7 As 77/2012 - 44

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: JUDr. P. R., zastoupený Mgr. Martinem Řandou, LL.M., advokátem se sídlem, Truhlářská 13 - 15, Praha 1, proti žalxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xne 21. 3. 2012, č. j. 57 A 95/2011 - 33, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku xxxxx xx
xx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxem ze dne 21. 3. 2012, č. j. 57 A 95/2011 - 33, zrušil rozhodnutí Krajského úřadu rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina, oddělení ostatních správních činnxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy (dále jen „magistrát“) ze dne 25. 10. 2010, č. j. MMJ/OD/14500/2010, 126241/2010/MMJ, jímž byl úxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxd 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o přestupcích“), kterého se dopustil porušením ust. § 18 odst. 3 zákona č. 361xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Přesto, že stěžovatel dospěl zcela jednoznačně k tomxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxěný v omluvě z ústního jednání spojený se žádostí o stanovení nového termínu, není důležitým důvodem. Podmínky pro projednání věci v nepřítomnosti obvxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxu věci nebyly důvodné pochybnosti. Podle názoru krajského soudu účastník řízení měl zájem zúčastnit se ústního jednání o přestupku, řádně se omluvil a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxního zástupce, který požádal, aby nařízené jednání bylo odročeno, aby se mohl seznámit s obsahem spisu a hájit řádně zájmy svého klienta, přičemž navrhx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích, neboť účastník řízení se sice k nařízenému ústnímu jednání nedostavil, ale řádně se omluvil. Důvod omluvy je podle krxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxení o přestupku, aby uplynula jednoroční prekluzívní lhůta. Krajský soud má za to, že když účastník řízení převzal předvolání k ústnímu jednání o přestxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnání nemohlo zmařit průběh projednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxspektoval žádost o odročení jednání, věc projednal v nepřítomnosti účastníka řízení, resp. jeho právního zástupce, došlo podle krajského soudu k podxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích předpisů je i to, že magistrát měl evidentně plnou moc k zastupování účastníka řízení k dispozici nejpozději od 26. 10. 2010, a tedy od tohoto okamžikx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xástupci. Toto je porušením ust. § 34 odst. 2 správního řádu. Za situace, kdy přestupek byl projednán v nepřítomnosti účastníka řízení, případně jeho pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, a to rozsudky ze dne 14. 5. 2009, č. j. 7As 28/2009 - 99, a ze dne 12. 3. 2009, č. j. 7As 9/2009 - 66.
Proti tomuxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxjící v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a z důvodu nepřezkoumatelnosti. Stěžovatel se neztotožňuje s výkladem krajxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neúčasti na ústním jednání ve smyslu ust. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích. Krajský soud poukázal, zcela logicky a správně, že důležitost důvodu omluvy x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxbě jejího uplatnění apod. Stěžovatel však nikdy neoznačoval omluvu za účelovou, pouze logicky zdůvodnil, proč potřebu seznámit se s obsahem spisu nepxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxního jednání, která je důležitým důvodem pro nedostavení se, lze označit např. nemoc, předem plánovanou dovolenou, pobyt obdobného charakteru apod. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x 74 odst. 1 zákona o přestupcích není a nemůže být, protože mu v účasti u ústního jednání fakticky vůbec nic nebránilo. Za takových okolností je zcela bezpxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxiv uplatněného důvodu. Stejně tak zákon o přestupcích, a ani jiné související aplikovatelné právní předpisy nebo mezinárodní smlouvy, nestanoví, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx xx nezbytné, aby měl obviněný přiměřený čas a možnost k přípravě obhajoby (viz čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). S xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být na újmu práv účastníka řízení, že by se se spisem seznámil až při ústním jednání. Navíc účastník řízení měl možnost se s jeho obsahem seznámit, popř. i xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xapř. mohli vyhradit, aby se ještě před vydáním rozhodnutí v určité lhůtě vyjádřili k jeho podkladům. Jako zásadní vnímá stěžovatel skutečnost, že krajxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xe k nařízenému jednání dostavil. Stěžovatel se neztotožnil se závěrem krajského soudu, že projednání přestupku v nepřítomnosti účastníka řízení, přxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stěžovatele nelze podmiňovat řádné zjištění stavu věci tím, že se věc projedná výhradně v přítomnosti obviněného z přestupku. To by samo o sobě prakticxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxutek prokázat i v případě, že se účastník řízení k ústnímu jednání nedostaví. Proto je napadený rozsudek nezákonný, neboť krajský soud nesprávně posouxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na bod 24. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 1 As 55/2012 - 32. I když se v uvedené věci jednalo o omluvu založenou na úplně jiných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Účastník řízení se ve vyjádření ke kasační stížnosti zcela ztotožnil se závěry vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx řádně odůvodnil. Správně dovodil, že postupem správních orgánů došlo k zásadnímu porušení procesních předpisů v jeho neprospěch a že v důsledku toho jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti. Pokud jde o detailní argumentaci ve prospěch správnosti napadeného rozsudku, odkázal účastník řízení na svá předchozí písemná podání vx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnání za účelovou. V odůvodnění obou správních rozhodnutích je totiž zmínka o údajné účelovosti postupu účastníka řízení výslovně obsažena. Stejně tax xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvat. Účastník řízení v souladu s krajským soudem vyjádřil zásadní nesouhlas s tvrzením stěžovatele, že důvod omluvy z ústního jednání - žádost o umožněxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo se seznámit se spisem ještě před ústním jednáním. Podle ustálené judikatury českých a mezinárodních soudů, stejně jako podle převažujících doktrinxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s trestním právem za předpokladu, že jde o analogii ve prospěch pachatele. Přestupek spadá do pojmu „trestních obvinění“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxo činu. Podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má obviněný z přestupku ústavně zaručeno právo být přítomen ústnímu jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nejdůležitější fázi přestupkového řízení a za obdobu hlavního líčení v trestním řízení. Aplikujeme-li požadavky trestního řízení analogicky na řízxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxtelnou součástí práva na spravedlivý proces. Správní orgány však svým nezákonným postupem možnost využití tohoto ústavně zaručeného práva účastníkx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm, na jehož základě bylo možné rozhodnout. Základem správního spisu je však pouze oznámení Policie ČR o přestupku a úřední záznam Policie ČR, jehož text xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxnou informaci o věci. Nelze jej však považovat za důkazní prostředek. K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mimo jiné výslexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxouhlasil, nelze stav věci vylíčený v předmětných dokumentech považovat za prokázaný. Krajský soud proto správně poukázal na to, že zatím nebylo postaxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 1 As 55/2012 - 32 jsou obecně aplikovatelné na všechny případy výkladu pojmu „náležitx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
pro odročení ústního jednání. Navíc důvodem pro odročení nemusí být jen náležitá omluva, ale také důležitý důvod a výkladem tohoto pojmu se Nejvyšší sxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxejmé, že by obviněný nebyl seznámen s obsahem správního spisu. S ohledem na vše uvedené je napadený rozsudek věcně správný, a proto účastník řízení navrxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom neshledal vady uvedené v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzkoumatelnosti napadeného rozsudku neuvedl a Nejvyšší správní soud ji rovněž neshledal.
Podle obsahu správního spisu bylo Policií ČR vyhotoveno Ozxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xdečtu 169 km/h, přičemž na tomto úseku je povolená maximální rychlost 130 km/h. Naměřená rychlost byla zjištěna přístrojem Radar OAD9, který byl umístxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxku je také uvedeno, že účastník řízení s přestupkem nesouhlasí, neboť v inkriminovaném místě, tj. na 112 km, s největší pravděpodobností neřídil on, nýxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxtografie předmětného vozidla s datem 14. 8. 2010, 14:02:18 h s uvedením naměřené rychlosti 174 km/h, jména policisty, který měření provedl a který byl sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeny také v úředním záznamu pořízeném Policií ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, dálniční pokračování
7 As 77/2012 - 46
oddělení Vexxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na 25. 10. 2010 v 10:00 h. Toto oznámení i předvolání účastník řízení osobně převzal dne 14. 10. 2010. Dne 22. 10. 2010 byla magistrátu faxem doručena žádoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zastoupení účastníka řízení a vzhledem k termínu nařízeného ústního jednání nemá možnost seznámit se se spisem. Přitom seznámení se s obsahem spisu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdnutí v dostatečném časovém předstihu před konáním ústního jednání, pro které může být k dispozici 1,. 2., 5., 8. až 10. či 15. 11. 2010 nebo od 22. 11. 2010 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xádost o odročení ústního jednání písemně a faxem plná moc prokazující, že účastník řízení zmocnil Mgr. Martina Řandu k zastupování ve všech věcech týkaxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení, jehož podpis je ověřen notářem. Originál plné moci pak byl doručen magistrátu dne 26. 10. 2010. Dne 25. 10. 2010 v 10:00 h bylo zahájeno ústní jednáxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání doručeno dne 14. 10. 2010, a proto bylo rozhodnutí vydáno v jeho nepřítomnosti. Z odůvodnění rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxno. Účastník řízení se však nedostavil a ani se řádně a včas neomluvil. Přípis advokáta Mgr. Martina Řandy nepovažoval magistrát za omluvu učiněnou včaxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx strany - komplikace nařízeného jednání na poslední chvíli. Nepřítomnost účastníka řízení u ústního jednání a jeho nečinnost od převzetí předvolání nxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxno. Účastník řízení byl v předvolání poučen, že je povinen důvody omluvy doložit a tato povinnost se vztahuje i na jeho zmocněnce. Nestačí ale pouze omluxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x010 a neměl tak možnost seznámit se se spisem, nebyla magistrátem považována za důležitý důvod. Rozhodnutí magistrátu bylo doručeno pouze účastníku řxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxaný pracovník kontaktován advokátním koncipientem zástupce účastníka řízení Petrem Stonišem, který sdělil, že advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu ústního jednání. Přes výše uvedené byl dne 27. 10. 2010 zástupce účastníka řízení telefonicky informován pracovníkem magistrátu K. Š., že udělenou pxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dále advokát uvedl, že tento postup není v souladu se správním řádem a nerespektováním pravidel správního řádu tak magistrát zasáhl do práv účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nového ústního jednání a v případě, že rozhodnutí i přes uvedenou žádost magistrát vydá, žádal o respektování plné moci ze dne 22. 10. 2010. Toto podání bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxání, v němž namítal, že magistrát nerespektoval plnou moc, kterou udělil advokátovi k zastupování ve správním řízení, čímž mu odepřel právo na zastoupxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxly splněny zákonné podmínky. Stěžovatel podané odvolání zamítl a napadené rozhodnutí magistrátu potvrdil. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxníka řízení. Za oprávněnou pak označil námitku, že rozhodnutí měl magistrát doručovat právnímu zástupci účastníka řízení, ale tato vada řízení byla zxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxvatel uvedl, že důvod, který byl uplatňován v omluvě není důležitým důvodem, pro který by bylo možno jednání odročit., takže podmínky pro postup podle uxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxy splněny ve smyslu ust. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích zákonné podmínky pro to, aby bylo o přestupku účastníka řízení jednáno v jeho nepřítomnosti.
Pxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxným důkazům.
Citovaný článek obsahově souvisí se zárukami práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního obvinění. Evropský soud pro lidská práva vykládá pojem trestní obvinění autonomně a vychází z jeho materiálního chápání. Podle jeho judikatury lxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xadě všeobecná povaha přestupků a řízení o nich. Zákon o přestupcích je obecným právním předpisem pro postih protispolečenských činů v nejrůznějších oxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxsidiární poměr trestných činů k přestupkům. Přestupek a trestný čin se odlišují především intenzitou újmy způsobené chráněnému společenskému zájmux xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvat se osobně nebo za pomoci zástupce podle vlastního výběru nebo, nemá-li dostatek finančních prostředků, právo, aby mu byl poskytnut bezplatně, jesxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxto práv předpokládá, že obviněnému z přestupku budou vytvořeny podmínky pro to, aby projednání přestupku mohl být přítomen. Z tohoto důvodu je také podxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx požívající ústavněprávní ochrany. Toto právo se mimo jakoukoliv pochybnost vztahuje na řízení, v němž je rozhodováno o oprávněnosti trestního obvinxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxpni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostaxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxm jednáním za přítomnosti obviněného z přestupku. Ústním projednáním přestupku před správním orgánem I. stupně za účasti řádně předvolaného účastníxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx x xx
xa spravedlivý proces. Vzhledem ke klíčovému významu ústního jednání v přestupkovém řízení a vzhledem k závažnosti následků nedostavení se k tomuto jexxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí dostavit se k projednání věci nebo nedostavení se bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Jelikož ve správním trestání platí princip
presumpce
xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxspěch obviněného z přestupku. Pochybnosti o tom, zda se obviněný k ústnímu projednání přestupku odmítl dostavit nebo se nedostavil bez náležité omluvx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxo ústní jednání v nepřítomnosti obviněného z přestupku, aniž by byly splněny zákonné podmínky ve smyslu ust. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích, mělo by to xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o náležitou omluvu nebo důležitý důvod, pro který se obviněný z přestupku nemůže účastnit nařízeného ústního jednání, je diskrečním oprávněním správxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xefinici pojmů „náležitá omluva“ a „důležitý důvod“. Tvrzení stěžovatele, že za typickou překážkou účasti u ústního jednání, která je důležitým důvodxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxa-li omluva náležitá nebo důvod xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xprávního spisu nevyplývá jakákoliv obstrukční snaha účastníka řízení a jeho právního zástupce mařit průběh správního řízení o přestupku a jednak, prxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x„komplikace nařízeného jednání na poslední chvíli“), jedná se o zcela nepodložený závěr. Oznámení o zahájení správního řízení o přestupku a předvoláxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu a jednak byla magistrátu, odboru dopravy faxem doručena zástupcem účastníka řízení omluvu neúčasti u jednání z důvodu potřeby seznámit se s obsahem sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxzmezí 5 pracovních dnů) s tím, že se jednalo o první omluvu neúčasti u jednání a že bylo navrženo 15 termínů v bezprostředně následujícím měsíci, v nichž sx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxobit průtahy v řízení s cílem dosáhnout případného zániku odpovědnosti za přestupek. Šlo o nemožnost přípravy zástupce účastníka řízení na ústní jednxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xež odpovídal podle zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za řádný výkon převzatého zastoupení. Zástupce účastníka řízení nejen faxovýx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxžovatelovu argumentaci, že se jednalo o banální dopravní přestupek, kdy správní spis byl zpracován v řádu jednotek listů, a proto bylo dostačující, abx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v tom, že právo seznámit se se spisem není omezeno jen na fázi předcházející ústnímu jednání, ale správní orgán nemůže omezovat procesní práva obviněnéxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx určovat kdy se v průběhu správního řízení může seznámit s obsahem správního spisu. Za dané situace nebylo, vzhledem ke konkrétním okolnostem případu a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xáruky práva na obhajobu (čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a
presumpce
neviny (§ 73 odst. 1 zákona o přestupcích) jsou základními podmínxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxatele rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 1 As 55/2012 - 32 je zcela nepřípadný, jak správně namítal účastník řízení, protože x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxdnání, jehož byl účasten jeho právní zástupce, a zda v takovém případě byla jeho práva omezena.
Nejvyšší správní soud tedy shodně s krajským soudem dosxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxo podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti a mohl se vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Z výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xodle ust. § 109 odst. 1 s. ř. s., podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
Výrok o náhradě nákladů řízexx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V tomto řízení měl plný úspěch úxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xa dva úkony právní služby ve výši 2 x 2.100 Kč (vyjádření ke kasační stížnosti a vyjádření k doplnění kasační stížnosti) podle ust. § 7, § 9 odst. 3 písm. f), x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Protože advokát je plátcem daně z přidané hodnoty (§ 14a odst. 1 citované vyhlášky), zvyšuje se jeho odměna o částku odpovídající této dani, kterou je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 18. ledna 2013
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.