7 As 165/2012 - 22

Formulace otázek maturitní zkoušky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxitní zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní formou nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky (§ 82 odst. 3 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x5 odst. 1 s. ř. s. přezkoumatelným ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.).
II. Skutečnostx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xblastí zcela ztratila smysl, neboť rozhodování veřejné správy se velmi často týká otázek specializovaných, vysoce odborných, a tedy vymykajících se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a to odborné vyjádření nebo znalecký posudek (§ 127 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.).
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z přexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm, advokátem se sídlem Husinecká 808/5, Praha 3 - Žižkov, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, Prxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxížnost se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 8. 2012, č. j. 10 A xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xestu žalobkyně (dále jen „účastnice řízení“) ze zkušebního předmětu maturitní zkoušky český jazyk a literatura. Městský soud v odůvodnění rozsudku uxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s uskutečněním zkoušky, jejíž součástí je i hodnocení, spojuje veřejné subjektivní právo žáka, aby zkouška včetně jejího hodnocení proběhla za podmíxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxurity“, pak je to stát, kdo garantuje, že zkouška proběhne za zákonných podmínek a že dodržení těchto podmínek bude možno přezkoumat. Součástí ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx tomu odpovídajícího hodnocení ze strany hodnotitele, tj. zda vědomosti, znalosti a schopnosti byly ohodnoceny „správně“. Soudní ochrana tedy nespoxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výsledek, který by odpovídal jeho představě. Hodnocení vědomostí, znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právními. Ve vztahu k projednávané věci soud není od toho, aby určoval, jaké hodnocení měla účastnice řízení za svoji slohovou práci získat, tj. aby posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xy nemohl činit ve vztahu k jakékoli jiné než maturitní zkoušce. Součástí ochrany poskytované správním soudnictvím ale musí být přezkum zákonnosti těcx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xst. § 82 odst. 3 školského zákona. V dané věci je podle názoru městského soudu napadené rozhodnutí stěžovatele nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodůx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx ani v obecných rysech seznatelné, proč stěžovatel považuje konkrétní námitky účastnice řízení proti výsledku hodnocení její písemné práce za nespráxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxahami se při dovození nedůvodnosti argumentace účastnice řízení řídil a jaké konkrétní skutečnosti v průběhu řízení zjistil. Stěžovatel se nevyjádřxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxženou obranu. Svůj závěr odůvodnil výlučně shodným hodnocením převzatým od Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Vyžádáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrocentní ohodnocení provedené původním hodnotitelem ve vztahu k její písemné práci, a z jakých konkrétních důvodů také plně obstojí závěr obsažený v zxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdnotitele“, podle něhož původní hodnocení bylo správné.
Stěžovatel v kasační stížnosti podané v zákonné lhůtě uplatnil důvody podle ust. § 103 odst. x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanovení totiž nezakládá pravomoc stěžovatele, a ani odpovídající právo účastnice řízení, k přezkumu průběhu a hodnocení zkoušky, nýbrž a pouze výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxického testu nedošlo k chybám, které by měly vliv na výsledek testu. Podle stěžovatele je třeba rozdělit dva druhy přezkumu. Prvním je přezkum, kterého xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxze jednu správnou odpověď, posouzení, zda i jinak odpovídají pravidlům stanoveným v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky apoxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxého testu, která probíhá na základě empirického přezkumu všech testových úloh a na základě odpovědí všech žáků. K této validaci dochází ihned po konání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmu, který provádí validační komise. Na základě tohoto posouzení jsou v případě shledání pochybení u dotčených testových otázek uznány za správné i ty oxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxborné určení okruhu správných odpovědí vychází ze skutečnosti, že jde o věc čistě pedagogickou, která nemůže být předmětem přezkumu orgány veřejné spxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xetodických postupů od doby digitalizace záznamového archu do doby vygenerování výsledku didaktického testu. Na základě kontroly zpracování dat a apxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní sdělí písemně žadateli. Formulace ust. § 82 odst. 3 školského zákona, podle něhož stěžovatel „odešle žadateli písemné vyrozumění o výsledku přezkxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xubjektivních právech a povinnostech žadatele. Z tohoto důvodu byl přezkum podle ust. § 82 odst. 3 školského zákona výslovně vyloučen z režimu správníxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxm důsledkem nesprávného postižení jeho podstaty. Výsledkem tohoto postupu totiž může být jen sdělení, na které nejsou kladeny stejné nároky jako na spxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxitalizace záznamového archu do doby vygenerování výsledku didaktického testu.
Podle názoru stěžovatele městský soud nevyřešil jednoznačně otázkx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xprávní řízení nebo o postup podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), se nesrovnává s požadavkx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xni přechodné ust. § 180 správního řádu. Správní řád nabyl účinnost dne 1. 1. 2006 a školský zákon v zásadě o rok dříve, nicméně úprava „nové“ maturitní zkxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxudnictví. Věcný přezkum řešení jí nebyl upřen, ale byl proveden v rámci jiného postupu, než s jakým si jej spojila. Takový postup nejen respektuje dikci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxytovaná toliko k individuálnímu opravnému prostředku, pokud se jedná o přístup k autorizovaným zněním didaktických testů. Neposkytnutí těchto matexxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Současně navrhl, aby byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxí správní praxe bez dostatečné a přesvědčivé opory v soudní praxi. Riziko újmy vyplývající z přizpůsobení správní praxe názoru soudu, který může být v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zároveň odkladný účinek není v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s ust. § 109 odst. 3 x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xusel přihlédnout z úřední povinnosti.
Podle obsahu spisu účastnice řízení ve dnech 2. 5. - 7. 6. 2011 vykonala státní maturitní zkoušku, jejíž součástx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtní zkoušky a podle protokolu o výsledcích zkoušky neuspěla v předmětu český jazyk a literatura - základní úroveň obtížnosti, když její výsledek v didaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že některé její odpovědi měly být posouzeny jako správné, protože vyhovují zadání testových úloh, a tedy i celkový výsledek testu mohl být odlišný. V kxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxna přesně identifikovat testové úlohy, u nichž měla být její odpověď vyhodnocena jako správná. Proto obecnější znění žádosti o přezkum bylo doplněno žxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxí zkoušky, a to s dostatečným předstihem před vydáním rozhodnutí o přezkoumání žádosti tak, aby mohla účastnice řízení svoji žádost doplnit. Účastnicx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxedek testu potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že zpracování a vyhodnocení výsledků testů a přepočet na hodnocení zkoušky z daného předmětu zajixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxu zkoušky v učebně, záznamového archu a klíče správného řešení, dospěl stěžovatel k závěru, že hodnocení bylo správné a že v procesu tvorby zadání, zpraxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxha přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky.
Maturitní zkouška je způsobem ukončení vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žákax xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkou je podle ust. § 72 odst. 3 vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s matxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxa je zkouškou povinnou a podle ust. § 78 odst. 4 školského zákona se skládá z dílčích zkoušek konaných a) formou didaktického testu, b) formou písemné práxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxotně zadávána a centrálně vyhodnocována, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Podle § 78a odst. x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xást maturitní zkoušky.
Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 školského zákona každý, kdo konal dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné prácx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdnutí o vyloučení, a to do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o takoxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxoušce byly porušeny právní předpisy nebo se objevily jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném příxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxemné práce se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.
pokračování
Podle ust. § 82 odst. 3 školskxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádat ministerstvo do 5 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, o přezkoumání výsxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
Podle § 82 odst. 4 školského zákona má každý právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, ktexx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xeho žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky podle toho, o kterou část zkoušky se jedná. Školský zákon totiž upravuje dělený režim přezkumu, v nxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxky společné části posuzuje příslušný krajský úřad.
Formou maturitní zkoušky státní správa zabezpečuje realizaci základních úkolů veřejné správy v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnými pravidly vztahujícími se na celý systém středních škol poskytujících vzdělání zakončené maturitou. Takovou maturitní zkouškou veřejná správa xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkonání maturitní zkoušky, a tedy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, je přitom skutečnost zásadním způsobem ovlixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). S konáním maturitní zkoušky je tak spojeno subjektivní veřejné právo žáka na to, aby tato zkouška proběhla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxem zkoušky je nepochybně rozhodováním o právech a povinnostech žáka (viz obdobně ke státní zkoušce rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2xxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxnulo, ale již na jejich základě dochází ke složení maturitní zkoušky a dosažení středního vzdělání. Negativní výsledek maturitní zkoušky pak pro žáka xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxkonu nevyplývá, že úmyslem zákonodárce bylo zavést ryze formální kontrolu výsledků maturitní zkoušky. Právě naopak. Důvodová zpráva uvádí, že je možxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxdostatky, např. neúčast členů zkušební komise v průběhu zkoušky, čímž byla ovlivněna klasifikace zkoušky apod. Podle důvodové zprávy „(p)okud krajsxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxjí výsledek, výsledek zkoušky zruší a nařídí přezkoušení před novou komisí, kterou jmenuje, popřípadě výsledek zkoušky změní (pokud z dostupných podxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxky důvodová zpráva uvádí, že se bude jednat především o přezkoumání formálních nedostatků - nesprávně provedený součet bodů apod. Užší předpokládaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatel neprovádí přezkum výsledku části maturitní zkoušky proto, že by se měl tento přezkum kvalitativně odlišovat od přezkumu prováděného krajským úřxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxil. Jedná se tak o úpravu víceméně technického rázu.
Správnost výsledku didaktického testu se odvíjí nejen od správnosti technických postupů při zprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
x kdyby účastnice řízení mohla namítat skutečnosti, které mohly negativně ovlivnit řádný průběh ústní zkoušky z českého jazyka, a z toho důvodu se domáhxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx soud akceptoval názor stěžovatele, že jeho povinností v přezkumném řízení je pouze kontrola zpracování dat Centrem, znamenalo by to upření práva účasxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxu. Přitom pro obsahové hodnocení maturitní zkoušky je právě činnost Centra spočívající zejména v přípravě testu a zabezpečení, že test bude skutečně sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí určité části činnosti veřejné správy mající přímý dopad na rozhodnutí o veřejných subjektivních právech jednotlivce je v daném případě navíc ústavnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx), na čemž nemění nic ani okolnost, že se jedná o základní právo, jehož je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 41 Listiny není oproti ochraně jiných základních práv nijak omezena. Čl. 36 odst. 2 Listiny stanoví obecně, bez jakýchkoli výjimek, že kdo tvrdí, že xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
Ostatně i skuxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxup podle uvedeného ustanovení je plnohodnotným opravným prostředkem. Pokud by mělo přezkoumání tohoto rozhodnutí probíhat stejně formálním způsobxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdku.
Nelze ani dovodit, že způsob formulace otázek maturitní zkoušky, jejich hodnocení a závěry případného přezkumu hodnocení, jsou věcí čistě pedaxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxvisí na odborném posouzení, nemůže znamenat, že ji to vylučuje ze soudní kontroly. Pokud by tomu tak bylo, soudní kontrola by v řadě oblastí zcela ztratixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, aby soud dokázal posoudit i takové otázky, má k dispozici příslušné procesní nástroje, které může v rámci dokazování použít, a to odborné vyjádřexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xaturitní zkoušky, stanoví stěžovatel podle ust. § 78a školského zákona v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „kaxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxé z otázek v didaktickém testu přesahují rozsah vědomostí stanovený katalogem, případně že jejich zadání je nejasné nebo umožňuje více správných odpoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxum není v tomto směru součástí postupu upraveného v ust. § 82 odst. 3 školského zákona a že jej provádí Centrum při hromadné validaci testových úloh. Centxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx To je svěřeno stěžovateli. Součástí přezkumného řízení musí být v případech, kdy je to namítáno nebo kdy pochybnost o tom v řízení jinak vyjde najevo, i vxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxckého poznání formulovány správně a zda byly logicky a jazykově formulovány dostatečně jednoznačně (obdobně pro řízení o přijímacích zkouškách na vyxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxadná validace provedená Centrem je nepochybně důležitým prvkem kontrolního mechanismu při vyhodnocování didaktických testů jednotlivých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxního žáka vyvstala otázka správnosti určitého závěru hromadné validace, musí se příslušný orgán touto otázkou zabývat a přezkoumatelně ji vypořádatx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxného vyplývá, že vyrozumění o žádosti o přezkoumání výsledku je rozhodnutím, které zasahuje do práv účastnice řízení ve smyslu ust. § 65 s. ř. s. Že se v pxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 82 školského zákona nevztahuje. Městský soud proto správně posoudil otázku přípustnosti žaloby proti rozhodnutí stěžovatele, přičemž z odůvodněnx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není důvodná.
Nejvyšší správní soud se ztotožnil rovněž se závěry městského soudu ohledně užití ustanovení správního řádu na přezkoumání průběhu a vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxkona, platí podle ust. § 180 odst. 1 správního řádu, že tam, kde se podle dosavadních právních předpisů postupuje ve správním řízení tak, že správní orgxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxetně části druhé. Toto ustanovení má přitom přednost před ustanoveními, která vylučovala aplikaci správního řádu účinného do 31. 12. 2005, a to podle ixxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xI. akt. a rozš. vydání, str. 1431 - 1432). Úvaha stěžovatele, že v posuzované věci se nejedná o postup podle dosavadních právních předpisů, když nová úprxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xosavadních předpisů je totiž třeba považovat postup v přezkumném řízení podle ust. § 82 školského zákona, přičemž, jak již bylo uvedeno, není zásadníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí nového postupu ve smyslu ust. § 180 odst. 1 správního řádu.
V návaznosti na uvedený závěr je nezbytné vyřešit otázky náležitostí rozhodnutí podle usxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx x x xxxxxxxxx řádu použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadáx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx97 Sbírky zákonů, ze kterého vyplývá, že vyloučením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, a jednak je jím založen rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny, který upravuje právo každého na stanovený postux xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxvěry potvrdil a dále uvedl, že „(p)řipouští-li vůbec doktrína použití analogie v oboru správního řízení, pak toliko za omezujících podmínek - pouze v oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch předpisů o správním řízení proto nelze bez dalšího považovat za neústavní, pokud je toto vyloučení kompenzováno vytvořením souboru pravidel zvlášxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxovaného ustanovení musí odpovídat základním zásadám činnosti správních orgánů, takže z nich musí být přinejmenším zřejmé, že se jedná o vrchnostenskx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxgán rozhodl, z čeho vycházel, jakými skutkovými a právními úvahami se řídil a jakým způsobem vypořádal námitky žadatele o přezkoumání výsledku maturixxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxcí právní úpravě. K obdobnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 26. 11. 2009, č. j. 5 As 86/2008 - 52, www.nssoud.cz, kdy se zabýval xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“). V tomto rozsudku uvedl, že „(z)ákon o vysokých školách vylučujx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh nelze bez dalšího postupovat podle § 105 téhož zákona, podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xmysl.“ A že na druhou stranu „nelze zcela akceptovat názor krajského soudu, který aplikaci ustanovení správního řádu s odkazem na ustanovení § 68 odst. x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxx006 - 63, www.nssoud.cz, pak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že „(r)ozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu nemůže být v demokratickém státě otázkou lxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti veřejné správy, je z povahy věci nutné, aby bylo možno ze správního spisu usoudit na to, z čeho správní orgán vycházel a jakými skutkovými a právxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxturitní zkoušky a při rozhodování o jeho přijetí ke studiu na vysoké škole. Nadto se tyto závěry opírají o demokratické zásady vzdělávání upravené v ustx x x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxtele nepřezkoumatelné, neboť bez dalšího pouze přebírá hodnocení didaktického testu od Centra a nijak se nezabývá námitkami účastnice řízení.
pokrxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx městského soudu trpí namítanými vadami. Proto kasační stížnost zamítl v souladu s ust. § 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s. Ve věci rozhodl v souladu s ust. § 1xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xerozhodoval o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, neboť bez výraznějšího prodlení rozhodl ve věci samé.
Výrok o náhrxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxi tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 17. ledna 2013
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu