IV. ÚS 1433/11 - 1

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxy Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti E. M., zastoupené JUDr. Radkem Dvořákem, advokátem, AK xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxelnosti napadeného rozhodnutí, takto:
Vykonatelnost rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 8. 2. 2006 čj. 163232/2005-6371, se odxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxým dne 8. 6. 2011 se E. M. (dále jen "stěžovatelka"") domáhala, aby Ústavní soud nálezem konstatoval, že v záhlaví uvedeným rozhodnutím, vydaným ve věci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a toto rozhodnutí zrušil.
V ústavní stížnosti stěžovatelka požádala o odložení vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxno usnesení o nařízení
exekuce
a soudním exekutorem jí byl obstaven bankovní účet, což pro ni znamená citelné omezení. Odložení vykonatelnosti nebudx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxvní soud předesílá, že podání Ústavnímu soudu zásadně není spojeno se suspenzivním účinkem a že rozhodnutí, jímž Ústavní soud (zcela výjimečně) vykonxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); toto ustanovení je přitom nezbytné vykládat restriktivnxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu ochrany ústavnosti, nýbrž do pozice přezkumné instance v rámci soustavy obecných soudů, kteréžto postavení - jak Ústavní soud mnohokrát judikxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx co do své vykonatelnosti suspendováno, ale také strany druhé, která - vzdor právní moci stěžovaného rozhodnutí - nemůže se svých práv v důsledku této suxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xákona o Ústavním soudu výjimečně možné.
Podle ustanovení § 79 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmux xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxáno, neexistuje; v dané věci jde o ryze soukromoprávní spor dvou stran civilního řízení.
Z okolností, které se z napadeného rozhodnutí a ústavní stížxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxší účastník"), znamenal by pro stěžovatelku nepoměrně větší újmu, než jaká odložením vykonatelnosti vzniká oprávněnému vedlejšímu účastníku. Jinax xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxdnutí nebude vykonáno.
Nadto Ústavní soud vzal v úvahu i stěží vysvětlitelnou v rozporu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona o Ústavním soudu jsoucí nespxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx9/2011; po telefonické urgenci 28. 6. 2011 bylo přislíbeno jeho zaslání, po další telefonické urgenci (19. 7. 2011) sdělil Okresní soud ve Zlíně, že "v sxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xhůtě 3 týdnů." Ústavní soud považuje uvedený postup okresního soudu spočívající ve zjevném ignorování požadavku Ústavního soudu za rozporný s úsilím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxak Ústavní soud nepředjímá
meritorní
rozhodnutí o podané ústavní stížnosti.
Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.