4 As 27/2011 - 37

(p) - překonáno rozsudkem RS NSS 6 As 405/2017 - 33 ze dne 06. února 2019

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Český svaz ochránců příxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxoti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxmuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 26. 1. 2011 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxa 5, Odboru dopravy a životního prostředí ze dne 20. 4. 2010, č. j. MC05/15814/2010/ODŽ/Křik, jímž byla žalobci podle § 27a odst. 17 písm. a) zákona č. 24xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxeného zákona, který spáchal tím, že v době od 2. 7. 2007 až dosud choval zvíře (vlka) v pro něj nevyhovujících prostorách ve dvou klecích o rozmezích 3 m x 2 m x xx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxxx
Žalobce v podané žalobě namítal, že „argumentace žalovaného v tom smyslu, že odborné vyjádření (MěVS v Praze) je závazné z hlediska věcného posouzení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxrávní orgán závazným), které činí výsledek správního řízení a rozhodnutí správního orgánu
a priori
zcela závislým na odborném posouzení orgánem vetxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxžnost domoci se stanoveným postupem své práva u nezávislého a nestranného soudu (a ve stanovených případech u jiného orgánu) a je tudíž jakožto stojící x xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxbce má postup podle § 24a zákona č. 246/1992 Sb., (tak jak tomu bylo i v jeho případě), za následek, že již okamžikem podání podnětu je o výsledku správníhx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxení věci orgánem veterinární správy je věcně nesprávné nebo mylné. Podle žalobce je v daném případě posouzení Městskou veterinární správou nesprávné xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxž je jí známo, že není závazné, a to i z důvodu, že nikdy a nikým nebylo nařízeno změnit podmínky, v nichž byl konkrétní jedinec vlka chován. Obecné podmínkxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by vzhledem ke svému věku a zdravotního stavu (stáří 13 let, artrotické změny na kloubech) doporučených podmínek chovu z hlediska prostoru a podnětové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxou žalobce, že jedinec vlka, o kterého se jedná, nebyl ve vlastnictví ani v péči žalobce.
V doplnění žaloby ze dne 1. 2. 2011 žalobce uvedl, že uložení pokxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti tomu tak ale není, neboť záchranná stanice v Praze
- Jinonicích provozovaná žalobcem, je součástí národní sítě záchranných stanic, přičemž členstxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx životního prostředí ČR, na jejichž poskytování je záchranná stanice ve velmi podstatné míře závislá. Uložení jakékoli sankce podle zákona č. 246/199x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxná o bagatelní, ale o zcela zásadní záležitost. Žalobce proto navrhl, aby městský soud přiznal žalobě odkladný účinek.
Přípisem ze dne 25. 2. 2011 městxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mu žalobcem k zastupování v řízení před soudem a poučil jej, že jinak bude žaloba odmítnuta pro nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x-MHMP-656527/2010/OOP-V-528/R-147Pra.
Usnesením ze dne 25. 2. 2011, č. j. 7 A 19/2011 - 9, Městský soud žalobce vyzval, aby do 3 dnů od doručení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxeno. Obě písemnosti, t. j. jak přípis na č. l. 8 soudního spisu, tak usnesení na č. l. 9, zaslal městský soud na adresu advokáta JUDr. V. Boleslava.
Městskx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxení. V odůvodnění uvedl, že shora uvedené usnesení ze dne 25. 2. 2011, v němž byl zástupce žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku za žalobu do tří dnx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx x. ř. s., a s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavil.
Usnesením ze dne 4. 5. xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxsení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 11. 4. 2011, kdy bylo doručeno zástupci žalobce. Žalobce však soudní poplatek za žalobu zaplatil na účet mxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh své usnesení o zastavení řízení ze dne 29. 3. 2011 zrušil.
Usnesením ze dne 25. 5. 2011, č. j. 7 A 19/2011 - 19, Městský soud v Praze žalobu odmítl, žádnému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Městský soud uvedl, že žalobu za žalobce podal JUDr. Vladimír Boleslav, advokát, aniž by doložil své oprávnění žalobcx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxl městský soud JUDr. Vladimíra Boleslava k jejímu předložení a to výzvou ze dne 25. 2. 2011, doručenou mu dne 9. 3. 2011, v níž byl poučen o následku případnxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxně ani později doložena nebyla. Městský soud konstatoval, že každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, má povinnost své oprávnění doložix xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní žalobce JUDr. Vladimír Boleslav, advokát, aniž by však doložil oprávnění zastupovat v řízení žalobce a proto soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písxx xx xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxpustil, že vzhledem k tomu, že žaloba byla podána elektronickou poštou, nebyla k ní přiložena plná moc, kterou žalobce právnímu zástupci udělil dne 25. xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxx2011 - 9, obsahující toliko výzvu k zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč za podanou žalobu. Výzva k doložení plné moci stěžovateli ani jeho právníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xby Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2011, č. j. 7 A 19/2011 - 19, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Ke kasxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxek za kasační stížnost ve výši 3000 Kč.
Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s § xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xstanovení § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
Kasační stížnost je důvodná, byť z jiných důvodů než namítal stěžovatxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxejmé, že se dovolává důvodu uvedeného v § xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxní řízení.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98, publikovaného pod č. 625/2005 Sbírky rozhodnutí Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx důvody dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu.“ V dalším rozsudku ze dne 5. 1. 2006, č. j. 2 Ax xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.] a nezabýval se jí věcně, přezkoumává Nejvyšší správní soud v kasačním řízení jen to, zda krajský soud správně posoudil nesplnění procesních podmínexx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxloby Městským soudem v Praze.
Z provedené rekapitulace je zřejmé, že v posuzované věci se jedná především o posouzení otázky, zda Městský soud v Praze pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxokáta JUDr. Vladimíra Boleslava k zastupování stěžovatele.
Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti rozhodné pro pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxobu u Městského soudu v Praze. Tato žaloba byla podána v elektronické formě. Městský soud zástupce stěžovatele přípisem ze dne 25. 2. 2011 vyzval k předlxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxl soudní poplatek za žalobu ve výši 2000 Kč. Městský soud v Praze poté usnesením ze dne 29. 3. 2011, č. j. 7 A 19/2001 - 12, řízení zastavil pro nezaplacení soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxboť žalobce soudní poplatek za žalobu zaplatil na účet městského soudu předtím, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci. Usnesením ze dne 25x xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě ani později doložena nebyla.
Podle § 35 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, popř. jinou osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x věty druhé s. ř. s. tedy vyplývá, že účastník řízení před správními soudy se může nechat v řízení zastoupit advokátem. Podle § 42 odst. 2 s. ř. s. má-li účxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doručí se i jim. Zastupování účastníka v řízení před soudy rozhodujícími ve správním soudnictví není v soudním řádu správním upraveno komplexně a je prxxx xxxxx xx xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxí zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil. Podle § 36 odst. 1 s. ř. s. účastníci mají v řízení rovné postavení. Soux xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtném pro to, aby v řízení neutrpěli újmu.
Pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, k němuž je věcně příslušný krajský soud (Městský soud v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx být v tomto řízení zastoupen advokátem, či jiným zástupcem (např. obecným zmocněncem). Pokud si však zástupce zvolil, udělí mu písemně nebo ústně do prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxení vystupuje jako zástupce účastníka, popř. jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil. Z uvedenéxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx ústně tak písemně. Udělení plné moci je však třeba soudu prokázat, což se stává listinou obsahující prohlášení účastníka, jímž pověřuje zmocněnce svýx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxěnec plnou moc přijal. Plná moc je tedy jen listinou ověřující uzavření dohody o plné moci, přičemž každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníkxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxerý lze odstranit. Podle konstantní judikatury civilních soudů nesplnění procesní povinnosti podle § 32 odst. 1 o. s. ř. není překážkou v postupu řízexxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xýzva zmocněnci účastníka, ale též účastníku samotnému, aby ve stanovené lhůtě (jde o lhůtu soudcovskou), předložil soudu plnou moc, popřípadě aby k udxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch v řízení pokračuje a jedná přímo s účastníkem (jakoby žádného zmocněnce neměl). Bude-li soudu dodatečně předložena písemná plná moc, byť by byla uděxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xak schváleny i ty úkony, učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci. Tím spíše je pak tento nedostatek zhojen i ve vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxlnost dodat, že účastník řízení může svému zástupci udělit procesní plnou moc (kterou nelze omezit), na jejímž základě je zástupce oprávněn ke všem úkoxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, které byly v plné moci výslovně uvedeny (§ 28a odst. 1, 2 o. s. ř.). Může být tedy plná moc udělena např. jen pro xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxstský soud, přičemž byl povinen vykládat a aplikovat je tak, aby co nejvíce šetřil podstaty a smyslu práv účastníků soudního řízení a aby respektoval účxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx správně rozpoznal, že podání stěžovatele má vady spočívající v nezaplacení soudního poplatku a chybějícím doložení zmocnění advokáta JUDr. Vladimíxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxele v řízení o žalobě však městský soud postupoval nesprávně bez snahy šetřit procesní práva stěžovatele. V první řadě měl městský soud vzít v úvahu obsax xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa Boleslava bylo omezeno jen na podání žaloby a nevztahovalo se na zastupování žalobce (stěžovatele) v celém řízení před městským soudem. Ze způsobu, jxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxl, ve spojení s tím, že žaloba byla sepsána tímto advokátem, měl městský soud vyvodit předběžný závěr, že stěžovatel skutečně zastoupen advokátem nejsxxxx xx x xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxěžovatelova advokáta.
Městský soud nepochybil, pokud advokáta samotného vyzval přípisem ze dne 25. 2. 2011 k předložení originálu plné moci udělené xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x 9, vyzval k zaplacení soudního poplatku.
Zástupce stěžovatele samozřejmě měl na tyto výzvy zareagovat a promptně nedostatky řízení spočívající v nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v řízení před městským soudem odstranil pouze vadu řízení spočívající v nezaplacení soudního poplatku; i tím však dal soudu najevo, že stěžovatele zasxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xapadené usnesení o odmítnutí žaloby pro neodstraněný nedostatek podmínky řízení.
Nejvyšší správní soud má za to, že jestliže zástupce stěžovatele zxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa uvedené spokojit a bez dalšího žalobu odmítnout, nýbrž měl se - právě vzhledem ke zcela jasným a zřetelným náznakům, že stěžovatel shora uvedeným advoxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxžovatele
- pokusit věc vyjasnit i přímo se stěžovatelem a vyzvat i jeho, a nejen jeho advokáta, k doložení plné moci.
Je pravda, že advokátovi stěžovatxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxokátem, tedy profesionálem a osobou práva znalou, který by měl mít povědomí o tom, že písemnosti zaslané mu soudem nelze ignorovat. Nepochybně tedy bylx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxci vésti městský soud uspěchaně bez dalšího k odmítnutí žaloby. Nejvyšší správní soud již ve svém rozhodnutí ze dne 31. 5. 2006, č. j. 2 xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxení plné moci stěžovatele. Z pohledu zásad materiálního právního státu, na rovině jednoduchého práva projevených např. ve shora již zmiňovaném § 36 odxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxně (především hmotných) subjektivních práv fyzických a právnických osob, nikoli cílem o sobě, a že nemá být ve vztahu k nim užíváno způsobem nemístně tvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soud zkrátka nesmí procesní právo užívat tak, aby si pokud možno ulehčil práci i za cenu toho, že účastník, jakkoli i jemu samému lze z hlediska míry jeho sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xakým konkrétním způsobem má zástupce účastníka v řízení doložit své oprávnění k zastupování. Plná moc je pouze jedním z prostředků, jak oprávnění k zasxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xe advokátem (je tedy vázán svými zákonnými povinnostmi, vyplývajícími v dané souvislosti zejména z § 16 odst. 2 a § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacixx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xěkoho, kým by k tomu nebyl zmocněn), podá za určitou osobou žalobu, která obsahuje řadu informací i detailního charakteru (zejména obsah napadených spxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxského soudu), více než naznačuje, že zástupce skutečně jedná za zastoupeného stěžovatele na základě plné moci a že se u zástupce nejedná o třetí osobu, kxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xituace (kdy advokát stěžovatele na výzvu soudu k doložení plné moci nereagoval) mohl a měl obrátit přímo na stěžovatele, zjistit, zda skutečně vztah zaxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxtavit zcela na jisto opatřením plné moci k zastupování. To však krajský soud neučinil. Naopak - za situace, kdy neměl otázku zastoupení stěžovatele posxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxu k doložení plné moci doručil osobě, o níž bylo nepochybné, že právě jí má být v řízení doručováno, tj. účastníku samotnému, měl-li městský soud za to, že xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxž však ze všech shora uvedených skutečností nevyplývalo) měl samotného (pro další řízení nezastoupeného) žalobce vést k odstranění nedostatku chyběxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xoci udělené stěžovatelem advokátovi pro řízení o žalobě, tak i kasační stížností napadené usnesení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxývá oprávnění tohoto advokáta k zastupování stěžovatele v řízení o žalobě. Proto Nejvyšší správní soud nepovažoval podanou kasační stížnost za předčxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx takže nebylo důvodu ji z tohoto důvodu odmítnout. Nezákonnost usnesení městského soudu nespočívala v tom, že výzva k doložení plné moci byla zaslána adxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxele v řízení o žalobě zastupuje), namísto aby byla zaslána přímo stěžovateli, nýbrž v tom, že městský soud poté co advokát stěžovatele na tuto výzvu nerexxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxedem k shora popsané nečinnosti advokáta ve směru doložení plné moci neměl na jisto postaveno, zda advokát JUDr. Vladimír Boleslav stěžovatele zastupxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxdoložení zastoupení stěžovatele, než kolik jí ve skutečnosti vyvinul. Teprve poté, co by snaha o odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxku odmítnout.
Námitce stěžovatele, podle které poštovní zásilka, která byla jeho zástupci doručena dne 9. 3. 2011 obsahovala pouze usnesení městskéxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxhož dne jeho právnímu zástupci doručena nebyla, v souvislosti s čímž stěžovatel vyjádřil přesvědčení, že podmínky pro odmítnutí žaloby podle § 46 odstx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxeli odeslány k rukám jeho zástupce, přičemž přijetí dne 9. 3. 2011 bylo stvrzeno na doručence přímo stěžovatelovým zástupcem. Na doručence je v kolonce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xástupci stěžovatele byla doručena jak výzva k předložení k originálu plné moci k zastupování žalobce v řízení o žalobě, která se nachází na č. l. 8 spisu, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xrokazuje skutečnost, zda došlo či nedošlo k doručení písemnosti. Doručenka je veřejnou listinou a není-li dokázán opak, považují se údaje uvedené na dxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxa, ale nenavrhl žádné důkazy, které by presumpci správnosti údajů obsažených na doručence přesvědčivě vyvrátily. Nebyla-li podle tvrzení zástupce sxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
vigilantibus iura
obrátit na soud, který mu písemnosti zaslal, což platí tím spíše, že zástupce stěžovatele je advokátem, tedy osoba práva znalá. Zásxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a věc mu vrátit k dalšímu řízení, neboť důvod kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. byl prokázán.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel ke kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že neodstraněná vada řízení, pro kterou městský soud žalobu odmítl, byla odstraněna a městský soud tak může pokračovat v řízení, tj. věcně přezkoumá žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. jeho zástupce sám sebe nejvíce „potrestal“ za nedostatek součinnosti se soudem tím, že namísto toho, aby soudy řešily jeho případ věcně, více než devěx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xlné moci udělené advokátovi pro řízení o žalobě. Zástupce stěžovatele, který je advokát, tedy osoba práva znalá, si je určitě vědom toho, že povinnost dxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxek zaplatil na prvopisu žaloby, ke kterému by přiložil plnou moc, předešel by výzvě k zaplacení poplatku a doložení plné moci, usnesení o zastavení řízexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozsudku Nejvyššího správního soudu i dalším úkonům soudů obou instancí a uspořil by sobě mnoho času při čekání na výsledek soudního řízení a soudům mnoxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xprávní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 29. září 2011
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senáxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.