5 As 19/2010 - 42

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstník vykonává tato práva sám. Zda měla být tato práva dodržena vůči účastníku samému či vůči jeho zástupci závisí na tom, zda každý konkrétní úkon, kterx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci žalobce: Mgr. R. G., zaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxenkova 40a, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2008, č. j. KUOK 11500/2007, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostraxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností brojí stěžovatel proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 1. 2xxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxečně formulačně změnil výrok, jinak však potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Hranice (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 20. 11. 2007, č. j. OD/xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxm rozsudkem krajský soud zrušil napadené rozhodnutí žalovaného, když dospěl k závěru, že pokud správní orgán konal ve věci jednání dne 20. 11. 2007 přesxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxutečnost osvědčující. Součástí tohoto oznámení je také žádost, aby jmenovaný advokát byl včas informován o všech ústních jednáních a zároveň uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxy nepředvolal. Žalovaný, namísto aby toto procesní pochybení napravil, se s touto skutečností vypořádal tak, že uvedl, že pokud podal o tomto jednání žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxlo zabráněno v realizaci jeho práva navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xrávě k realizaci tohoto práva je totiž správní orgán povinen účastníky písemně vyrozumět o tom, že bude uskutečněno ústní jednání, případně že při tomtx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi žalovaný (dále stěžovatel) uplatňuje kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších přxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xemohl logicky správní orgán I. stupně uvědomovat o ústním jednání ve smyslu § 34 odst. 2 správního řádu dosud nezvoleného zástupce. Navíc advokátní kaxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe. Neztotožňuje se s krajským soudem v názoru, že by zástupce žalobce bylo třeba předvolávat, neboť správní orgán předvolává jen osobu, jejíž účast při xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxrozuměna, což stěžovatel považuje za dostačující.
Žalobce se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil se závěry krajského soudu. Zdůrazňuje, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xavlu Kortovi žádné vyrozumění o konání ústního jednání doručeno nebylo. Advokátní kancelář Kačmařík&Korta není subjektem práva, jedná se jen o lxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxní kanceláře, čímž by měl být snad právě JUDr. Pavel Korta vyrozuměn o předmětném ústním jednání. Žalobce nadto zdůrazňuje, že i žalobce sám popírá doruxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nic by to neměnilo na tom, že JUDr. Pavel Korta o konání ústního jednání vyrozuměn nebyl. Pokud správní orgán I. stupně i přesto ústní jednání konal, zatíxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsudek krajského soudu z důvodu v této stížnosti uplatněného, tj. z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a dospěl k závěru, že kasační stížnost jx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn I. stupně vydal dne 20. 9. 2007 příkaz o uložení pokuty, který žalobce převzal 4.10.2007 a včas proti němu podal odpor. V něm žádal o zasílání veškeré korxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxal do místa trvalého bydliště žalobce žalobci předvolání k ústnímu jednání na 20. 11. 2007. Doporučená zásilka s předvoláním byla uložena na poště, uloxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxzvednutou. Dne 12. 11. 2007 žalobcova sekretářka požádala správní orgán I. stupně o zaslání kopie dokumentu, který byl zaslán předmětnou zásilkou, čexxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxznatelné, zda byl ke zprávě připojen zaručený elektronický podpis. Ve spise je založen i výtisk e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpixx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxZpráva’, Date: Thu, 15 Nov 2007 08:58:54 +0100, na tyto adresy: X (relayed).“ Dne 16. 11. 2007 byla správnímu orgánu I. stupně doručena plná moc JUDr. Pavxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx a včas informován o všech ústních jednáních. Sdělil současně, že žalobce se od 27. 10. 2007 nezdržuje v místě svého xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxí dne 20. 11. 2007 nedostavil, projednal správní orgán I. stupně přestupek v žalobcově nepřítomnosti a téhož dne vydal rozhodnutí, jímž žalobce uznal vxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu I. stupně včasné odvolání, jehož argumentace je obsahově převzata i do vyjádření ke kasační stížnosti. Žalovaný toto odvolání (až na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxup žalobce spočívající v uvedení doručené adresy v B. vyhodnotil jako účelový a zavádějící, a dovodil, že doručování na adresu trvalého pobytu žalobce xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxedvolání, zřejmě věděl, přesto si ji nevyzvedl. O tom, že v době doručování žalobce nebyl v B., svědčí dle stěžovatele nezměněná adresa u poštovního dorxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxřebírání pošty.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval kasační námitkou, že žalobce byl předvolán k ústnímu jednání, které se mělo konat 20. 11. 200x x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxen zmocněncem a proto nemohl správní orgán I. stupně uvědomovat zmocněnce o ústním jednání ve smyslu § 34 odst. 2 správního řádu.
V dané věci správní orxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx č. 200/1990 Sb. K jeho projednání musel nařídit ústní jednání a k němu předvolat žalobce jako obviněného z přestupku, protože žalobce měl v řízení osobxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxtní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nexx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx jednání na den 20. 11. 2007 předvolal. Učinil tak na adresu trvalého pobytu žalobce. Zásilka, kterou bylo předvolání žalobci doručováno, měla být uložxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxna pro žalobce k vyzvednutí. Z této skutečnosti by se jevilo, že předvolání k ústnímu jednání bylo doručeno žalobci ještě před tím, než udělil JUDr. Petrx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxu tak bylo, pak by byla veškerá práva žalobce jako účastníka řízení zachována, neboť předvolání k ústnímu jednání by bylo učiněno vůči žalobci ještě přexxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxné moci k zastupování, jsou úkony účinné.
Podle § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxpenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.. Podle názoru nejvyššího správního soudu toto ustanovení je třeba vykládat tak, že se vztahxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zmocněnec (§ 31 správního řádu). Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§ 33 odst. 1 správního řáxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xprávního řádu).
Ze shora uvedeného vyplývá, že zastoupený účastník vykonává svá práva prostřednictvím svého zástupce; nezastoupený účastník vykoxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k účastníku samotnému, u zastoupeného účastníka ve vztahu k jeho zástupci. K právům účastníka pak patří i práva garantovaná mu § 36 odst. 1, 2, 3 správníxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxastníku činěn, je činěn vůči účastníku v té chvíli zastoupenému či nezastoupenému.
Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že práva, na která žalobce po cexxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxou právy zástupce účastníka. Tato práva jsou právy účastníka řízení samotného, což vyplývá nejen z nadpisu Dílu 2 Hlavy III Části druhé správního řádu, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxi zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnosx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxkladům rozhodnutí vzdal.“
Tomu koresponduje i ustálená
judikatura
soudů rozhodujících ve věcech občanskoprávních [kdy v občanském soudní řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xx x xx x xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění)], pokud dovodila, že „...se účastník může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxce zmocnil k zastupování JUDr. Petra Kortu až poté, co měl být vůči němu učiněn předmětný procesní úkon - předvolání k ústnímu jednání.
Krajský soud, ktxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xmyslu příslušných ustanovení správního řádu. A nezkoumal ani, zda na toto doručení má vliv, že žalobce požádal o doručování na konkrétní adresu v B. (§ 1x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxdil i otázku, zda uvedení adresy pro doručování v B. bylo skutečně účelové, jak dovozuje stěžovatel.
Nelze též přehlédnout přesvědčení stěžovatele, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxak žalobce popírá). Kasační soud považuje na tomto místě za potřebné připomenout, že podle § 19 správního řádu lze písemnost doručit jen tak, že správnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxím správního orgánu postaveného naroveň obecnímu úřadu, nebo prostřednictvím policejního orgánu, nebo prostřednictvím obecní policie, je-li spráxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxt. 3 správního řádu), kdy odkaz pod čarou 16) odkazuje na zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elekxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxm doručování datovými zprávami podle zákona o elektronickém podpisu však prakticky neumožňuje účinné ověření doručení zprávy adresátu (pokud toto dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvalo. V posuzované věci žalobce popírá, že by předmětnou datovou zprávu kdykoli obdržel, přičemž obsahem správního spisu není žalobcova datová zprávx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxeru správního orgánu podle zákona o elektronickém podpisu a jeho prováděcí vyhlášky č. 496/2004 Sb., pak za takový průkaz doručení považovat nelze). Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxl své rozhodnutí na závěru odlišném od shora uvedených závěrů Nejvyššího správního soudu, t. j. na závěru, že byl-li žalobce zastoupen v den, kdy se ústnx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx žalobcem udělena. V tomto směru je třeba stěžovateli přisvědčit, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku, proto je jeho rozhodnutí nezákonnx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxl a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxký soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 17. února 2xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR