8 As 31/2011 - 88

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu z roku 2004.
II. Je-li účastníku řízení, který má zřízenu datovou schránku, doručováno správní rozhodnutí prostřednictvím držitele poštxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxe správní orgán posléze zaslal takové rozhodnutí i prostřednictvím datové schránky.
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z přxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xervinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, Česká Třebová, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho ze dne 27. 5. 2010, čj. KrÚ 40651/2010, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 30. xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační
stížnosti. IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačnx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadu Česká Třebová, právního odboru - oddělení pro přestupky (dále jen „správní úřad“) ze dne 22. 12. 2009, čj. 14996/2009/PRA/SUL/PRE/121-46, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů.
II. 2. Žalobci napadli rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji usnesením ze dne 30. 12. 2010, čxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutí žalovaného dne 2. 6. 2010, což bylo doloženo doručenkou České pošty, a. s. Zákonná lhůta pro podání žaloby tak uplynula dne 2. 8. 2010 a žaloba odeslaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxstupce žalobců, neměla podle krajského soudu vliv na běh lhůty k podání žaloby.
4. Dále krajský soud konstatoval, že podle § 19 odst. 1 zákona č. 500/20xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Při doručování rozhodnutí žalovaného byl tedy zvolen nesprávný úřední postup a daná písemnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxánky, by byl dle krajského soudu formalistický. Rozhodné bylo, že na základě doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se adresát s pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxou písemnosti doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě. S odkazem na Závěr č. 86 ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu zx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx nezákonnost postupu správního orgánu měla negativní dopad na právní postavení adresáta. V posuzované věci však adresát písemnost převzal a měl reálnxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo datové schránky.
III. 6. Žalobci (stěžovatelé) brojili proti usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu, jež podřadili § 103 odst. 1 písm. xx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxrov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, čj. 3 Azs 33/2004 - 98, č. 625/2005 Sb. NSS, všechna dále citovaná rozhodnutí jsou dostupná txxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xozporu se zásadou legitimního očekávání a soud odvodil běh lhůty z chybného úředního postupu. Pokud má doručení do datové schránky přednost před jinýmx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xemohou adresátům vzniknout žádné povinnosti. Právního formalismu se nelze dovolávat v situaci, kdy by se jím měla omlouvat nezákonnost jednání orgánx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. IV. ÚS 1735/2007. Závěrem poznamenali, že „pokud vycházeli z právního názoru, který je… logický, souxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xrajského soudu o opožděnosti žaloby. Tvrdil také, že je v kompetenci zástupce stěžovatelů, kterým osobám udělí zmocnění pro přebírání písemností. Přxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxho názoru má doručení do datové schránky přednost při rozhodování o způsobu doručení, nikoliv při řešení účinnosti doručení. Jestliže navíc není známxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxsprávný. Dále osoba zúčastněná na řízení podotkla, že správní řád nestanoví pro případ doručení jiným způsobem než do datové schránky žádnou sankci, nxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxocesních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem předmětného rozhodnutí již při doručení poštou, nemohli předvídat následné doručování veřejnou datovou sítí a dovozovat tak počátek lhůty k podánx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím provozovatele poštovních služeb nebylo nezákonné, naopak se jednalo o účinné doručení, a to bez ohledu na následné doručení písemnosti stejného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xřitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).
13. Kasační stížnost není důvxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Soudní řád správní nijak nevymezuje pojem oznámení rozhodnutí. Takové vymezení lze ovšem nalézt v x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxastních rukou nebo s ústním vyhlášením. Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho správního soudu ze dne 26. 10. 2005, čj. 2 Afs 81/2004 - 54, č. 791/2006 Sb. NSS). V posuzované věci je tento požadavek zjevně veden i systematickým výklxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxšší správní soud proto neshledal v posuzované věci důvodu, aby vyložil oznámení napadeného rozhodnutí podle § 72 odst. 1 s. ř. s. odlišně od oznámení téxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí podle správního řádu. To je totiž podmínkou oznámení takového rozhodnutí a tedy i určující skutečností pro počítání lhůty k podání žaloby.
16. x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxntů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost správního orgánu doručovat písemnosti primárně prostřednictvím veřejné datové sítě do datové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxzovatele poštovních služeb.
na účinnost takového doručení, pokud adresát písemnost převzal, a mohl se s jejím obsahem fakticky seznámit. Na straně jxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístupu k soudu), ale na druhé straně nelze přijmout formalistický přístup, je-li naplněna materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem píxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxým nezpochybnitelným způsobem, např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nemohlo mít v posuzované věci pochybení žalovaného vliv na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud neshledal důvodu, aby se lišily účinky tohoto doručení, resp. oznámení, podle správního řádu (např. nabytí právní moci) a podle soudního řádx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlů napadené rozhodnutí znovu, tentokrát již do datové schránky.
19. Nejvyšší správní soud na rozdíl od stěžovatelů neshledal, že by shora podaný výklxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správní rozhodnutí dne 2. 6. 2010 skutečně převzal, což ostatně ani nezpochybnil (srov. § 20 odst. 6 správního řádu). Tento okamžik byl pak určující i pxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxloba podaná dne 6. 8. 2010 byla opožděná.
21. Nejvyšší správní soud neshledal napadené usnesení krajského soudu nezákonným, proto kasační stížnost zxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x
x xxxtrario
za použití § 120 s. ř. s.). Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo (§ 60 odst. 1 s. ř. s. ve spoxxxx x x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Osoby zúčastněné na řízení obecně nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.).
Poučení:
Proti txxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty