7 As 130/2012 - 29

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
x xx xxxxxxxx x xx
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxut vyšší aktivitu ke zjištění pobytu účastníka řízení, než se toliko spolehnout na jediné sdělení poštovního doručovatele. Tak je tomu i v případě, že pxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxučování písemností jemu) jsou koncipovány jako krajní prostředek, k jehož využití lze přistoupit pouze tehdy, není-li možný postup podle § 19§ 24 xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxovat, byť fikcí podle § 24 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
IV. Podmínkou
fikce
podle § 24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 není, na rozdíl od předcxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x004 oproti dřívější právní úpravě eliminuje závažné dopady případného pochybení poštovního doručovatele. Ten je totiž podle § 23 odst. 4 téhož zákona xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo na jiné vhodné místo. Adresát se tak může snáze a rychleji dovědět o neúspěšném doručení a svá práva v řízení účinněji chránit.
ROZSUDEK
Nejvyšší sprxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování vx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx x012, č. j. 8 A 357/2011 - 33, takto:
I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2012, č. j. 8 A 357/2011 - 33,
rozhodnutí Ministerstva vnitra, Komisx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxicie ze dne 12. 11. 2010, č. j. CPPH-074506/CI-2010-60, se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxlovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační
stížnosti 7.880 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxobce V. S. domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2012, č. j. 8 A 357/2011 x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2011, č. j. MV-11032-6/SO-2011, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Polxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xoby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu pro neodstranění nedostatků žádosti.
Městský soud při rozhodování vyšel z toho, že ze správního spisu jx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx výzvu doručit. Žalobce po podání žádosti nepobýval na jím hlášené adrese, svou povinnost hlásit změnu místa pobytu Ministerstvu vnitra nesplnil. Za txxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxdějších předpisů (dále jen „správní řád“) má v ustanovení § 32 odst. 3 na mysli pouze tzv. přímé účastníky podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. Jedxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xýt pojmově uložena povinnost či odejmuto právo. Žalobce měl možnost dovolávat se dobrodiní § 41 správního řádu, avšak postup dle tohoto ustanovení je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxní
rozhodnutí, a to zvláště za situace, kdy žalobce své tvrzení o vytvoření rodinného a sociálního zázemí na území České republiky nijak nedoložil. Měxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxzsudku městského soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou výslovně opřel o ustanovení § 1xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxdařilo doručit výzvu o odstranění vad žádosti, vyplývá pouze z vrácení zásilky od poštovního doručovatele s poznámkou „adresát na uvedené adrese neznxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxrana jeho zájmů i základních práv. Na této povinnosti správních orgánů nemůže nic změnit ani vytýkané nesplnění povinnosti hlásit změnu místa pobytu mxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí platnosti stávajícího pobytu je jako cizinec oprávněn na území České republiky pobývat pouze na základě takového povolení, přičemž v případě, kdy jexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x vycestování. Ve vztahu k ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu je nejdůležitější rozlišit, o jakého účastníka řízení se jedná. V případě, že se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxo, ustanoví správní orgán takovému účastníkovi řízení opatrovníka. Osobami, kterým se nedaří doručovat, se mimo jiné rozumí právě ty osoby, u nichž opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe žalovaný nepřihlédl (v rozporu se zásadou legitimního očekávání a zásadou hospodárnosti řízení) k dodatečnému doložení všech chybějících náležitxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný ke kasxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního orgánu prvého stupně je třeba zrušit, a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkouxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxédl (v rozporu se zásadou legitimního očekávání a zásadou hospodárnosti řízení) k dodatečnému doložení všech chybějících náležitostí po zastavení řxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx rozhodný, jak uvážil o pro věc zásadních a podstatných skutečnostech, resp. jakým způsobem postupoval při posuzování rozhodných skutečností, proč pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxvního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, a ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, všechna zde citovaná rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx0, č. 244/2004 Sb.NSS, ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 1. 6. 2005, č. j. 2 Azs 391/2004 - 62, a ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 28/2008 - 75, všechna zxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxzsudek městského soudu trpí nepřezkoumatelností v té míře, že se městský soud vůbec nevypořádal s uvedenou žalobní námitkou. Tato námitka je sice v žalxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxu popisuje konkrétní postup žalovaného a uvádí, v čem je tento postup v rozporu s právem. Odkazuje při tom obecně na zásady správního řízení, ale také konxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xni okrajově nezabýval a zcela jej pominul. Takovýto postup odporuje požadavku na přezkoumatelnost soudního rozhodnutí ve smyslu výše citované judikxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého soudu v mezích ostatních stížních námitek.
Při věcném přezkumu se Nejvyšší správní soud v prvé řadě zabýval námitkou, že se správní orgán prvého sxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxát na uvedené adrese neznámý“ a dále se již nepokoušel o prošetření této skutečnosti. Stěžovatel tedy namítá nesplnění podmínek pro doručování veřejnxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení. Řádné doručení výzvy k doplnění žádosti je tedy nutxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
Podmínky pro doručxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxho řádu. Vzájemný vztah ustanovení opatrovníka a doručování veřejnou vyhláškou pak upravuje ust. § 32 odst. 3 správního řádu.
Předně je nutno poznamxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe tedy zákon formuluje podmínky pro ustanovení opatrovníka a doručování veřejnou vyhláškou srovnatelně, musí být tyto podmínky pro účely doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxího správního soudu a Ústavního soudu, podle níž ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení musí vždy předcházet šetření o tom, zda jsou pro to splněny xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxastníka neznámý. Za tím účelem se musí vždy správní orgán či soud pokusit zjistit místo pobytu účastníka a doručit mu na adresu jeho možného pobytu, kterx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xI.ÚS 1090/2007, nebo rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2008, č. j. 5 Azs 41/2008 -87, a ze dne 21. 4. 2009, č. j. 8 Azs 14/2009 - 74).
Na uvedexxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxit změny místa svého pobytu Ministerstvu vnitra či Policii České republiky. Tato povinnost může správnímu orgánu usnadnit doručování cizinci, rozhoxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xdstupem (30 dnů, resp. pracovních dnů) a zpravidla pouze za předpokladu, že uvažovaná změna místa pobytu bude trvat delší časový úsek (30, 90, respektixx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčovatele, že na evidované adrese adresát nebydlí, rozhodně nevypovídá o tom, že adresát je neznámého pobytu.
Před přistoupením k doručování veřejnox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa řízení, než se toliko spolehnout na jediné sdělení poštovního doručovatele. Tak je tomu i v případě, že pro danou osobu platí zvláštní povinnost hlásix xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxdené adrese neznámý“, žádný další úkon (šetření v evidenci, osobní prověření na dané adrese, které by nemělo činit správnímu orgánu prvého stupně s ohlxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xýzva k doplnění podané žádosti ze dne 20. 9. 2010, č. j. CPPH-074506./CI-2010-60, doručena účinně, neboť nebyly splněny podmínky pro doručování veřejxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxbou, jíž se prokazatelně nedaří doručovat, ve smyslu ust. § 25 odst. 1 správního řádu.
Instituty doručování veřejnou vyhláškou nebo ustanovení opatxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x 19§ 24 správního řádu. O osobu, které se prokazatelně nedaří doručovat nebo která je neznámého pobytu, se nejedná, pokud se jí daří doručovat, byť fxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x 24 odst. 2 správního řádu k určení neplatnosti doručení. Zde by již bylo možné hovořit o osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat (k tomu srov. takx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxo upřednostnit před doručováním veřejnou vyhláškou či ustanovením opatrovníka a doručováním jemu. Důvodem je i skutečnost, že postup předcházející xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm doručení a svá práva tak v řízení účinněji chránit.
Pro úplnost je nutno poznamenat, že podmínkou
fikce
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxího správního soudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. 2 As 23/2011 - 118). Jakkoliv se tato úprava může na první pohled zdát přísnější, neboť umožňuje nastoupení
fxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvního doručovatele.
Pokud by podle dřívější právní úpravy poštovní doručovatel pochybil a sdělil správnímu orgánu v rozporu se skutečností, že se v mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. doručování ustanovenému opatrovníkovi. Za této situace by mohlo dojít k tomu, že by se adresát primárně pro pochybení poštovního doručovatele vůbec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxx
x x xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxodnutí ve věci dozvěděl.
Naproti tomu podle současné právní úpravy, pokud poštovní doručovatel pochybí a nesprávně sdělí odesílateli, že se v místě dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxraně vstupních dveří nebo na nástěnce bytového domu apod.) zanechá oznámení o neúspěšném doručení písemnosti. Tato skutečnost je pro adresáta přes moxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzvednout si zásilku, kontaktovat správní orgán a svá práva tak mnohem efektivněji bránit. Nová právní úprava tedy účinně eliminuje závažné dopady příxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxení) přichází při doručování fyzické osobě v úvahu pouze tehdy, je-li v souladu s ust. § 20 správního řádu doručováno na adresu pro doručování, na adresx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxdy o adresu, na níž osoba musí být připravena převzít doručovanou písemnost. Na základě ust. § 19 odst. 3 správního řádu bude navíc prioritně doručovánx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rozporu s ust. § 23 odst. 4 správního řádu nevložil oznámení o neúspěšném doručení do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Ze správního spisu je zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxrese domovní schránku, měl být zanecháním oznámení na vhodném místě informován o neúspěšném doručení. To se v dané věci nestalo, a proto nemohla být přexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxx důvodem pro doručování veřejnou vyhláškou. Nejenže by musel správní orgán před případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxdky by měl primárně po provozovateli poštovních služeb vyžadovat řádné splnění sjednané služby.
Lze shrnout, že v projednávané věci nebyla výzva k doxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxru s ust. § 66 odst. 1 správního řádu, když přesto řízení o žádosti stěžovatele zastavil. Žalovaný a následně i městský soud pak námitku nesplnění podmíxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxčování podle ust. § 25 správního řádu splněny podmínky, nezabýval se již Nejvyšší správní soud kasační námitkou, podle níž bylo doručení neúčinné takx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2012, č. j. 8 A 357/2011 - 33, je opodstatněná a proto napadené rozhodnutí podle ustanovení § 11x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x10 odst. 2 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a 3 s. ř. s. také ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí Ministerstva vnitra, Komise pro rozhoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiky, Služby cizinecké policie ze dne 12. 11. 2010, č. j. CPPH-074506/CI-2010-60. Podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 78 odst. 4 s. xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvyšší správní soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1, věta první s. ř. s. ve spoxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxdem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný ve věci úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízeníx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xtížnosti.
V řízení o žalobě představovaly náklady řízení stěžovatele zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč a odměnu a náhradu hotových výdajů jexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxn [§ 1 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxých výdajů se pak sestává z paušální částky 900 Kč (3x 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože je advokát plátcem daně z přidané hodnoty (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a která činí 1.440 Kč. Jelikož má stěžovatel právo na náhradu těchto nákladů pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve výši 11.640,- Kč.
V řízení o kasační stížnosti představovaly náklady řízení stěžovatele zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a odměnu a náhraxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xx x xx x x xxxxx x písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu]. Náhrada hotových výdajů pak sestává z paušální částky 300 Kč (ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu)x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a která činí 480 Kč. Jelikož má stěžovatel právo na náhradu txxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení o kasační stížnosti ve výši 7.880 Kč.
Jelikož stěžovatel v řízení o žalobě uhradil soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku žalobx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo rozhodnutí v souladu s ust. § 110 odst. 3 větou druhou s. ř. s. Nejvyšší správní soud. Nebylo-li o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě rozhodnuxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000 Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx