7 Afs 73/2012 - 35

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí v opomenutí tohoto postupu nemůže být zhojena doručením písemnosti samotnému účastníkovi ani tím, že zástupci je doručováno poštou do jeho sídla.
Rxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xrávní věci žalobce: Ing. J. J., zastoupený Mgr. Jakubem Hajdučíkem, advokátem se sídlem Sluneční nám. 14, Praha 5, proti žalovanému: Odvolací finančnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxx2008 - 59, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2012, č. j. 5 Ca 379/2008 - 59, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu (dále jen „finanční ředitelství“) ze dne 5. 9. 2008, č. j. 13617/08-1500-106935, kterým finanční řxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx03910/4918, kterým nebylo vyhověno reklamaci proti rozhodnutí správce daně o přeplatku ze dne 29. 3. 2006, č. j. 64510/06/003913/8183, o nevyhovění pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxu městského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., v níž namítal, že v čl. III žaloby poxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxedvolání dne 24. 7. 2012 a téhož dne zaslal omluvu městskému soudu, ve které namítal vadné doručení s ohledem na povinnost doručovat soudní písemnosti dx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxl napadený rozsudek. Stěžovateli tak bylo upřeno právo účasti u jednání městského soudu. Dále v kasační stížnosti stěžovatel vznesl námitky týkající xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení.
Finanční ředitelství ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedlo, že posouzení otázky správnosti předvolání k jednání městského soudu mu z jehx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel, a přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxodu složitosti případu žádá o nařízení jednání a o doručování do své datové schránky, jejíž adresu uvedl. Podle pokynu soudce (referát čl. 47) mělo být pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx písemnost xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxle o odročení jednání s upozorněním, že má zřízenu datovou schránku, na což byl městský soud opakovaně již v minulosti upozorněn. Podle protokolu o jednxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxje písemnosti do datové schránky, není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud soudním doručovatelem, prostřednictvím držitelx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxčení i jiný státní orgán.
Podle ust. § 43 odst. 1 věta první s. ř. s. soud předvolává písemně nebo při jednání přítomné ústně.
Podle ust. § 49 odst. 1 s. řx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx 3 téhož ustanovení neúčast řádně předvolaných účastníků nebrání projednání a skončení věci, nejsou-li důvody pro odročení podle § 50 s. ř. s.
Právo nx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xitovaná ustanovení s. ř. s. upravují procesní postup soudu a způsob doručování za účelem realizace uvedeného základního práva účastníků řízení. V danx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxolání k jednání zástupci stěžovatele do datové schránky. Toto pochybení nemůže být zhojeno ani řádným doručením předvolání stěžovateli, ani to, že byxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxaným způsobem pro doručování. V dané věci tedy nebyl zástupce stěžovatele řádně předvolán, a proto nebyly splněny podmínky, aby bylo jednáno v nepřítoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Pochybení městského soudu je vadou řízení před soudem, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxodů napadený rozsudek podle ust. § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud je poxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx ř. s., podle něhož o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne mxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxx xxxx
JUDr. Eliška Cihlářová
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR