2 As 40/2011 - 77

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xoškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: RNDr. M. D., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Mejzlíkem, advokátem se sídlem Bráfova 24, Třebíč, prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxšíkem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 9, Jihlava, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2011, č. j. 29 Ca 15xxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx zúčastněné na řízení se přiznává právo na náhradu nákladů řízení
o kasační stížnosti ve výši 2820 Kč. Tuto částku je stěžovatel povinen uhradit osobě
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxt proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina (dále „žaxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxu rozhodnutí Městského úřadu Třebíč (dále „stavební úřad“) ze dne 1. 12. 2008, č. j. OVPP 2564/2008-103635/07/Ma, jímž bylo P. K. (dále „osoba zúčastněxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpojky a kanalizační přípojky na poz. st. parc. č. 221, poz. parc. č. 625/9 v katastrálním území Podklášteří. [2] V žalobě se stěžovatel domáhal zrušení rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxěhu výstavby neakceptoval jeho připomínky a dovolil, aby osoba zúčastněná na řízení jakožto stavebník svým jednáním (narušením statiky domu) zasáhlx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xhoršení statického stavu budovy nebylo ničím prokázáno. Neshledal ani namítané ohrožení veřejných zájmů následkem skutečného provedení stavby nebx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“); namítá tedy nesprávné posouzení právní otázky krajským soudem. [4] Stěžovatel předevxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvební úřad nebral v potaz, se projevila dne 17. 3. 2008 při zahájení kolaudačního řízení, kdy byly na stavbě zjištěny závady. Stavebník zazdil stěžovatxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxavy střechy. Stavební úřad rovněž zjistil, že schodiště k bytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xtékala stropem a obvodovou zdí do prostor ve vlastnictví stěžovatele. Došlo tak k rozmočení stropu a obvodových zdí takovým způsobem, že se strop v něktxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxnou činností stavebníka došlo k narušení statiky domu, potvrdil posudek soudního znalce Ing. J. P., v němž se výslovně uvádí, že se jedná o havarijní stax x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xydání kolaudačního rozhodnutí. Stěžovatel má za to, že postupem stavebního úřadu i žalovaného došlo k porušení ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 50/19xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxéna pak skutečnost, zda předmětná stavba neohrožuje veřejný zájem a především ochranu života a zdraví osob. [6] Se závěry krajského soudu (viz bod 2) stxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěž není tvrzení soudu, že stěžovatel nenavrhl v průběhu kolaudačního řízení ani odvolacího řízení důkaz. Statické zhoršení budovy bylo zcela jasně prxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxků za údržbu společných částí stavby, v tomto případě zapříčinil narušení statiky domu zcela jasně stavebník a ostatní spoluvlastníci by neměli hradix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostory stěžovatele, ale i dalších spoluvlastníků. Stavebník tím, že narušil základy svého bytu, ohrozil nejen spoluvlastníky, ale i sebe, resp. svxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxební úřad stížnosti řešil, avšak nedostatečně. Nenařídil okamžitý zásah a uvedení stavby do stavu schváleného stavebními plány, resp. odstranění nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xtavební úřad, který nejednal tak, jak si situace vyžadovala, tj. dostatečně rychle. [9] Na základě uvedených důvodů stěžovatel navrhuje, aby Nejvyššx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxení ke kasační stížnosti setrval na svých dřívějších vyjádřeních v této věci a na odůvodnění svého rozhodnutí. Stěžovatelem namítané nedostatky vznixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xámitce stěžovatele, že nelze povolit užívání stavby pro její špatný stav (pozn. soudu - zřejmě pro špatný stav budovy, ve které byla stavba prováděna), xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xrovádí stavební úpravy jiné části budovy. Pokud jiná než zkolaudovaná část budovy vykazuje špatný stav, je spíše na zvážení, zda je k této části budovy řxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtněné na řízení [12] Podle osoby zúčastněné na řízení stěžovatel pouze opakuje námitky, které vznášel v předcházejících řízeních. Stěžovatel opírá sxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nelze podřadit. [13] Ve vztahu k napadenému rozhodnutí soudu stěžovatel v zásadě pouze namítá, že soud měl pro vady řízení spočívající v „nezkoumání skxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nečinnosti toto rozhodnutí zrušit. Pokud stěžovatel zcela nekonkrétně napadá pouze údajné neplnění obecně označené procesní povinnosti správních xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvby s kritérii sledovanými stavebním zákonem) nelze ztotožňovat s nezákonností soudního rozhodnutí, které stěžovateli nevyhovuje. Otázka spoluodxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxrzení stěžovatele jsou nesprávná, nepravdivá a
absurdní
. V tomto ohledu odkazuje na svá předcházející vyjádření v této věci. [15] V závěru vyjádření pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxst věci je ve všech procesních stupních zastoupena advokátem, čímž jí vznikají nemalé výdaje. Veškeré opravné prostředky přitom byly podány vždy jen zx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxuladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody v kasační stížnosti uvedenými, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. [17] Přestoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxítá především důvody podřaditelné pod písm. b) tohoto ustanovení, tj. vady řízení před správním orgánem, pro něž měl krajský soud napadené rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
xx xodle něhož stavební úřad mj. zkoumá, „zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany žixxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanovením § 81 odst. 1 stavebního zákona dostatečně zkoumal vliv provedení nebo užívání stavby na veřejné zájmy ve smyslu jejich ohrožení, a následnxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxdnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu, totiž jinak brání vydání kolaudačního rozhodnutí (
a contrario
ust. § 82 odst. 2 věta druhá stavebnxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxohou soudu v tomto ohledu přitom není nahrazovat správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahrazovat správní uvážení uvážením soudním. Jexx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xádně a úplně, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení ze zákonných mezí. Na druhou stranu prostor pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxém případě je povinností stavebního úřadu kolaudační rozhodnutí nevydat, resp. žádost o jeho vydání s řádným odůvodněním zamítnout. [20] K posouzení xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x stavebník jsou spoluvlastníky budovy, ve které došlo k provedení stavebních
úprav [účastenství stěžovatele v kolaudačním řízení zakládá ustanovexx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxího rozhodnutí doručen stavebnímu úřadu. Stavební úřad vydal dne 17. 3. 2008
oznámení o zahájení kolaudačního řízení, o němž uvědomil všechny známé úxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxě zjištěny závady u stavebních úprav
společných prostor. Jednalo se o provedení konstrukce schodiště ve II. nadzemním
podlaží (včetně vstupu na půdxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxože bylo kolaudační řízení zahájeno již za účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který ode dne 1. 7. 2xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provede kolaudační řízení ještě podle dosavadních právních předpisů.
že docházelo k jejímu zatékání do částí dxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxi dalším místním šetření dne
24. 6. 2008 svoje písemné vyjádření, další písemné vyjádření podal stavebnímu úřadu dne
25. 7. 2008. Ve vyjádřeních bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxčního rozhodnutí došlo ze strany stavebníka k nápravě (půdní prostor byl
stěžovateli řádně zpřístupněn, došlo k zamezení zatékání dešťové vody do noxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xx
xxxxx x xxx x xxxxx xxx7, předložený stavebníkem. Jedná se o posudek, jehož předmětem
je zhodnocení možných vlivů sousední části budovy na rekonstruovanou část budovy;
oxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xsou překročeny a dochází k výrazným
posunům, které porušují stabilitu konstrukce a dochází ke zřícení částí budov a hrozí zřícení celé budovy
a nepříxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxetku a životů v sousedních navazujících
objektech.“ • Ve spisu je rovněž k dispozici „Zápis o předání a převzetí dokončené stavby ze dne
8. 11. 2007“, v xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxěžovatele. [21] Vydání kolaudačního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která vyžadovala stavební povolení. Stavební povolení k předmětné stavbě bylo vydáno dne 26. 7. 2002. Vedle souladu provedené stavby se stavební dokxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxjí užívání k určenému účelu nebude ohrožovat veřejné zájmy. Těmito veřejnými zájmy se rozumí zejména zájem na ochraně života a zdraví osob, životního pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxe), ty však byly stavebníkem odstraněny, o čemž není veden spor. Za účelem odstranění nedostatků stavební úřad přerušil kolaudační řízení (o tomto proxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstníkům řízení. Je zřejmé, že stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení zkoumal dodržení podmínek povolené stavby, přičemž kolaudační rozhodnutí xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxčním rozhodnutí zamítl s odůvodněním, že takové zhoršení vzniklé následkem stavební činnosti nebylo ničím prokázáno a doloženo. A dále v závěru odůvoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sdělení je zřejmé, že stavební úřad se v průběhu kolaudačního řízení zabýval i otázkou ohrožení veřejných zájmů v důsledku provedení či užívání stavbyx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxhledem ke skutkovým okolnostem případu za udržitelné; jinak by tomu bylo v případě, kdy by stavební úřad shledal ohrožení veřejných zájmů a kolaudační xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxedmětem řízení především provedení stavby, k níž bylo vydáno stavební povolení. Úkolem stavebního úřadu v této fázi řízení v zásadě není zkoumat stav sxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnit veřejné zájmy (tj. zejména ohrožení života a zdraví osob či životního prostředí) i ve stavbou přímo dotčeném okolí stavby. K takovému zkoumání je stxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxné provedení stavby (např. vlivem různých vnějších okolností či dříve neznámých skutečností) nezabrání ohrožení vymezených veřejných zájmů. [25] K xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxá přistoupit pouze za situace, kdy je shledán přímý vztah mezi realizací stavby či jejím užíváním a ohrožením veřejných zájmů. Tato situace však v daném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xa stav ostatních částí domu, z jejichž neutěšeného stavu odvozuje stěžovatel ohrožení veřejných zájmů. [26] K jednotlivým námitkám stěžovatele Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxm kolaudačního řízení, tj. v průběhu stavební činnosti. Výkon stavebního dohledu (viz § 98 a násl. stavebního zákona z roku 1976), pro nějž mohly být tvrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xoudního přezkumu. Stejně je tomu v případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxího znalce Ing. J. P., který měl potvrdit, že činností stavebníka došlo k narušení statiky domu, ten není součástí spisového materiálu (nemohly ho tedy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxcovaný Ing. S. z roku 2007, který poukazuje na zjevně špatný stav části budovy v užívání stěžovatele, a to ještě před zahájením stavebních úprav. Součásxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx shledal nadbytečným a stěžovatel jej nenavrhl v průběhu správního řízení, ačkoli tak mohl učinit. Nejvyšší správní soud nemá vůči tomuto postupu krajxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxm stavu, stropy hrozí destrukcí, pobyt v těchto prostorách je nebezpečný“ nejedná se o skutečnost, která by přímo souvisela se stavbou kolaudovanou, kxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxaný Ing. S. nebylo možné dospět k závěru, že následkem realizace a užívání stavby mohlo dojít k ohrožení veřejných zájmů. Nelze nicméně vyloučit - a dostxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xudovy, od níž je zjevně stavebníkem rekonstruovaná část oddělitelná, však nebyla předmětem kolaudačního řízení. Ze spisového materiálu se tedy jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx částí, nýbrž v důsledku té části, v níž ke stavebním úpravám nedošlo. [30] Přestože v průběhu kolaudačního řízení bylo zjištěno, že po určitou dobu dochxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxak vyplývá především z posudku Ing. S.) docházelo především z důvodu neřešeného poškození střešní krytiny této části nemovitosti. Nejvyšší správní sxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxí výše náhrady škody (dle zjištěné odpovědnosti jednotlivých spoluvlastníků za stav budovy) spadá do
kompetence
civilního soudnictví, nikoli soudxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xýše popsaný průběh kolaudačního řízení, kdy proběhlo opakované místní šetření a stavební úřad uložil stavebníkovi odstranění zjištěných nedostatkxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí správní soud dospěl k závěru, že Krajský soud v Brně nepochybil, pokud žalobu stěžovatele zamítl. Nebyly shledány takové vady správního řízení, kterx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xžívání kolaudované stavby nebylo zjištěno. [33] Nejvyšší správní soud neshledal naplnění kasačních důvodů vymezených v ustanovení § 103 odst. 1 písmx xx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxst. 1 s. ř. s., xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy řízení přesahující jeho běžnou činnost, a proto mu ani jejich náhrada přiznána nebyla. Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladůx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu jí tedy právo na náhradu nákladů řízení nepřísluší. Důvody uváděné osobou zúčastněnou na řízení (bezprostřední dotčenost jejích zájmů, složitost vxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxhrnu za zvláště zřetele hodné k tomu, aby přiznal této osobě proti neúspěšnému stěžovateli právo na náhradu dalších nákladů řízení (§ 60 odst. 5 s. ř. s.xx x xx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx Kč jako náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, včetně 420 Kč jako 20% DPH].
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prosxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.