PL, podle něhož žalobce nezvládá celkem 14 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost) a tento stav existoval i k datu 29. září 2009, tj. k datu podxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh skutečností pak krajský úřad rozhodnutím č. j. SV/4913/11 ze dne 3. října 2011 shledal odvolání žalobce proti rozhodnutí městského úřadu ze dne 18. lexxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxši 2 000 Kč měsíčně“ (dále jen „odvolací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxukazem na rozhodnutí o zbavení způsobilosti a ustanovení opatrovníka namítal, že téměř všechny úkony péče o vlastní osobu, které dle PK MPSV zvládá, je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxdy mělo vést k závěru, že je ve smyslu zákona nezvládá. Namítal též nedostatečné skutkové zjištění ze strany krajského úřadu, resp. PK MPSV, a poukazovax xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxdku uvedla, včetně vyšetření žalobce.
[5] Rozsudkem č. j. 17A 103/2011-27 z 31. ledna 2013 krajský soud
ex offo
odvolací správní rozhodnutí pro vady řxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxí vrátil žalovanému (nikoli krajskému úřadu, nýbrž již Ministerstvu práce a sociálních věcí s ohledem na § 28 odst. 1 zákona o sociálních službách, ve zxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon pokračování 6 Ads 17/2013 - 26
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávnímu rozhodnutí vytkl absenci formálních náležitostí výroku správního rozhodnutí (zřejmě ve smyslu § 68 odst. 2 věty první správního řádu), konxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x na písmena, řádně jsou označeny pouze § 8 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. b).“. Zejména však napadenému odvolacímu správnímu rozhodnutí vytkl, že není plně x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxek přiznán - že krajský úřad „plně
nerespektoval závěry doplnění posudku PK MPSV ze dne 15. 9. 2011, neboť zohlednil pouze
skutečnost, že stupeň I závixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxdu na to, že...
[v mezidobí byl dříve přiznaný] příspěvek na péči žalobci odejmut... od kalendářního měsíce, ve kterém
bylo rozhodnutí oznámeno žaloxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxmenším od 1. 9. 2009 v souladu s § 13 odst. 2 větou druhou zákona o sociálních
službách. Krajský soud kritizoval též to, že o datu vzniku závislosti, resp. xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxlnění posudku, v němž by PK MPSV
vysvětlila, na základě jakých rozhodných skutečností stanovila vznik závislosti žalobce
ve stupni I dnem 23. 12. 200xx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxstní osobu přípravu stravy,
podávání a porcování stravy i provedení jednoduchého ošetření, což je v rozporu se sociálním šetřením
ze dne 3. 6. 2010 (zxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xx x x xxxzce výše příspěvku (rozpor mezi odůvodněním a výrokem, resp. chybějící
výrok) - že „krajský úřad ve výroku... neuvedl, že výše příspěvku od 1. 1. 2011 jxx xxxxxx xxxx xxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe „o přiznání stupně závislosti I - IV rozhodují posudkoví lékaři... či PK MPSV..., kteří posuzují zdravotní stav žadatelů ve vztahu k péči o vlastní osoxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxnost posudku o zdravotním stavu.“. V této souvislosti krajský soud konstatoval, že „žalobce... konkrétně neuvedl, které úkony není schopen zvládat čx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxtní osobu a soběstačnosti; nelze také přehlédnout, jestliže je žalobce v týdenním stacionáři ve Zbůchu, vykonává tam nezbytné jím zvládané úkony bez pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxslosti žalobce.
II. Kasační stížnost a řízení o ní
[9] Proti rozsudku krajského soudu č. j. 17 A 103/2011 - 27 z 31. ledna 2013 (dále též „napadený rozsudxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxkému soudu k dalšímu řízení, a to z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) pro nesprávné právní posouzení věci a dle x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xýtce krajského soudu sub odstavec [6] písm. a) tohoto odůvodnění (rozpor s § 14 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.) stěžovatel poukázal na § 14a odst. 2, ve spxxxxx x x xx xxxxx xx x xx x xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxe odstavec [1]) byl s těmito ustanoveními zcela v souladu. Krajský úřad v odvolacím správním rozhodnutí ze dne 21. srpna 2009 podle stěžovatele správně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí § 14 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., které již tyto situace řeší), tudíž byl okamžik odnětí příspěvku řešen podle správního řádu (tedy, jak vyplývá z odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 28 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 74 odst. 1 správního řádu, z čehož krajský úřad dovodil, že právní účinky předběžně vykonatelného rozhxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx úřad na základě zahájeného správního řízení poté, co žalobce nově 29. září 2009 požádal o příspěvek, správně příspěvek ve výroku přiznal právě od tohotx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx vznik závislosti ve stupni I k datu zahájení řízení, tj. k datu 29. září 2009, a že vůbec není pro řízení rozhodující, že označila vznik této závislosti dnxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxku v tomto směru [srov. výše odstavec [6] písm. a) a odstavec [8] tohoto odůvodnění].
[12] Stěžovatel též v této souvislosti namítl, že krajský soud podxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxtce krajského soudu sub odstavec [6] písm. c) tohoto odůvodnění uvedl stěžovatel, že krajský úřad správně ve výroku napadeného odvolacího správního rxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxsovém průběhu ode dne přiznání příspěvku na péči do dne vydání rozhodnutí se totiž mohly změnit i jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho xxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nově na základě aktuálních důkazů (nález klinického psychologa z 1. srpna 2011, hodnocení neurologa ze 16. srpna 2011, sociální šetření z 23. června 20xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xím, co je uvedeno ve starších podkladech - zpráva ředitele ÚSP Zbůch ze dne 14. prosince 2010 a sociální šetření ze dne 3. června 2010. Stěžovatel dále pozxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxV. Jak se ze správního spisu podává,
ombudsman
své šetření na podkladě zjištění, pokračování 6 xxx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxu 2011.
[15] Stěžovatel uzavřel, že nesouhlasí se závěrem krajského soudu o nepřezkoumatelnosti posudku PK MPSV, která se měla následně projevit i v nxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxudku a napadené odvolací správní rozhodnutí naopak srozumitelné.
[16] Ke kasační stížnosti se podáním ze dne 4. dubna 2013 vyjádřil žalobce, podle něxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedl, že krajský úřad rozhodl v rozporu s § 14 odst. 2 zákona o sociálních službách v tehdy účinném znění a přiznal mu příspěvek na péči „o 28 dnů později nex xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx posudková komise, jejž popsal ve správní žalobě - ke zprávě ředitele ÚSP Zbůch a sociálnímu šetření se při jednání PK MPSV údajně vůbec nedostali.
[17] xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx x010“. Konstatoval dále, že stěžovatel „snad respektoval závěry PK MPSV, ale vůbec nepřihlížel nebo přihlížel jen velmi povrchně k té skutečnosti, že pxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxo, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost pro neopodstatněnost zamítl.
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
[18] Stěžovatel vznáší dxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx d) s. ř. s., o němž by Nejvyšší správní soud tak jako tak musel uvažovat i bez návrhu (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), a nezákonnost spočívající v nesprávném posouxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxkoumatelný pro nesrozumitelnost, pokud by z něj nebylo lze jednoznačně dovodit, jakým právním názorem je správní orgán po zrušení svého rozhodnutí váxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx nevyplývalo, podle kterých ustanovení a podle jakých právních předpisů byla v kontextu podané správní žaloby posuzována zákonnost napadeného správxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na rozdílných a vnitřně rozporných právních hodnoceních téhož skutkového stavu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Azs 94/2007-xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ads 58/2003 ze dne 4. prosince 2003, 133/2004 Sb. NSS) a v některých jiných speciálních případech. Nicméně, s tímto kxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxvními soudy uchopen a s konečnou platností vyřešen, což není v zájmu ani účastníků xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod)x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ke kasaci rozhodnutí krajského soudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelze-li jeho nesrozumitelnost jinak než kasací odstranit; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxané rozhodnutí správního orgánu] nemůže být nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost tehdy, je-li rozpor v něm odstranitelný výkladem, s přihlédnutíx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxsudku krajského soudu spíše jen podpůrně a nekonkrétně. Jádro jeho argumentace totiž spočívá v námitce nesprávného právního posouzení věci ve smyslu x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxému soudnímu formalismu“, jenž spočívá opět (kruhem) ve stěžejní námitce nezákonnosti napadeného rozsudku. Proto i Nejvyšší správní soud případnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxitelnosti dospěje pouze v případě, že ji nebude moci překlenout výkladem.
[21] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxtavec [10] tohoto odůvodnění), připouští Nejvyšší správní soud, že se odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu nejeví při prvním čtení jako srxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posudku PK MPSV, že nezohlednil datum vzniku závislosti uvedené v tomto posudku, či k tomu, že krajský úřad změnil svým rozhodnutím ze dne 21. srpna 2009 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxci.“
[23] Vezme-li Nejvyšší správní soud v úvahu znění § 14 odst. 2 zákona o sociálních službách v rozhodné době i nyní („Jestliže příspěvek byl přiznán xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxí, a to od prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen.“), je zřejmé, že krajský soud měl na mysxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xěci je nicméně podstatné, že krajský soud se zde zabýval otázkou pro řízení veskrze irelevantní - předmětem soudního přezkumu vůbec nebylo odvolací spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xříspěvek na péči, jejž žalobce pobíral po dosažení 18 let věku, odňat. Krajský soud se naopak zabýval rozhodnutím krajského úřadu ze dne 3. října 2011, vxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xyslovený v rozhodnutí z 21. srpna 2009, resp. výklad stěžovatele k této otázce je či není přiléhavý.
[24] Pokud jde o kasační námitku ve vztahu k okamžikxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x 28
tohoto odůvodnění a k tomu též stanovisko žalobce v odstavci [16]), je nutno opět připustit, že závěr krajského soudu je matoucí (arg. „správně měl kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xemá-li být rozsudek nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost, musí být právní názor soudu, jenž je závazný pro správní orgán v dalším řízení, jednoznaxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx x něj požádal (srov. § 13 odst. 2 zákona o sociálních službách), a tak jako tak mu v celé výši za kalendářní měsíc, v němž bylo řízení zahájeno, příslušel, tjx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxe o 28denní prodlevě při přiznání příspěvku (a z čehož také plyne, že žalobce sám netvrdí, že mu měl být příspěvek přiznán ještě od dřívějšího data, jak naxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx krajského soudu, aby byl doplněn posudek PK MPSV o vysvětlení vzniku závislosti žalobce k datu 23. prosince 2008. Pro posouzení okamžiku vzniku nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xx09. Shledal-li krajský soud právě v této skutečnosti oporu pro závěr, že posudek PK MPSV nebyl krajským úřadem respektován, je zřejmé, že tento závěr nexx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxz výše odstavec [6] písm. c) a odstavec [13] tohoto odůvodnění). Informace o změně výše příspěvku od 1. ledna 2011 na 800 Kč měsíčně byla v odůvodnění odvoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xrávní sféru žalobce. Krajský úřad totiž rozhodoval o odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí městského úřadu, jehož předmětem bylo posouzení podmxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxálních službách) k datu podání žádosti, nikoli k pozdějšímu okamžiku. Případné pozdější změny ve výši příspěvku upravuje § 14 zákona o sociálních služxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu k výtce krajského soudu stran nedodržení formálních náležitostí výroku odvolacího správního rozhodnutí (viz výše odstavec [6]), Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxněji podle jejich podrobnějšího členění, nejde však o tak závažný nedostatek, jenž by sám o sobě vedl k nezákonnosti správního rozhodnutí.
[27] Zbývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x odstavec [14] xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnosti - na straně jedné vytkl krajskému úřadu, resp. posudku PK MPSV nedostatečné zjištění zdravotního stavu žalobce poukazem na neodstraněné rozporx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xi nikoli“, a upozornil ho, že „zbavení způsobilosti k právním úkonům automaticky neznamená, že tato osoba není schopna zvládat veškeré či většinu úkonx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o příspěvku na péči (viz výše odstavec [7] odůvodnění tohoto rozsudku).
[28] Nejvyšší správní soud k tomu, přitakav částečně stěžovateli, podotýká, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxěny ve prospěch podkladů novějších a odborných (hodnocení neurologem, psychologické vyšetření žalobce v ambulanci klinického psychologa a vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxjného ochránce práv ve zprávě o šetření ze dne 14. prosince 2010, jichž se dovolává žalobce a koneckonců též krajský soud. Již z datace této zprávy je zřejxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxch fázích řízení. Naopak poté, kdy byl příspěvek na péči přezkoumávaným odvolacím správním rozhodnutím ve výši 2 000 Kč měsíčně přiznán, své šetření dnx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního šetření provedeného krajským úřadem 23. června 2011 v bydlišti opatrovníka žalobce bez přítomnosti samotného žalobce (opatrovance) by sxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi, má-li ovšem krajský soud na mysli právě toto, neboť v odůvodnění svého rozsudku poukazuje na sociální šetření ze dne 3. června 2010, jež se však Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžil na rozporných závěrech PK MPSV, resp. že PK MPSV sama svůj posudek postavila na rozporných podkladech, aniž by rozpory odstranila nebo vysvětlila, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx dne 14. března 2011 č. j. 38 Ad 46/2010 - 16, z něhož vyplývá, že je právem a povinností krajského úřadu žádat po posudkové komisi doplnění posudku, shledáxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xostup namístě nebyl, neboť skutkový stav krajský úřad na podkladě posudkového zhodnocení PK MPSV zjistil dostatečně. Posudková komise MPSV totiž zdrxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xstravě způsob, jak rozpor odklidit, a zejména vycházela z aktuálních a autoritativnějších vyšetření provedených lékařem-specialistou, resp. klinxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxx2009 - 63 ze dne 30. září 2009). Na základě komplexního zhodnocení zdravotního stavu žalobce pak podle vyhlášky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxé posudkové zhodnocení.
[30] Nejvyšší správní soud se tedy neztotožnil se závěrem krajského soudu, jenž z důvodů vypořádaných výše shledal přezkoumxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjící v nesprávném posouzení právní otázky krajským soudem podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. vyhověl a napadený rozsudek krajského soudu podle § 110 odxxx x xx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, tj. tvrzení o vadách řízení spočívajících v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu, resp. porušení ustanovení o řízení před posudkovou komisí MPSVx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xrávní názory Nejvyššího správního soudu vyslovené v tomto rozsudku, jimiž je vázán (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).
IV. Náklady řízení
[32] Krajský soud v novxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdky přípustné.
V Brně dne 25. dubna 2013
JUDr. Bohuslav Hnízdil
předseda senátu