5 As 72/2010 - 60

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xUDr. Lenky Matyášové, PhD. v právní věci žalobce Bc. D. H., DiS., zastoupeného JUDr. Tomášem Herblichem, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 1, protx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 8. 2010, č. j. 42 Ca 6/2009 - 32, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxěnost odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Podbořany (dále též „správní orgán prvého stupně“) ze dne 24. 5. 2007, č. j. DOP-6799/3979-3/xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), spáchal přestxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), za což mu byla podle § 22 odst. 4 zákona o přestupcích uložena pokuta ve výši 25 000 Kč a sankce zákazu čxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v Ústí nad Labem žalobou; ten ji rozsudkem ze dne 11. 8. 2010, č. j. 42 Ca 6/2009 - 32, zamítl.
Krajský soud se v odůvodnění rozsudku především zabýval otázxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx mezi účastníky nesporné, že se správní orgán prvého stupně pokoušel doručovat žalobci prostřednictvím Policie ČR, Městské policie Most a konečně i prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa obsahující prvostupňové rozhodnutí byla uložena dne 28. 6. 2007 na poště, neboť žalobce nebyl na adrese trvalého pobytu zastižen; zde mu také bylo zanxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxy bylo, zda bylo prvostupňové rozhodnutí o přestupku řádně doručeno prostřednictvím tzv.
fikce
doručení či zda, vzhledem k tomu, že se žalobce v místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxnosti využití místně nepříslušné obecní policie k doručování, neboť toto doručování považoval za bezpředmětné. Právní moc rozhodnutí o přestupku toxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx zda dlouhodobé nezdržování se žalobce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxu doručovací adresu nesdělil, a proto mu bylo, v souladu se správním řádem, doručováno na adresu trvalého pobytu. V takovém případě však jde k tíži adresxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xobytu žalobce zdržoval či nikoliv, bylo mu na této adrese řádně doručováno, a proto se uplatnila i
fikce
doručení. Vrácená poštovní zásilka obsahuje txxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xyplývá, že dne 28. 6. 2007 byla žalobci zanechána výzva o uložení zásilky, spolu s poučením a s informací, že počínaje tímto dnem je zásilka připravena k vxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xutno za poslední den lhůty, a tedy den doručení, považovat pondělí 9. 7. 2007. Poté počala běžet patnáctidenní lhůta k odvolání, která uplynula v úterý 2xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx a ani přitom nepožádal podle § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, o prominutí zmeškání úkonu. Krajský soud tak uzavřel, že odvolání bylo xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxí, které bylo žalobci kladeno za vinu, došlo dne 1. 9. 2006 a rozhodnutí o přestupku nabylo právní moci dne 25. 7. 2007. Jestliže žalobce namítal, že ve výrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxko chybu v psaní a dodal, že z celého kontextu napadeného rozhodnutí není pochyb o tom, které rozhodnutí žalovaný přezkoumával. Pokud šlo o další námitkx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí (ačkoliv se k těmto skutečnostem žalovaný stručně vyjádřil z hlediska své
kompetence
v přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu).
Roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxu správního (dále jen „s. ř. s.“).
Stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uvedl, že ohledně skutkových a právních tvrzení plně odkazuje na žalobu a na xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxd jde o doručování prostřednictvím České pošty, s. p., stěžovatel tvrdí, že o tomto doručování, stejně jako o dalších pokusech o doručení, má povědomí pxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx právními předpisy. Zásadní pochybení spatřuje stěžovatel v tom, že správní orgán prvého stupně bezpečně věděl, že se stěžovatel na adrese trvalého poxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xdresu trvalého pobytu. Fikci doručení tak nebylo lze použít. Stěžovatel podotýká, že není v jeho moci ohlásit svou adresu skutečného pobytu všem úřadůx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxel nyní bydlí, mu přihlášení se k trvalému pobytu neumožnil. Stěžovatel poukazuje na přílišnou tvrdost napadeného rozhodnutí, která má pro něj nepřízxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xde dne, kdy měl být učiněn úkon (podáno odvolání), uplynul více než jeden rok. Rozsudek krajského soudu je z uvedených důvodů nezákonný a nepřezkoumatexxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxávní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xx
xxxxxxx xxížnost není důvodná.
Nejprve je nutno uvést, že stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uvedl, že ohledně skutkových a právních tvrzení plně odkazujx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxovaným kasačním námitkám se Nejvyšší správní soud vyslovil například v rozsudku ze dne 28. 8. 2008, č. j. 2 As 43/2005 - 79 (všechna rozhodnutí zdejšího xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xdst. 1 věta první s. ř. s.) stěžovatel uvedl přímo v textu kasační stížnosti, neboť v opačném případě by hrozilo, že tyto důvody nebudou uvedeny dostatexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxzovanou a nezaměnitelnou skutkovou či právní argumentaci, kterou vyslovil v předchozím řízení soudním či správním, a pokud tato argumentace nevyžadxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxk je má na mysli § 106 odst. 1 s. ř. s.“ Z uvedeného judikátu se tedy podává, že (pouze) za jistých podmínek lze odkaz na skutkovou či právní argumentaci v žaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnačně individualizovanou a nezaměnitelnou skutkovou či právní argumentaci. Již tato primární podmínka v nyní projednávané věci naplněna není, nebox xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxe na skutková a právní tvrzení v žalobě akceptovat za součást důvodů kasační stížnosti a zabýval se tak jen těmi důvody, které byly výslovně vymezeny příxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzkoumatelnosti rozsudku krajského soudu. Jakkoli stěžovatel blíže nekonkretizoval, v čem tuto vadu rozsudku spatřuje, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi. Z rozsáhlé judikatury zdejšího soudu k tomuto tématu (srov. například rozsudky ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 13xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xs 29/2007 - 64) se podává, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jestliže: není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při naplňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xovažuje žalobní námitky za liché, mylné nebo vyvrácené; proč subsumoval skutkový stav pod zvolené právní normy. Dalším důvodem nepřezkoumatelnosti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudu pro nesrozumitelnost lze zmínit například rozsudky ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 28/2008 - 76, ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, publikovaný pox xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jestliže zejména: z něho jednoznačně nevyplývá, podle kterých ustanovení a podle jakých právních předpisů byla v kontextu podané správní žaloby posuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný. Dáxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xvšem Nejvyšší správní soud v rozsudku krajského soudu nenalezl a tuto kasační námitku proto považuj e za nedůvodnou.
Nejvyšší správní soud se dále zabxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xpřípadně kdy) nabylo právní moci.
Podle § 20 odst. 1, věty první správního řádu platí, že fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (x xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxí elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena. Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že správní orgán má přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxe-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účasxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xahájena v budoucnu. Z obsahu správního spisu není zřejmé, že by stěžovatel správnímu orgánu prvého stupně jakýmkoli způsobem sdělil svou adresu pro doxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxky zdržuje, nebyl by dán zákonný důvod na ni doručovat, neboť na adresu pro doručování (tedy adresu odlišnou od adresy trvalého pobytu) lze účastníku říxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x další zákonné předpoklady podle § 19 odst. 3 správního řádu. Taková situace však nenastala. Lze jistě připustit, že správní orgán mohl stěžovateli doxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxbě lze (…) doručit, kdekoli bude zastižena; takový postup však nejen není jeho povinností a je též spojen s nemožností případného doručení fikcí.
Pokux xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxmnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze podle § 20 odst. 2 správního řádu doručit pouze adresátovi; jinak jen tomu, koho adresát zmocnil k přijxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxost doručit jen a pouze stěžovateli.
K samotnému institutu doručování ve správním řízení je pak třeba uvést, že narozdíl od předchozí právní úpravy [§ xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xylo, že její adresát nebyl v místě doručení zastižen, ačkoliv se tam zdržoval, je nyní platná právní úprava doručování (§ 19 a násl. správního řádu) konxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xísemnost doručit ani jiným přípustným způsobem podle § 20 správního řádu (§ 23 odst. 1 správního řádu). Podmínky řádného uložení písemnosti upravujx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxtila úložní lhůtu a zavedla vhazování písemnosti po uplynutí této lhůty přímo do poštovní schránky adresáta) musel doručovatel vyzvat adresáta, aby sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí písemnosti a současně mu sdělil, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout a poučil ho o právních důsledcích nevyzvednutí písemnostxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxčení podle § 24 odst. 1 správního řádu nastala tehdy, jestliže si adresát uložené písemnosti tuto písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávní orgán, který nese i zodpovědnost za jím zvolený způsob doručování. Z iniciativy adresáta bylo možné pokusit se účinky
fikce
doručení zvrátit, a xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxí správního řádu lze, za stejných podmínek, žádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena). Přechází však na něj důkaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxvednout. Podle ustanovení § 41 odst. 2
in fine
správního řádu však nelze zmeškání úkonu prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxání doručení konstatoval, že „[s]plnění podmínek pro uložení doručované písemnosti dle § 23 správního řádu z roku 2004, a tudíž i pro její doručení na zxxxxxx
xxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxisu vrácenou obálku s nevyzvednutou písemností, včetně předtištěné doručenky.“ V nyní posuzovaném případě bylo z údajů na doručence zjištěno, že všexxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx patrné, že dne 27. 6. 2007 byla písemnost předána k poštovní přepravě, a to na adresu trvalého bydliště stěžovatele M., M. 977. Dne 28. 6. 2007 poznamenal xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xyzvednutí. Na zadní straně doručenky je vyznačeno křížkem, že zásilka nebyla po uložení ve stanovené lhůtě vyzvednuta, proto byla vrácena odesílatelx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dle prohlášení doručujícího orgánu byla stěžovateli zanechána výzva a poučení, písemnost byla na poště uložena po celou patnáctidenní úložní lhůtu a xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxednutí, nevyzvedl, a proto se uplynutím desátého dne považuje písemnost za doručenou. Desátý den ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí, xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lhůty na neděli, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Tím bylo pondělí 9. 7. 2007; tímto dnem se tedy rozhodnutí o přestupku považuje zx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxího řádu platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Lhůta k podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdal odvolání až dne 4. 5. 2009, jde o odvolání opožděné.
Pokud stěžovatel dále namítal, že krajský soud vycházel ze skutkových okolností, které označix xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxatovat, že krajský soud vycházel z toho, že stěžovatel nikdy nepopíral, že by k doručování prostřednictvím držitele poštovní licence vůbec došlo. Stěxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xbecní policie a držitele poštovní licence; tyto samotné skutečnosti tedy nerozporoval. Stěžovatel zpochybňoval až otázku řádnosti takového doručexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxí soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, nezbylo mu než ji za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1,
in fine
s. ř. s. zamítnout.
O náhradě nákladů toxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Vzhlxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxého účastníka - žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením nějaké náklady vznikly. Nejvyšší správní soud proto x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
V Brně dne 23. června 2011
JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.