2 As 23/2011 - 118

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnámého pobytu, ani osoby, které si písemnosti opakovaně nepřebírají, a písemnosti jsou jim proto doručovány cestou náhradního doručení. Tato kategoxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxváno o určení neplatnosti takového doručení. Takové osobě lze ustanovit opatrovníka, který zajistí efektivnější průběh správního řízení.
ROZSUDEx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci žalobkyně N.T. T., zastoupené Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, proti žalovanému Ministerstvu vxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2010, č. j. 11 Ca 210/2009 - 58, takto:
I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2010, č. j. 11 Ca 210/2009 - 58x xx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xx xx xPR-17203-1/ČJ-2008-9CPR-C218, zrušuje a žaloba se v tomto rozsahu odmítá.
II. Ve zbytku se kasační stížnost zamítá.
III. Žalobkyně nemá právo na náxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xne 16. 7. 2009, č. j. CPR-17203-1/ČJ-2008-9CPR-C218 (dále též „rozhodnutí ve věci neprominutí zmeškání lhůty“), vydaným podle § 90 odst. 5 zákona č. 5xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxcie odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Plzeň, Inspektorátu cizinecké pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxobkyni nebylo prominuto nedodržení lhůty k podání odvolání proti rozhodnutí ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu (viz dále).
Rozhodnutím ze dnx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxky, Ředitelstvím služby cizinecké policie, bylo, s odkazem na ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu, zamítnuto pro opožděnost odvolání žalobkyně prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), žalobkyxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxhodnutí ve věci neprominutí nedodržení lhůty, napadla žalobkyně u Městského soudu v Praze žalobou; ten ji rozsudkem ze xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zrušeno povolení k trvalému pobytu; toto rozhodnutí jí bylo doručeno fikcí, postupem dle § 24 odst. 1 správního řádu. Toto rozhodnutí napadla žalobkyxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxzhodné době nezdržovala a pobývala mimo území ČR (návštěva Vietnamu). Usnesením ze dne 11. 5. 2009 správní orgán prvého stupně žalobkyni zmeškání lhůtx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxil napadené rozhodnutí. Přitom konstatoval, že při doručování nedošlo k pochybení a že z cizineckého informačního systému nevyplývá záznam o tom, že bx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povolení k trvalému pobytu, a to pro opožděnost.
Pokud jde o vlastní vypořádání žalobních námitek, městský soud uvedl, že z § 24 odst. 2 správního řádu xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xoručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Žalobkyně tak byla povinna prokázat svou dočasnou nepřítomnost nebo jiný vážný důvod, pro který sx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobkyně požádala o určení neplatnosti doručení z důvodu své nepřítomnosti v době, kdy jí správní orgán prvého stupně doručoval rozhodnutí o zrušení povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx ČR. Tento doklad se však žalobkyni nepodařilo od zastupitelského úřadu obstarat, neboť jí v mezidobí měl být vydán cestovní doklad nový. Správní orgán xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxzhodné době nemohla uložené rozhodnutí vyzvednout, neboť se nacházela mimo území ČR, byl tedy podle městského soudu důvodný. Dle jeho názoru nebylo hoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxručení podle § 24 odst. 1 správního řádu, tj. náhradním způsobem. K námitce žalobkyně, že jí mělo být doručováno veřejnou vyhláškou, městský soud uvedxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxínka, že si adresát nemohl uloženou zásilku vyzvednout bez svého zavinění, nebyla u žalobkyně splněna, neboť jí bylo správním orgánem doručováno ještx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxní. Jestliže se žalobkyně chystala na delší dobu vycestovat, nic jí nebránilo splnit svou zákonnou oznamovací povinnost a tuto skutečnost správním orxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu. Za situace, kdy nebyla určena neplatnost doručení, respektive prominuta zmeškaná lhůta k podání odvoxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xednání, neboť předmětem tohoto řízení bylo přezkoumání, zda odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu bylo žalobkyní podáno včax xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí.
Rozsudek městského soudu napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností opírající se o důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a), b) sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxého pochybení, a namítá, že žalovaný při zjišťování skutkového stavu věci porušil § 2, § 3, § 4, § 25 a § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu. Dle jejího názoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxti), doručovaly fikcí podle § 24 správního řádu. Takový postup byl v rozporu s platnými právními předpisy.
Ze spisového materiálu vyplývá, že stěžovxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxržovala a její místo pobytu tedy nebylo správnímu orgánu známo. Přestože k tomu mohlo dojít z nedbalosti stěžovatelky, která měla před svým odjezdem do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxka je přesvědčena, že v takovém případě měl správní orgán zvolit méně „drastický“ způsob doručování a rozhodnutí, kterým jí zrušil povolení k trvalému xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxlužebníka veřejnosti“, před ukončením tak závažného řízení, umožnit „nezvěstné“ stěžovatelce alespoň minimální standard ochrany procesních práv x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxž zákona. Takový postup by byl v souladu se zásadou legitimního očekávání, neboť v rámci obdobných řízení je správními orgány doručováno veřejnou vyhlxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení opatrovníka vždy, pokud mu má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Postupem správních orgánů, které akceptovaly doručení fikcí poxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xovněž namítá, že správní orgány dostatečně neprověřily, zda skutečně pobývala v době od 1. 1. 2008 do 23. 3. 2008 ve Vietnamu. Správní orgán prvého stupnx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xe zásadou materiální pravdy, zásadou legality, přiměřenosti a dobré správy.
Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxvinen posoudit, zda nedošlo ke změně, která by vyústila ve změnu na straně pasivně legitimovaného účastníka soudního řízení. Napadená rozhodnutí vydxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účinností od 1. 1. 2011 k přechodu působnosti ve věcech přezkumu rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu na Komisi pro rozhodování ve věcech pobxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla. Na základě tohoto ustanovení se stalo žalovaxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Současně xx
xx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo zda rozhodnutí krajského soudu není nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d) sx xx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxo, že by na ni bylo stěžovatelem výslovně poukazováno. Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 1, věty první xx xx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xx věci žádosti o prominutí zmeškání úkonu (respektive, po novele správního řádu provedené zákonem č. 7/2009 Sb., o určení neplatnosti doručení), je úkoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxzsudku ze dne 31. 7. 2008, č. j. 9 As 88/2007 - 49, publikovaném pod č. 1881/2009 Sb. NSS. Zde dospěl k závěru, že rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty k pxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxě proti konečnému rozhodnutí správního orgánu o odvolání. Z rozsudku se podává, že rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu je „rozhodnutím podkladovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředběžného. Byť „ve své podstatě předurčuje výsledek konečného rozhodnutí, konečné důsledky představující zásah do právní sféry účastníka správníxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu tak v daném případě neznamená odepření přístupu k soudu, který by mohl ve svých důsledcích znamenat oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxt se správní žalobou vždy proti případným důsledkům rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu. Rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu tak není vyloučxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxém právu přístupu k soudu.“ V nyní projednávané věci napadla stěžovatelka jedinou žalobou jak rozhodnutí ve věci neprominutí zmeškání lhůty, tak i násxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxa napadeným rozhodnutím a žalobu pak ve věci obou rozhodnutí zamítl. Městskému soudu nelze vyčítat, že meritorně vypořádal i žalobní body upínající se x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerým bylo zamítnutí odvolání pro opožděnost. Z hlediska procesního postupu měl nicméně žalobu směřující proti rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xředběžné povahy, jehož samostatný soudní přezkum je podle § 70 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 68 písm. e) s. ř. s., vyloučen. Je zřejmé, že městský měl žaxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní o žalobě, založil tím procesní zmatečnost jím vedeného řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud tento proxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí § 110 odst. 1, věty první za středníkem s. ř. s.
Poté, co Nejvyšší správní soud vypořádal zjištěnou procesní zmatečnost řízení před městským soudem, mxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxúčinnosti doručování písemností stěžovatelce v předchozím správním řízení je, zda byly splněny podmínky pro použití
fikce
náhradního doručení podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xyly dány podmínky pro ustanovení opatrovníka a pro doručování veřejnou vyhláškou; současně však tvrdí, že jí mělo být prominuto zmeškání lhůty k podánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byl vyloučen), na straně druhé však existenci těchto podmínek
implicite
připouští a dovolává se existence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxlišovat případy, kdy například správnímu orgánu bylo známo, že se adresát na adrese, kam mu bylo doručováno, fakticky nezdržuje (v tomto případě by náhxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxd (například pobyt v cizině) pro který si uloženou písemnost nevyzvedla (zde podmínky pro náhradní doručení dány byly, mohou však být
ex post
zvrácenyxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; nemůže být použit tam, kde adresát písemnosti neměl reálnou možnost písemnost převzít.
K samotnému institutu doručování ve správním řízení je třebx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxtorní
podmínkou pro účinné uložení písemnosti bylo, že její adresát nebyl v místě doručení zastižen, ačkoliv se tam zdržoval, je nyní platná právní úpxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxbyl v místě doručování zastižen a nebylo možno mu písemnost doručit ani jiným přípustným způsobem podle § 20 správního řádu (§ 23 odst. 1 správního řádxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdenou zákonem č. 7/2009 Sb., která zkrátila úložní lhůtu a zavedla vkládání písemnosti po uplynutí této lhůty přímo do poštovní schránky adresáta) musxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxsemné) oznámení o neúspěšném doručení písemnosti a současně mu sdělil podmínky, za nichž si lze písemnost vyzvednout; poučil ho i o právních důsledcícx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xodmínek pak
fikce
doručení podle § 24 odst. 1 správního řádu nastala tehdy, jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla přixxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxučování nezdržoval, ovšem za předpokladu splnění všech shora popsaných úložních podmínek.
Splnění podmínek
fikce
doručení prokazuje správní orgxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxval, že „[s]plnění podmínek pro uložení doručované písemnosti dle § 23 správního řádu z roku 2004, a tudíž i pro její doručení na základě
fikce
xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xbálku s nevyzvednutou písemností, včetně předtištěné doručenky.“ V nyní posuzovaném případě bylo z údajů na doručence zjištěno, že všechny podmínky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxího doručení. Z doručenky je patrné, že dne 19. 2. 2008 byla písemnost předána k poštovní přepravě, a to na adresu hlášeného pobytu stěžovatelky P., M. 19xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxm byla zásilka připravena k vyzvednutí. Na zadní straně doručenky je vyznačeno křížkem, že zásilka nebyla po uložení ve stanovené lhůtě vyzvednuta, prxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxení doručujícího orgánu byla stěžovatelce zanechána výzva a poučení, písemnost byla na poště uložena po celou patnáctidenní úložní lhůtu a po jejím upxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že je stěžovatelka „nezvěstná“, jak sama uvedla v kasační stížnosti.
Stěžovatelka si uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla připraxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vyzvednutí, uplynul v sobotu 1. 3. 2008. Podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu platí, že připadne-li konec lhůty na sobotu, je posledním dnem lhůty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé a bylo stěžovatelce oznámeno ve smyslu § 72 odst. 1 správního řádu. Od tohoto dne se pak odvíjela patnáctidenní lhůta k podání odvolání (§ 83 odst. 1 spxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxému nelze podat odvolání. Lhůta k podání odvolání uplynula v úterý 18. 3. 2008 a dne následujícího, tj. ve středu 19. 3. 2008, nabylo předmětné rozhodnutx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxrem městského soudu, že argumentace stěžovatelky, zpochybňující zákonnost doručování fikcí poukazem na to, že byla neznámého pobytu a že se jí po celé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxsm. d) správního řádu platí, že je správní orgán povinen ustanovit opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobě, které se prokazatelně nedaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 25. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 204/2000, dostupný z http://nalus.usoud.cz, v němž se uvádí, že „soud může mimo jiné ustanovit opatrovníka také tomu, jehxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxtrovníka bylo třeba k ochraně jejích zájmů. O neznámý pobyt určité osoby však podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx této osoby přesně známa.“ Tento závěr lze obdobně aplikovat i na podmínky ustanovování opatrovníka osobám neznámého pobytu v řízení správním. V posuzxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxn krátkodobá a nelze tak uvažovat o tom, že by v té době byla osobou neznámého pobytu. To, že se stěžovatelka v místě hlášeného pobytu nezdržovala a nepřebxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxčováním; proto nová právní úprava akcentuje odpovědnost účastníka řízení za to, aby si zajistil přebírání písemností na evidované adrese, respektivx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se skutečně zdržuje; jde ostatně i o její zákonnou povinnost, ve smyslu ustanovení § 98 zákona o pobytu cizinců. Fakt, že je s ní předmětné správní řízení xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xeučinila, nemůže přenášet důsledky s tím spojené na správní orgány. Lze tak uzavřít, že stěžovatelka nebyla neznámého pobytu, a proto nebyly dány důvoxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxávního řádu, a to situace, kdy se účastníku opakovaně nedařilo doručovat. Nejvyšší správní soud ověřil, že všechny písemnosti v řízení o zrušení povolxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx 2007, předvolání účastníka řízení ze dne 29. 10. 2007, oznámení o ukončení dokazování ze dne 22. 1. 2008 a rozhodnutí ve věci zrušení povolení k trvalému xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxručovat, se již vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 4. 6. 2009, č. j. 3 Ads 121/2008 - 45, v němž konstatoval, že správní řád má v tomto případě „xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xřistoupit k ustanovení opatrovníka (…) Pokud by byl správný názor stěžovatele, že při náhradním doručení písemnosti je třeba účastníku správního řízxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu totiž směřuje na typově odlišné případy, například na situaci, kdy se adresát písemností opakovaně zdržuje mimo doručovací adresu a v důsledku toho xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxxxxxvání písemností opakovaně neúčinné; v takovém případě je legitimní ustanovit takové osobě zástupce - opatrovníka, který zajistí, aby řízení mohlo efxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhláškou. Správní orgán nemá na výběr, jakým způsobem bude doručovat a nemohl se rozhodnout doručovat „méně drastickým způsobem“ prostřednicím veřejxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ji mohlo být doručováno, pouze tehdy, pokud by ji ve správním řízení neměla být uložena povinnost nebo xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx stěžovatelce tímto způsobem bez dalšího být doručováno nemohlo, neboť předmětem předchozího správního řízení bylo zrušení povolení trvalého pobytxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu byly v dané věci splněny.
Fikce
doručení tedy nastala v souladu se zákonem.
Účinky zákonné
fikce
doručení je nicméně možné zvrátit, a to postupem xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxění správního řádu lze, za stejných podmínek, žádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena). Přechází však na něj důxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt ve stanovené lhůtě vyzvednout. Stěžovatelka o prominutí zmeškání úkonu požádala podáním ze dne 10. 9. 2008, ve kterém tvrdila, že v době od 1. 1. 2008 do xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxány v rámci tohoto řízení pochybily, neboť dostatečně neprověřily, zda skutečně v uvedeném termínu pobývala mimo území ČR. Jak již bylo zdůrazněno, v pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvatelce stran toho, aby prokázala, že si pro svou dočasnou nepřítomnost v ČR, z důvodu návštěvy ve Vietnamu, nemohla bez svého zavinění uloženou zásilkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvořila o svém cestovním dokladu; ten však nepředložila. Jestliže stěžovatelka tvrdí, že její pobyt v cizině měl prověřovat správní orgán, je to zcela v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx že důkaz o jejím pobytu v zahraničí měl správní orgán v dispozici v souvislosti s jeho úřední činností a odmítl jej provést, případně že konkrétní důkaznx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe správním řádu. Kasační argumentace stěžovatelky však takto koncipována nebyla, a proto nelze než konstatovat, že stěžovatelka svou dočasnou nepříxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxt, že v rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty, se uvádí, že pobyt stěžovaxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxl.
Stěžovatelka dále tvrdila, že doručováním fikcí došlo k závažnému zásahu do jejích xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjený s žádostí o prominutí zmeškání lhůty, respektive určení neplatnosti doručení. Těchto prostředků ostatně využila, avšak bezúspěšně.
Namítalaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxjmé, že argumentačně míří na vázanost správních orgánů zavedenou správní praxí a na zásadu předvídatelnosti správního rozhodování, dovoditelné v roxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní praxe) se již Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích opakovaně zabýval, a to například v rozsudcích ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005 - 57, pubxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxě vymezit jako protipól ústavně zakotveného zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 Listiny základních práv a svobod), jehož výraxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxad a použití správních předpisů (včetně postupu dle interních pokynů) apod. (k tomu srov. například usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správníhx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxbovůlí správních orgánů při jejich rozhodování či obecně při jejich činnosti, jejímž důsledkem může být zásah do právního postavení těchto osob. Pokux xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzení, na rozdíl od stěžovatelky, byl ustanoven opatrovník (doručování vyhláškou bylo, z výše uvedených důvodů zcela vyloučeno), bylo by skutečně na zxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo podobnými okolnostmi by se v dané věci rozuměla zejména situace, kdy by účastníkům řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu bylo doručováno po znxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxak stěžovatelka netvrdí, neuvádí ani konkrétní řízení, ve kterých mělo být takto postupováno; úvahy o možném porušení principu vyplývajícího z § 2 odsxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxdle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., avšak tuto námitku argumentačně blížeji nerozvedla. Omezila se tak pouze na obecné konstatování, že nesouhlasí s práxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xoud shledal kasační stížnost nedůvodnou, nezbylo mu, než ji v rozsahu směřujícím proti té části rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta žalobx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxmítnutí odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu pro opožděnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka byla v řízení o kasační stížnosti procesně neúspěšná, právo na náhradu náxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx úspěšného účastníka - žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením nějaké náklady vznikly. Nejvyšší správní soux xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpustné.
V Brně dne 21. prosince 2011
JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu