7 Azs 4/2011 - 55

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
x xxx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxzení o udělení mezinárodní ochrany na základě plné moci udělené ústně do protokolu dle § 33 a násl. správního řádu z roku 2004.
ROZSUDEK
Nejvyšší spráxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. G., zastoupena Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Ječná 7, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx9 - 36, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2010, č. j. 56 Az 26/2009 - 36, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 11. 12. 2008, č. j. OAM-679/VL-07-ZA07-2008, kterým jí nebyla udělena mezinárodní ochrana xxxxx xxxx x xx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxany podle § 12 až § 14 a § 14b zákona o azylu zamítl a ve výroku o neudělení mezinárodní ochrany podle § 14a zákona o azylu správní rozhodnutí zrušil a v tomto rxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxhu, žalobní body směřovaly pouze proti výroku o neudělení doplňkové ochrany podle § 14a odst. 2 písm. d) zákona o azylu. Odkaz na § 14b zákona o azylu, tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xenamítala existenci blízké osoby, která by doplňkovou ochranu obdržela. Ve vztahu k výrokům o neudělení azylu podle § 12 až § 14 stěžovatelka žádné námixxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x písm. d) zákona o azylu ministerstvo pochybilo, pokud se nezabývalo rodinnými vazbami stěžovatelky na území České republiky shledal krajský soud důxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxerým očekává narození dítěte. Ministerstvo se však zabývalo pouze jejími obavami z bývalého partnera, hodnotilo dostupnost ochrany a bezpečnostní sxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx že s ohledem na tvrzení stěžovatelky bylo povinností ministerstva, aby se v souvislosti s doplňkovou ochranou zabývalo i její rodinnou situaci a vyhodxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů (dále jen „správní řád“), krajský soud důvodnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxť podpis zmocnitele na ní není úředně ověřen, nelze považovat za udělení plné moci ústně do protokolu. Plná moc je svou podstatou smlouva, tedy dvoustraxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do protokolu, musel by být zmocněnec na místě přítomen a do protokolu by musel být zaznamenán jeho souhlasný projev. Nepřítomnost zástupce není možné nxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xezanedbalo ani jiné povinnosti, které mu správní řád ukládá.
Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvexxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxé rozhodnutí. To se nečlení na jednotlivé výroky, nýbrž je celistvé ve svém jednom výroku, totiž že mezinárodní ochrana se neuděluje. Jednotlivá ustanxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxit nebo potvrdit, nikoli částečně zrušit a částečně potvrdit, je zřejmá i ze zákona o azylu. Nyní totiž není zcela zřejmé, zda i nadále trvá řízení o udělexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxnisterstvo je nyní oprávněno udělit azyl. Dále stěžovatelka namítala porušení práva být v řízení zastoupena. Zdůvodnění, které k tomu krajský soud uvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxělit plnou moc jednostranným úkonem ústně do protokolu bez přítomnosti zmocněnce nelze souhlasit. Je pravda, že udělení plné moci musí předcházet dohxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlnou moc pro nedostatek podpisu zmocněnce, nýbrž pro nedostatek ověření jeho podpisu. Mohlo tedy z podpisu zmocněnce na písemné plné moci vidět, že zmoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxedloží mu plnou moc, na které není podpis zmocnitele ověřen. V tomto případě se však jednalo o situaci opačnou, kdy zmocnitel sám předložil plnou moc a na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx I kdyby stěžovatelka přijala názor, že udělení plné moci je platné pouze tehdy, pokud zmocněnec správnímu orgánu doloží akceptaci plné moci, pak přestx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsmus by byl nepřijatelný. Přijatelnost kasační stížnosti dovozuje stěžovatelka z toho, že ani jedna z výše uvedených stížních námitek nebyla dosud Nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti, a přitom sám neshlexxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx s. dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Pokud by totiž tomu tak nebylo, musela by bxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx projednání kasační stížnosti, je jen natolik zásadní a intenzivní situace, v níž je, kromě ochrany veřejného subjektivního práva jednotlivce, pro Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxžovatele je dán jen v případě rozpoznatelného dopadu řešené právní otázky nad rámec konkrétního případu. Primárním úkolem Nejvyššího správního soudx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti krajských soudů.
O přijatelnou kasační stížnost se tak prakticky může jednat v případě, že kasační stížnost se týká právních otázek, které dosud xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxikatuře může vyvstat na úrovni krajských soudů i Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost bude přijatelná pro potřebu učinit tzv. judikatorní odxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxd správními soudy jednotně. Další případ přijatelnosti kasační stížnosti bude dán tehdy, pokud by bylo v napadeném rozhodnutí krajského soudu shledáxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxý soud nerespektoval ustálenou soudní judikaturu a nelze navíc vyloučit, že k tomuto nerespektování nebude docházet i v budoucnu nebo krajský soud v jexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rámci této kategorie přijatelnosti povolán přezkoumávat jakékoliv pochybení krajského soudu, ale pouze pochybení tak výrazné intenzity, o němž se lxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeru, proto zpravidla nebudou dosahovat takové intenzity, aby byla důvodem přijatelnosti kasační stížnosti.
V daném případě dospěl Nejvyšší správnx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jaký smysl a účel má ověření podpisu zmocnitele na plné moci udělené žadatelem o azyl zástupci, který není advokátem. Tato stížní námitka se navíc zásadxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xádost o udělení mezinárodní ochrany a v průběhu správního řízení byla ministerstvu doručena plná moc stěžovatelky udělená dne 10. 1. 2008 Mgr. Pavlu Čixxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxělení mezinárodní ochrany bylo vydáno dne 11. 12. 2008. Zástupce stěžovatelky požádal dne 9. 1. 2009 o opakování pohovoru z důvodu, že se uskutečnil dne xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx x009 byl ministerstvem vyrozuměn, že je zástupcem stěžovatelky a že jí má být dne 14. 1. 2009 předáno rozhodnutí. Ministerstvo této žádosti nevyhovělo a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jejím pohovoru. Dále uvedlo, že ze spisového materiálu vyplývá, že stěžovatelka předložila dne 10. 7. 2008 plnou moc ze dne 10. 1. 2008, ale ta nesplňovaxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxatelka okamžitě informována a napravila jej až 10. 12. 2008.
V dané věci je mezi účastníky nesporné, že stěžovatelka předložila ministerstvu plnou mox xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxí zřejmé, kdy byla ministerstvu předložena. Lze však dovodit, že se tak stalo v období mezi zahájením řízení o udělení mezinárodní ochrany a pohovorem dxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného dne ještě nebylo správní řízení zahájeno, takže nebylo důvodu plnou moc správnímu orgánu doručovat. Spornou otázkou zůstává, zda mělo minixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedně ověřeného podpisu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.
Podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona o azylu ve znění účinném v rozhodné době má účastnxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxi musí být úředně ověřen. Není přitom výslovně vyloučena obecná úprava zastoupení na základě plné moci podle ust. § 33 a násl. správního řádu. Jazykovýx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxbo pro určitou část řízení, tak pro řízení celé. Smyslem přísnějších podmínek pro udělení písemné plné moci žadatelem o mezinárodní ochranu je poskytnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, a zároveň poskytnutí jistoty správnímu orgánu, že plná moc je skutečně udělena žadatelem. Skutečnost, že v případě udělení plné moci advokátovi úředxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxávní soud nesdílí názor krajského soudu, že pro to, aby mohla být plná moc udělena ústně do protokolu, musel by být zmocněnec na místě přítomen a do protokxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxstranným právním úkonem, který má písemnou nebo protokolární formu a kterým zmocnitel vůči správnímu orgánu či soudu osvědčuje existenci a rozsah zmoxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxi udělení plné moci ústně do protokolu. K přijetí plné moci zmocněncem, které je zásadní pro další postup v řízení, může dojít rovněž písemnou nebo protoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxa tím, že jasně projevila svoji vůli, aby byla v řízení o udělení mezinárodní ochrany zastoupena, učinila vůči ministerstvu procesní úkon, kterým uplaxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxinno vyhodnotit, zda je možné tento právní úkon považovat za některou x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxí písemné plné moci účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany s výjimkou udělení plné moci advokátovi. Jednoznačný projev vůle být zastoupen v kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxst. 1 správního řádu. Obsahovala-li předložená písemná moc její přijetí zmocněncem, bylo jejím prostřednictvím možno prokázat přijetí plné moci udxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xákonnost správního rozhodnutí. Krajský soud ji v rozporu se zákonem aproboval. Stížní námitka je proto důvodná.
Stížní námitkou, která směřuje protx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxí soud nezabýval, neboť to nebylo pro posouzení věci nezbytné. V dalším řízení totiž krajský soud, vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, zxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxadní, vliv na zákonnost celého rozhodnutí. Stěžovatelka, která je cizinkou, jež nemá znalosti právního systému České republiky a ani nezná dostatečnx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxty či skutečnosti, které mohly být pro posouzení její věci rozhodné. To se mohlo projevit při posuzování důvodů pro poskytnutí všech forem mezinárodní xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodnutí, a proto žádný z nich nemůže obstát.
Nejvyšší správní soud z výše uvedeného důvodu napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrátil tomxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání, když neshledal důvody pro jeho nařízení.
V dalším řízení je krajský soud vázán právním názorem, kterx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 7. dubna 2011
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně sexxxx
Zpět na text

Související dokumenty