6 Ads 23/2012 - 28

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. R., zastoupeného Mgr. Davidem Černým, advokátem, se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, proti žalovxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe dne 9. 1. 2009, č. j. KUOK 648/2009, sp. zn. KÚOK/117598/2008/OSV - SP/7204, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostrxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtovi, se sídlem Horní
náměstí 365/7, Olomouc, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových
výdajů ve výši 960 Kč, která je splatná do 60 dnů od pxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2011, č. j. 38 Cad 5/2009 - 59. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného o nepřiznání příspěvku xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu bylo potvrzení právního názoru žalovaného (resp. jeho právního předchůdce), že žalovaný je společně posuzován se svou matkou a v rozhodné době (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxstí správních orgánů ustanovit mu pro řízení opatrovníka. K této žalobní námitce soud uvedl, že z obsahu správního spisu a ze spisu Okresního soudu v Přexxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxzenou na způsobilosti k právním úkonům.
[3] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž brojí proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxžovatele k právním úkonům, vznikly pochybnosti o jeho způsobilosti hájit svá práva, což mělo vést správní orgán k opatřením zajišťujícím účinnou ochrxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxlobní námitku stěžovatele v této věci.
[4] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil přípustnost podané kasační stížnosti. Konstatoval, že je podána vxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxozím řízení podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Svou námitku stěžovatel uplatňoval již v řízení před krajským soudem, proto je přípustná i podle § 104 odsxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsační stížnosti a v ní uvedenými důvody (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.).
[5] Kasační stížnost je nedůvodná.
[6] xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávní soud již zabýval ve věci stěžovatele vedené pod sp. zn. 6 Ads 23/2011 a na svém právním stanovisku vyjádřeném v rozsudku č. j. 6 Ads 23/2011- 60 ze dxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxení úkony samostatně (dále jen ‘procesní způsobilost‘) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává způsobilost k právním úkonům.“ Podle odstavce druhého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právním úkonům byla soudem omezena, nemají procesní způsobilost v rozsahu tohoto omezení.“
[8] V řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům je roxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxjí soudy v občanském soudním řízení podle § 186 a násl. o. s. ř. Rozhodnutí soudu má tedy povahu rozhodnutí o osobním stavu a s ohledem na svůj
konstitutivxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, P. a další. Komentář k zákonu, Občanský zákoník, Komentáře Wolters Kluwer ČR, 2009, ASPI ID: KO40_1964CZ, § 10).
[9] Osobě, kterou soud zbavil způsobxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxxx x xxxxnského zákoníku, § 192 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že pravomoc rozhodnout o způsobilosti k právním úkonům je dána civilním soudům, správní řád považuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxt. 2 věty první správního řádu „[p]robíhá-li před příslušným správním orgánem nebo před jiným příslušným orgánem veřejné moci řízení o předběžné otáxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzení o předběžné otázce …“ Podle § 64 odst. 2 správního řádu „[v] řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatexx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxup správního orgánu a stěžovatel přerušení řízení nenavrhoval a ve své žalobě ani kasační stížnosti postup správního orgánu, který řízení nepřerušilx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx ustanovit opatrovníka podle § 32 správního řádu. Toto ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona [§ 32 odst. 2 písm. a) správního řádu] či texxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v těchto případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku [§ 32 odst. 2 písm. g) správního řádu]. Stěžovatel v kasační stížnxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxní stížnosti stěžovatel nenabízí argument, podle kterého z důvodů uvedených v § 32 správního řádu mu měl být opatrovník ustanoven; Nejvyšší správní sxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxdu správní orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi řízení, který nemá procesní způsobilost nebo v rozsahu, v jakém nemá procesní způsobilost. Jak vypxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx mohl dospět pouze na základě rozhodnutí soudu o této otázce. Správní orgán I. stupně ani žalovaný (resp. jeho právní předchůdce) tudíž nemohli vycházex x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrovníka.
[12] Ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) správního řádu se použije, pokud osobám brání činit úkony jiná právní překážka; touto právní překážkou xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxratury se jinou právní překážkou myslí například takové skutečnosti jako je karanténa nařízená orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxé právní překážky stěžovatel ve svých podáních neuvedl, ani nevyplývaly z obsahu spisu.
[13] Konečně, ustanovení opatrovníka z důvodu podle § 32 odstx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li to nezbytné k hájení jejích práv. Tyto osoby by tedy soud rozhodující v řízení podle občanského soudního řádu nemohl omezit na způsobilosti k práxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xterá není jen přechodná. Ze správního spisu je zřejmé, že správnímu orgánu nevznikly pochybnosti o tom, že stěžovatel netrpí přechodnou duševní porucxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xak usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 13. 8. 2008, jímž byl pro soudní řízení stěžovateli ustanoven opatrovník. Tohoto opatrovníka pak příslušnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
[15] xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxobou zbavenou ani omezenou ve způsobilosti k úkonům a že posléze příslušné soudy pravomocně rozhodly o tom, že stěžovatel není nikterak omezen ve způsoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvatele neshledal důvodnou. Ostatně ustanovení opatrovníka, který ve správním řízení přebírá procesní aktivitu za účastníka řízení, by mělo být státxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xubjektivitu (čl. 5 Listiny základních práv a svobod).
[16] Za této situace Nejvyšší správní soud neshledal pochybení v právním hodnocení krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Právo na náhradu nákladů řízení však nemá ani žalovanýx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxí před krajským soudem ustanoven zástupce advokát Mgr. David Černý, se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc. Ustanovený advokát požadoval náhradu nákxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xeden úkon právní služby činí podle § 7 bodu 2 ve spojení s § 9 odst. 2 a 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za posxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx 3 advokátního tarifu. Zástupce doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, celkem tedy odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů včetně této dxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xne 11. dubna 2012
JUDr. Bohuslav Hnízdil
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.