6 Ads 17/2013 - 25

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (9)
x xxx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakým právním názorem je správní orgán po zrušení jeho rozhodnutí vázán a jak má v dalším řízení postupovat, nebo pokud z něj nevyplývá, podle kterých usxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx jeho odůvodnění vystavěno na rozdílných a vnitřně rozporných právních hodnoceních téhož skutkového stavu či pokud jsou jeho výroky vnitřně rozporné xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtně, neboť zrušením rozhodnutí soudu pro nepřezkoumatelnost se oddaluje okamžik, kdy základ sporu bude správními soudy uchopen a s konečnou platnostx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxkladech, jež jsou se soudním přezkumem spojeny. Proto by ke kasaci rozhodnutí krajského soudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelzxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, k úkonům soudu a účastníků řízení.
II. Podle § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části správního rozhodnutí uvedou právní ustanovení, podle nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podrobnějšího členění (odstavce, písmena, body), nejde o tak závažný nedostatek náležitostí správního rozhodnutí, jenž by sám o sobě vedl k jeho nezáxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu žádat po posudkové komisi doplnění posudku, pokud posudková komise postavila své hodnocení na rozporných podkladech, aniž by rozpory saxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe, aniž by posudková komise sama provedla vlastní přešetření zdravotního stavu žadatele o příspěvek na péči.
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhoxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxávně zastoupený opatrovníkem J. P.(st.), proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, týxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2013, č. j. 17 A 103/2011 - 27, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x990, trpící lehkou mentální retardací komplikovanou epilepsií, byl rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích č. j. 13 Nc 774/2009 - 70 ze dne 1. prosince xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xeště jako nezletilý pobíral příspěvek na péči, jenž mu byl po dosažení 18 let věku s účinností od 1. ledna 2009 snížen z 9000 Kč měsíčně na 8000 Kč měsíčně [oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxkým úřadem zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci opětovného posouzení nároku na příspěvek na péči a jeho výše z důvodu skončení platnosti dosavaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xne 24. června 2009, ve znění v zásadě potvrzujícího rozhodnutí odvolacího orgánu - Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále též jen „krajský úřad“) - ze dxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neboť ve smyslu § 7 a 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v tehdy účinném znění, nebyl shledán závislým na pomoci jiné osoby.
[2] Prostředxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxek na péči nepřiznal (rozhodnutí č. j. 645/2010/DOM ze dne 18. ledna 2010), neboť dle posudku lékařské posudkové služby Okresní správy sociálního zabexxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeno rozhodnutím krajského úřadu ze dne 12. května 2010 č. j. SV/727/10 s poukazem na posudky Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dálx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebyl - slovy zákona - osobou, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Toto rozhodnutí však bxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx a věc byla vrácena odvolacímu orgánu, tj. krajskému úřadu, k novému projednání.
[3] V řízení před krajským úřadem byl znovu vyžádán posudek PK MPSV; po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxem ze 16. srpna 2011, nového sociálního šetření ze dne 23. června 2011 a vlastního vyšetření žalobce posudkovou komisí, vydala PK MPSV dne 15. září 2011 pxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí (tedy rozhodnutí městského úřadu ze dne 18. ledna 2010) shledán podle § 8 písm. a) zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jixx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxno „VZNIK 23. 12. 2008“ a doba platnosti posudku byla stanovena do září 2014. Na základě takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe dne 18. ledna 2010 o nepřiznání příspěvku na péče důvodným a toto rozhodnutí změnil tak, že se žalobci „s účinností od 29. září 2009 přiznává příspěvek nx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), v níž i s poukazem na rozhodnutí o zbavení způsobilosti a ustanovení opatrovníka namítal, že téměř všechny úkonx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xěho vlastně všechny obstarává opatrovník, což tedy mělo vést k závěru, že je ve smyslu zákona nezvládá. Namítal též nedostatečné skutkové zjištění ze sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxbu nebylo vůbec možné provést vše, co PK MPSV v posudku uvedla, včetně vyšetření žalobce.
[5] Rozsudkem č. j. 17A 103/2011-27 z 31. ledna 2013 krajský sxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxudního řádu správního] zrušil a věc k dalšímu řízení vrátil žalovanému (nikoli krajskému úřadu, nýbrž již Ministerstvu práce a sociálních věcí s ohledxx xx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon pokračování 6 Ads 17/2013 - 26
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx11 Sb.).
[6] Krajský soud napadenému odvolacímu správnímu rozhodnutí vytkl absenci formálních náležitostí výroku správního rozhodnutí (zřejmě ve xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxavce (§§ 4, 5, 7, 9, 13) a některé z nich jsou členěny i na písmena, řádně jsou označeny pouze § 8 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. b).“. Zejména však napadenému odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxě: a) - v otázce stanovení doby, od které byl příspěvek přiznán - že krajský úřad „plně
nerespektoval závěry doplnění posudku PK MPSV ze dne 15. 9. 2011, nxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči žalobci odejmut... od kalendářního měsíce, ve kterém
bylo rozhodnutí oznámeno žalobci jako příjemci příspěvku, což nebylo v souladu s tehdy plaxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xxe dne odnětí příspěvku na péči
či přinejmenším od 1. 9. 2009 v souladu s § 13 odst. 2 větou druhou zákona o sociálních
službách. Krajský soud kritizoval txx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxm, že si krajský úřad nevyžádal další doplnění posudku, v němž by PK MPSV
vysvětlila, na základě jakých rozhodných skutečností stanovila vznik závislxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxtila, že žalobce např. zvládá v péči o vlastní osobu přípravu stravy,
podávání a porcování stravy i provedení jednoduchého ošetření, což je v rozporu sx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxhránce práv ze dne 14. 12. 2010“; c) - v otázce výše příspěvku (rozpor mezi odůvodněním a výrokem, resp. chybějící
výrok) - že „krajský úřad ve výroku... xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxd ve vztahu k námitkám žalobce doplnil, že „o přiznání stupně závislosti I - IV rozhodují posudkoví lékaři... či PK MPSV..., kteří posuzují zdravotní stxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxmpetenci, zda a do jaké doby stanoví platnost posudku o zdravotním stavu.“. V této souvislosti krajský soud konstatoval, že „žalobce... konkrétně neuxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxádat veškeré či většinu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti; nelze také přehlédnout, jestliže je žalobce v týdenním stacionáři ve Zbůchu, vykonxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx PK MPSV stran stanovení data vzniku závislosti žalobce.
II. Kasační stížnost a řízení o ní
[9] Proti rozsudku krajského soudu č. j. 17 A 103/2011 - 27 z xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsudku v celém rozsahu a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení, a to z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx nadměrným soudním formalismem.
[10] K výtce krajského soudu sub odstavec [6] písm. a) tohoto odůvodnění (rozpor s § 14 odst. 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx x xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb. ve znění do 31. prosince 2011 s tím, že postup městského a krajského úřadu po dovršení 18 let věku žalobce, jenž vyústil v odnětí dosud pobíraného přísxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxa 2009 podle stěžovatele správně změnil přezkoumávané rozhodnutí městského úřadu, protože na řešenou situaci platná právní úprava nepamatovala (v tx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvního řádu (tedy, jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí krajského úřadu ze dne 21. srpna 2008 č. j. SV/3451/09, s poukazem na předběžnou vykonatelnost rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxnky předběžně vykonatelného rozhodnutí nastávají dnem jeho oznámení účastníku řízení).
[11] Stěžovatel dále - s poukazem na § 13 odst. 1 a 2 zákona čx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxek ve výroku přiznal právě od tohoto data. Stěžovatel přitom zdůraznil, že podle zákona výplata příspěvku na péči náleží za celý kalendářní měsíc. Konsxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx označila vznik této závislosti dnem 23. prosince 2008, pročež není pro toto řízení podle § 13 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. ani rozhodující požadavek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxslosti namítl, že krajský soud podrobil činnost správních orgánů nadměrnému formalismu tím, že dospěl k závěru, že posudek PK MPSV, ve znění jeho doplnxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xapadeného odvolacího správního rozhodnutí ze dne 3. října 2011 neuvedl novou výši příspěvku od 1. ledna 2011 ve výši 800 Kč měsíčně, neboť příspěvek přixxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši a výplatu.
[14] K výtce krajského soudu sub odstavec [6] písm. b) tohoto odůvodnění uvedl stěžovatel, že PK MPSV xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx1, sociální šetření z 23. června 2011 a projev posuzovaného, tj. žalobce, na jednání PK MPSV 15 září 2011); tím stěžovatel odvrací výtku krajského xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xe dne 3. června 2010. Stěžovatel dále poznamenal, že ani veřejný ochránce práv, jenž ve věci od roku 2010 konal šetření, nepoukazoval na neúplnost, přípxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x x7
že žalobci byl nakonec přiznán příspěvek 2000 Kč měsíčně od 29. září 2009, uzavřel bez meritorního závěru sdělením ze dne 22. listopadu 2011.
[15] Stxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxnosti napadeného odvolacího správního rozhodnutí. Ze správní žaloby podle stěžovatele naopak vyplývá, že pro žalobce byly závěry posudku a napadené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxský soud srozumitelně popsal nedostatky a pochybení krajského úřadu. K otázce stanovení doby, od které byl příspěvek přiznán, žalobce uvedl, že krajsxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxe dále souhlasil se závěrem krajského soudu stran určení úkonů, které žalobce údajně zvládá, s poukazem na časový stres, v němž pracovala posudková komxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xoukázal na rozpor tvrzení stěžovatele (viz výše sub [14] tohoto odůvodnění) „se zprávou o šetření veřejným ochráncem práv ze dne 14. 12. 2010“. Konstatxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxSV nebyly vůbec zohledněny zprávy odborných ošetřujících lékařů, psychologů“ atd. Poukázal znovu na spěch jednání PK MPSV. Navrhl proto, aby Nejvyššx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxční stížnosti: nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku krajského soudu spočívající v jeho nesrozumitelnosti podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., o nxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxázky krajským soudem podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
[19] Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že rozsudek by byl nepřezkoumatelný prx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxlším řízení postupovat (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Ads 80/2009-132 ze dne 22. září 2010), nebo pokud by z něj nevyplývalo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 28/2008-76 ze dne 21. srpna 2008), pokud by jeho odůvodnění bylo vystavěno na rozdílných x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx soud rozhodl (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ads 58/2003 ze dne 4. prosince 2003, 133/2004 Sb. NSS) a v některých jiných speciáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okamžik, kdy základ sporu bude správními soudy uchopen a s konečnou platností vyřešen, což není v zájmu ani účastníků řízení (v případě nositelů veřejnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxod, resp. na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod), a koneckonců ani ve veřejném zájmx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelze-li jeho nesrozumitelnost jinak než kasací odstranit; srov. v této souvislosti rozsudek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže být nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost tehdy, je-li rozpor v něm odstranitelný výkladem, s přihlédnutím k obsahu spisu, k úkonům správníhx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxdpůrně a nekonkrétně. Jádro jeho argumentace totiž spočívá v námitce nesprávného právního posouzení věci ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.; výklxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxočívá opět (kruhem) ve stěžejní námitce nezákonnosti napadeného rozsudku. Proto i Nejvyšší správní soud případnou nesrozumitelnost napadeného rozxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že ji nebude moci překlenout výkladem.
[21] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
[22] Pokud jde o kasační námitku vxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřipouští Nejvyšší správní soud, že se odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu nejeví při prvním čtení jako srozumitelné. Není totiž zřejmé, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xatum vzniku závislosti uvedené v tomto posudku, či k tomu, že krajský úřad změnil svým rozhodnutím ze dne 21. srpna 2009 rozhodnutí městského úřadu ze dnx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud v úvahu znění § 14 odst. 2 zákona o sociálních službách v rozhodné době i nyní („Jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částcex xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxpor mezi zněním měnícího výroku rozhodnutí krajského úřadu ze dne 21. srpna 2009 a zněním § 14 odst. 2 zákona o sociálních službách. Pro posouzení věci je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí žalovaného z 21. srpna 2009, resp. rozhodnutí městského úřadu z 24. června 2009, ani otázka stanovení dne, od něhož měl (či neměl) být příspěxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxm v řízení o nové žádosti o příspěvek na péči, zahájeném 29. září 2009. Tato část odůvodnění jeho rozsudku tedy na posouzení věci nedopadá a lze ji pominouxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxele k této otázce je či není přiléhavý.
[24] Pokud jde o kasační námitku ve vztahu k okamžiku, k němuž měl být podle názoru krajského soudu příspěvek na péxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxci [16]), je nutno opět připustit, že závěr krajského soudu je matoucí (arg. „správně měl krajský úřad... přiznat žalobci příspěvek na péči nikoli až od xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxt, musí být právní názor soudu, jenž je závazný pro správní orgán v dalším řízení, jednoznačný. V tomto případě však nutno přisvědčit argumentaci stěžoxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tak jako tak mu v celé výši za kalendářní měsíc, v němž bylo řízení zahájeno, příslušel, tj. jakoby o něj požádal a byl mu přiznán od 1. září 2009 (srov. § 13 xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xlyne, že žalobce sám netvrdí, že mu měl být příspěvek přiznán ještě od dřívějšího data, jak naznačil krajský soud). Krajský soud tedy v tomto případě dosxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxní vzniku závislosti žalobce k datu 23. prosince 2008. Pro posouzení okamžiku vzniku nároku na výplatu příspěvku je totiž rozhodné, že stav závislosti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro závěr, že posudek PK MPSV nebyl krajským úřadem respektován, je zřejmé, že tento závěr není opodstatněný.
[25] Nejvyšší správní soud přisvědčil txx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxní). Informace o změně výše příspěvku od 1. ledna 2011 na 800 Kč měsíčně byla v odůvodnění odvolacího správního rozhodnutí uvedena nad rámec a šlo skutečxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxání proti prvostupňovému rozhodnutí městského úřadu, jehož předmětem bylo posouzení podmínek pro vznik nároku xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtu podání žádosti, nikoli k pozdějšímu okamžiku. Případné pozdější změny ve výši příspěvku upravuje § 14 zákona o sociálních službách, což předpokládx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxského soudu stran nedodržení formálních náležitostí výroku odvolacího správního rozhodnutí (viz výše odstavec [6]), Nejvyšší správní soud připoušxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxrobnějšího členění, nejde však o tak závažný nedostatek, jenž by sám o sobě vedl k nezákonnosti správního rozhodnutí.
[27] Zbývá vypořádat kasační náxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx odůvodnění). Tato otázka byla ostatně stěžejní žalobní námitkou žalobce. I s ní se ovšem krajský soud vypořádal způsobem vyvolávajícím pochybnosti - xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxladech, z nichž PK MPSV vycházela, na straně druhé ovšem na adresu žalobce poznamenal, že „konkrétně neuvedl, které úkony není schopen zvládat či nikolxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní osobu a soběstačnosti“, resp. že jsou to posudkoví lékaři, včetně PK MPSV, kdo zdravotní stav relevantně zhodnotí pro účely rozhodnutí o příspxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxené, resp. nevypořádané rozpory se skutečně opírají o starší podklady, jež byly při posledním komplexním posudkovém zhodnocení PK MPSV upozaděny ve pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxení žalobce posudkovou komisí MPSV přímo na jednání 15. září 2011). V této souvislosti se ostatně nejeví jako případný ani odkaz na zjištění veřejného oxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx
xmbudsman
mohl vzít v úvahu pouze dokumentaci vzniklou do tohoto data a věcí se zabýval v souvislosti s nepřiznáním příspěvku na péči v počátečních fázíxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxstopadu 2011 bez meritorního závěru ukončil, spokojiv se pravděpodobně s pokrokem, jehož bylo ve věci z pohledu žalobce dosaženo. Toliko stran sociálxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxo možno namítat jeho oslabenou důkazní hodnotu oproti sociálnímu šetření z 20. října 2009, provedenému městským úřadem v žalobcově přítomnosti, má-lx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxrávnímu soudu ve spisech nepodařilo identifikovat.
[29] Pokud by měl krajský soud oprávněný pocit, že krajský úřad svá skutková zjištění založil na rxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxto smyslu vyžádal doplnění posudku, jak např. konstatoval Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku ze dne 14. března 2011 č. j. 38 Ad 46/2010 - 16, z něhož vyxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnice a názorem posudkového orgánu. Nejvyšší správní soud se však domnívá, že v daném případě takový postup namístě nebyl, neboť skutkový stav krajský úxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x011 za jeho osobní přítomnosti přešetřila, což je v intencích zmíněného rozsudku Krajského soudu v Ostravě způsob, jak rozpor odklidit, a zejména vychxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxže zvrátit jen těžko (srov. v této souvislosti též rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Ads 50/2009 - 63 ze dne 30. září 2009). Na základě komplexnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxčila úkony, jež žalobce zvládá a které nezvládá, a provedla své posudkové zhodnocení.
[30] Nejvyšší správní soud se tedy neztotožnil se závěrem krajsxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávní soud proto kasační stížnosti pro nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky krajským soudem podle § 103 odst. 1 písm. a) s. řx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxtencích správní žaloby především vypořádá její žalobní body, tj. tvrzení o vadách řízení spočívajících v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu, rexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho rozhodnutí. Krajský soud při tom samozřejmě vezme v úvahu právní názory Nejvyššího správního soudu vyslovené v tomto rozsudku, jimiž je vázán (§ 110 xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 25. dubna 2013
JUDr. Bohuslav Hnízdil
předseda senátu