5 As 87/2011 - 53

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxli; nemohly být tedy naplněny zákonné předpoklady pro uplatnění postupu dle § 24 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Š., zast. advokátem Mgr. Richardem Frommerem, se sídlem AK Ostružnická 6, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxavě, pobočka v Olomouci ze dne 27. 7. 2011, č. j. 76 A 20/2011 - 28, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx x xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdku.
Odůvodnění:
Kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pob. v Olomouci (dále jxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx byla vrácena k dalšímu řízení.
V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že z rozsudku krajského soudu není zcela jasně patrno, jak dospěl k závěru, že spxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxst byla zasílána na adresu žalobce. Dále tato obálka obsahuje prohlášení doručovacího orgánu, že adresátu byla zanechána výzva a poučení o následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). O této skutečnosti se stěžovatel zmínil i vx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe dle stěžovatele zcela zřejmé, že nápis poste restante byl dopsán pracovníkem provádějícím doručení písemnosti, nikoliv správním orgánem. Krajský xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xstanoveních správního řádu ve věci doručování písemností fyzickým osobám. V neposlední řadě je nutno poukázat na skutečnost, že žalobce měl možnost pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxností taktéž vůbec nezabýval.
Z výše uvedených důvodů proto stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx že žalobci nebylo rozhodnutí prvostupňového orgánu doručeno způsobem uvedeným ve správním řádu, tedy že se žalobce nemohl se zásilkou obsahující prvxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxě „poste restante“ žalobce ve své žalobě uvedl pouze, že z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a doručenky k tomuto rozhodnutí plyne, že bylo žalxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x doručování rozhodnutí doručeno bylo. Z tohoto faktu měl správní orgán vyvodit jediný
relevantní
závěr, že řádně doručeno nebylo a doručit jej znovu zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxujícímu orgánu doručit rozhodnutí na „Poste restante G.“, a tím zatížily řízení vadou, pro které je rozhodnutí žalovaného rušeno.
Podle názoru žalobxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxého návrhu nebyly v dané věci naplněny, jak je vyčerpávajícím způsobem uvedeno v žalobě. Stěžovatel tak dle žalobce v kasační stížnosti nejenže nepolexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávní argumentace rozhodnutí krajského soudu a teprve s takto pozměněnou argumentací polemizuje.
S ohledem na to, že žádnou jinou argumentaci, kterx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlobce, aby byla kasační stížnost žalovaného zamítnuta jako nedůvodná.
Kasační stížnost je podle ustanovení § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a jsou v ní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxení § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu a dospěl k závěru, že kasačnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či opožděnosti podaného odvolání žalobce je
a priori
určit, zda prvostupňové rozhodnutí bylo či nebylo žalobci doručeno v souladu s ustanovením § 24 xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xosouzení věci rozhodné skutečnosti
č. j. 5 As 87/2011 - 55
Žalobci bylo doručováno rozhodnutí o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxtože žalobce nebyl zastižen v místě bydliště, byla mu zanechána výzva k vyzvednutí uložené zásilky s poučením o právních důsledcích nevyzvednutí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxnou dnem 21. 6. 2010, lhůta pro podání odvolání potom počala běžet tímto dnem a skončila dne 7. 7. 2010. Odvolání bylo podáno dne 27. 12. 2010.
Žalovaný odxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zneplatnění doručení napadeného rozhodnutí dle § 24 odst. 2 správního řádu, spojeného s prominutím zmeškaného úkonu za podmínek dle § 41 odst. 2 spráxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxil rozhodnutí žalovaného, neboť dospěl k závěru, že pokud by na doručence, jíž je prokazováno doručení, bylo pouze prohlášení doručovacího orgánu, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxobci takto prvostupňové rozhodnutí doručeno. Jelikož doručenka obsahuje i údaj Poste restante G., dle krajského soudu uvedení této skutečnosti vzbuxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxce vylučuje, že písemnost byla doručována poste restante; navíc za situace, kdy na Prohlášení v případě vrácení zásilky je uvedeno opět G. a datum 25. 6. xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxk tvrdí stěžovatel; pravděpodobnější se proto zdá varianta, že žalobci bylo opravdu doručováno pouze na „poste restante G.“.
Nejvyšší správní soud pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx shledal rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění.
Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že rozhodnutí o přestupku bylo zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx prokazováno doručení prvostupňové rozhodnutí, je tedy kromě jména, data narození a adresy žalobce (J. Š., nar. dne …, K.), která je z obou stran diagonáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxi. Doručenka obsahuje prohlášení, že byla zanechána adresátovi výzva a poučení dne 10. 6.; z předmětné doručenky řádné doručení, byť fikcí dle ustanovxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí zanechána výzva a poučení o uložení písemnosti, což je předpokladem pro presumování
fikce
účinného doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu, soxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxa v úložní době a po jejím uplynutí vrácena odesílateli, nemohly být tedy naplněny zákonné předpoklady pro uplatnění postupu dle § 24 odst. 2 správního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xdresát po předložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxena určitá písemnost na určitou poštu, přitom si z určitého důvodu např. nepřeje, aby písemnost byla doručována do jeho bydliště. V případě doručování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxanoví způsob doručování rozhodnutí do vlastních rukou - a o takové doručení rozhodnutí ve věci správního trestání se v daném případě jedná.
Nelze přisxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxla zanechána výzva a poučení o následcích nevyzvednutí písemnosti s razítkem a podpisem doručujícího orgánu), že musely být splněny podmínky pro uložxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxstup pošty při doručování mu nepřísluší posuzovat, resp. je bez významu pro posouzení včasnosti doručení, resp. pro posouzení podmínek pro užití
fikcx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxůže tak však pouze „logicky“ dovozovat. Podle ust. § 19 odst. 1 správního řádu písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil, z toho vyplývá veřxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných subjektů, tedy např. provozovatele poštovních služeb. Za případné vady doručení těmito subjekty nese tedy ve vztahu k dotčeným osobám vždy odpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění
fikce
doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu. Pokud tedy správní orgán doručuje písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovníxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe poštovních služeb dodat poštovní zásilku obsahující danou písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky správního řádu na doručování písemnosxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxemností jsou spjaty ty nejdůležitější důsledky vrchnostenského rozhodování orgánů státní moci (možnost podat opravný prostředek, správní nebo jinxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení, teprve řádným doručením je rozhodnutí pro příjemce účinné. Je proto nezbytné, aby skutečnost, zda a kdy bylo účastníkovi řízení rozhodnutí zaklxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxt. 1 správního řádu pokud adresát písemnosti nebyl zastižen, musí být vyzván k vyzvednutí písemnosti, tzn. musí se dozvědět, kdy a kde lze písemnost vyxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxvnímu orgánu. Je však nutno brát v potaz, že se vrací, resp. příjemce rozhodnutí si vyzvedává počínaje 11. dnem již písemnost doručenou, neboť dle ust. § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx postupovat podle ust. § 24 odst. 2 správního řádu, tedy prokázat, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl uloženou písemnoxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xylo doručeno správnímu orgánu dne 27. 12. 2010, žalobce uvádí, že o údajném projednání přestupku se dozvěděl teprve dne 17. 12. 2010 při osobním jednáníx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Poukázal na protiprávní postup pracovnice pošty a rovněž výslovně konstatoval, že z uvedeného postupu vyplývá neúčinnost doručení ve smyslu zákona. xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xa základě výpovědi policisty, jakožto svědka, poukázal na to, že věc byla projednána, aniž by se k ní mohl vyjádřit.
V doplnění odvolání ze dne 21. 2. 201x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x příloze je zde přiloženo potvrzení Vojenské nemocnice, z něhož vyplývá, že žalobce byl hospitalizován v době od 2. 6. 2010 do 10. 6. 2010. Tuto skutečnosx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxli z písemností žalobce vyplývaly zjevné pochybnosti o způsobu doručení, ale rovněž bylo možno v kontextu s výslovnou námitkou neúčinnosti doručení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxené ustanovení, zcela uvedené
indicie
pominul, nepokusil se v souladu se zásadou obsaženou v ust. § 4 odst. 4 správního řádu odstranit případné nejasxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxí a tudíž došlo k doručení rozhodnutí ve smyslu ust. § 24 odst. 1 správního řádu.
Nejvyšší správní soud neshledal kasační námitky uplatněné stěžovatexxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl vx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxrifu za poskytování právních služeb, a to za jeden úkon právní služby - sepsání vyjádření ke kasační stížnosti, tj. 2100 Kč, dále náhrada hotových výdajx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx x xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxy 2880 Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 8. prosxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR