5 As 24/2010 - 97

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxastníků řízení a jednat jako s účastníkem s tím, komu toto postavení svědčí.
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxova 1975/10, zastoupeného JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 30, proti žalovanému: Ministerstvo pro mxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxlobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 327/2006 - 44, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2009, č. jx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 327/2006 - 44, kterým byla zamítnuta žalobcova žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxistrátu hlavního města Prahy ze dne 20. 10. 2005, č. j. MHMP - 27510/2005/OST/Go, jímž Magistrát města Prahy v mimoodvolacím řízení podle § 65 odst. 2 záxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxx, č. j. OV/4114b/04/Kř/Kva, kterým bylo přerušeno kolaudační řízení ve věci stavby: „stavební úpravy bytu, spočívající v částečné změně dispozice včxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxx x x x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxíčkova 10, a to konkrétně pouze ohledně části této stavby: stavební úpravy související se zvětšením zádveří, a to z důvodu podání občanskoprávních námxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě kterého stavebník připojil společné domovní chodby ke své bytové jednotce.“ Správní orgány po celou dobu správního řízení jako s účastníky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí stěžovatel namítal, že jakkoli je již od 23. 2. 2006 vlastníkem bytové jednotky č. 1975/17 v domě č.p. 1975 v Praze 3 - Vinohradech, včetně spoluvlaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxž mu byla odňata možnost účastnit se odvolacího řízení a vykonávat práva, která mu ve správním řízení náležejí. Zdůrazňuje, že ostatní účastníci řízenx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxtru nemovitostí.
Městský soud svým rozsudkem ze dne 10.12.2009 žalobu zamítl, když konstatoval, že v době zahájení odvolacího řízení (v okamžiku podxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Petr Hromek, Ph.D., nikoliv žalobce, který v té době tak ani nemohl být účastníkem řízení. Nabyl-li žalobce vlastnictví k předmětné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxalovaný měl proto dle městského soudu důvodně za to, že účastníkem řízení je stále JUDr. Petr Hromek, Ph.D. Městský soud dospěl k závěru, že stěžovatel nxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žalovanému nesdělil. Městský soud uzavírá, že nelze po žalovaném rozumně požadovat, aby v průběhu řízení opakovaně zjišťoval okruh účastníků, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvé vlastnictví nijak nedoložil, pouze ho tvrdí ve své žalobě.
Proti uvedenému rozsudku městského soudu brojí stěžovatel včasnou kasační stížností, x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxá žalobci neoznámení jeho účastenství v řízení žalovanému, žalobce takovou oznamovací povinnost podle žádného právního předpisu neměl a nemá. Žalobxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx principy dobré správy s tím, že správní orgán musí vždy počítat s eventualitou, že v průběhu správního řízení může na základě nejrůznějších právních skxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kolaudačním řízení existencí vlastnického práva ke kterékoli bytové jednotce v domě nedlouho předtím konstatoval Magistrát města Prahy ve svém rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxského úřadu Nový Knín ze dne 18. 5. 2009, č. j. 2535/ 08-Ko/11, kde tyto správní orgány samy zdůrazňují, že účastníky řízení si správní orgán zjišťuje sámx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxl podává kasační stížnost, je kasační důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nikoli veškeré možné důvody uvedené v § 103 odst. 1 s. ř. s. Žalovaný sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerý stěžovatele s existencí daného správního řízení neseznámil. Tvrzení stěžovatele o absenci oznamovací povinnosti žalovaný odmítá jako zcela účexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxesumpce
správnosti údajů obsažených ve správním spise předaném k odvolacímu řízení.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xe důvodná.
Předně Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel v celém obsahu své kasační stížnosti a jejího doplnění toliko polemizuje se závěry xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx definovanému ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., t.j. tvrzené vadě řízení spočívající v xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xrgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který o věci rozhodoval, napadené rozhodnutí měl zrušxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčnost řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně odsouzen, popřípaxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxozumitelnosti nebo nedostatku důvodů soudního rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě v řízení před soudem [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Již z principu se xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxné věci je rozhodné, zda měl žalovaný jako správní orgán v průběhu odvolacího řízení zjišťovat z úřední povinnosti (a to případně i opakovaně) okruh účaxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxíka řízení žalovanému oznámil.
Soudy rozhodující ve správním soudnictví dlouhodobě a neměnně judikují, že „okruh účastníků stanoví a otázky jejich xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxního rejstříku, živnostenského oprávnění, případně dalších podkladů. Nesprávný postup správního orgánu v tomto směru nelze zhojit poukazem na to, žx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx“ (srov. např. již rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 1994, č. j. 7 A 28/94 - 30). Obdobně judikuje stabilně zdejší soud v obdobné otázce vymezenx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxx xx xx79/2008, www.nssoud.cz, zdejší soud zdůraznil, že „z uvedeného ustanovení vyplývá povinnost soudu k aktivnímu postupu při zjišťování okruhu potencxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxodárnosti správního řízení, když v rozsudku ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008-49, Sb. NSS č. 1746/2009, www.nssoud.cz, zdůraznil, že „ustanovení § 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnak v horizontální rovině mezi vykonavateli veřejné správy navzájem, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími uživateli. Pokud pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxejné správy, nikoliv pro správní orgán.“
Konečně k předmětné otázce se vyjádřil i Ústavní soud, když v nálezu ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. III. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxbají přitom o ochranu jejich zájmů, je výrazem tohoto postupu přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zřejmé nespravedxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti účastníků řízení, protože požadavek neakceptovatelnosti přepjatého formalismu se vztahuje stejnou měrou na každého z účastníků.“
Pátý senát se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xovinností správních orgánů po celou dobu správního řízení (tzn. i povinností žalovaného v odvolacím řízení) ověřovat okruh účastníků řízení a jednat xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxkonnost jeho rozhodnutí, a proto měl městský soud rozhodnutí žalovaného zrušit podle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
Jak již bylo uvedeno, krajský soud vyxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.s. rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Právním názorem vyjádřeným v tomto rozsudku je městský soud vázán (§ 110 xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 17. února 2011
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR