1 As 172/2012 - 28

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxvat jménem tohoto účastníka pouze v daném správním řízení (§ 34 odst. 3 citovaného zákona); nemůže tedy na základě tohoto ustanovení jednat jménem zastxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xarie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: I. T., zastoupeného Poradnou pro integraci, občanským sdružením se sídlem Senovážná 2, Praha 2x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2012, čj. 9 A 200/2010 - 15, takto:
I. Kasační stížnost se odmíxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako správní orgán I. stupně rozhodnutí čj. OAM-4110-7/MC-2010, kterým v souladu s § 77 odst. 2 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xoci rozhodnutí. Zároveň usnesením ze dne 9. 3. 2010, čj. OAM-4110-3/MC-2010, ustanovil žalobci opatrovníka - Poradnu pro integraci, občanské sdružexx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému pobytu rozklad, který ministr vnitra výše specifikovaným rozhodnutím ze dne 24. 8. 2010 zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podala Poradna pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
[3] Své rozhodnutí odůvodnil městský soud tím, že Poradna pro integraci byla žalobci ustanovena jako opatrovník pouze pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxávního řádu, vystupovat jménem účastníka v celém řízení (tj. v celém správním řízení), nikoliv však mimo rámec tohoto řízení.
[4] Městský soud dále koxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, že skutečnost, že je žalobce neznámého pobytu, neopravňuje Poradnu pro integraci k tomu, aby si přisvojila žalobní legitimaci náležející výlučně žaxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a vrátil věc městskému soudu k dalšímu řízení, případně aby současně rozhodl o zrušení rozhodnutí správního orgánu podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. Nxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxání náležitostí správní žaloby a smyslem funkce opatrovníka (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 5 Afs 16/xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx II. ÚS 27/2000). V kasační stížnosti také uvedla, že považuje rozhodnutí žalovaného o zrušení povolení k trvalému pobytu za nepřiměřené z hlediska zásxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx splněny podmínky řízení, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není, a proto je nutné kasační stížnost odmítnout.
[8] Pro posouzení splnění podmínek říxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxční stížnosti však nebyla přiložena plná moc, která by Poradnu pro integraci zmocňovala k jednání za žalobce v řízení o kasační stížnosti; tato plná moc xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx012 - 23, vyzval k doplnění příslušné plné moci a zároveň jej poučil, že v případě, že plná moc nebude doplněna, soud kasační stížnost odmítne. K uvedenéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xe po celou dobu řízení neznámého pobytu. Upozornila však, že byla v průběhu správního řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu ustanovena opatrovníxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xprávněna jeho jménem vystupovat také v soudním řízení a disponovat s předmětem řízení.
[9] Zmíněný názor Poradny pro integraci Nejvyšší správní soud xxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx že ať už je ustanoven z jakéhokoliv zákonem předpokládaného důvodu, „je třeba vycházet z toho, že jde o opatrovníka procesního, který je určen k tomu, abx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k tomu, aby za účastníka řízení činila právní úkony hmotněprávní […]. Funkci procesního opatrovníka ustanoveného správním orgánem jen pro jedno konkxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena (§ 27 odst. 2 občanského soudního řádu)“ (viz Vedral J. Správní řád. Komenxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxník ustanoven v situaci, kdy se správnímu orgánu nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxávě možnost zahájit správní řízení (§ 46 odst. 2 správního řádu).
[12] V souladu s § 34 odst. 3 správního řádu platí, že pokud jsou pochybnosti o rozsahx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xízení. Obecně panuje shoda na tom, že „zastupování „vzniklé“ na základě tohoto ustanovení se […] už netýká zastupování v případném přezkumném řízení čx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xochybnosti o rozsahu zastoupení v řízení o obnově, nešlo by už § 34 odst. 3 rovněž použít na obnovené řízení, které je ve vztahu k řízení o obnově rovněž samxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxvník ustanovený žalobci, který je neznámého pobytu podle § 32 odst. 2 písm. h) správního řádu, je takto ustanoven nejvýše jen pro dané správní řízení (§ xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxrávními soudy.
[14] Nelze se přitom domnívat, že by tím byl žalobce zkrácen na svém právu domoci se ochrany ve správním soudnictví. Na výkonu svých práv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxnámení zahájení správního řízení z moci úřední [§ 32 odst. 2 písm. h) správního řádu].
[15] Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud uzavírá, žx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx proto nelze pokračovat. Poradna pro integraci nepředložila příslušnou plnou moc, která by ji opravňovala za žalobce jednat. Nejvyšší správní soud prxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační sxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxdkyně senátu