7 As 103/2011 - 54

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky, může být přímo dotčeno na svém právu na rodinný život její nezletilé dítě, o které tato cizinka také fakticky pečuje. Takové dítě je proto účastníxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxzhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) A. U. O., b) nezl. xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxu: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Mxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v Praze ze dne
27. 5. 2011, č. j. 6 A 122/2011 - 20, se odmítá.
Kasační stížnost žalobce b) proti výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
27. 5. 2xxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xěc se v rozsahu tohoto zrušení vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
IV. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2011, č. j. 6 A 122/2011 - 20, s e
zruxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxční stížnosti žalobkyně a) nemá žádný z účastníků právo na náhradu
nákladů řízení.
VI. V řízení o žalobě žalobkyně a) nemá žádný z účastníků právo na náxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalobci a) A. U. O. a b) nezl. B. U. O. domáhají u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým bx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu žalobkyně a) (výrok I.) a odmítl žalobu žalobce b) (výrok II.) s tím, že žádný z účastníků nemx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx2011-004112, kterým byla žalobkyně a) podle ust. § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xyla stanovena na 70 dnů. Městský soud dospěl k závěru, že žalobce b) je osobou zjevně neoprávněnou k podání žaloby proti rozhodnutí o zajištění žalobkynx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle § 140 zákona o pobytu cizinců. Pokud by měl zajištěn jiný způsob ubytování, mohl by se souhlasem matky pobývat mimo zařízení. Žalobkyně a) namítala pxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxl, že účastníkem řízení je cizinec, který je zajišťován. Rozhodnutím o zajištění vznikají práva a povinnosti pouze tomuto cizinci. Jeho děti nelze povxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxním rodičů dětem nevzniká povinnost rodiče do příslušného zařízení následovat. Čl. 3 Úmluvy o právech dítěte (publikováno pod č. 104/1991 Sb.) sice sxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxně a) nelze podřadit pod činnost týkající se dětí. Zájem takových dětí je zákonem naopak respektován tím, že děti mohou pobývat s rodiči v příslušné částx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu podali žalobci a) a b) v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou výslovně opřeli o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a e) s. ř. s.
Žalobci namítli, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxku rozhodnutí žalovaného bylo zasaženo do subjektivních práv žalobkyně, ale též nezl. žalobce b). Městský soud se mýlí, pokud tvrdí, že faktická situaxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétní situace jednotlivce a povaha opatření, která jsou vůči němu uplatňována. Konkrétní situace obou žalobců se však v ničem podstatném neliší. xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxzl. žalobce b) mohl být ubytován mimo zařízení pro zajištění cizinců, se jeví jako zjevně nerealizovatelná a čistě hypotetická. Je třeba zohlednit jehx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx žalobce b) na osobní svobodu a práva na svobodu pohybu. Dále došlo k porušení čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého zájem dítěte musí být předním hxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt zohlednit zájem dítěte v každém řízení, které se jej týká a vydat na konci takového řízení rozhodnutí, které je s nejlepším zájmem dítěte v souladu. Ani xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí, nedošlo ke zjišťování jeho zvláštních potřeb, žalovaný nezhodnotil, zda požadavky vyplývající z nízkého věku žalobce b) lze v zařízení pro zajištěxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozporu. Této povinnosti odpovídá právo žalobce b) se k otázce svého nejlepšího zájmu vyjádřit a být slyšen. V souladu s nejlepším zájmem dítěte bylo txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 37 písm. b) Úmluvy o právech dítěte, publikováno pod č. 104/1991 Sb.] a nesmí vést k porušování ostatních práv zaručených Úmluvou o právech dítěte. Tak xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí Bělá-Jezová není z hlediska potřeb malých dětí vyhovující, není zde dostatečně zajištěn plnohodnotný spánek dítěte a dostupnost zdravotní péče je nx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k dalšímu řízení.
Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil, pouze soudu sdělil, že žalobkyně a) byla společně se svým synem dne 22. 06. 2011 propuštxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxční stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnili žalobci v poxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxt a věc vrátit tomuto soudu v rozsahu tohoto zrušení k dalšímu řízení. Zároveň Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost žalobkyně a) proti výrxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxoprávněnými. Vedle toho Nejvyšší správní soud sám shledal vadu uvedenou v ust. § 109 odst. 3 s. ř. s., pro kterou musel přistoupit ke zrušení výroku I. naxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xasační stížnost proti všem výrokům napadeného rozsudku.
Podle ust. § 102 věty prvé s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jen ‚žalobce‘) domáhá zrušení soudního rozhodnutí.
Podle ust. § 33 odst. 1 s. ř. s. účastníky řízení jsou navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný) xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xávrh, jedná v řízení každý sám za sebe a s účinky jen pro svou osobu.
Podle ust. § 34 odst. 1 s. ř. s. osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly pxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxom společně projednáno více žalob, ať již podaných samostatně a soudem spojených ke společnému projednání, nebo podaných formou společného návrhu, a x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xx xxst. 8 s. ř. s., i když podají dva žalobci společnou žalobu, jedná každý z nich samostatně - každý je sám účastníkem na straně žalující ve věci své žaloby. Sxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve vztahu k žalobě druhého žalobce. Obě žaloby mohou být vyloučeny k samostatnému projednání, kde bude jednáno na straně žalující pouze s osobou, která xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxostatnými výroky, přičemž na žalobkyni a) nelze nahlížet jako na žalobkyni ve vztahu k žalobě žalobce b) a naopak.
Ani s jedním ze žalobců přitom nebylo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle ust. § 34 odst. 1 s. ř. s. splnit dva předpoklady - 1) musí být přímo dotčena ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo jehx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxznámil, že bude v řízení o žalobě druhého žalobce uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.
Žalobkyně a) tedy nebyla účastníkem řízení o žalobě žalxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx napadeného rozsudku, kterým byla tato žaloba odmítnuta. Nejvyšší správní soud proto přistoupil k odmítnutí kasační stížnosti žalobkyně a) proti výrxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxěnou na tomto řízení. Zjevně tedy nebyl podle ust. § 102 věty prvé s. ř. s. oprávněn podat kasační stížnost proti výroku I. napadeného rozsudku, kterým bxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx. c) s. ř. s.
Nejvyšší správní soud tak mohl přistoupit k přezkumu výroku II. napadeného rozhodnutí, a to pouze na základě kasační stížnosti žalobce b)x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx na svobodu pohybu. Zároveň došlo k porušení čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Nebyla splněna podmínka souladu s nejlepším zájmem dítěte a se žalobcem b) nexxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxídá právo dítěte se k otázce svého nejlepšího zájmu vyjádřit a být slyšen.
Lze proto shrnout, že podle žalobce b) bylo žalobou napadeným rozhodnutím zaxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tato námitka je důvodná.
Podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s., kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.
Jak přitom uvedl rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xx xx xxx xxxx dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě dojít nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxd.cz)
Žalobce b) by tak mohl být osobou zjevně neoprávněnou k podání žaloby pouze tehdy, pokud by jeho tvrzení o dotčení na jeho právech byla zjevně neopxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxná.
V prvé řadě je však nutno odmítnout tvrzení, že žalobou napadeným rozhodnutím byl žalobce b) zbaven osobní svobody. Tímto rozhodnutím, jak výslovxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x 140 zákona o pobytu cizinců, podle něhož je provozovatel zařízení pro zajištění cizinců oprávněn ubytovat v části s mírným režimem cizince, vůči kteréxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnec v zařízení v režimu ubytovaného cizince. Zákon také výslovně uvádí, že je-li ubytovaný cizinec schopen uvědomit si omezení spojená s pobytem v zaříxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxsobilosti k právním úkonům, může opustit zařízení jen po písemném souhlasu zákonného zástupce. Ubytování žalobce b) tedy v žádném případě nebylo nevyxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxče zajištěna i jinak, než pobytem v zařízení spolu s matkou. Je však také na ní, aby ona sama zvážila, která z variant bude v souladu s nejlepším zájmem jejíxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxající z rozhodnutí o zajištění matky. Umístění nezletilého do zařízení pro pobyt cizinců je primárně výsledkem rozhodnutí jeho zákonných zástupců, bxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxtím o zajištění žalobkyně a) tedy nedošlo k omezení osobní svobody ani práva volného pohybu žalobce b).
Žalobce b) však měl podle ust. § 27 odst. 2 správxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xa rodinný život. Právě na právu účastnit se správního řízení i na právu na rodinný život mohl být žalobce b) žalobou napadeným rozhodnutím zkrácen, v důsxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxtčeny na svých právech nebo povinnostech.
Podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikována pod č. 209/1992 Sb.; dále jen „Úxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářskéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx života Úmluvou definován, je vykládán poměrně extenzivně, vždy s důrazem na fungující (reálný) rodinný život [srov. např. rozsudky Evropského soudu xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx 13. 6. 1979 ve věci Marckx proti Belgii (stížnost č. 6833/74)]. Vztahem zakládajícím rodinný život je bezesporu vztah matky a jejího dítěte, o které matxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnotný rodinný život (zde v zařízení pro zajištění cizinců jako ubytovaný cizinec), je tímto zasaženo do práva dítěte na rodinný život.
Jak vyplývá z člx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxení účastenství ve správním řízení. Správní řád v ust. § 27 odst. 2 přiznává účastenství ve správním řízení všem, kdo mohou být rozhodnutím přímo dotčenx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx tj. požadavku souladu se zákonem, nezbytnosti a přiměřenosti, je až předmětem meritorního posouzení ve správním rozhodnutí.
Při posuzování souladx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xýt zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxovat nejen řízení, které se přímo týká dítěte, nýbrž také řízení, jimiž je dítě nepřímo ovlivňováno (srov. materiál Výboru pro práva dítěte: Committee xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dostupný z http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm). Nutnost respektovat zájem dítěte při posuzování nezbytnosti a přiměřenoxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xroti Německu (stížnost č. 25735/94)].
Výše uvedené ale neznamená, že správní orgán musí přijmout rozhodnutí, které bude v souladu s nejlepším zájmem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xítě nebude zpravidla odpovídat nejlepšímu zájmu tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx napadeným rozhodnutím bylo zasaženo do právní sféry žalobce b), mohl jím (resp. jemu předcházejícím postupem správního orgánu) být zkrácen na svém prxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý soud pochybil, pokud jeho žalobu odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Výrok II. napadeného rozsudku bylo proto nutné na základě kasační stížnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxovnání poukázat také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2009, č. j. 5 As 95/2008 - 73 (dostupný z www.nssoud.cz), v němž bylo připuštěxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx x26/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto případě totiž Nejvyšší správnx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzení důvodnosti kasační stížnosti žalobkyně a) proti výrokům I. a III. napadeného rozsudku, shledal, že řízení před městským soudem bylo ve vztahu k žaxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xalobkyně a) totiž neměla být vůbec meritorně projednána.
Jak vyplývá z ustálené judikatury, žalobce může v řízení o žalobě proti rozhodnutí správníhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxácení na právech hmotných, ale i na právech procesních. Žalobce se tedy může domoci ochrany jen proti porušení těch vlastních práv, na nichž byl vydaným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x x7, č. 379/2004 Sb. NSS, ze dne 28. 1. 2009, č. j. 8 As 52/2008 - 92, ze dne 29. 8. 2008, č. j. 5 As 10/2008 - 103, nebo ze dne 19. 8. 2011, č. j. 5 As 58/2011 - 141, všecxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxbě bylo namítáno, že nebyl zkoumán zájem žalobce b), nebylo vydáno rozhodnutí, které je v souladu s nejlepším zájmem žalobce b), a že se žalobcem b) nebylx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxy považovat za uplatněné jak žalobkyní a), tak žalobcem b). Za této situace sice žalobkyně a) uplatnila žalobní námitky, ovšem žádná z nich nebyla přípuxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxny práv žalobce b), ovšem ne vlastním jménem, nýbrž jménem tohoto dítěte jako jeho zákonná zástupkyně.
V řízení o žalobě žalobkyně a) tedy nebylo veřejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení a tento nedostatek byl neodstranitelný. Za daného stavu městský soud pochybil, pokud žalobu žalobkyně a) meritorně projednal. Pro tuto vadu Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud současně se zrušením výroku I. rozsudku městského soudu sám žalobu odmítl (§ 110 odst. 1, věta za středníkem ve spojení s ust. § 46 odst. 1 písm. ax xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xapadeného rozsudku však také zakládá další důvod pro zrušení na něm závislého výroku o nákladech řízení (výrok III. napadeného rozsudku); ten je zárovxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxku II. rozsudku a kasační stížnosti žalobce b) proti výroku I. napadeného rozsudku, neboť byly podány osobami k tomu zjevně neoprávněnými. Zároveň posxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a proto napadené rozhodnutí v tomto rozsahu podle ustanovení § 110 odst. 1 věta prvá před středníkem s. ř. s. zrušil, a věc vrátil městskému soudu k dalšíxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxíkem s. ř. s. a v souladu s ust. § 110 odst. 1, věta za středníkem s. ř. s. žalobu žalobkyně a) odmítl.
Kasační soud ve věci rozhodl v souladu s ustanovením § 1xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti žalobce a) rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Protože však bude na základě výroku III. tohoto rozsudku před městským sxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxní stížnosti žalobkyně a) a zároveň přistoupil podle ust. § 110 odst. 2, věty druhé s. ř. s. také k rozhodnutí o nákladech řízení o žalobě žalobkyně a), nebxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxmítnuta, bylo o nákladech řízení o žalobě žalobkyně a) i o kasační stížnosti žalobkyně a) rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. výroky V. a VI. toxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xejvyšší správní soud rozhodl také o odměně a náhradě hotových výdajů ustanoveného zástupce žalobkyně a), advokáta Mgr. Lumíra Veselého, a to tak, že toxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxosti neučinil žádný úkon právní služby ani mu nevznikly žádné jiné náklady spojené se zastupováním žalobkyně a).
Podle § 110 odst. 3 s. ř. s., zruší-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxzán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.
V dalším řízení bude na městském soudu, aby žalobu žalobce b) věcxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxází v úvahu jako osoba zúčastněná na řízení o žalobě žalobce b), neboť byla žalobou napadeným rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech a povinnostechx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty