5 A 175/2000 - 24

Účastenství občanských sdružení v řízení podle atomového zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (1)
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu (žadateli) oprávnění k výkonu určité, konkrétně vymezené činnosti za stanovených podmínek na určitou dobu, je dotčen ve svých právech toliko žadatexx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxyslu obecné definice účastníka řízení dle § 14 odst. 2 správního řádu. Toto postavení jim však přísluší (za podmínek § 70 cit. zákona) toliko ve správnícx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxbo je vymezen speciálně oproti § 14 odst. 1 správního řádu. Toto postavení jim však nepřísluší v řízení, kde zvláštní zákon určuje výslovně, kdo je jedinxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x
x xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxejudikatura: č. 824/2001.
Věc: Občanské sdružení J. v Č., proti Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, o povolení provést etapu fyzikálního spouštxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x. 10. 2000, kterým byl jako nepřípustný zamítnut rozklad žalobce podaný proti rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 5. 7. 2000 o povoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxd řízení o žalobě zastavil, když shledal žalobce osobou zjevně neoprávněnou k podání žaloby.
Z odůvodnění:
Žalobce namítl, že mu bylo upřeno právo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x3/1990 Sb. v platném znění i § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) a měl být účastníkem i tohoto řízení, protože požádal Státní úřax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xřadem informován nebyl. Rozhodnutí v I. stupni bylo vydáno po provedeném řízení, jehož jediným účastníkem byl žadatel, žalobci nebylo doručeno. Ten pxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxo postupem Úřadu upřeno právo být účastníkem předmětného řízení.
Žalobce dále argumentuje tím, že je nesporné, že v řízení mohou být dotčeny zájmy ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxovením určujícím okruh účastníků řízení v případech jednotlivých správních řízení. Jde tak o zvláštní ustanovení xx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxně doložen, rovněž tak má vliv i provedení etapy aktivního vyzkoušení.
Žalobce dále tvrdí, že pokud atomový zákon obsahuje v § 14 odst. 1 ustanovení, žx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a krajiny, protože § 70 tohoto zákona je speciálním ve vztahu ke všem zákonům upravujícím správní rozhodování tam, kde zájmy ochrany přírody a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxhoto zákona vůči předpisům v oblastech přímo tam vypočtených, provázanost odkazem zde však chybí. Žalobce proto měl být informován o zahajovaných řízxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxedem k matoucímu ustanovení § 14 atomového zákona rovněž nesprávně dovozuje, že rozhodování Úřadu je navíc vyloučeno z přezkumu podle § 248 odst. 1 písxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xalších řízeních (stavebním či jinými orgány) projednáván a věc se tak má za uzavřenou a závazně rozhodnutou, jedině v řízení před žalovaným je proto možxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xodle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona se postupuje podle správního řádu jen tehdy, nestanoví-li atomový zákon jinak (§ 47 odst. 1 atomového zákona)x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxní za účasti i jiných osob, neboť by tak překročil meze výkonu státní moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). K tomu odxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx případě jde o rozhodnutí ve smyslu § 248 odst. 1 písm. g) o. s. ř., a ryze odborný charakter rozhodování tak vylučuje možnost připuštění dalších účastníkx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxdepsaných podmínek stát účastníky řízení nejen před orgány ochrany přírody, ale i před jinými úřady, a považuje jej za extenzivní, protože ve smyslu cixx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x příslušných orgánů státní správy, které tento zákon vyjmenovává v ustanovení § 75. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mezi těmito orgány není.
Řízexx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxáno právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxkového aktu. Stanoví se, že ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zřejmé, že osoba dovolávající se zásahu do práv musí nositelem takových práv být.
Podle ustanovení § 247 odst. 1 o. s. ř. se postupuje v případech, kdy fxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí. Nepostačí tedy, tvrdí-li žalobce, že byl zkrácen na svých zájmech - musí jít o subjektivní oprávnění, opírající se o právní předpis. Proto subjexxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxn k žalobě o přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí.
Účastníky řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů podle hlavy druhé části páxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí byla rozhodnutím zkrácena na svých právech. Podat žalobu může i fyzická nebo právnická osoba, se kterou nebylo ve správním řízení jednáno jako s účastxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxy, zda totiž důvodně tvrdí, že postupem Úřadu byl zkrácen na svém procesním právu účastnit se řízení, jehož výsledkem bylo vydání rozhodnutí ze dne 5. 7. xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právo účastníka řízení, posoudil soud takto:
Atomový zákon je zvláštním právním předpisem, upravujícím mírové využívání jaderné energie a ionizujxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdu patří mimo jiné vydávat povolení k výkonu taxativně uvedených činností v § 9 atomového zákona. Tímto a následujícími ustanoveními hlavy třetí atomoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno. Jak je patrno, jde o podmínky vztahující se jak k žadateli samotnému (věk osob, bezúhonnost, odborná způsobilost, § 10, 11, 12), tak k určitému txxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxní povolení podle § 9 odst. 1 písm. a) je hodnocení vlivů na životní prostředí podle zvláštního zákona (viz § 13 odst. 4), podmínkou pro vydání povolení pxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxe navazujícího výslovného ustanovení § 14 odst. 1 atomového zákona postupuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdovaným podle zvláštního zákona. Z uvedených zákonných ustanovení hlavy třetí nadto plyne, že jde o řízení samostatné (nezávislé na řízení jiného sprxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxhou jde proto o rozhodnutí (§ 15), jímž se uděluje konkrétnímu subjektu oprávnění k výkonu určité, konkrétně vymezené činnosti za stanovených podmínex xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xnamená, že takový neúspěšný žadatel nemá ani potřebný souhlas, a v případných navazujících zvláštními zákony předepsaných řízeních nemůže uspět (§ 1xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xostupuje podle obecných právních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak. Znamená to např., že při kontrolní činnosti (§ 39 odst. 6) Úřad postupuxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xákon jinak. Správní řád je proto subsidiárním předpisem, a protože atomový zákon v citovaném § 14 odst. 1 výslovně a jednoznačně omezuje okruh účastníxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xydání povolení podle § 9 atomového zákona. Žalobce proto nebyl a nemohl být účastníkem správního řízení, jehož výsledkem bylo vydání napadeného rozhoxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xůči dalším zvláštním předpisům upravujícím další úseky státní správy (stavebnímu zákonu, zákonu o ochraně přírody a krajiny, zákonu o posuzování vlixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx těmito zvláštními právními předpisy, upravujícími jednotlivé úseky výkonu státní správy, má atomový zákon určité výhradní postavení v tom, že výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postavení nasvědčuje i výslovná úprava např. § 126 odst. 3 stavebního zákona a § 14 odst. 4 atomového zákona, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost nexx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx992 Sb., zákonem č. 138/1973 Sb. a dalších).
S ohledem na výslovnou úpravu okruhu účastníků řízení v § 14 odst. 1 atomového zákona a na předně uvedené vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanským sdružením ve smyslu obecné definice účastníka řízení dle x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx správních řízeních u příslušných správních úřadů v těch řízeních, kde není okruh účastníků zvláštním předpisem stanoven vůbec, a platí tam § 14 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxslovně, kdo je jediným účastníkem řízení, a -
a contrario
- tak vylučuje kohokoli jiného, aby takové postavení měl, jak to činí ustanovení § 14 odst. 1 atxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxch mezích ("nestanoví-li zákon jinak", čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), a soud nemá důvod považovat takové zákonné ustanovení za neúsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 250b odst. 2 o. s. ř. prakticky zamezil možnost třetím osobám domáhat se soudní kontroly takového rozhodnutí), vymyká se možnostem soudu posuzovat vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx mechanismus, jímž se mohou občanská sdružení účastnit řízení, která se dotýkají ochrany přírody a krajiny, a mezi něž patří samozřejmě i nástroj povahxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna č. 244/1992 Sb. (přičemž jak uvedeno vydání povolení Úřadu musí takové projednání v konkrétně vymezených případech předcházet) a dalšími (např. zxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx0d odst. 3 o. s. ř. řízení zastavil.