3 Ads 131/2011 - 44

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxesu trvalého pobytu, je třeba tuto adresu chápat jako adresu pro doručování v řízení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi (§ 19 odst. 3, § 20 odst. 1 spráxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsledky
fikce
doručení (§ 24 odst. 1 správního řádu z roku 2004).
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Prxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdlem Riegrova 14, Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí původxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxžnosti původního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 27. 6. 2011, č. j. 73 Ad 16/2010 - 17, takto:
I. Rozsudex xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxtanovené zástupkyni žalobce Mgr. Dominice Kovaříkové se přiznává
odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 800 Kč, která bude vyplacxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxého kraje (dále jen „stěžovatel“) brojil proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“) ze dne 27. 6. 2011, č. j. xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím stěžovatel zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ze dne 22. 3x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatel přezkoumal prvostupňové rozhodnutí z hlediska odvolacích námitek a dospěl k závěru, že odvolání nebylo důvodné. Prvostupňový orgán vyzval žaloxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xhůtu 8 dnů ode dne oznámení této výzvy k doložení rozhodných skutečností. Žalobce si však tuto výzvu nepřevzal, a proto nastala po uplynutí desetidenní xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxno žalobci tímtéž způsobem. Stěžovatel dospěl ve shodě s prvostupňovým orgánem k závěru, že žalobci nelze přiznat dávku doplatek na bydlení, neboť bylx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi (tzn. neosvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu), ačkoliv byl v předmětné výzvě přexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu dne 23. 3. 2010. Zásilka obsahující výzvu ke splnění povinnosti a následně i zásilka s prvostupňovým rozhodnutím byxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvolací správní orgán ani v tom, že v případě adresy P. 25, H. 3, X. se jednalo o žalobcovu adresu pro doručování. Tuto pochybnost stěžovatel neměl proto, žx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxé adrese si jmenovaný přebíral písemnosti v předchozích správních řízeních a stěžovateli je z úřední činnosti známo, že tuto adresu žalobce používal i x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx adresu jako adresu pro doručování. Na této adrese si ostatně jmenovaný převzal i sdělení, na jehož základě doplnil své odvolání. Z toho důvodu nemůže v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxlikož nebyl adresát písemností zastižen, byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a jejím nevyzvednutím v úložní době nastala
fikce
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodných skutečnosti ve stanovené lhůtě nějaká objektivní překážka. Proto námitku nezákonnosti doručování stěžovatel nepovažoval za důvodnou. Ohlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdepsané náležitosti. K žalobcově námitce, že spisová dokumentace nebyla kompletní v souvislosti se skutečností, že některé obálky se zásilkami nebyxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení předloženy a doplněny do spisu, nebyla práva žalobce nahlížet do spisu dotčena a toto pochybení nemohlo způsobit nezákonnost či nesprávnost rozhxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnstančnímu orgánu součinnost potřebnou k posouzení nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 74 zákona o pomoci v hmotné nouzi).
V žalobě a jejím doplněnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xákonné podmínky doručování a dále došlo k procesnímu pochybení zejména v otázce podkladů a důkazů shromážděných správním orgánem. Žalobce namítl, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxo jiných správních řízení. Stěžovatel navíc sám v napadených rozhodnutích podotýká, že žalobce je mu z úřední činnosti znám. Z toho žalobce dovodil, že xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrajský soud žalobě vyhověl a zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil stěžovateli k dalšímu řízení, uvedl následující argumenty. Předně krajský soud sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxrávním řízení jako nezákonnému, krajský soud citoval ustanovení § 19 odst. 3 a § 20 odst. 1 správního řádu, z nichž dovodil, že přednostně se doručuje fxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xůzné adresy. Výslovně adresu pro doručování v žádosti ani v jiné další písemnosti neuvedl. To následně potvrzuje i fakt, že žalobce na adrese, kam prvosxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxikla v kontextu žalobcem uváděných adres pochybnost, zda uvedení adresy pro zasílání dávek je současně uvedením adresy pro doručování ve smyslu § 20 odxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdal krajský soud za dané situace jako pádný. Vždy může dojít ke změně situace a na tu musí správní orgán reagovat. Dále krajský soud citoval ustanovení § 1x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ve správním řízení má podle krajského soudu charakter ukončení řízení a ukončení komunikace mezi správním orgánem a účastníkem, přičemž v pochybnostxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu posuzovat podání podle jeho skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Nemá-li podání předepsané náležitosti anebo trpí-li jinými vadaxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xprávnímu orgánu a je tedy podáním. Pokud trpí vadami, například z něho není zcela jasné, zda jde o sdělení doručovací adresy, což je meritum posuzované vxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxvání. Další možností správního orgánu bylo v případě vrácení nevyzvednutých zásilek tyto doručit na jinou adresu, např. adresu užívaného bytu známou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxmenalo zároveň sdělení adresy pro doručování, což podle jeho názoru potvrzují i následné argumenty žalobce a současně s tím i skutečnost, že zásilky nexxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní příspěvku na živobytí nedoručoval, je podle názoru soudu doručování stiženo vadou, která měla za následek vydání nezákonného rozhodnutí. S uvedenxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjil proti napadenému rozsudku z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy nezákonnosti napadeného rozsudku spočívající v nespxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xísemností na adresu, na níž si účastník řízení tyto písemnosti nepřebíral, neboť v žádosti o doplatek na bydlení uvedl účastník řízení jako adresu pro zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xředchozích řízení, kdy na tuto adresu bylo účastníkovi doručováno. Sám žalobce na tuto adresu v protokolech a písemnostech odkazoval jako na adresu prx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxno, že jde o adresu pro doručování písemností, avšak podle obsahu žádosti by těžko uváděl pro zasílání finančních prostředků, které subjektivně potřexxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxdchozí správní řízení. Závěrem stěžovatel zpochybnil názor krajského soudu, že uvedení adresy trvalého pobytu mělo vyvolat u správního orgánu pochyxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní místní příslušnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi.
Ve vyjádření ke kasační stížnosti žalobce uvedl, že je čistě věcí žadatele o dávku, jakou adresu pxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy situace, které mohou nastat, a je proto potřeba, aby si údaje, které nejsou žadatelem výslovně uváděny, avšak jsou důležité pro činnost správního orgxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvětlil důvody pro uznání doručení fikcí, nezakládá automaticky správnost uvedeného postupu.
Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil náslxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xodané 20. 10. 2010 žalobce uvedl jednak adresu trvalého pobytu „J. 15/72, K. H., O.“ do příslušné kolonky nadepsané „trvalý pobyt“. V kolonce nazvané „zxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxx
xx xxxxx xe dále založena výzva k doložení údajů k žádosti o dávku - doplatek na bydlení ze dne 24. 2. 2010 adresovaná žalobci na adresu P. 25, H. 3, X. Podle přiložené xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodl (tzn. vypravil rozhodnutí) dne 24. 3. 2010 o nepřiznání doplatku na bydlení (prvostupňové rozhodnutí), přičemž v odůvodnění uvedl, že výzva k dolxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou mu prvostupňovým orgánem, tedy možnost nepřiznání dávky z tohoto důvodu (§ 49 odst. 5 zákona o pomoci v hmotné nouzi). Žalobce si však tuto výzvu v úložxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxřebné doklady, příp. ani jinak nereagoval. Z toho důvodu byla žalobcova žádost o doplatek na bydlení zamítnuta. Prvostupňové rozhodnutí bylo doručovxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxx0 osobně dostavil k prvostupňovému správnímu orgánu a při ústním jednání sdělil oprávněným úředním osobám své námitky proti prvostupňovému xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxé podání, uvedl rovněž adresu P. 25, H. 3 výslovně jako adresu pro doručování. Z dalšího průběhu odvolacího řízení v předmětné věci i v souvisejících řízxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmální náležitosti kasační stížnosti, přičemž zjistil, že je podána osobou oprávněnou a je proti označenému rozsudku přípustná za podmínek ustanovenx x xxx x x xxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xprávy ve věcech pomoci v hmotné nouzi. Podle ustanovení čl. VIII bod 10 zákona č. 366/2011 Sb. s účinností od tohoto data nejsou již odvolacím orgánem ve xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xžalovaným) je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla; ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 sx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti tedy
ex lege
nastoupil do práv a povinností původního žalovaného jiný správní orgán, a to Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Nejvyšší sxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xesprávném posouzení právní otázky v předchozím řízení, může záležet buď v tom, že soud při svém rozhodování aplikoval na posuzovanou věc jiný právní přxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxem byl sice aplikován správný právní předpis, avšak nebyl správně vyložen. O nesprávné posouzení právní otázky může jít také tehdy, pokud by byl vyvozex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxprávně prezentován.
Kasační stížnost je důvodná.
Meritem posuzované věci je otázka výkladu institutu doručovací adresy při doručování ve správníx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xvádí, že „nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xéhož správního orgánu zahájena v budoucnu“. Související ustanovení § 20 odst. 1 správního řádu uvádí, že „fyzické osobě se písemnost doručuje na adrexx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxesu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod tohoto správního orgánu“. Z jazykového a systematického výkladu uvedených ustanovení spráxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxvat na tuto adresu, nikoliv na adresu trvalého pobytu účastníka řízení, je-li účastník řízení hlášen na jiné adrese než na sdělené doručovací adrese.
Rxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxo na elektronickou adresu, je podáním ve smyslu § 37 správního řádu a musí tedy splňovat náležitosti podání a musí být učiněn tam stanoveným způsobem (oxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xprávní řád. Komentář. Bova Polygon, 2006, s. 165).
Ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu pak upravuje institut uložení písemnosti v případě, že doruxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxkládáno v komentářové literatuře tak, že není povinností správního orgánu v situaci, kdy adresát není v místě doručení zastižen, vyzkoušet všechny zpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxt uložení písemností navazuje pak institut
fikce
doručení (§ 24 správního řádu).
K otázkám doručování na adresu pro doručování ve správním řízení sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správní soud dospěl k závěru, že možnost účastníka zvolit si doručovací adresu ve správním řízení i pro řízení, která mohou být zahájena v budoucnu, je lxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xelze bez dalšího vycházet z doručovací adresy sdělené účastníkem v jiném správním řízení před jiným správním orgánem.
Z uvedeného vyplývá, že samotnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoť adresu pro doručování - pokud má být správním orgánem akceptována a pokud s jejím užíváním mají být spojeny právní následky nepřevzetí písemnosti - jx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x
xxo futuro
) do doby, než si účastník zvolí jinou adresu pro doručování. Rovněž tak nelze stěžovateli dát za pravdu v tom, že žalobce uplatnil svou námitku pxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxdem, neboť z protokolu z ústního jednání ze dne 30. 4. 2010 jednoznačně vyplývá, že to byla jeho hlavní odvolací námitka proti prvostupňovému rozhodnutxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxčně určitě a srozumitelně prvostupňovému správnímu orgánu sdělil, že si přeje, aby mu byly písemnosti doručovány na adresu pro doručování, a nikoliv nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxx doručování přímo nehovoří, nicméně je zde připuštěna možnost účastníka řízení vybrat si adresu, na kterou mu má být zaslána poštovní poukázka na výběr xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxi v hmotné nouzi. Adresa trvalého pobytu, kterou formulář předvídá hned na své první stránce, zde skutečně neplní roli uvedení adresy pro doručování, nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxm do 31. 12. 2011]. Jako doručovací adresa by adresa trvalého pobytu nepochybně sloužila správnímu orgánu tehdy, pokud by účastník řízení nesdělil sprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti na adresu uvedenou jako „jinou“ adresu pro výplatu dávky. Jestliže totiž na tuto adrese žalobce požadoval po jejím eventuálním přiznání vyplacexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xísemnosti, jakož i samotné písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci samé (
argumentum a maiori ad minus
).
Nejvyšší správní soud k tomu dodává, že žalobce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxní ze dne 30. 4. 2010 a dále si tam již písemnosti ve správním řízení přebíral. Účelem institutu adresy pro doručování je docílit urychlení správního řízxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxního orgánu. Nejvyšší správní soud se proto neztotožnil se závěry krajského soudu prezentovanými v napadeném rozsudku a dal za pravdu stěžovatelovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného rozsudku [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
V dalším řízení bude krajský soud při vydání nového rozhodnutí ve věci vázán právním názorem Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxě nákladů řízení o kasační (§ 110 odst. 3 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2012).
O odměně ustanovené zástupkyně žalobce
Nejvyšší správní soud rozhodl x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx96 xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx nebyla zvýšena o částku daně z přidané hodnoty, neboť zástupkyně žalobce není plátcem této daně. Odměna stanovená zástupci stěžovatele v celkové výši xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xnora 2012
JUDr. Petr Průcha
předseda senátu