8 As 94/2011 - 80

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
x xx xxxxxxx x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xádu (§ 28 o. s. ř.).
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Janx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2010, čj. 106725/2010/KUSK, o kasační stížnosti žaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech soudního řízení částku
2880 Kč, a to do 30 dnů od právxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx5535/OD/2010/VMa, uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvolání žalobce pro nepřípustnost. Uvedl přitom, že odvolání nepodala oprávněná osoba. Žalobce si pro řízení před správním orgánem I. stupně zvolil zmxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdem Poděbrady“. Odvolání proti rozhodnutí I. stupně ovšem podal Mgr. Jan Šticha. K odvolání byla přiložena generální plná moc, kterou žalobce udělil Mxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xří pracovních dnů doložil odvolání plné moci Mgr. Blažkovi. Usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno dne 21. 7. 2010. Žalobce podáním doručeným správníxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxdené advokáty, kteří by mu mohli objasnit problém s odvoláním plné moci. Žalovaný však uzavřel, že lhůta k doložení zániku plné moci udělené Mgr. Blažkoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který věc usnesením ze dne 13. 8. 2010, čj. 44 A 71/2010 - 23, postoupil místně příslušnému Městsxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxký soud poukázal na to, že správní řád upravuje pouze vznik zastoupení na základě plné moci (§ 33), nikoliv jeho zánik. Zánik plné moci je proto třeba posuxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xx xx xx xxx xxxxx xxxxž účastník řízení vypoví plnou moc také tím, že si zvolí jiného zástupce. Pokud žalobce předložil správnímu orgánu plnou moc udělenou Mgr. Štichovi dne xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí o řízení před správním orgánem, pokud je zamítl jako nepřípustné.
III. 5. Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xěstský soud založil svůj závěr na tvrzení, že pro posouzení zániku plné moci je třeba použít „nejbližší “ právní předpis ve vztahu k správnímu řádu, neuvxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm spíše soudní řád správní, který však zánik plné moci také neupravuje. Městský soud navíc odkázal na úplné znění občanského soudního řádu č. 69/2001 Sbxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxu, který upravuje zánik plné moci i pro soudní řízení. Procesní předpisy, jako zákony speciální, upravují odchylně pouze určité zvláštní situace. Občxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxle. Stěžovatel proto městskému soudu vytkl nesprávné posouzení právní otázky.
8. Dále stěžovatel zdůraznil, že účastník nese při volbě zástupce pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxdnu generální plnou moc, správní orgán nemůže bez alespoň minimální součinnosti účastníka řízení rozhodnout, která plná moc platí. V takovém případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxyužil. Žádost o prodloužení lhůty k doložení odvolání plné moci žalobce doručil stěžovateli až po lhůtě, kterou mu stěžovatel ve výzvě stanovil. Žalobxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxou. Podle názoru stěžovatele je povinností účastníka řízení odstranit vadu řízení způsobenou udělením a nezrušením dalších plných mocí. K odstraněnx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xe městský soud nevypořádal ani s nepřípustností žaloby pro nevyčerpání opravných prostředků žalobcem.
10. Městský soud navíc podle stěžovatele nevxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xsnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. II. ÚS 156/2000, a ze dne 4. 10. 2000, sp. zn. II. ÚS 361/2000.
11. Závěrem stěžovatel podotkl, že i městxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem městského soudu, že zánik plné moci je třeba posuzovat podle § 28 odst. 3 o. s. ř. Podle žalobce je třeba vycházet z vůle účastníka řízení a použít právnx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxhybně zkrácen.
13. Dále žalobce odkázal na svá žalobní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx. 6. 2010 byl žalobce zastoupen pouze Mgr. Štichou. Žalobce také již v žalobě poukázal na nepřiměřeně krátkou lhůtu, kterou mu stěžovatel stanovil pro dxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxm vyzván k doložení a vyjasnění právního zastoupení.
V. 15. Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxx Kasační stížnost není důvodná.
17. Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu pro nedostatek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxostatek úvah, na jejichž základě městský soud dospěl k závěru, že „nejbližším“ předpisem ve vztahu k správnímu řádu je občanský soudní řád. Právě použixx x xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxce provedené městským soudem stručným a na samé hranici přezkoumatelnosti. Důvody rozhodnutí jsou ovšem z rozsudku přesto patrné a je z něj zřejmé, prox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxezkoumatelným.
účastník může mít v téže věci pouze jednoho zmocněnce. To ovšem neznamená, že by účastník řízení musel mít po celou dobu správního řízexx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxn nebyl uveden v nejistotu, kdo a jakým způsobem za účastníka řízení jedná. Otázku zániku plné moci udělené zmocněnci však správní řád výslovně neřeší.
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxřeba analogicky použít ustanovení občanského soudního řádu. Zdejší soud přitom souhlasil se stěžovatelem, že soudní řád správní je správnímu řádu „bxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx x x xx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrvé a třetí části občanského soudního řádu. I proto zdejší soud uzavřel, že je na místě vyjít byť analogicky ze zvláštní úpravy procesní plné moci, namísxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx
xxx xxxle § 28 odst. 3 o. s. ř. je možné plnou moc vypovědět dosavadnímu zástupci tím, že si účastník řízení zvolí jiného zástupce. V nyní posuzované věci žalobcx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxto v pořadí druhá plná moc byla doručena správnímu orgánu rozhodujícímu v prvním stupni dne 17. 6. 2010 spolu s žádostí Mgr. Štichy o zaslání spisu k prostxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xoc udělená Mgr. Blažkovi zanikla udělením generální plné moci Mgr. Štichovi a oznámením této skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxí spisu a k němuž přiložil plnou moc pro Mgr. Štichu, výslovně uvedl, že udělením nové plné moci zanikla předchozí plná moc udělená Mgr. Blažkovi. Námitkx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxkoli písemném projevu, který by směřoval vůči správnímu orgánu, proto nebyla opodstatněná. Výslovné prohlášení žalobce o zániku původní plné moci, jxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nově zvoleným zmocněncem Mgr. Štichou byla z tohoto podání zřejmá.
23. Ve světle výše uvedených závěrů neobstála ani stížní námitka, že žalobce před pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxtně.
24. Nejvyšší správní soud neshledal, že by odkaz městského soudu na úplné znění občanského soudního řádu č. 69/2001 Sb. namísto citace občanskéxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxjmé, který předpis měl městský soud na mysli.
25. Stěžovatel formuloval pouze v obecné rovině námitku, že městský soud nevyšel ze skutkových zjištění x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxomenout. Nejvyšší správní soud proto také pouze v obecné rovině konstatuje, že stěžovatelem namítaná pochybení v rozsudku městského soudu neshledalx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxzsudek městského soudu nepřezkoumatelným ani nezákonným, proto kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
28. O náhradě nákladů řízení o kasačxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Procesně úspěšný žalobce byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a náleží mu odměna za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Odměna činí podle § 9 odst. 3 písm. f) uvedené vyhlášky 2100 Kč a dále xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxje se tento nárok o částku odpovídající dani, kterou je povinen odvést z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx
xředseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty