7 As 53/2011 - 77

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxní úložní doby podle § 23 odst. 4 věty druhé citovaného zákona vložena do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, nevyloučil-li to správní orgán a bylxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxslava Hubáčka v právní věci žalobce:
Dr.
P. V., zastoupen Mgr. Veronikou Janíčkovou, advokátkou se sídlem Sokolská 572/25, Olomouc, proti žalovanémxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě ze dne 15. 12. 2010, č. j. 58 A 44/2010 - 48, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xstěžovatel“) ze dne 7. 1. 2010, č. j. KUOK 1475/2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále jen „účastník řízení“) a potvrzeno rozhodnutí Magisxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní úkonu spojená se zmeškaným úkonem - odporem proti příkazu o uložení pokuty za přestupek. Krajský soud v odůvodnění rozsudku k žalobní námitce účastnxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxnění dokazování vyslovil závěr, že účastník řízení se nezdržoval v místě trvalého pobytu v období od 7. do 17. 9. 2009 a v této době byla zásilka obsahujícx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx neztotožnil s názorem stěžovatele, že si ji v této době měl účastník řízení vyzvednout. Tehdy totiž byla na poště uložena v rozporu s přímým pokynem odesxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxým osobám. Byla-li zásilka nezákonně uložena 15 dnů, nedošlo tím jistě k porušení práv účastníka řízení, ovšem s tímto nezákonným postupem nelze spojoxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx. - 15. den uložení. Nezákonnost postupu při doručování písemnosti nemůže jít k tíži účastníka řízení. Nebyla-li v rozporu s ust. § 23 odst. 4 poslední vxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxlkou účastník řízení bezprostředně po svém návratu a otevření domovní schránky seznámil. Krajský soud proto zrušil rozhodnutí stěžovatele pro procexxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xůvody podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. a poukázal v ní především na to, že se v napadeném rozhodnutí zabýval skutečností, zda žádost o prominuxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxel k dispozici výpověď svědka, ale pouze cestovní příkaz, ze kterého vyplývá, že služební cesta účastníka řízení v České republice započala dne 16. 9. 2xxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxedcích v případě znemožnění řádného doručení. To, že tato výzva včetně poučení byla do domovní schránky účastníka řízení vhozena, prokazuje spisový mxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxemnost vyzvednout fakticky až v pondělí 21. 9. 2009. Tímto dnem tedy pominula překážka, která mu bránila podat odpor proti příkazu o uložení pokuty za přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí žádosti o prominutí zmeškání úkonu nedodržel. Dokazování skutečnosti, zda se v době od 7. do 17. 9. 2009 zdržoval v místě svého trvalého pobytu, považuxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzsudek krajského soudu za nezákonný a nepřezkoumatelný. Nezákonnost spatřuje především v nesprávném posouzení ust. § 41 odst. 2 správního řádu a nepxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo ustanovení, tedy určení okamžiku, kdy pominula překážka, která bránila účastníku řízení úkon učinit. Proto stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správnx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxd správním orgánem navrhoval důkazy, které nebyly provedeny a správní orgán se ani s důvody jejich odmítnutí nevypořádal. Lhůta k podání žádosti o promxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro vyzvednutí zásilky uplynula, není sebemenší důvod spekulovat o tom, že si ji mohl účastník řízení na poště vyzvednout. Chybný postup doručujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxdů účastník řízení navrhl, aby kasační stížnost byla zamítnuta.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 2 a 3 xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx přihlédnout z úřední povinnosti.
Vzhledem k tomu, že v kasační stížnosti stěžovatel uplatnil také důvod podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., zabýxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxný rozsudek věcně přezkoumat.
Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je rozsudek nepřezkoumatelný, není-li z jeho odůvodnění „vůxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxistoupil, resp. nepovažoval za důvodnou právní argumentaci stěžovatele obsaženou v žalobě a proč soud subsumoval popsaný skutkový stav pod zvolené pxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxmat jednu ze žalobních námitek“ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS, www.xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xčastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené (…). Soud, který se vypořádává s takovou argumentacíx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS, www.nssoud.cz). Nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu pro nesrozumitxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx x33/2004 Sb. NSS, a ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, publ. pod č. 244/2004 Sb. NSS), v nichž vyslovil, že rozhodnutí je zatíženo touto vadou, jestxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdeného správního rozhodnutí; je-li jeho odůvodnění vnitřně rozporné, popřípadě je-li výrok v rozporu s odůvodněním a nelze-li z jeho výroku zjistit, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxlze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán.
Žádné z výše uvedených vad ovšem Nejvyšší správní soxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xodmínky pro aplikaci ust. § 41 odst. 2 správního řádu je z odůvodnění napadeného rozsudku patrný. Krajský soud nejprve dospěl k závěru, že nebyl dodržex xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxle zkoumal, zda krajský soud správně posoudil, byl-li příkaz o uložení pokuty za přestupek účastníku řízení řádně doručen a kdy pominula překážka, ktexx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy
obligatorní
podmínkou pro účinné uložení písemnosti bylo, že její adresát nebyl v místě doručení zastižen, ačkoliv se tam zdržoval, je platná právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxtižen a nebylo mu možno písemnost doručit ani jiným přípustným způsobem podle ust. § 20 správního řádu. Nevyžaduje se tedy skutečné „dojití“ zásilky dx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xožno odkázat např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2622/2006, www.nsoud.cz, v němž byl vysloven závěr, že „(s)lovní spojexx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxžností chápe nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního úkonu adresátem, ale i ty případy, jestliže doručením dopisu či telegramu, obsahujícíxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxt hmotněprávního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky. Přitom není nezbytné, aby se adresát skutečně seznámil s obsahem hmotněxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxesátovi hmotněprávního projevu vůle sdílí dovolací soud s konstantní literární interpretací příslušných ustanovení občanského zákoníku i s právní xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx6, nebo z učebnice Občanské právo hmotné, svazek I., autoři Knappová, Švestka a kol., ASPI 2002, str. 124, 125, 149.“
Podle ust. § 87 odst. 4 věta prvá a dxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xde dne jeho doručení správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Příkaz se oznamuje xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu nebo vyhlášením.
Podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu nebyl-li v případě doručování podle § 20 správního řádu adresát zastižen a písemnost nebylo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxním oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současnx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Podle odst. 5 citovaného ustanovení se zárovxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx řádného uložení písemnosti upravuje § 23 odst. 4 a 5 správního řádu, podle kterého… (…) Za splnění těchto podmínek pak
fikce
doručení podle § 24 odst. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem za předpokladu splnění všech shora popsaných úložních podmínek.“ Je tedy možné rozlišit řádné uložení písemnosti, k němuž dochází za splnění podmíxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxení písemnosti správní řád v ust. § 24 odst. 1 stanoví podmínku, že písemnost byla k vyzvednutí připravena a od tohoto dne uplynulo 10 dnů. Zároveň se musx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxožení do domovní schránky, nastává
fikce
jejího doručení. Pokud všechny podmínky uložení doručovacím orgánem splněny nebyly, pak nelze k tíži adresxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxcto
fakultativní
, neboť písemnost by byla doručena bez ohledu na její splnění.
Smyslem a účelem doručování je, aby se účastníci řízení seznámili s píxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxávní úpravy doručování musí být tato východiska zohledněna. V rozsudku ze dne 29. 6. 2011, č. j. 8 As 31/2011, dostupný na www.nssoud.cz, se Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní však nemůže mít vliv na účinnost takového doručení, pokud adresát písemnost převzal, a mohl se s jejím obsahem fakticky seznámit. Na straně jedné je txxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu k soudu), ale na druhé straně nelze přijmout formalistický přístup, je-li naplněna materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnostx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxd tedy bylo rozhodnutí doručeno jiným nezpochybnitelným způsobem, např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nemohlo mít v posuzovanx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho správního soudu ohledně otázky práv opomenutých účastníků správního řízení v rozsudku ze dne 17. 2. 2009, č. j. 2 As 25/2007 - 118, publ. pod. č. 1838/2xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxastník, jsou-li splněny dva předpoklady: [45] Prvý předpoklad je splněn, lze-li postavit najisto, že opomenutý účastník seznal s dostatečnou jistotxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxutí zasahuje do práv, a měl tedy účinnou možnost se proti němu účinně bránit opravnými prostředky. Obvykle tu půjde o případy, kdy se opomenutý účastník x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxsový moment, spočívající v tom, že opomenutý účastník rozhodnutí v naznačeném rozsahu seznal v době, kdy ještě ostatní účastníci nemohli vycházet z toxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxocesní vadou (neboť doručení je v takovém případě skutečně jen otázkou dodržení formy bez věcného reflexu), zpravidla nepřekážející tomu, aby rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxních účinků doručení, které by znamenaly počátek běhu lhůt pro podání opravných prostředků). (…) [50] Nejsou-li ale splněny vylíčené předpoklady, nexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxx k obraně proti vrchnostenskému zásahu do práv je jistě spravedlivé tolerovat vyšší míru případné indolence dotčených osob. Samozřejmě nepostačí ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx o faktu, že řízení proběhlo nebo že rozhodnutí bylo vydáno (územní rozhodnutí, stavební povolení, různé
koncese
atp., tedy tam, kde lze oprávněně přexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxtník skutečně v řízení správním opomenut (a jeho procesní obrana - odvolání nebo návrh na obnovu řízení - byla nesprávně zamítnuta pro nepřípustnost), xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxout (zpravidla pro opožděnost) jen v těch případech, kdy opomenutý účastník, ač prokazatelně znal obsah rozhodnutí dostatečně a včas, nevyužil řádně x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxno tehdy, proběhly-li lhůty pro opravné prostředky počítané od
fikce
oznámení marně. [57] A naopak: prokáže-li se, že účastník získal řádnou vědomosx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxlo rozhodnutí oznámeno a že tedy teprve od tohoto okamžiku proti němu mohl podat odvolání (v případě rozhodnutí I. stupně, které správní orgán má za pravxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxo vydáno orgánem odvolacím).“
V dané věci z obsahu správního spisu vyplývá, že písemnost obsahující příkaz o uložení pokuty za přestupek byla dne 7. 9. xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxením o právních důsledcích nevyzvednutí či odmítnutí převzetí. Dne 23. 9. 2009 byla jako nedoručitelná pro nevyzvednutí účastníkem řízení vrácena maxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxí orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Magistxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu ze dne 12. 10. 2009 písemnost doručena, se lze domnívat, že vložení písemnosti do schránky možné bylo. Protože si účastník řízení nevyzvedl písemnost x xxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxobem než zákonem předvídaným, nelze dospět k závěru, že mu byla doručena přes nedodržení všech podmínek pro uložení písemnosti.
Fikce
doručení po uplxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxk již bylo uvedeno, nemůže nezákonnost postupu při doručování jít k tíži účastníka řízení, což správně dovodil krajský soud. V tomto případě doručujícx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxtí bezprostředně po svém návratu z pracovní cesty po otevření poštovní schránky seznámil. Z toho, že písemnost byla na poště uložena déle než 10 dnů, nelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xchránky nebo na jiné vhodné místo byla zákonodárcem stanovena s jasným účelem umožnit adresátovi, který se do místa, kam mu bylo doručováno, dostaví až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtí o prominutí zmeškání úkonu, bude-li to ještě možné.
V daném případě se však účastník řízení s příkazem o uložení pokuty za přestupek seznámil teprve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Prominutí zmeškání úkonu postupem podle ust. § 41 odst. 4 správního řádu není možné, protože účastník řízení lhůtu k podání odporu nezmeškal. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxt. § 37 odst. 1 byl magistrát povinen tuto žádost posoudit podle jejího obsahu a bez ohledu na to, jak byla označena, jako odpor proti příkazu o uložení pokxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxní
, lze se s jeho názorem ztotožnit. Krajský soud ostatně dovodil, že v důsledku nezákonného postupu doručujícího orgánu nenastaly účinky doručení, pxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxt až na základě úvah, které nyní učinil Nejvyšší správní soud. Nejedná se o vadu, která by měla za důsledek nezákonnost napadeného rozsudku krajského soxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnost není důvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). O kasační stížnosti rozhodl bez jednání, protože mu takový postup umožňuje ustanovení § 109 xxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, protože stěžovaxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxstředky přípustné.
V Brně dne 25. srpna 2011
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty