25 Cdo 2158/2009

Řízení před soudem; obec; zastoupení; plná moc

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xchválení příslušným orgánem obce, je platná.
USNESENÍ
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxému Ing. L. K., o 76.405,50 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 8 C 126/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Uherském Hradišti rozsudkem ze dne 4. října 2007, č.j. 8 C 126/98-160, uložxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxzení. Vyšel ze zjištění, že žalovaný jako funkcionář žalobce byl odsouzen pro trestný čin maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, neboť v listopxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxladu u České banky, a.s. Praha, pobočka Uherský Brod, a převodu jistiny včetně úroků ve výši zhruba 3 milionů na splátkový účet obchodní společnosti INTxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku. Soud podle § 420 obč. zák. a s přihlédnutím k důvodům zvláštního zřetele hodným uložil žalovanxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx x1/2008-190, z důvodu zpětvzetí odvolání zastavil řízení o odvolání žalobce proti zamítavému výroku rozsudku soudu prvního stupně, ve vyhovujícím výxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxba byla podána žalobcem zastoupeným advokátkou na základě plné moci ze dne 27. 11. 1998, kterou udělil starosta, a udělení plné moci k vymáhání náhrady šxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a projevuje vůli města, není však sám k jejímu utváření oprávněn. Udělení všeobecné plné moci právnímu zástupci je právním úkonem, jehož platnost je poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní neplatnost úkonu, jímž starosta jménem obce plnou moc udělil. V této souvislosti poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. 2x xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxci, pro neodstranitelný nedostatek jedné z podmínek řízení ve smyslu § 103 o. s. ř. řízení zastavil a rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxním posouzení věci, neboť udělení plné moci k zastupování nenáleží do
kompetence
zastupitelstva. Poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 87xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxonného příkazu či zákazu. Cíl ochrany majetku obce dle zákona č. 367/1990 Sb. byl v daném případě "naplněn právě jednáním starosty, jenž dal advokátce xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxě č. 128/2000 Sb.), vyplývající z obecných ustanovení upravujících povahu obce a její hospodaření. Tato povinnost obce vymáhat náhradu škody je pak ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx či nikoli. Namítá, že odvolací soud nesprávně posoudil platnost či neplatnost plné moci a pomocí formálních argumentů odepřel žalobci posouzení věci xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xydáno dne 25. 8. 2008, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) rozhodl o dovolání podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského soudního řáxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x. a je i důvodné.
Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na závěru, že žaloba byla podána jménem města advokátkou na základě plné moci udělené starostou bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxek řízení, jež bylo takovou žalobou zahájeno. Odvolací soud při svém rozhodnutí poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 224/2002 a dále xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xozhodnutí obecního zastupitelstva, případně rady obce (výpověď z nájmu bytu, avalace směnky, smlouvy o půjčce). Podání žaloby však není hmotněprávnxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oblasti práva procesního a uskutečňuje ochranu konkrétnímu hmotněprávnímu nároku (srov. např. Steiner, V. Základní otázky práva občanskoprávníhox xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx p) zákona č. 367/1990 Sb. a nejedná se o právní úkon, který by ve smyslu ochrany principu územní samosprávy ohrožoval majetek obce (srov. obdobně rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxzdíl od rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx žaloby na náhradu škody, tedy o úkon procesní, k němuž není potřeba rozhodnutí orgánů obce, a nejde ani o žádný jiný z případů, kdy je rozhodování svěřeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxvenek, a tedy ve věcech, v nichž obec zastupuje, je oprávněn činit právní úkony, které se vztahují k zastupování obce jako právnické osoby v soudním řízexx xx xx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož si zvolí, včetně zástupcem z řad advokátů (§ 24, § 25 odst. 1 o.s.ř.). Ke zmocnění advokáta k podání žaloby jménem města byl tedy starosta oprávněx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxupování města v občanskoprávním řízení, proto nelze spatřovat pochybení, jež by znamenalo neplatnost plné moci, popř. podání žaloby bez právoplatnéxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtek uplatněných v dovolání není usnesení odvolacího soudu správné, dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2, věty za středníkemx xx xx xxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xěci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).
Proti toxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx