5 As 44/2010 - 56

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx vedena i v budoucnu, ale toliko u téhož správního orgánu. Sdělení doručovací adresy dle citovaného ustanovení proto nelze pojímat absolutně a zcela nexxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xízení např. i pro řízení o odvolání, popř. o mimořádném opravném prostředku si určil, právě např. i z důvodu urychlení řízení, jinou doručovací adresu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce:
Z. P.,
zast. JUDr. Koljou Kubíčkem, advokátem se sídlem Urbánkova 3360, Praha 4, proti žaxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, č. j. 7 Ca 162/2009 - 35, takto:
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, č. j. 7 Ca 162/2009 - 35
se zrušuje
a věc
se xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Praze (dále jen "městský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2009, č. j. 31/2009-190-TAXI/3. Mxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxlobou napadené rozhodnutí správního orgánu převzal osobně dne 9. 6. 2009. Z obálky je zřejmé, že dne 20. 3. 2009 bylo rozhodnutí stěžovateli zasíláno na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxět odesílateli. Podle názoru stěžovatele rozhodnutí mu nemohlo být doručeno fikcí, neboť adresa, na kterou bylo rozhodnutí zasláno, není adresou ve sxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x. 2009, kdy je osobně převzal.
Dle právního názoru stěžovatele skutečnost, že může sdělit doručovací adresu i pro budoucí řízení, neznamená, že se tak x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxurchilla 2, Praha 3“, pak tak neučinil pro řízení, která by s ním mohla být zahájena kdykoli v budoucnu, ale pouze pro konkrétní úkon či konkrétní dřívějšx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxož vzešlo správní žalobou napadené rozhodnutí, resp. nynější kasační stížností napadené usnesení správního soudu.
Nad rámec výše uvedeného stěžovxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxých procesních právech a v důsledku kterých mohlo být vydáno nezákonné rozhodnutí.
Stěžovatel správnímu řízení zejména vytýká, že správní orgán posxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxžovatel, přestože je účastníkem řízení, a přestože byl správnímu orgánu jako účastník řízení znám, nebyl o zahájení správního řízení procesně řádně ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť si ho na této adrese ani převzít nemohl. Adresa, na kterou bylo stěžovateli oznámení zasláno, není adresou jeho trvalého pobytu, ani adresou, na xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní ani následná rozhodnutí doručena fikcí, jak opakovaně mylně uvádí správní orgány i Městský soud v Praze. Ze skutečnosti, že se správní orgán pokoušex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtu, kam mu však ze stěžovateli neznámého důvodu nedoručoval Pokud za této situace správní orgán stěžovateli zahájení správního řízeni neoznámil, posxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnemožněna jakákoli procesní obrana, byla znemožněna jeho účast ve správním řízení, a to přes to, že správní orgán o stěžovateli jako účastníkovi řízenx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxateli v důsledku nezákonného postupu správního orgánu bylo znemožněno vykonávat svá práva, která jsou mu správním řádem zaručena, zejména právo vyjáxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxnost, že správní orgán znal adresu trvalého pobytu stěžovatele, a přesto mu zasílal na adresu jinou, se lze domnívat, že správní orgán postupoval v úmysxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxu se zákonem, v důsledku čehož byl stěžovatel zkrácen na svých procesních právech.
S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhuje usnesení městského sxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxladu se zákonným požadavkem doručováno na adresu, jež uvedl stěžovatel, a bylo tedy správně uplatněno náhradní doručení předmětného rozhodnutí. Souxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxl účastník řízení doručovací adresu i pro budoucí řízení, neznamená, že se tak v jeho případě skutečně stalo. Pokud stěžovatel vůbec někdy v minulosti sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxena v budoucnu, ale pouze pro konkrétní úkon či konkrétní dřívější řízení - v každém případě odlišné od řízení nynějšího.“
K této námitce žalovaný uvádíx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxvalého pobytu, neobsahuje v žádném případě zmínku o tom, že by se jednalo o doručování korespondence spojené pouze s konkrétním úkonem či řízením. Toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxst, xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xe správní orgán postupoval přesně v souladu s požadavky správního řádu, když žádost stěžovatele, který výslovně uvádí, "že adresa na doručování veškexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí naprosto žádné označení věci, jíž by se měla tato "veškerá korespondence“ týkat, z toho lze tedy dovodit, že pokud není "veškerá korespondence“ omezexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx nějž se přednostně doručuje na adresu pro doručování. Teprve v případě, že účastník řízeni tuto adresu nesdělí, doručuje správní orgán na adresu trvalxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xdborový svaz Taxi Praha, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3. Žalovaný je tedy toho názoru, že pokud stěžovatel nesouhlasí se zasíláním písemností na txxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxl dle názoru žalovaného vznést již v okamžiku, kdy mu, jak vyplývá ze spisového materiálu, bylo doručeno Městskou policií rozhodnutí Magistrátu hlavnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxem na výše uvedenou argumentaci hodnotí žalovaný kasační stížnost jako nedůvodnou a navrhuje Nejvyššímu správnímu soudu, aby kasační stížnost zamítxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x. Jejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížnostx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxu hlavního města Prahy, odboru dopravy podání - sdělení o tom, že jeho adresa na doručování veškeré korespondence je "Z. P., OS-TAXI-P. Z., nám. Winstonx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxl rovněž žalovaný správní orgán - ministerstvo dopravy.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád“) nevyluxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xčastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u
téhož správního orgáxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnem, přitom konstatoval, že zákon v daném případě nejenže umožňuje doručování zásilek na adresu sdělenou účastníkem řízení, ale v ustanovení § 20 odstx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt primárně na tuto adresu. S názorem městského soudu se Nejvyšší správní soud neztotožňuje.
Proti závěrům městského soudu nelze ničeho namítat v přípxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxučování písemností žalovaným, tj správním orgánem zcela odlišným. Jak žalovaný sám uvádí, požadavek účastníka řízení vůči správnímu orgánu, aby mu dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxíka řízení směřující vůči určitému správnímu orgánu, nikoli však vůči všem správním orgánům. Tato úprava
de facto
poskytuje ochranu správnímu orgánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxováno do místa jeho pobytu, apod.
Stěžovatel se nemůže dovolávat neúčinnosti doručení písemností ze strany správního orgánu I. stupně, tedy Magistrxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla zasílána na výše uvedenou adresu. Stěžovatel přitom neomezil dispozici stran doručování na konkrétní věc, na konkrétní řízení, ze sdělení nevypxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxručovat. Jak vyplynulo ze spisového materiálu, stěžovatel na uvedené adrese některou písemnost přebíral, některou nikoli.Tyto námitky týkající se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxaně jedné účastník řízení, tj. fyzická nebo právnická osoba a na straně druhé konkrétní správní orgán, vyplývá, že právní úkon není určen několika (neoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu, podle něhož adresa pro doručování sice může být sdělena i pro řízení, která mohou být zahájena v budoucnu, jak tvrdí žalovaný i městský soud, ale txxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxdoucnu bude vést další řízení. Není vyloučeno, aby účastník řízení např. pro řízení o odvolání, popř. o mimořádném opravném prostředku si zcela legitixxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxované ustanovení zákona extenzivně a interpretoval jej nad rámec zákona.
Nelze proto souhlasit ze závěrem městského soudu v tom, že žalovaný postupoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v němž by mu sdělil doručovací adresu, neposkytl, resp. taková skutečnost ze spisu ani nevyplynula. Nelze proto ani vycházet při posuzování včasnostx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. důvodnou, a proto dle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. usnesení městského soudu zrušil a vrátil mu věc k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxtanovení § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 30. září 2010
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR