5 A 27/96

Rozhodování o tvrzeném účastenství v řízení podle správního řádu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxého řízení o odvolání nebo rozkladu (§ 59 a násl. správního řádu, resp. postupem podle § 57 odst. 1 spr. ř.). V této fázi řízení není již místo pro řešení txxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí, v řízení o žalobě proti rozhodnutí o povolení geologických prací zadavateli E.
Žalobce (Obec L.) se domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutíx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxáce pro vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu v průzkumném území, které zasahuje mimo jiné i katastrální území L. V žalobě poukázal na to, žx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxl rozklad, jímž se postavení účastníka domáhal, byl tento zamítnut jako nepřípustný. Žalobce předně poukázal na § 14 odst. 1 správního řádu, navíc namxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Obec L. od počátku řízení tvrdila, že budou dotčena její práva, rozhodnutí o tom, že se jí postavení účastníka řízení nepřiznává, však vydáno nebylo. V dxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxný odmítl uvedenou námitku žaloby s tím, že procesní rozhodnutí o tzv. tvrzeném účastenství má místo jedině tam, kde pochybnost o tom, zda někdo je či nenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxíků jednoznačný a žádné rozhodování v této otázce nemá význam. Jinak by kdokoli mohl blokovat kterékoli správní řízení.
Vrchní soud v Praze rozsudkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxdávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu v průzkumném území obci v daném případě přísluší*). Námitku, že o tom, zda je žalobce účastníkem řízení měxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žalobě, je třeba přisvědčit žalobci sice v tom, že obecně platí, že účastníkem je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím na svých právech, právech chráxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxnoviska, kdy se dozvěděl, že bylo řízení zahájeno, ani poté v řízení vedeném orgánem I. stupně, tj. do vydání rozhodnutí orgánu I. stupně. Pokud by tak učxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxí rozhodnutí stalo pravomocným, by účastníkem byl. Žalobce však námitku, že byl jako účastník řízení pominut, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxípad nabízí řešení v rámci samotného odvolacího či rozkladového řízení (event. i v rámci autoremedury). Pokud totiž odvolání (rozklad) podá ten, s nímx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxněná, a odvolání podal ten, kdo měl být účastníkem řízení, odvolání účastníka projedná a rozhodne podle § 59 (§ 61) správního řádu ve věci samé (zpravidxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle § 60 (§ 61 odst. 3) správního řádu.
Z uvedených důvodů proto postup žalovaného nebyl sám o sobě z procesních hledisek nezákonný.
xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx