20 Cdo 4660/2009

K doručování podle správního řádu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro doručování, kterou správnímu orgánu sdělí. Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, správní orgán na tuto adresu doručuje. Jinak musí účastníkovx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny Čxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu,
Dr.
, advokátkou se sídlem v Brně, Foltýnova 37, pro 201.980,- Kč, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 15 E 504/2008, o dovoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xrně - pobočky v Jihlavě ze dne 24. 6. 2009, č. j. 54 Co 10/2009-83,
se ruší
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud usnexxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xobočkou pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště Třebíč, ze dne 30. 3. 2005, č. 2140500459, ve spojení s rozhodnutím o odvolání ze dne 19. 9. 2007, č. 2583/05xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx správě sociálního zabezpečení Praha.
Krajský soud napadené usnesení okresního soudu
potvrdil
a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jestliže rozhodčí orgán rozhodoval o penále za dlužné pojistné za zaměstnance povinného, aby oprávněná rozhodnutí doručila do místa podnikání povinxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby a která je doručována na adresu místa podnikání, postupuje obdobně podle § 21 odst. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxkání úkonu s poukazem na to, že se na adrese sídla nebo sídla organizační složky nikdo nezdržuje. Jestliže písemnost byla uložena na poště 16. 7. 2007 a poxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Povinný v dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxdle zákona č. 500/2004 Sb., a to ve vztahu k fyzické osobě podnikající, která se dovolá § 24 odst. 2 správního řádu a která dovozuje z důvodů obsažených v txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxnění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout. Uvedl dále, že oprávněná věděla, že měl v době doručování rozhodnutí adresu trvalého pobytu uvxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxvný. Za nesprávný označil rovněž názor odvolacího soudu, že je bezpředmětné, že již v roce 2006 nahlašoval ústně změnu doručovací adresy do P. 35 oprávnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx jeho děti, s nimiž nekomunikuje. Ty také pravděpodobně nechaly zřídit tzv. úřední adresu na adrese ohlašovny, což povinný zjistil až v únoru roku 2006, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xísto podnikání označil ohlašovnu Městského úřadu v Třebíči s poznámkou, že jako místo podnikání nelze označit P. 35. Tím ale navodil stav, kdy oprávněnxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx adresu doručovat musela. Uvedl dále, že u odvolacího soudu prokázal, že se v době od 16. 10. 2007 do 31. 10. 2007 bez své viny nezdržoval na adrese T., a že naxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx k jeho tíži. Proto také nemohla nastat
fikce
doručení rozhodnutí Rozhodčího orgánu VZP ČR. Připomněl také, že usnesení odvolacího soudu dosud nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.
Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. zákxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxce zásadní význam (§ 236 odst. 1, § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3, § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 o.s.ř). Ten je dán tím, že otázku doručování písemností, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxolací soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.) i k vadám podle ustanovení § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b), odst. x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.). Takovou jinou vadou rozhodnutí odvolacího soudu trpí.
V souzené věxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxo rozhodnuto o odvolání povinného proti platebnímu výměru VZP č. 2140500459 ze dne 30. 3. 2005, kterým byla povinnému uložena povinnost zaplatit penálx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxhla oprávněná rozhodnutí na tuto adresu ve smyslu § 20 odst. 5 správního řádu doručovat (na tuto adresu byl také doručován platební výměr, který podle dxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxresu pro doručování, kterou správnímu orgánu sdělí. Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, správní orgán na tuto adresu doručuje. Jinak musí účastnxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2006, str. 165). Ačkoliv povinný namítal, že oprávněnou požádal již v roce 2006 o doručování písemností na adresu do P., odvolací soud uzavřel, že povinxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxlivých důkazů řídil. Tím zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).
Nejvyšší soux xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tedy splňovat náležitosti stanovené v tomto paragrafu a musí být učiněn způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 správního řádu, tedy písemně nebo ústně do prxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x64).
Poukazuje-li dále povinný na § 24 odst. 2 správního řádu, pak Nejvyšší soud připomíná, že žádost o prominutí zmeškání úkonu může podat jen ke spráxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí, aniž by se zabýval dalšími dovolacími námitkami, zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem a x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx
x xxxxx xxxxxdnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů dovolacího řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx