4 As 12/2011 - 100

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
x xx xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o užitných vzorech), který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit. Správní orgán je tak oprávněn pouze posoudit argumentaci naxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech) musí být kompletní argumentace navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán, a k důvodům pozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xprávním spisu obsažen v českém jazyce, představuje podstatné porušení § 16 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
IV. Užil-li správní orgán ve svém rozhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pojmu, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhoxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxší Drápalovou, advokátkou, se sídlem Bašty 6, Brno, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o kasačnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. PUV 1992xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx vzor zůstává v platnosti v plném rozsahu. V odůvodnění uvedl, že technickým řešením chráněným užitným vzorem č. 48 je podle nároků na ochranu:
1. Zařízxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxou samostatnou bezpečnostní vložku (2), která je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku (5), k němuž je přiřazen třmen (10), přičemž těleso (3x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (7) vozidla.
2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nepohyblivou část (8) tvoří vzpěrná tyč řazení, zatímco pohyblivou část (7) řadicí tyč.
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxn dne 18. 8. 1942, tudíž může být namítán proti novosti technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem. Žalovaný shledal, že namítané řešení nxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnku novosti splňuje, stejně jako druhý nárok na ochranu, který na prvním nároku závisí a platí jen ve spojení s ním. K podmínce překročení rámce pouhé odbxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxiky, reprezentovaného namítaným US patentem, překračuje míru tvůrčí úrovně, kterou musí technické řešení chráněné užitným vzorem disponovat. Zapuxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxtím ze dne 15. 9. 2008, č. j. PUV 1992-46, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „úřad“) vyhověl rozkladu podanému společností MARBO CZ xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh vzorů. Částečný výmaz působí od počátku jeho platnosti. Ve výroku dále stanovil nároky na ochranu uvedeného užitného vzoru v tomto znění: „Zařízení pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxatelné části (1) je upravena samostatná bezpečnostní vložka (2), která je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku (5), vyznačující se tím, že k xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nepohyblivou část (8) tvoří vzpěrná tyč řazení, zatímco pohyblivou část (7) řadicí tyč.“ Předseda úřadu rovněž rozhodl o vrácení složené
kauce
ve výšx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x až 5 namítaného US patentu. Konkrétní provedení uzamykacího zařízení podle těchto obrázků, určeného pro vozidla s řadicí pákou umístěnou pod volantexx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xesp. skříní (2). V ní je odnímatelně upevněna řadicí páka (5) a pouzdro zámku (15), ve kterém je upravena odpružená zámková vložka (17) spojená prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxh v pouzdru C‘ a sloupku C, čímž je zamezen otočný pohyb řadicí páky (5). Z porovnání technického řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitnxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxení. U napadeného užitného vzoru je těleso zámku s vložkou přistavenou k odpruženému kolíku zapuštěno do karoserie vozidla a upevněno na nepohyblivé čxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xe těleso zámku zapuštěno do krytu, resp. skříně (2), umístěného na vrchní části sloupku C. Předseda úřadu považoval za karoserii vozidla (karosování) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxro zámku (15), ve kterém je upravena zámková vložka (17), která je přistavena k odpruženému blokovacímu kolíku (23). V obou případech je tedy těleso zámxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části vozidla, neboť kryt, resp. skříň (2), v níž je těleso zámku upevněno, je spojena s řadicí tyčí D, která musí vykonávat minimálně otočný pohyb, a je txxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nároku na ochranu se shoduje s řešením na obrázcích 1 až 5 namítaného US patentu v těchto znacích: těleso zámku obsahuje samostatnou bezpečnostní vložkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xeobsahuje tyto znaky napadeného užitného vzoru: těleso zámku je upevněno na nepohyblivé části karoserie vozidla a třmen je upevněn protilehle na pohyxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxranu byly před podáním přihlášky užitného vzoru samy o sobě známé, jak bylo doloženo namítaným US patentem, neboť tímto důkazem nebyla prokázána nenovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu na závadu novosti ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
Dále předseda úřadu v odůvodněnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxích schopností odborníka v dané oblasti techniky. Z popisu napadeného užitného vzoru vyplývá, že úkolem technického řešení je odstranit nevýhody dosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxní vozidla. Nevýhody těchto zařízení byly spatřovány zejména v tom, že jsou za použití síly či pomocných nástrojů snadno odstranitelná. Podstata techxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxná bezpečnostní vložka přistavená k odpruženému kolíku, přičemž těleso zámku je zapuštěno do karoserie vozidla. Technické řešení namítaného US patexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxavena k odpruženému kolíku. Z provedení podle obrázků 6 a 7 je pak zřejmé, že pouzdro zámku je uchyceno na konzole upevněné z vnější strany na krytu mechanxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxn a u namítaného řešení podpůrný prvek. Třmen i podpůrný prvek jsou upevněny na pohyblivé části vozidla protilehle ke kolíku. Namítaný US patent podle pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxe odborník zabývat myšlenkou lepšího zabezpečení motorových vozidel za použití mechanismu známého z US patentu, má nepochybně představu, kam tento mxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zámků jsou za účelem zamezení jejich destrukce běžně zapuštěna v karoserii vozidla, a to u vozidel vyráběných před podáním přihlášky napadeného užitnxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdnosti, ale za technickou samozřejmost. Předseda úřadu konstatoval, že řešení podle napadeného užitného vzoru v rozsahu prvního nároku na ochranu nexxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxje značné zjednodušení konstrukce zařízení, neřeší totiž jeho konstrukci, nýbrž pouze umístění. Přínos technického řešení podle napadeného užitnéxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Toto konstrukční provedení obsažené ve druhém nároku na ochranu nelze z namítaného US patentu seznat, navrhovatelka výmazu ostatně ani žádné konkrétxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxanu je možno vzhledem k namítanému US patentu považovat za souhrn znaků definujících zařízení přesahující stav techniky. Předseda úřadu proto rozhodxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xe kterých se znaky shodné s namítaným řešením převádějí do předvýznakové části prvého nároku na ochranu, k níž se jako význaková část připojují znaky obxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu.
V žalobě podané proti tomuto rozhodnutí žalobce namítal, že rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávného skutkového zjištění, zjevně vadného prxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxhodnutí dostatečně a přesvědčivě neodůvodnil, navíc nerespektoval závazný právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7x xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxcí páky a zámku pro motorová vozidla, který po odejmutí páky udržuje řazení v nečinném stavu a brání opětovnému připojení páky. Naopak technické řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxle žalobce účelově upravuje namítaný US patent, kdy pozice (2) vydává za skříň nebo kryt, ač se jedná o západku nebo podpůrný prvek (2), a klade si otázku, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxího mechanismu a poháněcí soustavy motorového vozidla, nelze považovat za součást karoserie. Podotkl dále, že užitný vzor neobsahuje znak - odpojitexxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxán tvrzením, že řešení podle užitného vzoru je nové ve dvou znacích, potvrdil, že splňuje také kritérium vynálezecké činnosti. Ze stavu techniky předsxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxosti, a nemůže si brát na pomoc ani poznatky z užitného vzoru, který stavem techniky není. Teprve z užitného vzoru se odborník dozvídá o znacích odlišnýcx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxále splněno kritérium překročení pouhé odborné dovednosti. Zdůraznil, že správní orgán nemůže zkoumat jednotlivé znaky technického řešení, které zxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxk US patentu - odpojitelnou řadicí páku. Žalobce rovněž zmínil rozhodovací praxi žalovaného a jeho výklad pojmu odborná dovednost; v té souvislosti poxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxšímu řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxivně. Konstatování novosti řešení tedy v sobě nenese překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Správní orgán proto zcela v souladu se zákonem s ohledxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxm rutinní činnosti odborníka v daném oboru, kdy stav techniky ho mohl navést k vytvoření předmětného zařízení v očekávání jeho zlepšení nebo výhody“, txxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxěr, že přiznáním novosti řešení správní orgán fakticky potvrdil splnění kritéria vynálezecké činnosti. Za důvodnou nepovažoval soud ani námitku, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxko celek, a ignoroval existenci odpojitelné řadicí páky. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je podle soudu zřejmé, že správní orgán při přezkoumání pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xral v potaz odnímatelnost řadicí páky, a výsledky porovnání srozumitelně popsal. Pokud jde o hodnocení překročení rámce pouhé odborné dovednosti, tjx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xrvní nárok na ochranu napadeného užitného vzoru tuto podmínku nesplňuje. Správní orgán porovnal technické řešení chráněné užitným vzorem s technickxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, které specifikují umístění bezpečnostní zámkové vložky v pouzdru zámku, resp. v tělese záxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xozidla. I při úvaze o překročení rámce pouhé odborné dovednosti předseda úřadu posuzoval jednotlivá řešení v celém jejich kontextu. Tvrzení o odpojitxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxního orgánu v napadeném rozhodnutí. Fakt, že řadicí páka je v namítaném řešení odpojitelná, nijak nekoliduje se závěrem předsedy úřadu, že zapuštěním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxo umístění. Poukaz na odpojitelnost řadicí páky nijak nezpochybňuje závěr, že přínos technického řešení podle užitného vzoru k dosavadnímu stavu tecxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxi vozidla, kterou tvoří řadicí tyč. Žalobce nezpochybnil napadené rozhodnutí ani tvrzením, že si předseda úřadu účelově upravil namítané řešení, kdyx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Soud podotkl, že správní orgán tento závěr vyslovil při úvaze o novosti řešení, která nakonec vyzněla ve prospěch žalobce, a konstatoval, že toto tvrzxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxstění zámku je činností nepřekračující rámec odborné způsobilosti. Soud nepřisvědčil ani námitce nerespektování závazného právního názoru Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtujících skutečností, které mají ochranu poskytnutou užitnému vzoru jeho zápisem do rejstříku vyvrátit. Tato povinnost spočívala v tvrzení jednotlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu, který v tomto ohledu není vázán výlučně tvrzeními uvedenými v návrhu na výmaz užitného vzoru. V tomto směru se tedy Městský soud v Praze neztotxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxou v návrhu na výmaz užitného vzoru o důvody, které nebyly navrhovatelem uplatněny. Vzhledem ke shora uvedenému Městský soud v Praze žalobu zamítl jako xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Městský soud v Praze se podle stěžovatele nevyxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrávní názor Nejvyššího správního soudu, opírá se o technicky nesprávné a zkreslující údaje a přebírá nesprávné hodnocení stavu techniky. US patent č. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxelnou řadicí páku; pokud ji automobil nemá, musí být běžná páka odstraněna nebo přeříznuta a nahrazena řadicí pákou podle vynálezu, který jinak nelze pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xři posuzování US patentu, sloupek C je totiž podle obrázků 1 až 5 připojen ke sloupku A volantu B, nikoliv ke karoserii, která není ani naznačena. Poněvadx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxr“ neznamená skříň. Rovněž si upravil citaci naučného slovníku, když pojmy z karoserie motocyklu zevšeobecnil na čtyřstopá vozidla. Správní orgán klxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xšak různým pojmenováním od sebe neodliší. Stěžovatel porovnal znaky US patentu podle obrázků 1 až 5 a užitného vzoru a vyjmenoval jednotlivé rozdíly; dxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxitným vzorem se s řešením znázorněným na obrázcích 1 až 5 namítaného US patentu shoduje pouze v tom, že vykazuje těleso (v napadeném užitném vzoru označexx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xedy neobsahuje tyto znaky napadeného užitného vzoru:
1. bezpečnostní vložka je uložena v nedemontovatelné části tělesa (3) zámku,
2. bezpečnostní xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxivé části karoserie vozidla,
5. třmen je upevněn protilehle na pohyblivé části karoserie vozidla. Podle stěžovatele je tak nesporné, že namítaný US pxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkový pojem zákon nezná. Za nepřípustný považoval stěžovatel také výklad Městského soudu v Praze, který použil při výkladu pojmu překročení rámce pouhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xžitného vzoru a nepřípustně si upravil nárok na ochranu napadeného užitného vzoru vypuštěním znaku. I velmi špatný odborník podle stěžovatele okamžixx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxší zařízení, musí je konstruovat jinak. K vytvoření zařízení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru odborníkovi nepomůže ani znalxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxužený zajišťovací kolík (např. zámek u vozidel značky Wartburg). Totéž platí pro znalost zámku dveří, který navíc vždy bývá zapuštěn na pohyblivé částx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxů oproti US patentu, tedy je konstrukčně jednodušší. Přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti nelze podle stěžovatele stavět nad vynálezeckou činnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi (rutinní činnosti) odborníka. Stěžovatel namítal, že předseda úřadu sice vzal na vědomí, že řadicí páka v US patentu je odnímatelná, nevzal však do úvxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x jednu pro zamezení manipulace s řadicí pákou při jeho zamčení a druhou pro zajištění polohy řadicí páky. Dvojí aretace podle stěžovatele brání zapuštěxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx2, který napadený užitný vzor zdokonaluje a zlepšuje jeho účinky, u něhož bylo při shodném stavu techniky kritérium vynálezecké činnosti splněno, zatxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxl a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že důvodem pro částečné zrušení napadeného uxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnných znaků, jež jsou podmínkou zápisné způsobilosti užitných vzorů. Přesažení rámce odborné dovednosti je určitou mírou duševní činnosti, která muxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hodnotící měřítko nezná. K poukazu na GB patent žalovaný konstatoval, že je v řízení o výmazu (čistě návrhovém a koncentrovaném) vázán návrhem a nemůže xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxadě správně zjištěného skutkového stavu a respektuje právní názor Nejvyššího správního soudu. Rovněž Městský soud v Praze nepochybil, proto žalovanx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmal při tom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Stěžovatel se v kasační stížnosti dovolával důvodů pxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právnx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxuze z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení sx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxjící skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o kasační stížnosti.
Na základě přihlášky ze dne 25. 11. 1991, č. 46-92, žalovaný dne 24. 2. 1993 zapsal do rexxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxním ze dne 29. 2. 2000 společnost MARBO CZ a. s. navrhla výmaz užitného vzoru č. 48 a konstatovala, že řešení popsané v tomto užitném vzoru není nové a nepřexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxost MARBO CZ a. s. uvedla, že v US spisu jsou zobrazeny a popsány všechny hlavní znaky, případně jejich technické ekvivalenty, které jsou uvedeny v prvém x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxntovatelné části upravená samostatná bezpečnostní vložka podle užitného vzoru a těleso zámku s vložkou pro ovládání klíčem podle US patentu,
2. podlx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxačenou zámkem vložkou, ke které je přiřazen blokovací čep, přičemž vnitřní kluzná pružina je uložena v pouzdru - tělesu zámku,
3. podle užitného vzoru xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupek s otvorem (tj. třmen, kterým prochází blokovací čep - zajišťovací kolík),
4. podle užitného vzoru je těleso zámku zapuštěno do karoserie vozidxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxyblivá část vozidla,
5. podle užitného vzoru je třmen upevněn protilehle na pohyblivé části vozidla a podle US patentu je držák nebo podpůrný člen s otvxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pouhé odborné dovednosti, je umístění tělesa zámku na vzpěrnou tyč řazení rychlosti. Tehdy již neplatný US spis podle společnosti MARBO CZ a. s. dává prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xychlosti prostřednictvím třmenu (protikusu umístěného na pohyblivé části automobilu), aplikoval na ekvivalentně stejné zařízení. S ohledem na uvexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xůstává v platnosti v plném rozsahu.
Proti tomuto rozhodnutí podala společnost MARBO CZ a. s. rozklad, v němž s odkazem na zmíněný US patent č. 2,293,197 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xrostředky vynálezu musí však být uspořádány v karoserii vozidla tak, aby jádro zámku bylo dostupné a mohlo být ovládáno klíčem. Taková informace je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxíčem. Uspořádání tělesa zámku na nepohyblivé části vozidla je známo z namítaného US patentu, tento znak napadeného vzoru proto není nový. Zabudování pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není objasněno, jak je odstraněn nedostatek známých zařízení spočívající v tom, že po znehodnocení zařízení nebude možno automobil provozovat. Úřad xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xodle společnosti MARBO CZ a. s. nesplňuje podmínku novosti, ani podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Úřad nad rámec popisu a podstaty uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx zámek podle US patentu uspořádaný v prostoru motoru vozidla vykazuje stejnou míru bezpečnosti jako zámek podle napadeného užitného vzoru. V dosavadnxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxž zámky zapuštěné do karoserie vozidla, proto vlastnost - odstranění snadné přístupnosti nosiče zámku
- daná zapuštěním tělesa zámku do karoserie, nxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxevnění tělesa zámku k nepohyblivé části vozidla a je znám z namítaného US patentu. Ostatní prvky uvedené v nárocích na ochranu nemohou k dosažení deklarxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxa zámku do karoserie je ekvivalentem umístění nosiče zámku do prostoru motoru vozidla, popsaného v US patentu. Vytčeného cíle napadeného užitného vzoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxě užitným vzorem. Společnost MARBO CZ a. s. navrhla, aby bylo rozhodnutí úřadu zrušeno a užitný vzor byl vymazán z rejstříku v plném rozsahu.
Žalobce ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xozidla, jde však o motorové vozidlo. V US patentu se podle žalobce nehovoří o umístění zařízení v motoru vozidla, ale o možnosti montovat zařízení při výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxat i na svislou řadicí páku na podlaze, nikoliv však v motoru. Žalobce dále konstatoval, že podle jeho užitného vzoru je těleso zámku zapuštěno do karosexxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xaloženy na nesprávném překladu US patentu, jenž hovoří o demontovatelné řadicí páce, o které není ani zmínka v užitném vzoru č. 48. Žalobce uzavřel, že nxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxle užitného vzoru č. 48 již byly vyrobeny řádově desetitisíce zámků. Žalobce navrhl, aby byl rozklad zamítnut a užitný vzor ponechán v platnosti v plném xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo sp. zn. PUV 1992-46, ze dne 12. 12. 2000, ve výroku změnil takto: Užitný vzor č. 48 se částečně vymazává z rejstříku užitných vzorů. Částečný výmaz působx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxx xxxx xxx
xxxx rozhodnutí zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění konstxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxh prokázání. Za důvod výmazu přitom nelze považovat pouze příslušné ustanovení zákona, tj. důvod ve formálním slova smyslu, neboť pojem důvod výmazu zxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo řízení brát zřetel na další důvody pro výmaz užitného vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit.... V napadeném rozhodnutí však předseda úřadu odůvodnil částečný výmaz užitného xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxní navrhovatelky výmazu. Jde především o argumentaci existencí samonosných karoserií a umístěním tělesa zámku protilehle vzhledem k řadící tyči nacxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zámku do středového tunelu za účelem zamezení destrukce zámkové vložky je nutno považovat za konkrétní, rutinní variantu uspořádání zámků dveří či záxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxřeší jeho konstrukci, nýbrž pouze umístění.... Popsaným postupem předseda úřadu podle názoru Nejvyššího správního soudu významně zasáhl do práv žalxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxhu na výmaz užitného vzoru musí správní orgán vzít v potaz skutečnost, že nerozhoduje o právu či povinnosti pouze jednoho subjektu, ale o právech a povinxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxincip a obsah namítaného US patentu, když vycházela z chybného překladu a argumentovala možností umístit zámek do motoru vozidla. Ze srovnání užitnéhx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnohem praktičtějším.“
Správní orgán poté nařídil ústní jednání, které se konalo dne 21. 2. 2008. Zástupce stěžovatele i zástupce navrhovatelky výmaxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvého stavu posoudil Nejvyšší správní soud jednotlivé kasační námitky a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Podle § 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxmi vzory.
Podle § 17 odst. 1 písm. a) téhož zákona na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé x xxxxxxx xxxxx x x x xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xůkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.
Nexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59. Z tohoto právního názoru Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že správní orgán je v řízení o výmaz užixxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxvněn pouze posoudit argumentaci navrhovatele výmazu, kterou může shledat nedůvodnou, případně jí zcela nebo z části přisvědčit.
Městský soud v Prazx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi v návrhu na výmaz užitného vzoru. Naopak, Nejvyšší správní soud již v citovaném rozsudku konstatoval, že správní orgán v průběhu správního řízení nemxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výmazu navrhovatelem neuplatněné. V návrhovém řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku je totiž správní orgán limitován obsahem návrhu na výmaz.
Usxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxznamená, že by postačil odkaz na příslušné zákonné ustanovení. Vyžaduje se formulace konkrétních důvodů právních i skutkových, pro které by měl být užxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxávní orgán nebyl tvrzeními navrhovatele vázán a mohl si domýšlet vlastní důvody pro výmaz užitného vzoru z rejstříku.
Nejvyšší správní soud proto shlxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo správního soudu vysloveného v rozsudku ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59.
V projednávané věci předseda úřadu vázán právním názorem Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředseda úřadu splnění podmínky novosti technického řešení podle napadeného užitného vzoru, považoval Nejvyšší správní soud za nadbytečné dále se otxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbočil z předmětu řízení vymezeného návrhem na výmaz užitného vzoru. V tomto návrhu navrhovatelka uvedla: „Za technický ekvivalent, který nemůže vyboxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxeného vzoru.“ Dále navrhovatelka výmazu tvrdila, že „[d]nes již neplatný US spis č. dává průměrnému odborníkovi dostatečný návod k tomu, aby zde popsaxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xohyblivé části automobilu aplikoval ekvivalentně na stejné zařízení.“ xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
V rozhodnutí napadeném žalobou správní orgán zaujal názor, že přínos technického řešení podle užitného vzoru č. 48 k dosavadnímu stavu techniky lze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx řadicí tyč. Toto konstrukční provedení obsažené ve druhém nároku na ochranu nelze z namítaného US patentu seznat, navrhovatelka výmazu ostatně ani žáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaci navrhovatelky obsaženou v návrhu na výmazu užitného vzoru č. 48 týkající se otázky překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Namísto toho, aby za xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhovatelkou výmazu zamítl a napadené rozhodnutí žalovaného potvrdil, však předseda úřad vykonstruoval vlastní důvody, které jej vedly k částečnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xnaků konstrukčního provedení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Také argument, že odborník má za použití mechanismu známého x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu. Totéž platí pro úvahu týkající se zámků dveří a kufru vozidla zapuštěných v karoserii vozidla a vlastní úvahu předsedy úřadu o tom, které pxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávní orgán tudíž nebyl oprávněn na jejich základě rozhodnout o částečném výmazu užitného vzoru č. 48 z rejstříku užitných vzorů.
Nejvyšší správní soux xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx je naprosto nepřípustné, neboť se jedná o neoprávněné zvýhodnění jednoho účastníka správního řízení oproti jinému. Obsahem návrhu na výmaz užitného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxihlížet, natožpak si sám vlastní důvody domýšlet.
V projednávané věci tak předseda úřadu významně zasáhl do práv stěžovatele, když nepřípustně zvýhxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xávazný právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59.
Námitku stěžovatele, že se předseda úřadx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo povinností Městského soudu v Praze pro tuto důvodně vytýkanou vadu řízení žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit a věc vrátit žalovanéxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xospěl k závěru, že návrh na výmaz užitného vzoru podaný společností MARBO CZ a. s. neobsahuje dostatečné důvody pro to, aby mohl být užitný vzor č. 48 vymaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxný navrhovatelkou výmazu a potvrdí rozhodnutí žalovaného, nelze vyloučit, že navrhovatelka výmazu toto rozhodnutí napadne žalobou. Níže popsané vaxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho správního soudu, „[b]ylo-li správní rozhodnutí, které nabylo právní moci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb., správním soudem zrušeno již zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx4 Sb.,
a contrario
)“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007 - 100, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxím řízení, zrušil Nejvyšší správní soud zmíněným rozsudkem ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59, v době účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řádx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvní řád z roku 2004, což také činil.
Podle § 16 odst. 1 správního řádu z roku 2004 v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xěhož správní orgány při svém rozhodování vycházely, je anglicky psaný dokument zachycující slovní popis US patentu č. 2,293,197 včetně jeho vyobrazexxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí překlad do českého jazyka, což současně znamená, že příslušnou část řízení musel vést v anglickém jazyce. Takový postup mu však správní řád z roku 2004 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xprávního řádu z roku 2004, které mu ukládá v řízení jednat v jazyce českém.
Samotná skutečnost, že stěžejní důkazní prostředek není ve spisu obsažen v čxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. To platí tím spíše za situace, kdy si účastníci správního řízení již v průběhu správního řízení předmětnou listinu překlxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxtní judikatury „[k]rajský soud je oprávněn zrušit rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení, byť by nebyly žalobcem výslovně namítány, pokud tyto vxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xne 8. 3. 2011, č. j. 7 Azs 79/2009 - 84, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 2288/2011, www.nssoud.cz).
Popsaný postup sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdnictví nemůže učinit náležitý úsudek o tom, jaký byl v průběhu správního řízení zjištěn skutkový stav. K vytčené vadě řízení byl tudíž Městský soud v Prxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxyšší správní soud také v tom, že předseda úřadu užil ve svém rozhodnutí neurčitý právní pojem „pouhá odborná dovednost“, aniž náležitě objasnil obsah a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxchniky“, který má navíc podle názoru Nejvyššího správního soudu poněkud jiný význam.
Požadavek na překročení rámce profesionálních schopností odbxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xymezení neurčitého právního pojmu je však povinností správního orgánu a Nejvyšší správní soud není oprávněn jeho nedostatek nahrazovat vlastní úvahxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxvní orgán neporušil nějaké ustanovení právního předpisu a zda svou úvahu náležitě odůvodnil.
Uvedeným požadavkům, které vyplývají z konstantní judxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního soudu pod č. 701/2005, nebo rozsudek ze dne 17. 8. 2005, č. j. 4 As 8/2004 - 122, případně rozsudek ze dne 20. 10. 2004, č. j. 1 As 10/2003 - 58, publikovaxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtál. Žalobou napadené rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Městský soud v Praze měl txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxného rozhodnutí a zpochybňující výklad zmíněného pojmu předsedou úřadu, případně z úřední povinnosti. Nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí toxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud podotýká, že podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti by měl správní orgán posuzovat v kontextu doby přihlášení užitného vzoru a dbát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxrníkům v dané oblasti zřejmé z namítaného US patentu již v době zápisu užitného vzoru do rejstříku, jak se domníval předseda úřadu, je s podivem, že návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, pokud ze shora uvedených důvodů, z nichž část uplatnil stěžovatel v žalobě a k části byl soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti, rozhodnutí předxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxk nezákonnost napadeného rozsudku. Tuto vadu stěžovatel v kasační stížnosti namítal pouze ve vztahu k nedodržení závazného právního názoru, ve zbytkx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x 110 odst. 3 s. ř. s., zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu průmyslového vlastnictví zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) a c) s. ř. s. ze všech shora označených důvodů a zavázal předsedu úřadu k tomu, aby si opatřix xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxřit. V rozhodnutí poté předseda úřadu náležitě objasní rozsah a význam neurčitého právního pojmu „pouhá odborná dovednost“ a bude hodnotit napadený uxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle § 110 odst. 2 s. ř. s. v novém rozhodnutí ve věci Městský soud v Praze.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx